Gå till innehåll
Man och kvinna står under paraply

Ett hållbart Skandia

Vi strävar efter att vara ett hållbart bolag och arbetar aktivt med att kontinuerligt utveckla vårt interna hållbarhetsarbete. Verksamheten ska bedrivas med god affärsetik och respekt för människor, samhälle och miljö.

Vår verksamhet medför ett stort ansvar. Hur vi agerar definierar vilka vi är och formar oss som bolag och koncernSom arbetsplats ska Skandia utmärkas av en inkluderande miljö, den direkta miljöpåverkan från verksamheten ska minimeras och en central del av arbetet är att motverka alla former av finansiell brottslighet. Vårt interna hållbarhetsarbete innefattar även delområden som ansvarsfulla inköp och samhällsengagemang. 

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning

Affärsetik och motverka finansiell brottslighet

För oss innebär god affärsetik att vi alltid agerar ansvarsfullt, ärligt och med integritet för att skydda kundernas tillgångar och vårt anseende. Vår uppförandekod ska vägleda oss i våra affärsrelationer och hjälper oss att bygga långvariga relationer med kunder och andra parterUtbildning och regelbunden kompetensutveckling är ett viktigt led i arbetet med att säkerställa att våra medarbetare alltid agerar i linje med de regelverk och normer som omgärdar vår verksamhet. Vi tar ansvar i hela vår verksamhet och ställer krav på att våra leverantörer och affärspartners också gör det.

Skandias produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt, finansiering av terrorism och kringgående av finansiella sanktioner. Vi lägger därför allra största vikt vid och arbetar aktivt med att förebygga detta så långt det går. Skandia övervakar transaktioner med system vars syfte är att upptäcka avvikelser och misstänkta beteenden. Vi rapporterar skyndsamt misstänkta fall till Finanspolisen eller relevant behörig myndighet så fort vi ser indikationer på beteenden som kan kopplas till misstanke om penningtvätt, finansiering av terrorism eller kringgående av finansiella sanktioner.

Övergripande långsiktiga mål:

 • Hög affärsetik som genomsyrar hela vår verksamhet. Alla medarbetare inklusive uppdragstagare ska läsa och signera Skandias uppförandekod årligen 
 • Vi ska motverka finansiell brottslighet genom stärkt branschsamverkan och effektivt internt arbete för att identifiera och agera mot finansiell brottslighet 

Exempel på utfall: 

 • 2 172 av våra medarbetare inklusive bemanningskonsulter har läst och signerat uppförandekoden 
 • Förtydliganden i rutin och kommunikation avseende visselblåsning, i syfte att underlätta förståelse samt rapportering av händelser. Ingen visselblåsning rapporterades under 2020

Miljöansvar i vår egen verksamhet

Vi har en långsiktig strategi för att införliva miljöhänsyn i alla delar av verksamheten. Frågan är högt prioriterad för oss, även om den direkta miljöpåverkan från vår egen verksamhet är begränsad. Vi redovisar koldioxidutsläpp från fjärrvärme, fjärrkyla, elförbrukning och resor, och klimatkompenserar sedan 2012 för våra utsläpp. Vi strävar efter en god hushållning med resurser för att minska den totala belastningen på klimatet och miljön i stort genom att;

 • ställa tydliga krav på fastigheternas miljöstandard vid nyetableringar och ombyggnation av våra kontor 
 • sträva efter att enbart använda förnybar energi i våra kontorslokaler 
 • förespråka digitala mötessättvilket sparar tid och skonar miljön på grund av minskat resande 
 • arbeta aktivt med att styra om till en än mer digital kundkommunikation

Övergripande långsiktiga mål: Vi ska arbeta mot netto-noll utsläpp i linje med Parisavtalet genom minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp från tjänsteresor samt minskat avfall. 

Exempel på utfall:

 • 99 procent av elförbrukningen i våra kontorslokaler består av förnybar el 
 • Vårt huvudkontor är miljöklassat och 80 procent av våra kontorsytor har gröna hyresavtal 
 • Minskade utsläpp från tjänsteresor med 75 procent till följd av coronapandemin. Vi har som ambition framåt att hålla nere dessa utsläpp även om 2020 kan ses som ett extra ordinärt år
 • Cirka 60 procent av våra kundutskick görs digitalt  

Inkluderande utvecklingsplats

Skandia ska vara en inkluderande utvecklingsplats, där alla ska känna sig trygga att bidra med sin kompetens och kunna vara sig själva. Ingen kränkande särbehandling accepteras och vi har nolltolerans gällande all typ av diskriminering. Vi uppmuntrar medarbetare till löpande kompetensutveckling och vill möjliggöra en sund livsstil med ett starkt hälsoerbjudande till alla medarbetare. 

Vi följer regelbundet upp medarbetarnas uppfattning av exempelvis oss som arbetsgivare, hur de upplever sin arbetsmiljö och möjlighet till utveckling. Vi vidtar löpande åtgärder för att bli bättre.

Övergripande långsiktiga mål:

 • Vi ska ha ett fortsatt högt medarbetarengagemang (eNPS)
 • Omdömet om oss som arbetsgivare ska vara högt och möjlighet till utveckling för medarbetare ska vara stor. Utfallet på frågan om man kan utvecklas och växa professionellt i vår medarbetareundersökning ska ligga på >4 på vår 5-gradiga skala
 • Vi ska ha en fortsatt låg sjukfrånvaro och nolltolerans avseende mobbning och trakasserier 
 • Vi ska bibehålla jämställd könsfördelning, mellan 40–60 procent, samt öka andelen jämställda yrkesgrupper 

Exempel på utfall:

 • eNPS har ökat markant under året, från 20 till 34 
 • Svarsfrekvensen i årets medarbetarundersökning var 85 procent, vilket tyder på ett högt engagemang bland våra anställda
 • Sjukfrånvaron i relation till budgeterad tid minskade till 2,7 procent, vilket är hänförligt till färre långtidssjukskrivningar
 • Medarbetarna uppskattar att kvinnor och män har likvärdiga möjligheter, 4,6 (5-gradig skala)
 • Könsfördelningen i Skandias koncernledning är 41 procent kvinnor och 59 procent män. Bland medarbetare på chefsposition är födelningen 41 procent kvinnor och 59 procent män
Vi ska vara en inkluderande utvecklingsplats, där alla ska känna sig trygga att bidra med sin kompetens och kunna vara sig själva.
Två ungdomar håller varandra över axeln

Samhällsengagemang

Genom våra erbjudanden spelar Skandia en viktig roll som ett komplement till samhällets offentliga försäkringssystem. Vi bidrar även genom att via Skandias stiftelser långsiktigt stödja forskning, metodutveckling samt lokala projekt med fokus på att förebygga ohälsa och skapa tryggare närsamhällen. Våra medarbetare har också möjlighet att engagera sig i Skandias stiftelse Idéer för livet. 

Ta reda på mer om vårt samhällsengagemang

Hållbarhet i leverantörskedjan

Inköp från externa leverantörer ska ske i enlighet med våra värderingar och inkludera ett hållbarhetsperspektiv när upphandlingsbeslut tas. För att kunna leva upp till detta har vi en särskild uppförandekod för leverantörer genom vilken våra leverantörer bekräftar att de förstår, accepterar och agerar enligt samma värderingar och regelverk som oss. 

För att underlätta bedömningen av om en leverantör är lämplig som samarbetspartner har vi utvecklat en modell med fokus på självdeklaration och riskanalys.

Övergripande långsiktiga mål:  

 • Våra leverantörer följer Skandias värderingar och håller en hög nivå avseende sitt hållbarhetsarbete 
 • Våra leverantörer ska ha signerat vår uppförandekod,  
  • bland de 100 största ska samtliga ha signerat 
  • 100 procent av inköpsvolymen från våra avtalade leverantörer ska omfattas av uppförandekoden 

Exempel på utfall:

 • 100 största leverantörerna: 73 procent hade signerat uppförandekoden 
 • Totala inköpsvolymen: 75 procent från leverantörer som omfattas av uppförandekoden 

Mål och resultat 2020 för Ett hållbart Skandia

Ambition: Arbeta aktivt med god affärsetik och med hälsa, lärande och miljö i fokus.

Övergripande långsiktiga mål & utfall: Se respektive delområde.

Exempel på initiativ: 

 • Framtagande och individuell signering av uppförandekod för Skandias medarbetare och uppdragstagare 
 • Pågående implementering av ett nytt transaktionsövervakningssystem inom bankverksamheten  
 • Större omställning till ett mer flexibelt arbetssätt där användandet av digitala samarbetsverktyg ökat markant 
 • Fortsatt utbildning av medarbetare i den agila arbetsmetoden SAFe  
 • Fortsatt effektivisering av pappersutskick till kund, exempelvis genom borttag av flertalet pappersavier och ökad användning av digital signering
 • Fortsatt fokus på våra lokalers miljöstandards med målet att ha 100 procent gröna hyresavtal

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss