Gå till innehåll
Bord med jordglob och växter på

Hållbarhet är en prioriterad del av vår verksamhet

För oss som det ledande pensionsbolaget som tar ansvar är det långa och framåtblickande hållbarhetsperspektivet en naturlig utgångspunkt. För att nå våra långsiktiga åtaganden krävs däremot beslut och handling idag.

Års- och hållbarhetsredovisning

Vi agerar ansvarsfullt och bidrar till hållbart värdeskapande​

I ramverket för vårt hållbarhetsarbete prioriterar vi fyra för oss viktiga områden att arbeta för. Tre av dessa är direkt kundrelaterade. De utgörs av Hållbart sparande, Ansvarsfulla banktjänster och Friska företag. Det fjärde området, Ett hållbart Skandia, är inriktat på hur vi strävar efter att bedriva vår egen verksamhet och omfattar delområden som exempelvis rör våra medarbetare, miljöansvar, affärsetik och vårt arbete med att motverka finansiell brottslighet.​

Två blommor på ett bord

Hållbart sparande

Vi har som målsättning att erbjuda våra kunder en anpassad sparportfölj som ger både en god riskspridning och en tydlig hållbarhetsprofil. Vår förvaltning och rådgivning ska alltid vara ansvarsfull, för att genom god avkastning i kombination med sunt risktagande säkra kundernas ekonomiska trygghet samt för att bidra till hållbart värdeskapande i linje med Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen.

Två kvinnor flyttar inredning

Ansvarsfulla banktjänster

Vi arbetar för att erbjuda våra kunder enkla och transparenta produkter samt tjänster inom bland annat lån och sparande som skapar nytta för såväl kunderna som för samhället och klimatet.

Tjej som löptränar

Friska företag

Med företag och deras medarbetare som huvudmålgrupp jobbar vi långsiktigt genom förebyggande hälsoarbete i syfte att säkerställa friska medarbetare hos våra företagskunder. Vi bidrar till friskare individer genom vårt arbete med förbättrad företagshälsa och reducerar därmed sjukfrånvaron hos våra kunder.

Kvinna och man under paraply

Ett hållbart Skandia

Vi arbetar aktivt med att skapa förändring i den egna verksamheten och i samhället i stort för att uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. Det inkluderar till exempel arbetsmiljö, miljöpåverkan, affärsetik och vårt arbete med att bekämpa finansiell brottslighet.

Fler delar av vårt hållbarhetsarbete

Så styrs vårt hållbarhetsarbete

Skandia ska i enlighet med ägarinstruktionen vara ett föredöme i arbetet med hållbarhet. Verksamheten följer FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag inklusive FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt Parisavtalet om att motverka klimatförändringarna. Vi genomför löpande dialoger med våra intressenter vilket också är en viktig grund för hur vi utformar vårt hållbarhetsarbete.

Vidare arbetar vi löpande med att identifiera, förebygga och åtgärda eventuella risker och brister i verksamheten som kan kopplas till hållbarhetsområdet. Läs mer i vår bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport som finns i års- och hållbarhetsredovisning.

Läs mer om hur vårt hållbarhetsarbete styrs

Hållbarhets­relaterade upplysningar

Vi ska på ett tillgängligt och samlat sätt informera våra kunder och marknaden om hur vi integrerar hållbarhetsrisker i våra investeringsprocesser, negativa konsekvenser av våra investeringar samt hur vi beaktar olika hållbarhetsfaktorer. 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar