Gå till innehåll
Två blommor på ett bord

Hållbart sparande

Vi arbetar för ett hållbart värdeskapande som bidrar till både en god avkastning och ekonomisk trygghet för våra kunder, samt ett positivt bidrag till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Vårt breda sparerbjudande ska möta olika kunders placeringsbehov med ett bekvämt sparande och tydlig hållbarhetsansats, låga avgifter och god avkastningspotential.

Ansvarsfull kapitalförvaltning

Vår förvaltning utgår från en ansvarsfull kapitalförvaltning. Vi stödjer FN:s Global Compact och har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI)Vidare granskar vi hur de företag vi investerar i och de fonder vi erbjuder beaktar hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i sin verksamhet och i sina investeringar. Sådana risker och faktorer kan vara klimat, miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter samt praxis om god bolagsstyrning inklusive motverkande av korruption.

Vi brukar beskriva vårt arbete utifrån en pyramid. I basen ligger ansvarsfulla investeringar, som är en viktig grund för att kunna bygga vidare mot mer hållbarhetsfokuserade och lösningsorienterade investeringar. Vi söker aktivt efter investeringsmöjligheter som främjar positiva hållbarhetsegenskaper, kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål samt Parisavtalets globala klimatmål. Förutom finansiell avkastning bidrar dessa investeringar även med miljö- och/eller samhällsnytta. 

Illis_sid_20.png

För mer än tio år sedan var vi ankarinvesterare i den allra första gröna obligationen utgiven av Världsbanken. I dag deltar vi aktivt i dialogen kring och utvecklingen av så kallade sociala obligationer och vill fortsätta vara en ledande aktör som skapar investeringar som både ger god avkastning och samhällsnytta. En av våra styrkor är vår långa erfarenhet av alternativa investeringar och fastighetsförvaltning. Här ser vi stora möjligheter till att bidra med ett hållbart värdeskapande, till exempel via investeringar i omställningar och förnybar energi.

Vi tar ställning i viktiga frågor

Vår policy om ansvarsfulla investeringar ligger till grund för hur vi analyserar och fattar beslut om att välja in, välja bort och påverka investeringar. Vi har etablerat ställningstaganden som gäller utvalda sektorer samt statsobligationer. Utifrån dessa ramverk och riktlinjer analyseras bolagens agerande, vilka är av vikt när vi bland annat väljer att avstå investeringar i ett bolag eller ett statspapper.

Våra ställningstaganden tar avstamp i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag vilken inkluderar FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi utvecklar löpande vår policy om ansvarsfulla investeringar i ett antal ställningstaganden som fungerar vägledande i dialog med bolag och i vårt interna arbete. I de fall ett bolag avviker från riktlinjerna i vår policy om ansvarsfulla investeringar är vår grundinställning att i första hand verka för förändring och utveckling genom aktivt ägarskap i form av direkta dialoger med bolagen. I vissa fall leder inte påverkansaktiviteterna till en acceptabel lösning och då säljs investeringarna tills dess att bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder.

Processen för ansvarsfulla investeringar

Att beakta investeringen påverkan på miljön, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik är en grundförutsättning för att kunna vara med och bidra till en hållbar utveckling och de globala målen. Processen för ansvarsfulla investeringar gäller all förvaltning som sker av oss.

Bolagspåverkan.png

 • Inom ramen för den egna fond- och livförvaltningsverksamheten väljer vi bort investeringar i; 

  • bolag som avviker från internationella hållbarhetsrelaterade normer utan att visa förändringsvilja 
  • bolag i kontroversiella branscher/bolag som tillverkar produkter så som tobak, cannabis för rekreationsanvändning och kontroversiella vapen 
  • bolag som utvinner kol för energiändamål samt andra bolag inom energisektorn som vi inte anser har förmåga eller vilja att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalet  
  • statsobligationer utfärdade av stater som underlåter att ansluta sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruption är utbredd på en central nivå 

  Vi utvärderar våra investeringar två gånger per år och redogör för våra exkluderingar.

 • Vi arbetar för att bygga in en systematisk och meningsfull integrering av miljö-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter (ESG) i analys och investeringsbeslut i alla delar av vår förvaltning. Vår utgångspunkt är alltid en avvägning mellan vad ett bolag gör och hur de bedriver sin verksamhet, för att hantera hållbarhetsrelaterade risker och ta vara på möjligheter. Vi söker aktivt investeringar som gör tydligt positiv skillnad. Genom att finansiera verksamheter som bidrar till lösningar på samhällsutmaningar och klimatproblem kan våra kunders sparande medverka till en hållbar utveckling samtidigt som de får en god riskjusterad avkastning. I vårt fondförsäkringsutbud premieras även fonder som systematiskt integrerar hållbarhet i investeringsprocessen och förvaltare som uppvisar stark kompetens inom detta område. I vår egen fondförvaltning premieras bolag med ett starkt hållbarhetsarbete eller med en affärsidé som främjar hållbar utveckling och särskilt bolag som arbetar för miljö och hälsa. 

 • En viktig del i vårt arbete är att bedriva ett aktivt påverkansarbete. Detta arbete omfattar flera typer av aktiviteter, så som reaktiv, proaktiv och tematisk påverkan samt röstning på bolagsstämmor och medverkan i valberedningar. Oavsett metod är målet att förbättra både hållbarhet och lönsamhet i bolagen samtidigt som negativa konsekvenser för människor och miljö förebyggs. En viktig utgångspunkt i arbetet är våra ställningstaganden.

  Samverkan antingen mellan oss investerare eller med bolagen och andra experter är väsentligt i påverkansarbetet och vi medverkar i flera internationella initiativ för ökad hållbarhet, exempelvis Climate Action 100+. Påverkansarbetet sker gemensamt för Skandias fondbolag och Skandias livbolag, med undantag för deltagande i valberedningar och bolagsstämmor. Omfattning och resultat av påverkansarbetet redogörs för i vår bolagspåverkansrapport. Se även ”Så styrs vårt hållbarhetsarbete”.

Klimatfärdplan - ett steg mot klimatmålen 2050

Klimat har under flera år varit en viktig fråga i vår investeringsverksamhet. Vi har undertecknat FN-initiativet Montreal Carbon Pledge, vilket innebär att vi sedan 2016, årligen mäter och redovisar koldioxidavtrycket i våra aktiefonder och för aktieinvesteringar i vår traditionella livportfölj i enlighet med Fondbolagens Förenings och Svensk Försäkrings respektive rekommendationer. Läs mer om hur vi mäter och redovisar koldioxidavtrycket. 

Under 2020 antog vi en ambitiös klimatfärdplan för den traditionella livportföljen samt för våra fonder. Syftet med klimatfärdplanen är att våra investeringar ska spegla och stödja de globala klimatmålen i Parisavtalet. Vår ambition är att väsentligt och stegvis minska vår exponering mot fossila bränslen. Vi har sedan 2016 valt bort bolag som utvinner kol. Målet är att ytterligare minska innehaven i fossila bränslen i vår traditionella livportfölj med 75 procent till 2025, med 2019 som basår. Under samma period vill vi fördubbla vår exponering mot bolag som bidrar positivt till klimatomställningen. Inom vår fondförvaltning och fondförsäkringsutbud ska vi även öka andelen fonder med hållbarhetsfokus under kommande år. 

Klimatfärdsplan pilar.png

Under 2020 uppgick minskningen av innehaven i fossila bränslen till cirka 19 procent, vilket resulterade i att cirka 2,5 procent av den totala traditionella livportföljen vid årsskiftet bestod av fossila bränslen. Sammanlagt 25 energibolag uteslöts från våra investeringar under 2020 då de inte visade tillräcklig vilja och förmåga till omställning i linje med Parisavtalet. En större förflyttning gjordes även i vårt fondutbud och i Skandias egna fonder där fler fossilfria fonder introducerades. Minskade investeringar i fossila bränslen frigör stora mängder kapital för investeringar i bolag som är verksamma inom exempelvis utbyggnaden av förnybara energisystem och nya klimateffektiva lösningar.

Mer om ansvarsfulla investeringar

Grönt paraply

Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning är ett långsiktigt sparande och vårt mål är att kunden ska få god avkastning till en balanserad risk. Att investera ansvarsfullt är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Mer om traditionell förvaltning
Klossar i en glaskupa

Fondförsäkring

Vi granskar löpande fondförsäkringserbjudandet för att säkerställa ett fondutbud som bygger på enkelhet, kvalitet och förutsättningar för god avkastning.

Mer om fondförsäkring
Många röda äpplen

Fondförvaltning

Vi erbjuder ränte- och blandfonder, aktiva och indexnära aktiefonder. I vår förvaltning utgår vi från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och har sedan länge analyserat och agerat på hur de företag vi investerar i beaktar klimat, arbetsvillkor, affärsetik.​

Mer om fondförvaltning

Vi underlättar för kunden att göra hållbara val

För att underlätta för kunderna att göra hållbara val presenterar vi filtreringsverktyg och hållbarhetsinriktade fondportföljer. Vi väljer dessutom löpande in fonder med hållbarhetsfokus i vårt fondutbud. Att en fond har hållbarhetsfokus innebär att fonden främjar eller har hållbarhet som mål, samt att vi bedömer att hållbarhet är avgörande i fondens investeringsbeslut. Fonderna har antingen ett brett fokus på flera miljörelaterade och/eller sociala egenskaper alternativt ett särskilt hållbarhetsrelaterat tema, exempelvis klimatomställning.En annan viktig del av vårt erbjudande kommer med vår rådgivning - hos oss ska det vara enkelt och tryggt att spara hållbart. Våra rådgivare utbildas kontinuerligt för att på bästa sätt kunna möta kundernas önskemål inom hållbart sparande.

Ta reda på mer om att göra hållbara val
Växter och vattenkanna

Våra kunders sparande bidrar till en mer hållbar värld

Hållbara obligationer utmärks av att ändamålet med den utlåning som görs är att främja miljömässig eller social hållbarhet. Under 2019 fördubblade vi det sammanlagda värdet investerat i hållbara obligationer. Vi har fortsatt på samma bana under 2020 och har nu sammanlagt investerat 22 miljarder kronor i hållbara obligationer.

Läs hela artikeln

Mål & resultat för Hållbart sparande

Ambition: Förvaltning och rådgivning av våra kunders pengar sker ansvarsfullt för att säkerställa ekonomisk trygghet och för att bidra till hållbart värdeskapande i linje med Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen.  

Övergripande långsiktiga mål: Minska vår andel fossila bränslen med 75 procent och öka våra gröna investeringar med 100 procent (basår 2019) för traditionell förvaltning, samt öka antalet fonder med hållbarhetsfokus i Skandias fondbolag och fondförsäkring.

Exempel på initiativ 2020

 • Framtagning och antagande av en klimatfärdplan för såväl traditionell förvaltning som fondförsäkring och fonder i Skandias fondbolag 
 • Utveckling av hållbara modellportföljer för olika risknivåer 
 • Fortsatt ökade investeringar i obligationer med hållbarhetsfokus, exempelvis i sociala obligationer med syfte att stödja kampen mot covid-19 
 • Större utbildningsinsatser för rådgivningskåren för ökad kompetensutveckling inom området 
 • Cirka 2,5 (3,1) procent av investeringarna i den traditionella livportföljen är i fossila bränslen 
 • För att möta olika kunders placeringsbehov med ett bekvämt sparande och tydlig hållbarhetsansats, låga avgifter och god avkastningspotential har vi under 2020 ökat andelen fonder med hållbarhetsfokus inom Skandias fondbolag till 9 (3) samt inom Skandias fondförsäkring till 19 (9) fonder.

Bolagstämmor.png

 

Påverkasaktiviteter.png

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss