Gå till innehåll

169 år av trygghet

Vi har skapat ekonomisk trygghet i mer än 169 år och har en lång tradition av nytänkande och samhällsengagemang. Det finns mycket att lära av vår historia där den röda tråden alltid har varit att förebygga och förutse. Följ med oss på vår resa genom tiden så berättar vi mer!

Foto av livförsäkringsbrev i Försäkrings- Aktiebolaget Skandia

I framkant sedan 1855 – en försäkring för livet

När vi bildades 1855 bröt vi mark på flera områden. Vi var ett av Sveriges första försäkringsbolag och Sveriges första försäkringsaktiebolag.

Vi erbjöd både brandförsäkring och livförsäkring. Livförsäkring var vi först med i Sverige och var ett svar på det växande industrisamhällets behov av trygghet.

Efter branden i Sundsvall den 25 juni 1888

1855 – Brandbolaget Skandia

Brandförsäkring var en av de produkter som vi erbjöd från starten 1855. Målgruppen var den framväxande industrin, och vi blev snart den ledande industribrandförsäkraren.

För att sprida riskerna använde vi oss också av så kallad återförsäkring. Det gjorde att vi klarade oss genom det stora brandkatastrofåret 1888 då flera städer – Sundsvall, Umeå och Lilla Edet – nästan ödelades.

Här lades grunden till det förbeyggande arbetet som följt oss genom historien. Vi tog initiativet och utbildade och anställde brandingenjörer för att undvika framtida bränder.

Utlandsavdelningen, Skandia

1855 –  Tidigt utomlands

Vi var från start ett internationellt bolag. Den första utlandsetableringen gjordes redan första verksamhetsåret 1855, med ett kontor i Hamburg. Två år senare startades verksamhet i S:t Petersburg. Som mest hade vi dotterbolag och kontor i 25 länder, och täckte på så vis in över 100 länder över hela jordklotet.

Försäkrings-Aktiebolaget Ocean, aktiebrev

1863 –  Börsen öppnar

Stockholms fondbörs öppnar och Skandia är en av de första aktierna man handlar med. Efter 133 år på börsen avnoterades Skandiaaktien 2006, efter att sydafrikanska Old Mutual förvärvat bolaget.

Logotyp, Liv-Thule

1872 –  En helt ny modell

Försäkringsbolaget Lif-Thule grundas. Bolaget skilde sig från de gamla försäkringsbolagen på en viktig punkt: Den största delen av vinsten gick tillbaka till spararna, i stället för att ges som utdelning till aktieägarna. Detta var en epokgörande reform. 1963 förvärvades Thule av Skandia och Skandiakoncernen bildades.

Skandias huvudkontor i New York

1900 –  Öppnar i USA

Vi etablerade oss redan 1900 i USA. Under första hälften av 1900-talet stod USA-rörelsen för runt 30 procent av Skandias premieinkomst.

Jordbävning, San Francisco

1906 –  Jordbävningen i San Francisco

San Francisco drabbas av en svår jordbävning, och Skandia är ett av försäkringsbolagen som klarar av sitt försäkringsåtagande. Detta gör att vi får ett mycket gott rykte i USA.

Reklamförslag, Skandia

1920 –  Pensionsförsäkring introduceras

Pensionsförsäkringen introduceras i en ofullständig form i början av 1920-talet under beteckningen månadsinbetalning eller månadsinkomstförsäkring – och den blev snabbt populär. En anledning var att premien fick dras av i deklarationen. Det fick riksdagen att tala om skatteflykt, men pensionsförsäkringen överlevde.

1923 –  Revolutionerande reklam

Vi förstod redan från starten vikten av att marknadsföring. Vi var det första försäkringsbolaget i Europa som använde oss av film i reklamsyfte. Redan 1922, alltså under stumfilmsepoken, spelades "Har Ni något att försäkra?" in.

Stockholm, Skandia Sveavägen , exteriör

1941 –  Sveriges modernaste kontorshus

Thule-huset på Sveavägen 44 i Stockolm invigs. Det är då Sveriges största och modernaste kontorshus. I huset tillämpade man en löpande band-teknik. Inspirationen hämtades från USA; föregångslandet inom modern kontorsarkitektur, och från vetenskapliga teorier om effektivitet. Thule blev genom åren känt för att gå i spetsen för modernitet och nytänkande.

 

Hermförsäkring, Skandia

1943 –  Skandias hemförsäkring

Vi börjar erbjuda hemförsäkring, vi samlade ihop de försäkringar som privatpersoner i allmänhet hade behov av. Målet var att ge kunden ett mer allmängiltigt skydd och en bättre överblick över försäkringsfrågorna. För kunden betydde det ett enda försäkringsbrev och en enda förfallodag.

Löpsedel för Thulebolagens skriftserie "Vår Hälsa".

1953 –  Hälsofrämjande åtgärder

Vi har sedan länge haft som mål att förebygga ohälsa, sjukdomar och sjukskrivningar. Några exempel på det är kostnadsfri rehabförsäkring och inte minst skriftserien Vår Hälsa, som gavs ut under 40 års tid med syftet att förebygga ohälsa. 

Vi anordnade också tid för rörelse under arbetstid för alla anställda. 

Kol- & Kokslager brinner. Gåshaga, Lidingö.

1955 –  Fredagen den 13:e

Man kan bli vidskeplig för mindre. Fredagen den 13 maj 1955 drabbades vi av vår 100 000:e brandskada. Var branden inträffade? På vårt eget huvudkontor vid Mynttorget i Stockholm. Tack och lov var vi försäkrade – i Skandia så klart. 

Personal, Skandia

1959 –  Kampanj för kvinnor

Eva-kampanjen inleds, en kampanj för att få yrkeskvinnor att skaffa sig själva och sin familj en större ekonomisk trygghet. Kampanjen väckte stort intresse hos både allmänheten och kvinnoorganisationerna. Ett inslag i kampanjen var skriftserien "Skandias Kvinnobibliotek". Under de kommande åren gavs tre skrifter ut. Den första med titeln "Är kvinnans ansvar mindre?". 

Trafiklekskola för barn

1959 – Trafikskola

När bilen slog igenom blev trafikolyckorna fler och allvarligare, då stöttade vi forskning kring trafiksäkerhet. Vi ville öka kunskapen och på så sätt förebygga trafikolyckor. Till exempel startade vi en trafiklekskola för barn.

Från middag i samband med samgåendet av Skandia och Thule. Till vänster Pehr Gyllenhammar (vd Skandia) och till höger  Alvar Lindencrona (Thules vd).

1960 – S-bolagen bildas

Försäkringskoncernerna Skandia-, Svea- och Skånegruppen fusioneras. Tillsammans bildar de S-bolagen. Koncernchef och vd blir Pehr Gyllenhammar. 

Datahallen i Thulehuset.

1961 –  Hypermodern datahall

När Thule invigde sin nya hypermoderna datorhall 1961, var det en av Europas största. Tio år senare förutspådde Skandias teknikexperter att datorn skulle bli lika vanlig som telefonen.

Datahallen på Sveavägen 44 blev snart för trång och Skandia byggde en ny som invigdes 1978. Då var den, precis som fallet var 1961, ett av Europas modernaste och säkraste datahus.

S-bolagens direktion.

1963 –  Fusion med Thule

1960-talet var koncernfusionernas tid. Kulmen nås 1963 – då Skandia efter långa förhandlingar kan förvärva Thule som tillsammans med S-bolagen fogas till den nya Skandiakoncernen. I och med fusionen blev vi den dominerande aktören på marknaden.

Logotyp för Skandiakoncernen.

1965 –  Paraplyet lanseras

Efter fusionen med Thule bytte hela koncernen namn till Skandia. I och med namnbytet behövde en ny logotyp skapas. Och 1965 introducerades så Skandias paraply – blått och utfällt.

Skandia Life.

1978 –  Skandia Life startar

Vi startar ett livförsäkringsbolag i England, under namnet Skandia Life Assurance. Verksamheten byggde på så kallad unit link-försäkring, en försäkring som är kopplad till andelar i fonder. Produkten skulle komma att få stor framtida betydelse för oss, och genom Skandia Life kom vi att bli ett av de snabbast expanderande unit link-bolagen.

2009 adderade Skandia en gratis rehabiliteringsförsäkring till den befintliga sjukförsäkringen.

1985 –  Initiativ till privat sjukvård

En sjukvårdsförsäkring för nyckelpersoner inom företag lanseras, i samarbete med Sophiahemmet i Stockholm. Ett år senare öppnar också Skandiamottagningen för öppenvård på Sophiahemmet. Detta banar väg för privata alternativ till den offentliga sjukvården.

Framsida till tryckt blad gällande Skandia Idéer för livet

1987 –  Idéer för livet

Ungdomsgäng börjar utmana varandra på gator och torg. Våldet kulminerar med ungdomskravallerna i Kungsträdgården. Skandias vd Björn Wolrath går ut i dagspress och uppmanar allmänheten att föreslå idéer på hur fler barn och ungdomar kan få ett leva ett hälsosamt och tryggt liv. Vi får in totalt 2193 förslag och startar Idéer för livet som ett tillfälligt projekt. Det blir så uppskattat att vi grundar stiftelsen Idéer för livet.

Kontor, Skandia

1990 –  Premiär för unit link i Sverige

Skandia Link får koncession av regeringen att bedriva verksamhet med så kallade unit link-produkter, det vill säga försäkringssparande i aktie- och räntefonder. För första gången blev denna typ av sparande tillåten i Sverige. Under 90-talet expanderade denna sparform starkt.

Vi var också först med att erbjuda fondinformation och fondbytestjänster på internet.

Annons, Skandiabanken.

1994 –  Skandiabanken startar

När vi öppnade Skandiabanken var det Sveriges första renodlade telefonbank. Två år senare tog vi steget, som första försäkringsbolag i Sverige och bland de första i Europa, in i den digitala världen och kompletterade med en internetbank. Hemsidan var kanske inte särskilt snygg  – men med den tog vi täten i internetutvecklingen. 

Annons, Skandia Liv.

1996 –  Skandia blir sparbolag

Under de två sista årtiondena på 1900-talet genomgick finansmarknaden stora förändringar, som avreglering och branschglidning – banker och försäkringsbolag gick in på varandras områden. Intresset för sparprodukter ökade, och vi omvandlades till ett renodlat sparbolag. Tre år senare såldes sakförsäkringsverksamheten och bolaget if bildades.

Skandal, Skandia-chefernas bonus: 3 miljarder, Framsida på en tidning.

2000 – Skandiaaffärerna

I början av 2000-talet skakades vi av ett antal händelser som kom att benämnas Skandiaaffärerna. Dessa händelser, bonusprogram och lägenhetsskandaler, fick långtgående konsekvenser för ett fleratal person i ledande befattning. Skandias anseende påverkades mycket negativt av affärerna.

2006 –  Old Mutual köper Skandia

Den sydafrikanska försäkringskoncernen Old Mutual köper Skandia efter att ha lagt ett fientligt bud på bolaget året innan. 

I och med detta avnoteras Skandia från Stockholmsbörsen.

Skandia har tagit fram en modell som gör det möjligt att räkna ut lönsamheten på förebyggande insatser för barn och unga.

2008 –  Beräkningsmodell för utanförskap

Vår stiftelse Idéer för livet introducerar Skandiamodellen. Med modellen har en mängd kommuner fått ett verktyg för och utbildning i hur de kan räkna på lönsamheten i förebyggande insatser för barn och unga. Kommuner kan därmed visa på i vilket läge en social insats blir lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

I mars 2010 flyttade Skandia till Lindhagensgata 86.

2010 –  Huvudkontoret flyttar

Vi flyttar vårt huvudkontor från Sveavägen 44 till Lindhagensgatan 86 i Stockholm, vilket innebär att en nästan 70-årig epok i svensk försäkringshistoria avslutas. Det nya kontoret var specialbyggt för Skandia och har utrustats med det senaste inom energieffektivisering. Den klassas dessutom som en Green Tech Building.

Man med paraply

2012 –  Skandia blir kundägt

Sex år efter att sydafrikanska Old Mutual köpte Skandia så köper Skandia Liv tillbaka sitt eget moderbolag. Ombildningen till den nya kundägda Skandiakoncernen slutfördes 2014.

Frans Lindelöw

2015 – Ny vd och koncernchef

Vår nuvarande vd och koncernchef Frans Lindelöw tillträder.

Pilar som pekar upp och ner

2020 - Klimatfärdplan

Vi antar en ny offensiv klimatfärdplan för att bidra till tvågradersmålet. Våra innehav i fossila bränslen ska minska med 75 procent fram till 2025, samtidigt som vi storsatsar på hållbara och fossilfria fonder.

Bilderna är hämtade ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria