Gå till innehåll
Pojke håller i uppblåsbar jordglob

Hållbarhet är en viktig del i vår affär

Vår drivkraft är att skapa ekonomisk trygghet för våra kunder och bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Vi tänker långsiktigt och skapar på så sätt trygghet för generationer, genom högre pensioner, ett friskt arbetsliv och ansvarsfulla investeringar.

Års- och hållbarhetsredovisning

Så arbetar vi för ett hållbart värdeskapande

Ägg i en korg

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar är centralt för att skapa långsiktigt god och hållbar avkastning. Det gör vi genom att kontinuerligt utvärdera våra placeringar utifrån kriterier för exempelvis miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption.

Mer om ansvarsfulla investeringar
Tjej som löptränar

Friska företag

Långsiktighet och förebyggande insatser är grunden i vårt arbete inom hälsa och trygghet. Vi har tillsammans med våra kunders företag halverat deras sjukfrånvaro, ökat lönsamheten och minskat samhällets kostnader för sjukskrivningar.

Mer om vårt hälsoarbete
Tre generationer av tjejer

Samhällsengagemang

Vårt erbjudande är ett viktigt tillägg till de offentliga försäkringssystemen och skapar trygghet när den offentliga välfärden inte räcker till. Vi bidrar till samhällsviktiga projekt, finansierar forskning och presenterar konstruktiva förslag på lösningar av samhällsproblem.

Mer om vårt samhällsengagemang

Fler delar av vårt hållbarhetsarbete

Miljö- och klimatansvar i vår verksamhet

Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljö- och klimatpåverkan. Därför ställer vi miljökrav på våra leverantörer och väljer att klimatkompensera för de utsläpp som vår egen verksamhet ger upphov till. I vår kapitalförvaltning, fondverksamhet och i vårt fastighetsbolag ser vi störst möjligheter att påverka och förändra miljö- och klimatpåverkan. Vi redovisar den traditionella livportföljens, fondernas och våra fastigheters koldioxidavtryck. Utöver det redovisar vi våra fastigheters miljöprestanda.

Genom arbetet främjar vi FN:s globala hållbarhetsmål.

 

Initiativ 2018

De begränsade utsläpp som vår egen verksamhet ger upphov till har vi kompenserat för sedan 2012 genom att bidra till ett klimat­kompensationsprojekt. Vi väljer alltid projekt som är kvali­tetscertifierade av Gold Standard. Därtill har vi genomfört:

 • Ökat fokus på klimatfrågan i dialog med externa fondförvaltare.
 • Bidragit med 8 miljoner kronor från fonden Skandia Världsnaturfonden till WWF.

Utfall 2018

 • 92,5% av vår direkta elanvändning kommer från förnybara källor.
 • Skandias totala klimatpåverkan har minskat stadigt sedan mätningen började 2014, främst till följd av minskade resor. Koldioxidutsläppen för egen verksamhet uppgick till 1570 ton, vilket Skandia klimatkompenserat för.

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning

Affärsetik

God affärsetik handlar om att ha gott omdöme i affärsrelationer och arbeta för att förebygga risker. För oss innebär det att vi alltid agerar ansvarsfullt för att skydda våra kunders tillgångar. Och ta ansvar för ett hållbart samhälle.

Vi vill ta ansvar i all vår verksamhet och ställer därför krav på att våra leverantörer och affärspartners också gör det, exempelvis genom att man godkänner vår uppförandekod.

Initativ 2018

 • Utbildning av Skandias inköpare inom området för ansvarsfull leverantörshantering och inköp.

Utfall 2018

 • Vid 2018 års slut hade totalt 163 av Skandias leverantörer riskanalyserats enligt Skandias process för integrering av hållbarhet i leveran­törskedjan, vilket motsvarar omkring 63 procent av vår inköpsvolym.
 • Under 2018 fick Skandia 2269 klagomålsärenden. Det är en minskning med 19 procent jämfört med 2017.

Läs mer i vår års-och hållbarhetsredovisning

Transparens och långsiktiga kundrelationer

Transparens och långsiktiga kundrelationer är viktigt för oss. Vårt livbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Bolagsformen innebär att det är våra kunder som äger bolaget. Det gör att ägarnas och kundernas intressen sammanfaller och därför står kunden alltid i centrum.

Vårt mål är att maximera värdet för våra kunder genom långsiktig och god förvaltning av pengar. Att lyssna till kundernas synpunkter och önskemål hjälper oss att stän­digt förbättra oss och bibehålla långsiktiga kundrela­tioner. Det är viktigt för oss att kunderna alltid har tillgång till tydlig information om hur våra erbjudanden och avgifter är utformade. På så sätt kan de välja rätt produkt utifrån sina förutsättningar.

Läs mer om vad ett ömsesidigt bolag innebär

Initiativ 2018

 • Publicerat hållbarhetsinformation för varje fond som Skandia tillhandahåller.
 • Implementerat och åtgärdat 40 procent av de inkomna förbättringsförlagen från kunderna.

Utfall 2018

 • Under 2018 ökade generellt sett kundnöjdheten i jämförelse med 2017. Skandia klättrar till en förstaplats i SKI (Svenskt Kvalitetsindex) kategori Tjänstepension, efter att ha legat på en tredjeplats 2017. Kundnöjdheten gällande tjänstepension, bolån och bank över­träffade Skandias mål. 

Läs mer i vår års-och hållbarhetsredovisning

Attraktiv arbetsgivare

Engagerade medarbetare och ledare är en förutsättning för att möta våra kunders förväntan. Engagemang innebär för oss en stark vilja att utvecklas och tillsammans arbeta med kunden och affären i centrum. 

Vår företagskultur bygger på engagemang från alla medarbetare, en vilja att lära sig nya saker och en förmåga att kunna ta ansvar för att uppnå sina individuella mål. Vi arbetar strukturerat för att erbjuda en inkluderande arbetsplats där alla ska känna trygghet och ha möjlighet till delaktighet och utveckling.

Vidare vill vi på Skandia möjliggöra en sund livsstil för alla medarbetare och hälsoerbjudandet, som finns för våra kunder, erbjuds även våra anställda.

Genom arbetet främjar vi FN:s globala hållbarhetsmål.

 

Initiativ 2018

 • Genom förbättrade fokusdialoger och tydligare kommunikation av Skandias mål och strategier har eNPS (skalan som mäter i hur hög utsträckning medarbetarna vill rekommendera Skandia som arbetsgivare) ökat från 7 till 22.
 • Tydliggjort och satt mål för önskad kulturell förflyttning, avse­ende beteenden och nya arbetssätt.
 • 312 medarbetare har utbildats i den agila arbetsmetoden SAFe.
 • Avslutat traineeprogrammet Accelerate för fem nya medarbe­tare och startat en ny fas med ytterligare nio nyexaminerade.
 • Tydliggjort ansvars- och mandatfördelning inom Skandia genom en ny styrmodell.

Utfall 2018 

 • Förbättrat utfall inom mångfald och jämställdheten från föregående år, där bla områdena likvärdiga möjligheter till utveckling och karriärmöjligheter är parametrar som utvärderas.

Läs mer i vår års-och hållbarhetsredovisning

Så styrs vårt hållbarhetsarbete

Vår hållbarhetsstyrning handlar om att fastställa strategi, riktlinjer och övergripande mål för hållbarhetsarbetet i hela verk­samheten. 

Detta beskrivs i sin helhet i hållbarhetsavsnittet i bolagsstyrningsrapporten i Skandias årsredovisning.

Vidare arbetar Skandia löpande med att identifiera, förebygga och åtgärda eventuella risker och brister i verksamheten som kan kopplas till hållbarhetsområdet. Läs mer om risker och riskhantering i förvaltningsberättelsens hållbarhetsrapport i vår årsredovisning.

Vi stödjer

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss