Gå till innehåll
Man och kvinna står under paraply

Ett hållbart Skandia

Vi strävar efter att vara ett hållbart bolag och arbetar aktivt med att kontinuerligt utveckla vårt interna hållbarhetsarbete. Verksamheten ska bedrivas med god affärsetik och respekt för människor, samhälle och miljö.

Vår verksamhet medför ett stort ansvar. Hur vi agerar definierar vilka vi är och formar oss som bolag och koncern. Skandia ska erbjuda en hållbar arbetsplats som utmärks av en inkluderande och utvecklande miljö. Vidare ska vår verksamhets direkta miljöpåverkan minskas. En central del av vårt hållbarhetsarbete är också att motverka alla former av finansiell brottslighet. Hållbarhetsarbetet omfattar även leverantörskedjan och Skandias samhällsengagemang.

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning

Affärsetik och motverka finansiell brottslighet

För oss innebär god affärsetik att vi alltid agerar ansvarsfullt, ärligt och med integritet för att skydda kundernas tillgångar och vårt anseende. Vår uppförandekod tydliggör vilka värderingar och förväntningar som gäller för våra medarbetares och uppdragstagares uppförande och agerande i stort. Den beskriver förväntningarna på de som agerar i Skandias namn och ska hjälpa till att göra rätt samtidigt som ett respektfullt agerande sker mellan medarbetare och omgivning.  Utbildning och regelbunden kompetensutveckling är ett viktigt led i arbetet med att säkerställa att våra medarbetare alltid agerar i linje med de regelverk och normer som omgärdar vår verksamhet. 

Skandias produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt, finansiering av terrorism och kringgående av finansiella sanktioner. Vi lägger därför allra största vikt vid och arbetar aktivt med att förebygga detta så långt det går. Skandia övervakar transaktioner med system vars syfte är att upptäcka avvikelser och misstänkta beteenden. Vi rapporterar skyndsamt misstänkta fall till Polismyndigheten eller relevant behörig myndighet så fort vi ser indikationer på beteenden som kan kopplas till misstanke om penningtvätt, finansiering av terrorism eller kringgående av finansiella sanktioner.

Övergripande långsiktiga mål:

 • God affärsetik genomsyrar hela vår verksamhet. Alla medarbetare inklusive uppdragstagare ska läsa och signera Skandias uppförandekod. 
 • Vi ska motverka finansiell brottslighet genom stärkt branschsamverkan och effektivt internt arbete för att identifiera och agera mot finansiell brottslighet 

Exempel på utfall 2023: 

 • Av nyanställda och bemanningskonsulter som tillträtt sina tjänster under året hade 93 procent av dessa signerat uppförandekoden vid utgången av 2023.
 • Under året har totalt tre rapporter inkommit genom koncernens visselblåsningskanaler, varav ingen har bedömts vara ett visselblåsningsärende som faller inom visselblåsningslagen.

Miljöansvar i vår egen verksamhet

Vi har en långsiktig strategi för att införliva miljöhänsyn i alla delar av verksamheten. Frågan är högt prioriterad för oss, även om den direkta miljöpåverkan från vår egen verksamhet är begränsad. Vi redovisar koldioxidutsläpp från fjärrvärme, fjärrkyla, elförbrukning och resor, och klimatkompenserar sedan 2012 för våra utsläpp. Vi strävar efter en god hushållning med resurser för att minska den totala belastningen på klimatet och miljön i stort bl a genom att;

 • ställa tydliga krav på fastigheternas miljöstandard vid nyetableringar och ombyggnation av våra kontor 
 • sträva efter att enbart använda förnybar energi i våra kontorslokaler 
 • minska våra avfall, men även med att öka grad av återbruk och återvinning
 • förespråka digitala mötessättvilket sparar tid och skonar miljön på grund av minskat resande 
 • styra om till en än mer digital kundkommunikation

Övergripande långsiktiga mål: Vi ska arbeta mot netto-noll utsläpp i linje med Parisavtalet genom minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp från tjänsteresor samt minskat avfall. Vår målsättning är att halvera våra totala koldioxidutsläpp samt våra avfall fram till 2030, med basår 2019.

Exempel på utfall 2023:

 • 99 procent av den el vi förbrukar i våra kontorslokaler kommer från förnybara energikällor 
 • Vårt huvudkontor samt storarbetsplatserna i Sundsvall och Göteborg är miljöcertifierade och 89 procent av våra kontorsytor har gröna hyresavtal 
 • Minskade utsläpp från tjänsteresor med 56 procent i jämförelse med basmätning 2019
 • Vår återvinner (materialåtervinning) uppgår till 85 procent av våra avfall och vi har minskat våra totala avfall med 38% i jämförelse med basmätning 2019.
 • Våra co2-utsläpp (resor, energiförbrukning) uppgår till 806 ton och har minskat med 56 procent i jämförelse med basmätning 2019.

En hållbar arbetsplats

Medarbetarnas engagemang är helt avgörande för vår förmåga att skapa affärs- och kundnytta. Skandia som arbetsplats behöver därför utmärkas av en inkluderande, utvecklande och lärande miljö där våra medarbetare kan växa och utvecklas. Alla medarbetare ska känna sig trygga att bidra med sin kompetens och uppleva att de kan vara sig själva. Skandia har nolltolerans för all typ av diskriminering och accepterar ingen kränkande särbehandling. Vi uppmuntrar medarbetare till löpande kompetensutveckling och vill möjliggöra en sund livsstil med ett starkt hälsoerbjudande till alla medarbetare. 

Vi följer regelbundet upp medarbetarnas uppfattning av exempelvis oss som arbetsgivare, hur de upplever sin arbetsmiljö och möjlighet till utveckling. Vi vidtar löpande åtgärder för att bli bättre.

Övergripande långsiktiga mål:

 • Vi ska ha ett fortsatt högt medarbetarengagemang (eNPS)
 • Omdömet om oss som arbetsgivare ska vara högt och våra medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter att utvecklas på Skandia
 • Vi ska ha en fortsatt låg sjukfrånvaro och nolltolerans avseende kränkande särbehandling
 • Vi ska bibehålla jämställd könsfördelning, mellan 40–60 procent, samt öka andelen jämställda yrkesgrupper 

Exempel på utfall 2023:

 • I hur hög utsträckning våra medarbetare vill rekommendera Skandia som arbetsgivare (eNPS), är fortsatt högt och uppgår till 54 (nov 2023).
 • Sjukfrånvaron i relation till budgeterad tid uppgår till 3,3 procent och vi har ett Frisktal på 73 procent (andel medarbetare med max fem sjukdagar vid totalt max tre tillfällen senaste 12 månadersperioden).
 • Våra medarbetares engagemang och delaktighet i koncernens hållbarhetsarbete ligger på 4,1 (5-gradig skala).
 • Medarbetarna uppskattar att kvinnor och män har likvärdiga möjligheter, 4,6 (5-gradig skala).
 • Könsfördelningen i Skandias koncernledning är 40 procent kvinnor och 60 procent män. Bland medarbetare på ledande befattningar är fördelningen 43 procent kvinnor och 57 procent män.
En man och en kvinna står framför en whiteboard med Post-Its
Vi ska erbjuda en inkluderande och utvecklande arbetsplats som ger möjligheter för våra medarbetare att växa och utvecklas.
Två ungdomar håller varandra över axeln

Samhällsengagemang

Genom våra erbjudanden spelar Skandia en viktig roll som ett komplement till samhällets offentliga försäkringssystem. Vi bidrar även genom att via Skandias stiftelser långsiktigt stödja forskning, metodutveckling samt lokala projekt med fokus på att förebygga ohälsa och skapa tryggare närsamhällen. Våra medarbetare har också möjlighet att engagera sig i Skandias stiftelse Idéer för livet. 

Ta reda på mer om vårt samhällsengagemang

Ansvarsfulla inköp

Inköp från externa leverantörer ska ske i enlighet med våra värderingar och inkludera ett hållbarhetsperspektiv när upphandlingsbeslut tas. För att kunna leva upp till detta har vi en särskild uppförandekod för leverantörer genom vilken våra leverantörer bekräftar att de förstår, accepterar och agerar enligt samma värderingar och regelverk som oss. 

För att underlätta bedömningen av om en leverantör är lämplig som samarbetspartner har vi utvecklat en modell med fokus på självdeklaration och riskanalys. Vi har även ett systemstöd för att ännu bättre kunna identifiera, hantera och följa upp risker i leverantörskedjan.

Övergripande långsiktiga mål: Alla inköp i koncernen ska göras i enlighet med våra värderingar och leverantörerna ska signera vår uppförandekod för leverantörer

Exempel på utfall 2023:

 • 100 största leverantörerna: 85 procent hade signerat uppförandekoden 
 • Totala inköpsvolymen: 85 procent från leverantörer som omfattas av uppförandekoden 

Mål och resultat för Ett hållbart Skandia

Ambition: Arbeta aktivt med god affärsetik och med hälsa, lärande och miljö i fokus.

Övergripande långsiktiga mål & utfall: Se respektive delområde.

Exempel på initiativ 2023: 

 • Med inspel från våra medarbetare har Skandia tagit fram en ledarprofil som tydliggör förväntan och utveckling av ledarskapet.
 • Implementerat en integritetsstark systemlösning för visselblåsning i syfte att göra det ännu enklare och tryggare för den som vill rapportera. 
 • Infört ett systemstöd för att ännu bättre kunna identifiera, hantera och följa upp risker i leverantörskedjan. 
 • Fortsatt effektivisering av pappersutskick till kund, exempelvis genom fler webb-formulär, ökad användning av digitala brevlådor och ökad notifiering av handlingar på Skandias portal.
 • Fortsatt flytt av molntjänster från datacenter inom EU till datacenter i Sverige där tillgången till förbybar energi är väsentligt mycket större.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss