Har du problem att logga in i mobilappen och har en iPhone? Detta åtgärdas genom att uppdatera appen.
Gå till innehåll
Pojke håller i uppblåsbar jordglob

Hållbarhet är en viktig del i vår affär

Vår drivkraft är att skapa ekonomisk trygghet för våra kunder och bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Vi tänker långsiktigt och skapar på så sätt trygghet för generationer, genom högre pensioner, ett friskt arbetsliv och ansvarsfulla investeringar.

Års- och hållbarhetsredovisning

Så arbetar vi för ett hållbart värdeskapande

Ägg i en korg

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar är centralt för att skapa långsiktigt god och hållbar avkastning. Det gör vi genom att kontinuerligt utvärdera våra placeringar utifrån kriterier för exempelvis miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption.

Mer om ansvarsfulla investeringar
Tjej som löptränar

Friska företag

Långsiktighet och förebyggande insatser är grunden i vårt arbete inom hälsa och trygghet. Vi har tillsammans med våra kunders företag halverat deras sjukfrånvaro, ökat lönsamheten och minskat samhällets kostnader för sjukskrivningar.

Mer om vårt hälsoarbete
Tre generationer av tjejer

Samhällsengagemang

Våra erbjudanden fyller en viktig funktion i samhället genom att skapa ekonomisk trygghet och stödja ett friskt liv för bolagets kunder. Vårt samhällsengagemang fokuserar på frågor som ligger nära verksamheten och stärker vårt arbete med proaktiva insatser för ett friskare arbetsliv och ett ekonomiskt tryggare samhälle.

Mer om vårt samhällsengagemang

Fler delar av vårt hållbarhetsarbete

Miljöansvar i vår egen verksamhet

Vi arbetar kontinuerligt för begränsa våra ekologiska avtryck och för att främja miljövänliga lösningar. Ett aktivt arbete med miljöfrågor är också viktigt för att vi ska vara trovärdiga för våra kunder. Vi strävar efter en god hushållning med resurser för att minska den totala belastningen på klimatet och miljön i stort. Vidare ställer vi också miljökrav på våra leverantörer och vi klimatkompenserar för de utsläpp som vår egen verksamhet ändå ger upphov till.

Genom arbetet främjar vi FN:s globala hållbarhetsmål.

 

Initiativ 2019

De begränsade utsläpp som vår egen verksamhet ger upphov till har vi kompenserat för sedan 2012 genom att bidra till ett klimat­kompensationsprojekt. Vi väljer alltid projekt som är kvali­tetscertifierade av Gold Standard. Därtill har vi;

 • Uppdaterat bilpolicy för begränsat miljöavtryck
 • Ökad andel digitala utskick
 • Ökat fokus på klimatfrågan i dialog med externa fondförvaltare

Utfall 2019

 • 99 procent av vår direkta elanvändning kommer från förnybara källor
 • 76 procent av våra kontorsytor har gröna hyresavtal

Affärsetik

God affärsetik handlar om att ha gott omdöme i affärsrelationer och arbeta för att förebygga risker, däribland finansiell brottslighet såsom penningtvätt samt terrorfinansiering. För oss innebär det att vi alltid agerar ansvarsfullt och med integritet för att säkra långsiktig kundnytta, skydda tillgångar och vårt anseende

Vi ska i all vår verksamhet ta ansvar och ställer därför krav på att våra leverantörer och affärspartners också gör det, exempelvis genom att man godkänner vår uppförandekod.

Initativ 2019

 • Förklaringsmodell för hållbart inköp och hantering av hållbarhet i leverantörskedjan
 • Stärkt arbete mot penningtvätt och finansiell brottslighet

Utfall 2019

 • Vid 2019 års slut hade totalt 207 av Skandias leverantörer riskanalyserats enligt Skandias process för integrering av hållbarhet i leveran­törskedjan, vilket motsvarar omkring 64 procent av vår inköpsvolym.
 • Under 2019 fick Skandia 1 917 klagomålsärenden. Det är en minskning med 15 procent jämfört med 2018.

Attraktiv arbetsgivare

Engagerade medarbetare och ledare är en förutsättning för ökad besluts- och genomförandekraft. Engagemang innebär för oss en stark vilja att utvecklas och tillsammans prestera med kunden och affären som drivkraft. 

Vår företagskultur bygger på engagemang från alla medarbetare, en vilja att lära sig nya saker och en förmåga att kunna ta ansvar för att uppnå Skandias mål. Vi arbetar strukturerat för att erbjuda en inkluderande arbetsplats där alla ska känna trygghet och ha möjlighet till delaktighet och utveckling.

Vidare vill vi på Skandia möjliggöra en sund livsstil för alla medarbetare och hälsoerbjudandet, som finns för våra kunder, erbjuds även våra anställda.

Genom arbetet främjar vi FN:s globala hållbarhetsmål.

 

Initiativ 2019

 • Stabiliserat eNPS på hög nivå om 20 (22) samt stärkt det sammanfattande omdömet om Skandia som arbetsgivare 4,3 (4,2).
 • Rullat ut Microsoft 365 (inklusive Teams) vilket stärkt förutsättningarna för digitalt samarbete.
 • Ytterligare 156 medarbetare har utbildats i den agila arbetsmetoden SAFe.
 • Avslutat traineeprogrammet Accelerate för nio nya medarbetare och startat en ny fas med ytterligare fem nyexaminerade.

Utfall 2019

 • En analys och uppföljning avseende aktiva åtgärder mot diskriminering har genomförts i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga parter med ett gott resultat.
 • Högt utfall från medarbetarundersökning avseende möjlighet till utveckling (4,26 på en 5 gradig skala. Riktvärde 3,9).

Så styrs vårt hållbarhetsarbete

Vår hållbarhetsstyrning handlar om att fastställa strategi, riktlinjer och övergripande mål för hållbarhetsarbetet i hela verk­samheten. 

Styrning

Detta beskrivs i sin helhet i hållbarhetsavsnittet i bolagsstyrningsrapporten i Skandias års- och hållbarhetsredovisning.

Vidare arbetar Skandia löpande med att identifiera, förebygga och åtgärda eventuella risker och brister i verksamheten som kan kopplas till hållbarhetsområdet. Läs mer om risker och riskhantering i förvaltningsberättelsens hållbarhetsrapport i vår årsredovisning.

Ersättning

Skandias policy är att rörlig ersättning till anställda inte betalas ut, med undantag för rörlig lön till våra rådgivare som baseras på prestation, resultatandelsstiftelsen Skandianen och en resultatpremie till anställda i Skandia Fastigheter. Vi anser att rådgivning har ett högt värde för våra kunder och ska kompenseras, men utformningen av ersättningen måste främja långsiktig kundnytta. Skandias ersättningsstruktur bedöms således vara förenlig med verksamhetens arbete med hållbarhetsrisker i förvaltning och rådgivning till dess kunder.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss