Gå till innehåll
Bord med jordglob och växter på

Hållbarhet är en viktig del i vår affär

Vår drivkraft är att skapa trygghet för generationer och bidra till ett hållbart värdeskapande med sikte på att vara det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Vi har en bred förankring med långsiktiga åtaganden gentemot ägare, kunder och samhälle.

Års- och hållbarhetsredovisning

Vi agerar ansvarsfullt och bidrar till hållbart värdeskapande​

I ramverket för vårt hållbarhetsarbete prioriterar vi fyra för oss viktiga områden att arbeta för. Tre av de dessa är direkt kundrelaterade. De utgörs av Hållbart sparande, Ansvarsfulla banktjänster och Friska företag. Det fjärde området, Ett hållbart Skandia, är inriktat på hur vi strävar efter att bedriva vår egen verksamhet och omfattar delområden som exempelvis rör våra medarbetare, miljöansvar, affärsetik och vårt arbete med att motverka finansiell brottslighet.​

Två blommor på ett bord

Hållbart sparande

Vi har som målsättning att erbjuda våra kunder en anpassad sparportfölj som ger både en god riskspridning och en tydlig hållbarhetsprofil. Vår förvaltning och rådgivning ska alltid vara ansvarsfull, för att genom god avkastning i kombination med sunt risktagande säkra kundernas ekonomiska trygghet samt för att bidra till hållbart värdeskapande i linje med Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer
Två kvinnor flyttar inredning

Ansvarsfulla banktjänster

Vi arbetar för att erbjuda våra kunder enkla och transparenta produkter samt tjänster inom bland annat lån och sparande som skapar nytta för såväl kunderna som för samhället och klimatet.

Läs mer
Tjej som löptränar

Friska företag

Med företag och deras medarbetare som huvudmålgrupp jobbar vi långsiktigt genom förebyggande hälsoarbete i syfte att säkerställa friska medarbetare hos våra företagskunder. Vi bidrar till friskare individer genom vårt arbete med förbättrad företagshälsa och reducerar därmed sjukfrånvaron hos våra kunder.

Läs mer
Kvinna och man under paraply

Ett hållbart Skandia

Vi arbetar aktivt med att skapa förändring i den egna verksamheten och i samhället i stort för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Det inkluderar till exempel arbetsmiljö, miljöpåverkan, affärsetik och vårt arbete med att bekämpa finansiell brottslighet.

Läs mer

Fler delar av vårt hållbarhetsarbete

Så styrs vårt hållbarhetsarbete

Skandia ska i enlighet med ägarinstruktionen vara ett föredöme i arbetet med hållbarhet. Verksamheten följer FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag inklusive FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt Parisavtalet om att motverka klimatförändringarna. Vi genomför löpande dialoger med våra intressenter vilket också är en viktig grund för hur vi utformar vårt hållbarhetsarbete.

Vidare arbetar vi löpande med att identifiera, förebygga och åtgärda eventuella risker och brister i verksamheten som kan kopplas till hållbarhetsområdet. Läs mer i vår bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport som båda finns i års- och hållbarhetsredovisning samt vår hållbarhetsredovisning enligt GRI

Läs mer om hur vårt hållbarhetsarbete styrs

Hållbarhets­relaterade upplysningar

Vi ska på ett tillgängligt och samlat sätt informera våra kunder och marknaden om hur vi integrerar hållbarhetsrisker i våra investeringsprocesser, negativa konsekvenser av våra investeringar samt hur vi beaktar olika hållbarhetsfaktorer. Detta enligt EU:s regelverk för hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finansiella tjänstesektorn.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Helena Hagberg

"Hållbarhet ska vara en integrerad del i allt vi gör från våra investeringar och erbjudanden till vårt eget interna agerande. För att nå en hållbar utveckling behöver vi samverka, både internt men också med våra kunder och andra samarbetspartners."

Helena Hagberg, Hållbarhetschef

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss