Gå till innehåll

Att handla på skandia.se

Ladda ner den här sidan

Som ett led i vår ambition att erbjuda marknadens bästa och mest kundvänliga digitala plattform för finansiella produkter har vi här samlat allmän och lättillgänglig information som rör handeln på skandia.se. Du återfinner alltid mer produktspecifik information på våra särskilda produktsidor eller när du i inloggat läge genomför ditt köp.

Om skandia.se

Den digitala plattformen skandia.se tillhandahålls av Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, dvs. Skandias livbolag som också är moderbolag i Skandiakoncernen.

Användarvillkoren för webbplatsen skandia.se

I Skandiakoncernen ingår bland andra bolag även de helägda dotterbolagen Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (dvs.Skandias fondförsäkringsbolag), Skandiabanken Aktiebolag (publ) (dvs. Skandiabanken) samt Skandia Fonder Aktiebolag (dvs. Skandias fondbolag). På skandia.se kan du köpa produkter från samtliga av dessa bolag. Produkterna distribueras dock antingen av Skandias livbolag eller av Skandiabanken:

 • Skandias livbolag och Skandias fondförsäkringsbolag är försäkringsgivare för livförsäkringsprodukter. Försäkringarna kan vara antingen kapitalförsäkringar eller pensionsförsäkringar. Skandias livbolag tillhandahåller sparförsäkringar med traditionell förvaltning och olika riskförsäkringar med skydd vid sjukdom och dödsfall. Skandias fondförsäkringsbolag tillhandahåller sparförsäkringar med fond- och depåförvaltning samt privatvårdsförsäkring och hälsoförsäkring. Skandias livbolag distribuerar även aktier & fonder och andra värdepapper på skandia.se som du väljer inom ramen för en kapitalförsäkring.
 • Skandiabanken tillhandahåller bankprodukter, dvs. inlåningskonton, bolån,värdepappersdepå, investeringssparkonto(ISK), Individuellt Pensionsparande(IPS). Skandiabanken distribuerar även aktier och fonder samt andra värdepapper som du väljer inom ramen för en bankprodukt.

Ägande, tillsyn och tillstånd

Skandias livbolag ägs i sin helhet av bolagets försäkringstagare och är moderbolag i Skandiakoncernen. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva livförsäkringsrörelse och viss skadeförsäkringsrörelse i den omfattning som närmare framgår hos Finansinspektionen.

För frågor rörande tillsyn samt mer information om bolagens tillstånd att tillhandahålla försäkringar, investeringstjänster och bankprodukter kan Finansinspektionen kontaktas: 

Finansinspektionen 
Box 6750
113 85 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00 
fi.se

Skandias marknadsföring av finansiella produkter granskas även av Konsumentverket (KV). Vid frågor och synpunkter på marknadsföringen kan KV kontaktas:

Konsumentverket/KO
Box 48 
651 02 Karlstad.
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A
konsumentverket.se

Ägande och tillstånd för dotterbolagen vars produkter du kan handla digitalt

 • Skandias fondförsäkringsbolag är ett helägt dotterbolag till Skandias livbolag. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva livförsäkringsrörelse, viss skadeförsäkringsrörelse och försäkringsdistribution i den omfattning som närmare framgår hos Finansinspektionen.

 • Skandiabanken är ett helägt dotterbolag till Skandias livbolag. Banken står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bl.a. bedriva bank- och finansieringsrörelse, värdepappersrörelse och pensionssparrörelse i den omfattning som närmare framgår hos Finansinspektionen.

 • Skandias fondbolag är ett helägt dotterbolag till Skandias fondförsäkringsbolag. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva fondverksamhet i den omfattning som närmare framgår hos Finansinspektionen

Priser på skandia.se

Information om priser, dvs. samtliga kostnader och avgifter, som du som kund ska betala vid köp av en produkt framgår under rubriken Priser på den huvudsakliga produktsida där produkten marknadsförs.

För försäkringsprodukterna finns förköpsinformation att ladda ner med information om våra priser och avgifter och för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (kapitalförsäkringar) finns även nedladdningsbara faktablad med information om kostnader och avgifter tillgängliga på respektive produktsida.

Vi kommer innan signering av ditt köp av aktier, fondandelar och andra värdepapper även ge dig en nerladdningsbar sammanställning av de kostnader och avgifter som är förenade med ditt köp. 

Information om ersättningar

Om Skandiabanken eller Skandias fondförsäkringsbolag betalar eller tar emot ersättningar från tredje parter i samband med köp av en produkt informerar banken alltid sina kunder om detta. Här nedan redogörs översiktligt för sådana ersättningar som Skandiabanken eller Skandias fondförsäkringsbolag tar emot från eller betalar till tredje parter. Mer detaljerad information om ersättningar finner du i den särskilda produktinformationen som du hittar på produktsidorna och i köpflödet där du genomför ditt köp.

Skandiabanken får bara ta emot och lämna sådan s.k. tredjepartsersättning som beskrivs ovan under förutsättning att ersättningen är utformad för att höja kvaliteten på den tjänst vi säljer till dig och inte heller hindrar oss från att tillvarata dina intressen. Liknande regler gäller för Skandias fondförsäkringsbolag men här finns inget krav på att ersättningen ska höja kvaliteten på den tjänst vi säljer till dig, i stället gäller att ersättningen till sin storlek inte får stå i uppenbart missförhållande till de tjänster som utförs. Att Skandiabanken eller Skandias fondförsäkringsbolag tar emot ersättningarna möjliggör för oss att tillhandahålla kvalitetshöjande tjänster till dig som kund såsom till exempel tillgång till ett brett produktutbud, kvalitetsgranskade fonder, analyser och guider för att hjälpa dig att utvärdera olika placeringsmöjligheter på egen hand och stor tillgänglighet till tjänsterna via den digitala kanalen.

 • Skandiabanken och Skandias fondförsäkringsbolag får ersättning från Skandias fondbolag och från de externa fondbolagen för förmedling av fondbolagens fonder. Ersättningen utgår vanligtvis med ett belopp som antingen beräknas som en procentsats av förvaltningsavgiften eller fondvolymen. I vissa fall utgår ersättning även på prestationsbaserad avgift och/eller administrativ avgift. Ersättningen utgår med 0-85,7 procent av fasta förvaltningsavgiften gällande Skandias egna fonder (Skandia Fonder AB) och 40-100 procent för externa fondbolags fonder. För ett fåtal externa fonder erhålls en distributionsersättning om maximalt 40 procent av den prestationsbaserade avgiften. 

  Exempel på ersättning: Du köper fondandelar för 10 000 kronor. Fonden har en årlig förvaltningsavgift på 1,2 procent. Förvaltningsavgiften som du betalar uppgår i detta fall till 120 kronor årligen (10 000 kronor x 1,2 procent = 120 kronor). Om ersättningen till Skandia är 50 % av förvaltningsavgiften blir ersättningen 60 kronor (120 kronor x 50 procent = 60 kronor).

  Du som kund betalar förvaltningsavgifter till fondbolaget enligt den procentsats som framgår av fondlistan vid respektive fond samt av fondens faktablad. Det finns olika fondtyper såsom bl.a. aktiefonder, blandfonder, hedgefonder, indexnära fonder, fond-i-fond och räntefonder. För dessa fondtyper varierar förvaltningsavgiften och räntefonder har typiskt sett en lägre förvaltningsavgift än vad en aktivt förvaltad aktiefond har.

  Du kommer innan köp av en fondandel alltid få tydlig information om ersättningen från fondbolaget. Den ersättning som Skandiabanken eller Skandias fondförsäkringsbolag får från fondbolagen innebär dock inte någon ytterligare kostnad för dig. 

 • Andra finansiella instrument än fondandelar som marknadsförs på skandia.se marknadsförs i vissa fall av Skandiabanken på uppdrag av t.ex. en emittent. För denna marknadsföring kan Skandiabanken erhålla ersättning, vilken normalt utgår i form av en fast ersättning. 

 • Utöver vad som har informerats ovan kan Skandiabanken eller Skandias fondförsäkringsbolag i samband med att man tillhandahåller investeringstjänster komma att ta emot mindre icke-monetära ersättningar från en tredje part som är utformade för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten och som inte hindrar att ta tillvara kundernas intresse. Sådana mindre icke-monetära ersättningar kan till exempel vara dokumentation om finansiella instrument eller investeringstjänster som är av allmän karaktär eller anpassade efter en kunds omständigheter, deltagande i konferenser, seminarier och andra informationsevenemang gällande egenskaper hos finansiella instrument eller viss investeringstjänst samt representation upp till ett rimligt värde. 

 • Skandias anställda erhåller ingen ersättning knuten till den försäljning som sker på skandia.se.

  Om du får rådgivning från någon av våra rådgivare, betalar du för rådgivningen genom produkt- eller rådgivningsavgifter. I mötesbekräftelsen, som du får inför ditt rådgivningsmöte, kommer du att få mer detaljerad information om våra priser och avgifter samt hur våra rådgivare arvoderas. 

Information om hållbarhet i Skandias finansiella sparprodukter

Information om Skandias hållbarhetsarbete finns att läsa på Skandias sidor om hållbarhet.

På hållbarhetssidorna återfinns även särskilda beskrivningar av i vilken mån Skandias finansiella sparprodukter såsom kapitalförsäkringar och fonder, främjar miljörelaterade eller sociala hållbarhetsegenskaper, eller har hållbar investering som mål, samt annan hållbarhetsrelaterad information. Där finner du även länkar till viktiga dokument som rör Skandias hållbarhetsarbete såsom Skandias års- och hållbarhetsredovisning.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet inom ramen för sina kapitalförsäkringar finns i produkternas förköpsinformation. För Skandias fonder och andra svenska fonder som marknadsförs på Skandias fondtorg återfinns informationen som rör hållbarhet i fondernas informationsbroschyrer och för de utländska i de så kallade prospekten. Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer i sin förvaltning av Kapitalförsäkring Traditionell och i fondurvalsprocessen för Kapitalförsäkring Fond, samt många av sina egna fonder. Skandias arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling. På Skandias fondtorg finns även en rad verktyg som hjälper dig att sortera alla fonder som du kan köpa på skandia.se, oavsett om du sparar i en kapitalförsäkring eller en depå, utifrån hållbarhetskriterier.

Om intressekonflikter

Med intressekonflikter menas att Skandia och du som kund kan ha olika intressen av utfallet av ett uppdrag som Skandia utför för din räkning. Intressekonflikter kan också uppkomma mellan dig och en annan kund när Skandia ska ta tillvara bådas intressen. För att förhindra att sådana intressekonflikter skadar dig som kund har Skandia bland annat antagit en policy som ska tillämpas inom hela Skandiakoncernen med vissa anpassningar till dotterbolagens olika verksamheter.

Sammanfattning av Skandias policy om intressekonflikter

 • Att olika parter har skilda intressen är en naturlig del i en affärsdrivande verksamhet och kan också uppkomma inom Skandias verksamhetsområden. Intressekonflikter kan vara av olika karaktär i olika delar av Skandias verksamhet och med hänsyn till de olika tjänster som utförs av Skandia eller för dess räkning.

  En intressekonflikt som kan ge upphov till att en eller flera av Skandias kunders intressen påverkas negativt kan föreligga i situationer då Skandia, eller dess anställda, uppdragstagare eller närstående bolag:

  • sannolikt kan göra en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad, t.ex. genom att handla för egen räkning i värdepapper med utnyttjande av information om kunders kommande handelsflöden.
  • har ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning,
  • har ett ekonomiskt eller annat incitament att gynna en annan kund eller kundgrupps intressen framför kundens intressen,
  • bedriver samma slag av verksamhet som kunden, eller
  • tar emot eller kommer att ta emot incitament av någon annan än kunden i samband med en tjänst till kunden.

  Med utgångspunkt i Skandias policy för hantering av intressekonflikter analyserar Skandia kontinuerligt vilka typsituationer som skulle kunna medföra intressekonflikter inom våra olika verksamhetsområden och med hänsyn till de olika tjänster som Skandia tillhandahåller. 

 • Ditt förtroende för Skandia som finansiell aktör är av största betydelse för oss och vår hantering av intressekonflikter ska alltid hålla en hög etisk standard utifrån Skandias värderingar. För att så långt det är möjligt förhindra intressekonflikter som kan skada ditt intresse som kund har Skandia tydliga rutiner för att hantera de intressekonflikter som uppkommer i verksamheten.

  Vid hanteringen av intressekonflikter ska följande principer beaktas:

  • Kundens intresse ska sättas först.
  • Skandiakoncernens organisation ska utformas på ett sätt så att intressekonflikter i möjligaste mån undviks.
  • Dualitet ska tillämpas i kritiska processer och beslut.
  • Eventuella rörliga ersättningar ska vara uppbyggda på ett sätt som inte påverkar kundernas intressen negativt.

  Skandia har, utöver policy om intressekonflikter, även andra interna regler som anger hur möjliga intressekonflikter ska hanteras, exempelvis vad gäller; etik och anställdas egen handel, mutor, hantering av misstänkt marknadsmissbruk, insiderinformation, utläggning av verksamhet, ersättningar till anställda, och åtgärder vid utförande av en order om köp eller försäljning av värdepapper för att uppnå bästa möjliga resultat i fråga om pris, kostnad, snabbhet m.m. 

 • Skandia utbildar berörd personal kontinuerligt i frågor som rör intressekonflikter och etiskt förhållningssätt. Inom Skandia har implementerats tydliga processer och rutiner för att säkerställa att att intressekonflikter löpande identifieras och hanteras inom verksamheten.

Särskilt om marknadsföring och försäljning av fondandelar

Här nedan redogörs för hur Skandia förhindrar att intressekonflikter uppstår mellan Skandias intressen och våra kunders intressen vid försäljning av fondandelar på skandia.se. Om vi inte kan förhindra att en intressekonflikt riskerar att påverka en kunds intressen negativt kommer vi att upplysa om den. 

 • De fonder Skandia marknadsför på sina digitala fondplattformar har valts ut av Skandia utifrån en objektiv process för kvalitetsgranskning. Vår kvalitetsgranskning är baserad på kvalitativa kriterier och syftar till att erbjuda dig enkelhet, prisvärdhet och förutsättningar för god avkastning i såväl fondförsäkring som i bank- och försäkringsdepå. Granskningen av fonderna görs löpande. I huvuddrag innebär processen att följande parametrar granskas och värderas för att göra en samlad bedömning av fondens möjligheter att skapa nytta för dig som kund: 

  Placeringsfilosofin 
  Avser vilka typer av avkastningsmöjligheter i de finansiella marknaderna som förvaltarensöker efter.

  Process 
  Skandia utvärderar hur förvaltaren tillämpar placeringsfilosofin i det dagliga arbetet, exempelvis hur förvaltaren genomför finansiell analys, väljer värdepapper och hanterar risker. 

  Personer 
  Skandia granskar kapitalförvaltarens förutsättningar att bedriva den förvaltning som fonden avser, vilket också inkluderar förvaltningsteamets lämplighet.

  Prestation
  Förvaltarens risk och avkastning analyseras för att bedöma fondens chanser att uppnå fondens avkastningsmål, exempelvis överträffa ett jämförelseindex.

  Produkt
  Fondens utformning granskas, bl a avgiftsnivåer samt möjligheter till insyn och god likviditet.

  Hållbarhet (gäller enbart fonder för fondförsäkring)
  Hur förvaltaren tillämpar kriterier som rör social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

 • I anslutning till Skandias publikation Placeringsutsikter där Skandia presenterar sin bedömning av avkastningspotentialen för olika aktie- och räntemarknader lämnar Skandia även förslag på 1-2 fonder inom respektive marknad. Fondplaceringsförslagen utgår från det utbud av fonder som är utvärderade och utvalda enligt den process som beskrivs ovan för det kvalitetsgranskade fondutbudet. Fondrekommendationerna utarbetas av fondanalytiker som är anställda inom Förvaltarval i Skandias livbolag. För dig som kund kan det vara viktigt att veta att ingen del av ersättningen till sådana anställda direkt eller indirekt kan knytas till en specifik rekommendation. Urvalet av rekommenderade fonder från det kvalitetsgranskade fondutbudet sker med stöd av Skandias värdemätare.

  Skandias värdemätare visar vilka marknader Skandia anser bör ha över-, under- och neutral vikt i portföljen i förhållande till marknadens andel av världsindex (MSCI AC World). Bedömningen är en sammanvägning av kvalitativa och kvantitativa faktorer och ger en bild av den långsiktiga potentialen. Investeringar i aktier bör ha ett tidsperspektiv på minst 5-7 år. Syftet är alltså inte att identifiera vilken börs som kommer gå bäst närmaste månaden eller året. Skandias fondanalytiker har valt ut ett antal fonder inom respektive region. Fondfaktablad och informationsbroschyr för respektive fond hittar du i fondlistan.

  Samtliga rekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som rekommendationen sprids. Skandia tillämpar ingen fast periodicitet på rekommendationerna. 

 • På skandia.se marknadsförs fonder dels från externa fondbolag och dels från Skandias eget fondbolag, dvs. fonder som går under namnet Skandia. Som redovisats under avsnittet Ersättningar får Skandias bank och Skandias fondförsäkringsbolag ersättning från fondbolagen för förmedlingen av deras fonder. Eftersom Skandias fondbolag ingår som en del i Skandiakoncernen innebär en försäljning av Skandias egna fonder även att ett eventuellt överskott från fondbolagets fondverksamhet stannar i Skandia. För att förhindra att Skandias intresse av att distribuera våra egna fonder skadar våra kunders intressen låter vi våra egna fonder genomgå samma omfattande urvalsprocess som beskrivs ovan. 

Rapporter för bästa orderutförande

Vi publicerar årligen rapporter och sammanfattningar avseende bästa orderutförande.

Läs rapporter för bästa orderutförande

Risker

Finansiella instrument
Vi vill uppmärksamma dig på att en investering i finansiella instrument, såsom tex. fonder och aktier, alltid är förenat med ett ekonomiskt risktagande. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Finansiella instrument kan såväl öka som minska i värde.

En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser på skandia.se/fondlista

Du kan även läsa mer om egenskaperna och riskerna med specifika finansiella instrument i dokumentet Egenskaper och risker med finansiella instrument.

Försäkringsbaserade investeringsprodukter
Även en investering i så kallade försäkringsbaserade investeringsprodukter, såsom Skandias kapitalförsäkringar med förvaltningsformerna depåförvaltning (Kapitalförsäkring Depå) och fondförvaltning (Kapitalförsäkring inom Skandia Link), är förenad med motsvarande ekonomiska risktagande.

Valutarisk
Tänk även på att om du eller en fond investerar i finansiella instrument uttryckta i utländsk valuta kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås.

Skandia Liv (traditionell förvaltning)
En placering i en försäkring med traditionell förvaltning (Kapitalförsäkring inom Skandia Liv) är även den förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan försäkringskapitalet både öka och minska i värde. I en försäkring med traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie som betalas in. Detsamma gäller för den traditionella förvaltningen av försäkringar inom Bas Digital för tjänstepensioner.

Du kan läsa mer om innebörden av garantin samt de risker som är förenade med en viss produkt i köpflödet för den produkten och i produktens produktinformation eller förköpsinformation. 

Investeringsbeslut
Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investeringsbeslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Tänk bara på att faktablad och informationsbroschyrer inte är samma sak som investeringsrekommendationer eller rådgivning.

Om du vill ha personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att kontakta en rådgivare på Skandia.

Köp på distans

Vid ingående av ett nytt avtal på distans, såsom exempelvis via vår digitala plattform, är vi alltid skyldiga att informera om din möjlighet att ångra ditt köp, dvs. vad som kallas för ångerrätt under distansavtalslagen. Du kan läsa mer om bl.a. ångerrätt och de frister som gäller för olika typer av produkter i produktinformationen för varje produkt. 

Kontakta oss om du inte hittar rätt produktinformation

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd och vill lämna in ett klagomål är du välkommen att höra av dig till oss - så att vi kan bli bättre. 

Klagomål bank

Klagomål pension & försäkring