Gå till innehåll
Man och kvinna står under paraply

Ett hållbart Skandia

Vi strävar efter att vara ett hållbart bolag och arbetar aktivt med att kontinuerligt utveckla vårt interna hållbarhetsarbete. Verksamheten ska bedrivas med god affärsetik och respekt för människor, samhälle och miljö.

Vår verksamhet medför ett stort ansvar. Hur vi agerar definierar vilka vi är och formar oss som bolag och koncernSom arbetsplats ska Skandia utmärkas av en inkluderande miljö, den direkta miljöpåverkan från verksamheten ska minimeras och en central del av arbetet är att motverka alla former av finansiell brottslighet. Vårt interna hållbarhetsarbete innefattar även delområden som hållbarhet inom leverantörskedjan och vårt samhällsengagemang. 

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning

Affärsetik och motverka finansiell brottslighet

För oss innebär god affärsetik att vi alltid agerar ansvarsfullt, ärligt och med integritet för att skydda kundernas tillgångar och vårt anseende. Vår uppförandekod tydliggör vilka värderingar och förväntningar som gäller för våra medarbetares och uppdragstagares uppförande och agerande i stort. Den beskriver förväntningarna på de som agerar i Skandias namn och ska hjälpa till att göra rätt samtidigt som ett respektfullt agerande sker mellan medarbetare och omgivning.  Utbildning och regelbunden kompetensutveckling är ett viktigt led i arbetet med att säkerställa att våra medarbetare alltid agerar i linje med de regelverk och normer som omgärdar vår verksamhet. 

Skandias produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt, finansiering av terrorism och kringgående av finansiella sanktioner. Vi lägger därför allra största vikt vid och arbetar aktivt med att förebygga detta så långt det går. Skandia övervakar transaktioner med system vars syfte är att upptäcka avvikelser och misstänkta beteenden. Vi rapporterar skyndsamt misstänkta fall till Polismyndigheten eller relevant behörig myndighet så fort vi ser indikationer på beteenden som kan kopplas till misstanke om penningtvätt, finansiering av terrorism eller kringgående av finansiella sanktioner.

Övergripande långsiktiga mål:

 • God affärsetik genomsyrar hela vår verksamhet. Alla medarbetare inklusive uppdragstagare ska läsa och signera Skandias uppförandekod. 
 • Vi ska motverka finansiell brottslighet genom stärkt branschsamverkan och effektivt internt arbete för att identifiera och agera mot finansiell brottslighet 

Exempel på utfall: 

 • Av nyanställda och bemanningskonsulter som tillträtt sina tjänster under året hade 92 procent av dessa signerat uppförandekoden vid utgången av 2021
 • Uppdaterade interna regler och rutiner kopplat till visselblåsning. Under året har en visselblåsning rapporterats. Denna har utretts och relevanta åtgärder har beslutat vidtas.

Miljöansvar i vår egen verksamhet

Vi har en långsiktig strategi för att införliva miljöhänsyn i alla delar av verksamheten. Frågan är högt prioriterad för oss, även om den direkta miljöpåverkan från vår egen verksamhet är begränsad. Vi redovisar koldioxidutsläpp från fjärrvärme, fjärrkyla, elförbrukning och resor, och klimatkompenserar sedan 2012 för våra utsläpp. Vi strävar efter en god hushållning med resurser för att minska den totala belastningen på klimatet och miljön i stort bl a genom att;

 • ställa tydliga krav på fastigheternas miljöstandard vid nyetableringar och ombyggnation av våra kontor 
 • sträva efter att enbart använda förnybar energi i våra kontorslokaler 
 • minska våra avfall, men även med att öka grad av återbruk och återvinning
 • förespråka digitala mötessättvilket sparar tid och skonar miljön på grund av minskat resande 
 • styra om till en än mer digital kundkommunikation

Övergripande långsiktiga mål: Vi ska arbeta mot netto-noll utsläpp i linje med Parisavtalet genom minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp från tjänsteresor samt minskat avfall. Vår målsättning är att halvera våra totala koldioxidutsläpp samt våra avfall fram till 2030, med basår 2019.

Exempel på utfall:

 • 99 procent av elförbrukningen i våra kontorslokaler består av förnybar el 
 • Vårt huvudkontor samt storarbesplatserna i Sundsvall och Göteborg är miljöcertifierade och 89 procent av våra kontorsytor har gröna hyresavtal 
 • Minskade utsläpp från tjänsteresor med 60 procent i jämförelse med 2020
 • Återvinner 89% av vårt avfall, vilket motsvarar 26 ton koldioxid i utsläppsbesparingar
 • Cirka 70 procent av våra kundutskick görs digitalt 

Inkluderande och utvecklande arbetsplatsplats

För oss är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare att skapa en inkluderande arbetsmiljö med hög delaktighet. Alla medarbetare ska känna sig trygga att bidra med sin kompetens och uppleva att de kan vara sig själva. Ingen kränkande särbehandling accepteras och vi har nolltolerans gällande all typ av diskriminering. Vi uppmuntrar medarbetare till löpande kompetensutveckling och vill möjliggöra en sund livsstil med ett starkt hälsoerbjudande till alla medarbetare. 

Vi följer regelbundet upp medarbetarnas uppfattning av exempelvis oss som arbetsgivare, hur de upplever sin arbetsmiljö och möjlighet till utveckling. Vi vidtar löpande åtgärder för att bli bättre.

Övergripande långsiktiga mål:

 • Vi ska ha ett fortsatt högt medarbetarengagemang (eNPS)
 • Omdömet om oss som arbetsgivare ska vara högt och våra medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter att utvecklas på Skandia
 • Vi ska ha en fortsatt låg sjukfrånvaro och nolltolerans avseende kränkande särbehandling
 • Vi ska bibehålla jämställd könsfördelning, mellan 40–60 procent, samt öka andelen jämställda yrkesgrupper 

Exempel på utfall:

 • I hur hög utsträckning våra medarbetare vill rekommendera Skandia som arbetsgivare (eNPS), har ökat markant under året, från 34 till 42.
 • Sjukfrånvaron i relation till budgeterad tid minskade till 2,47 procent, vilket är hänförligt till fortsatt färre långtidssjukskrivningar samt minskad korttidsfrånvaro
 • Våra medarbetares engagemang och delaktighet i koncernens hållbarhetsarbete ligger på 3,75 av 5 och följs som vägledning för vårt arbete framåt.
 • Medarbetarna uppskattar att kvinnor och män har likvärdiga möjligheter, 4,6 (5-gradig skala)
 • Könsfördelningen i Skandias koncernledning är 39 procent kvinnor och 61 procent män. Bland medarbetare på chefsposition är födelningen 39 procent kvinnor och 61 procent män
Vi ska erbjuda en inkluderande och utvecklande arbetsplats som ger möjligheter för våra medarbetare att växa och utvecklas.
Två ungdomar håller varandra över axeln

Samhällsengagemang

Genom våra erbjudanden spelar Skandia en viktig roll som ett komplement till samhällets offentliga försäkringssystem. Vi bidrar även genom att via Skandias stiftelser långsiktigt stödja forskning, metodutveckling samt lokala projekt med fokus på att förebygga ohälsa och skapa tryggare närsamhällen. Våra medarbetare har också möjlighet att engagera sig i Skandias stiftelse Idéer för livet. 

Ta reda på mer om vårt samhällsengagemang

Hållbarhet i leverantörskedjan

Inköp från externa leverantörer ska ske i enlighet med våra värderingar och inkludera ett hållbarhetsperspektiv när upphandlingsbeslut tas. För att kunna leva upp till detta har vi en särskild uppförandekod för leverantörer genom vilken våra leverantörer bekräftar att de förstår, accepterar och agerar enligt samma värderingar och regelverk som oss. 

För att underlätta bedömningen av om en leverantör är lämplig som samarbetspartner har vi utvecklat en modell med fokus på självdeklaration och riskanalys.

Övergripande långsiktiga mål: Alla inköp i koncernen ska göras i enlighet med våra värderingar och leverantörerna ska signera vår uppförandekod för leverantörer

Exempel på utfall:

 • 100 största leverantörerna: 84 procent hade signerat uppförandekoden 
 • Totala inköpsvolymen: 81 procent från leverantörer som omfattas av uppförandekoden 

Mål och resultat 2021 för Ett hållbart Skandia

Ambition: Arbeta aktivt med god affärsetik och med hälsa, lärande och miljö i fokus.

Övergripande långsiktiga mål & utfall: Se respektive delområde.

Exempel på initiativ: 

 • Installerat solpaneler på vårt huvudkontor i Stockholm.
 • Stärkt fokus på utbildningsinsatser, exempelvis genom en extern certifiering rörande hållbarhet i finansbranschen som 593 anställda genomfört.
 • Internt mentorprogram för nya chefer för att stärka ledarskap i linje med Skandias kultur och värderingar.
 • Med hjälp av en extern konsult, genomfört en analys av hur Skandia utifrån miljöledningssystemet ISO 14001 hanterar vår direkta och indirekta miljöpåverkan för att säkerställa att vårt arbete är i linje med standarden.
 • Fortsatt effektivisering av pappersutskick till kund, exempelvis genom fler webb-formulär, fler anslutna till elektroniska betalflöden och ökad notifiering av handlingar på vår portal.
 • Fortsatt implementering av ett nytt transaktionsövervakningssystem inom bankverksamheten.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss