Gå till innehåll
Två blommor på ett bord

Hållbart sparande

Ett hållbart sparande innebär att vi agerar ansvarsfullt och gör investeringar och fondurval som får våra kunders sparpengar att växa. Samtidigt kan pengarna bidra till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och klimatmålen i Parisavtalet.

Ansvarsfull kapitalförvaltning

Vår förvaltning utgår från ansvarsfull kapitalförvaltning. Vi tillämpar FN:s ramverk för ansvarsfullt företagande (UN Global Compact) och har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI)Vidare granskar vi hur de företag vi investerar i och de fonder vi erbjuder beaktar hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i sin verksamhet och i sina investeringar. Sådana risker och faktorer kan vara klimat, miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter samt praxis om god bolagsstyrning inklusive motverkande av korruption.

Vi använder en förklaringsmodell - hållbarhetspyramiden - för att ge en översiktlig bild av hur de investeringar vi gör är fördelade utifrån sina olika hållbarhetsnivåer. Modellen baseras på våra bedömningar där vi använder marknadsledande mätmetoder för att analysera investeringars hållbarhet. Vårt baskrav är att alla våra investeringar ska uppfylla kraven på ansvarsfulla investeringar. Därutöver väljer vi aktivt in investeringar som främjar hållbarhet: hållbara investeringar eller lösningsinvesteringar.

Illis_sid_20.png

Alla investeringar granskas för att välja bort tillgångar som strider mot Skandias ställningstaganden för ansvarsfulla investeringar.

Hållbara investeringar är, utöver att ha passerat våra grundläggande krav på att vara ansvarsfulla, utmärker sig genom att vara framstående i hur de hanterar hållbarhetsrisker och möjligheter i sina verksamheter utifrån FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Parisavtalet. Exempel är bolag som producerar energisnåla och klimatsmarta produkter, men också bolag inom mer traditionella branscher som är ledande inom hållbarhetsarbete i sina verksamheter.

Lösningsinvesteringar är hållbara investeringar som på än mer konkret bidrar till positiva sociala eller miljömässiga effekter. Dessa investeringar är exempelvis inom miljöcertifierade fastigheter, infrastruktur för förnybar energi samt gröna och sociala obligationer. Våra investeringar innebär då ofta att vi tillför finansiering för utveckling av verksamheter som konkret främjar social eller miljömässig hållbarhet på ett mätbart och positivt sätt.

Vi tar ställning i viktiga frågor

I vår policy om ansvarsfulla investeringar och i våra publika ställningstaganden tydliggör vi våra förväntningar på de bolag som vi investerar i samt hur vi väljer in, väljer bort och påverkar investeringar. Vårt arbete utgår från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och tar avstamp i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag som inkluderar FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Utifrån våra ställningstaganden analyseras bolagens agerande, vilka är av vikt när vi bland annat väljer att avstå investeringar i ett bolag eller ett statspapper. I de fall ett bolag vi investerar i avviker från internationella normer och riktlinjer gällande klimat, miljö, mänskliga rättigheter eller korruption, är vår grundinställning att i första hand verka för förändring och utveckling genom aktivt ägarskap i form av direkta dialoger med bolagen. I vissa fall leder inte påverkansaktiviteterna till en acceptabel lösning och då säljs investeringarna tills dess att bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder.

Ställningstaganden

Vi tar ställning i specifika frågor:

- Miljö & klimat

- Mänskliga rättigheter

- Arbetsvillkor

- Affärsetik

- Särskilda sektorer: Råvaror med hög avskogningsrisk, Fossila bränslen, Alkohol, Cannabis, Tobak, Kommersiell spelverksamhet, Försvarsindustri

- Statsobligationer

- Övrigt: Kärnkraft, Kryptovalutor, Antimikrobiell resistens, Djurskydd, Pornografi

Processen för ansvarsfulla investeringar

Att beakta investeringen påverkan på miljön, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik är en grundförutsättning för att kunna vara med och bidra till en hållbar utveckling och de globala målen. Processen för ansvarsfulla investeringar gäller all förvaltning som sker av oss.

Bolagspåverkan.png

 • Inom ramen för den egna fond- och livförvaltningsverksamheten väljer vi bort investeringar i; 

  • bolag som avviker från internationella hållbarhetsrelaterade normer utan att visa förändringsvilja 
  • bolag i kontroversiella branscher/bolag som tillverkar produkter så som tobak, cannabis för rekreationsanvändning och kontroversiella vapen 
  • bolag som utvinner kol för energiändamål samt andra bolag inom energisektorn som vi inte anser har förmåga eller vilja att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalet  
  • statsobligationer utfärdade av stater som underlåter att ansluta sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruption är utbredd på en central nivå 

  Vi utvärderar våra investeringar två gånger per år och redogör för våra exkluderingar.

 • Vi arbetar för att bygga in en systematisk och meningsfull integrering av miljö-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter (ESG) i analys och investeringsbeslut i alla delar av vår förvaltning. Vår utgångspunkt är alltid en avvägning mellan vad ett bolag gör och hur de bedriver sin verksamhet, för att hantera hållbarhetsrelaterade risker och ta vara på möjligheter. Vi söker aktivt investeringar som gör tydligt positiv skillnad. Genom att finansiera verksamheter som bidrar till lösningar på samhällsutmaningar och klimatproblem kan våra kunders sparande medverka till en hållbar utveckling samtidigt som de får en god riskjusterad avkastning. I vårt fondförsäkringsutbud premieras fonder som systematiskt integrerar hållbarhet i investeringsprocessen och förvaltare som uppvisar stark kompetens inom detta område. I vår egen fondförvaltning premieras bolag med ett starkt hållbarhetsarbete eller med en affärsidé som främjar hållbar utveckling och särskilt bolag som arbetar för miljö och hälsa. 

 • En viktig del i vårt arbete är att bedriva ett aktivt påverkansarbete. Detta arbete omfattar flera typer av aktiviteter, så som reaktiv, proaktiv och tematisk påverkan samt röstning på bolagsstämmor och medverkan i valberedningar. Oavsett metod är målet att förbättra både hållbarhet och lönsamhet i bolagen samtidigt som negativa konsekvenser för människor och miljö förebyggs. En viktig utgångspunkt i arbetet är våra ställningstaganden.

  Transparens, agera proaktivt och samarbete är nyckelord i vårt arbete med bolagspåverkan. Att samverka med andra investerare, med bolag och andra experter är därför väsentligt. Skandias fondbolag och Skandias livbolag bedriver påverkansarbetet gemensamt, och samråder i samband med bolagsstämmor. Omfattning och resultat av påverkansarbetet redogörs för i vår bolagspåverkansrapport.

Klimatfärdplan - ett steg mot klimatmålen 2050

Klimat har under flera år varit en viktig fråga i vår investeringsverksamhet. Vi har undertecknat FN-initiativet Montreal Carbon Pledge, vilket innebär att vi sedan 2016, årligen mäter och redovisar koldioxidavtrycket i våra aktiefonder och för aktieinvesteringar i vår traditionella livportfölj i enlighet med Fondbolagens Förenings och Svensk Försäkrings respektive rekommendationer. Läs mer om hur vi mäter och redovisar koldioxidavtrycket. 

Under 2020 antog vi en ambitiös klimatfärdplan med syfte att våra investeringar ska spegla och stödja de globala klimatmålen i Parisavtalet. Vår ambition är att väsentligt och stegvis minska vår exponering mot fossila bränslen. Målsättningen är att till 2025 fördubbla våra gröna investeringar samtidigt som vi reducerar Skandias innehav i fossila bränslen med 75 procent. Vår ansats bygger på en avvägning mellan två perspektiv: bolagens förmåga att ställa om, respektive deras vilja att klimatanpassa sin verksamhet.

Klimatfärdsplan pilar.png

Mer om ansvarsfulla investeringar

Grönt paraply

Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning är ett långsiktigt sparande som ger kunderna möjlighet till god avkastning till låg kostnad samtidigt som vi agerar ansvarsfullt och bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Klossar i en glaskupa

Fondförsäkring

Vi granskar löpande fondförsäkringserbjudandet för att säkerställa ett fondutbud som bygger på att det ska vara enkelt att placera i ett brett utbud av prisvärda fonder med god avkastningspotential och en god hållbarhetsnivå.

Många röda äpplen

Fondförvaltning

Vi erbjuder ränte- och blandfonder, aktiva och indexnära aktiefonder. I vår förvaltning utgår vi från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och har sedan länge analyserat och agerat på hur de företag vi investerar i beaktar klimat, arbetsvillkor, affärsetik.​

Vi underlättar för kunden att göra hållbara val

För att underlätta för kunderna att göra hållbara val visar vi i vår fondlista tydlig information om fondernas hållbarhetsprofil. Där framgår exempelvis fondernas hållbarhetsklassificering, - betyg och -riskvärde för fonderna, samt olika typer av filtreringsverktyg. Vi erbjuder också hållbarhetsinriktade fondportföljer. Vi hållbarhetsgranskar alla fonder vi erbjuder i fondförsäkring. När vi väljer in fonder är vårt grundkrav att fondens förvaltare ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar samt har ett relevant och systematiskt arbete, med hög kompetens inom hållbarhet. Vi har dessutom ett brett utbud av fonder som har särskilt fokus på hållbarhet. Att en fond har hållbarhetsfokus innebär att fonden främjar eller har hållbarhet som mål, samt att hållbarhetsaspekter är avgörande för hur fonden väljer in och väljer bort investeringar. 

En annan viktig del av vårt erbjudande kommer med vår rådgivning - hos oss ska det vara enkelt och tryggt att spara hållbart. Våra rådgivare utbildas kontinuerligt för att på bästa sätt kunna möta kundernas önskemål inom hållbart sparande och samtliga av våra rådgivare ska ha en hållbarhetscertifiering gällande hållbarhet i finansbranschen.

Ta reda på mer om att göra hållbara val
Växter och vattenkanna

Våra kunders sparande bidrar till en mer hållbar värld

Våra kunder har en långsiktig sparhorisont. Det skapar goda förutsättningar för att investera i tillgångar som på ett tydligt sätt bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som sparkapitalet får bästa möjliga potential att växa.

Häng med så ska vi visa några exempel på hur våra kunders pengar jobbar för en bättre värld

Mål & resultat för Hållbart sparande

Ambition: Förvaltning och rådgivning av våra kunders pengar sker ansvarsfullt för att säkerställa ekonomisk trygghet och för att bidra till hållbart värdeskapande i linje med Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen.  

Övergripande långsiktiga mål: Minska vår andel fossila bränslen med 75 procent och öka våra gröna investeringar med 100 procent för traditionell förvaltning samt öka antalet fonder med hållbarhetsfokus i Skandias fondbolag och i vår fondförsäkring.

Exempel på initiativ 2022

 • Vi har investerat i projektet NeuConnect, som avser utbyggnad av systemkritisk kraftöverföring mellan Tyskland och Storbritannien genom en undervattenskabel som kopplar sammandessa länders elsystem.
 • Fortsatt utveckling av rådgivningsmaterial och riktade utbildningsinsatser för rådgivningskåren med syfte att öka kompetensen inom hållbarhetsområdet.
 • Vi har tagit fram förbättrade filtreringsfunktioner i vår fondlista som gör det enklare för våra kunder att göra hållbara fondval utifrån egna preferenser.
 • Andel gröna investeringar i traditionell förvaltning är knappt 8 procent, vilket är en ökning med cirka 70 procent jämfört med 2018-12-31.
 • Andel investeringar i tillgångar med koppling till fossila bränslen i traditionell förvaltning ligger på drygt 2 procent, vilket är en minskning med cirka 40 procent jämfört med 2018-12-31.
 • Ökat antalet fonder med hållbarhetsfokus inom Skandias fondbolag till 15 (13) samt till 31 (25) fonder inom vår fondförsäkring (2021 års siffror inom parentes).

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss