Gå till innehåll

Svag krona ger dubbel risk

Trots blandad utveckling på världens börser i år har svenska sparare fått hög avkastning tack vare försvagningen av kronan. Medan ett globalt aktieindex har stigit 4,5 procent i lokala valutor och 3 procent i dollar hittills i år, är uppgången i svenska kronor hela 13 procent. Det får betraktas som bra avkastning. Men baksidan av myntet är att svenska sparare nu har dubbel risk.

Under de senaste fem åren har svenska kronan tappat omkring 30 procent av sitt värde mot amerikanska dollarn och 20 procent mot euron. Försvagningen har fortsatt i år. Förklaringen till kronans fall råder det delade meningar om, men att Riksbankens expansiva penningpolitik har haft ett finger med i spelet är svårt att komma ifrån.

För sparare som har USA- eller Europafonder i sina portföljer har kronförsvagningen inneburit att avkastningen har dopats. Eftersom de amerikanska aktier som ingår i en USA-fond är noterade i dollar, så äger vi indirekt dollar. Och om aktiekurserna står stilla, men dollarn stärks i värde med, säg 10 procent, så ökar värdet på vår USA-fond med ca 10 procent.

Spara i fonder

Sällsynt svag SEK

Det gäller dock att komma ihåg att valutor i stabila ekonomier som Sverige sällan rör sig i samma riktning i all evighet. De förstärks under vissa perioder och försvagas under andra. Om vi beaktar svenska kronans utveckling från det att vi övergick till flytande växelkurs i början av 1990- talet, så kan vi konstatera att kronan är sällsynt svag just nu. Mot amerikanska dollarn har kronan bara varit så här svag under djupaste finanskrisen och i samband med att It-bubblan sprack vid millennieskiftet. Mot euron har kronan bara varit svagare en gång tidigare och även det var vid den djupaste finanskrisen.

Kronan befinner sig alltså på krisnivåer, och som sparare behöver vi väga in risken att kronan stärks, med den påverkan det skulle ha på våra portföljer. Om kronan skulle stärkas till de nivåer som rådde för omkring fem år sedan, skulle det innebära att dollarn tappade ca 30 procent och euron nästan 20 procent . Följden skulle bli att våra USA- och Europafonder skulle tappa lika mycket i värde. Det är en stor risk.

Växelkurser kan drivas av olika händelser och skeenden – både inhemska och utländska. En omläggning av svensk penningpolitik, där stigande inflation driver upp räntorna, en ny eurokris – låt säga med ursprung i Italien, eller ökad oro för amerikansk politik är exempel på faktorer som skulle kunna leda till att kronan stärks. Vi kan inte veta hur stor risken är att en eller flera av dessa eller liknande händelser inträffar, men vi behöver väga in risken i vår investeringskalkyl.

Svårslagna Sverige

Ett sätt att minska portföljens känslighet mot en starkare krona för den som vill fortsätta att äga aktier är att investera i svenska aktier. En stor fördel med att investera i Sverige är att aktierna är noterade i just svenska kronor. Nog för att en förstärkning av svenska kronan skulle påverka också Stockholmsbörsen negativt (i synnerhet exportberoende bolags aktier). Men vi slipper den direkta omväxlingseffekt som skulle drabba utländska aktiefonder.

Vi vet inte vilken aktiemarknad som kommer gå bäst i höst eller närmaste året, men om man vill minska den negativa effekt som en förstärkning av svenska kronan skulle ha på portföljen, är svenska börsen svårslagen.  

Våra kvalitetsgranskade fonder

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.