Gå till innehåll
Två blommor på ett bord

Hållbart sparande

Ett hållbart sparande innebär att vi agerar ansvarsfullt och gör investeringar och fondurval som får våra kunders sparpengar att växa. Samtidigt kan pengarna bidra till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och klimatmålen i Parisavtalet.

Ansvarsfull kapitalförvaltning

Vår förvaltning utgår från ansvarsfull kapitalförvaltning. Vi tillämpar FN:s ramverk för ansvarsfullt företagande (UN Global Compact) och har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI)Vidare granskar vi hur de företag vi investerar i och de fonder vi erbjuder beaktar hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i sin verksamhet och i sina investeringar. Sådana risker och faktorer kan vara klimat, miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter samt praxis om god bolagsstyrning inklusive motverkande av korruption.

Vi använder en förklaringsmodell - hållbarhetspyramiden - för att ge en översiktlig bild av hur de investeringar vi gör är fördelade utifrån sina olika hållbarhetsnivåer. Modellen baseras på våra bedömningar där vi använder marknadsledande mätmetoder för att analysera investeringars hållbarhet. 

Illis_sid_20.png

Ansvarsfulla investeringar: I basen av hållbarhetspyramiden ligger Skandias generella principer och processer för ansvarsfulla investeringar, som bottnar i internationellt vedertagna normer och riktlinjer. Allt kapital som förvaltas av Skandia ska vara ansvarsfulla investeringar i enlighet med Skandias policy om ansvarsfulla investeringar och Skandias ställningstaganden.

Hållbara investeringar: Utöver att uppfylla våra grundkrav på att vara ansvarsfulla investeringar, bedöms hållbara inveseringar också till viss del bidra till de globala målen för hållbar utveckling eller till Parisavtalet, genom sina produkter och/eller hur de bedriver sina verksamheter. Hållbara investeringar kan även omfatta bolag i sektorer som traditionellt har haft en betydande miljö- och klimatpåverkan, men som ställer om sin verksamhet så att negativ påverkan minskar väsentligt.

Lösningsinvesteringar: En delmängd av Skandias hållbara investeringar bidrar konkret till positiva sociala eller miljömässiga effekter. Lösningsinvesteringar utgör en mindre men växande andel av Skandias portfölj. Vår ambition är att andelen ska växa i takt med att nya investeringsmöjligheter skapas på marknaden, men också som ett resultat av våra uttalade hållbarhetsstrategier och aktiva investeringsbeslut i det dagliga arbetet. Lösningsinvesteringarna återfinns framför allt inom tillgångsslagen obligationer, infrastruktur och direktägda fastigheter.

Vi tar ställning i viktiga frågor

Skandias policy om ansvarsfulla investeringar och våra publika ställningstaganden utgör tillsammans det ramverk som beskriver Skandias uppfattning om vad som kännetecknar ett ansvarsfullt företagande. Vårt arbete utgår från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och tar avstamp i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag som inkluderar FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Utifrån våra ställningstaganden analyseras bolagens agerande, vilka är av vikt när vi bland annat väljer att avstå investeringar i ett bolag eller ett statspapper. 

Samtliga ställningstaganden är områden som med utgångspunkt i internationella normer och vår omvärldsanalys, om de inte hanteras ansvarsfullt, kan ha en väsentlig negativ påverkan på människa, miljö och samhälle. Genom att vara öppna med våra ställningstaganden blir vårt förhållningssätt tydligt för såväl kunder och ägare som för bolagen vi investerar i. Nya ställningstaganden utvecklas löpande och befintliga revideras årligen.

Ställningstaganden

Vi tar ställning i specifika frågor:

- Miljö & klimat

- Mänskliga rättigheter

- Arbetsvillkor

- Affärsetik

- Särskilda sektorer: Råvaror med hög avskogningsrisk, Fossila bränslen, Alkohol, Cannabis, Tobak, Kommersiell spelverksamhet, Försvarsindustri

- Statsobligationer

- Övrigt: Kärnkraft, Kryptovalutor, Antimikrobiell resistens, Djurskydd, Pornografi

Processen för ansvarsfulla investeringar

Som investerare i noterade och onoterade tillgångar har vi tre huvudsakliga vägar att arbeta med ansvarsfulla investeringar. Ställningstagandena är vägledande i vårt arbete med att välja bort, välja in och påverka bolag i investeringsprocessen. Processen för ansvarsfulla investeringar gäller all förvaltning som sker av oss.

Bolagspåverkan.png

 • Inom ramen för den egna fond- och livförvaltningsverksamheten väljer vi bort investeringar i; 

  • bolag som avviker från internationella hållbarhetsrelaterade normer utan att visa förändringsvilja 
  • bolag som tillverkar produkter såsom kontroversiella vapen och tobak, producerar eller distribuerar cannabis för rekreationsanvändning samt vissa bolag inom kryptovaluta 
  • bolag som utvinner kol för energiändamål samt andra bolag inom energisektorn som vi inte anser har förmåga eller vilja att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets mål  
  • statsobligationer utfärdade av stater som underlåter att ansluta sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruption är utbredd på en central nivå 

  Utöver dessa kriterier tillämpar vissa av Skandias egna fonder utökade exkluderingskriterier. Vi utvärderar våra investeringar två gånger per år och redogör för våra exkluderingar.

 • Vi arbetar för att bygga in en systematisk och meningsfull integrering av miljö-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter (ESG) i analys och investeringsbeslut i alla delar av vår förvaltning. Vår utgångspunkt är alltid en avvägning mellan vad ett bolag gör och hur de bedriver sin verksamhet, för att hantera hållbarhetsrelaterade risker och ta vara på möjligheter. Vi söker aktivt investeringar som gör tydligt positiv skillnad. Genom att finansiera verksamheter som bidrar till lösningar på samhällsutmaningar och klimatproblem kan våra kunders sparande medverka till en hållbar utveckling samtidigt som de får en god riskjusterad avkastning. I vårt fondförsäkringsutbud premieras fonder som systematiskt integrerar hållbarhet i investeringsprocessen och förvaltare som uppvisar stark kompetens inom detta område. I vår egen fondförvaltning premieras bolag med ett starkt hållbarhetsarbete eller med en affärsidé som främjar hållbar utveckling och särskilt bolag som arbetar för miljö och hälsa. 

 • Skandia bedriver ett aktivt påverkansarbete i de bolag ägarintressen finns, med målet att påverka bolag och ibland hela branscher att komma till rätta med eventuella brister i hållbarhetsarbetet och uppnå bestående förändring. Påverkansaktiviteterna sker genom att driva en enskild dialog direkt med bolaget, bedriva gemensam dialog med andra investerare och ombud, eller att ingå i olika, för Skandia relevanta och strategiskt utvalda, investerarinitiativ. Samverkan är ett viktigt verktyg, vilket ger en större kraft men även en ökad tydlighet mot bolagen.

  Skandia tar även en aktiv roll i processer kring styrelserekrytering för att påverka bolag i en mer hållbar riktning, och deltar även i vissa fall i valberedningsarbetet. En balanserad sammansättning av styrelseledamöter utifrån parametrar såsom en mångfald av kompetens, erfarenhet, kön och ålder eftersträvas. Skandia förväntar sig att de hållbarhetsfrågor som är relevanta för verksamheten även beaktas av styrelseledamöterna.

  Påverkansarbetet sker gemensamt för Skandias fondbolag och Skandias livbolag, med undantag för deltagande i valberedningar och bolagsstämmor. Omfattning och resultat av påverkansarbetet redogörs för i vår bolagspåverkansrapport.

Klimatfärdplan - ett steg mot klimatmålen 2050

Klimat har under flera år varit en viktig fråga i vår investeringsverksamhet. Vi har undertecknat FN-initiativet Montreal Carbon Pledge, vilket innebär att vi sedan 2016, årligen mäter och redovisar koldioxidavtrycket i våra aktiefonder och för aktieinvesteringar i vår traditionella livportfölj i enlighet med Fondbolagens Förenings och Svensk Försäkrings respektive rekommendationer. Läs mer om hur vi mäter och redovisar koldioxidavtrycket. 

År 2020 fastslog Skandia en klimatfärdplan för Skandia Liv (traditionell förvaltning) med fokus på konkreta portföljförändringar för de kommande fem åren. Målsättningen är att till 2025 fördubbla de gröna investeringarna samtidigt som innehaven i fossila bränslen reduceras med 75 procent. Detta ligger i linje med klimatscenarier utvecklade av The Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS) gällande ökade behov av investeringar i förnybar energi och energieffektivisering respektive utfasningsbehov av fossila bränslen, för att nå målen i Parisavtalet.

Klimatfärdsplan pilar.png

Mer om ansvarsfulla investeringar

Grönt paraply

Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning är ett långsiktigt sparande som ger kunderna möjlighet till god avkastning till låg kostnad samtidigt som vi agerar ansvarsfullt och bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Klossar i en glaskupa

Fondförsäkring

Vi granskar löpande fondförsäkringserbjudandet för att säkerställa ett fondutbud som bygger på att det ska vara enkelt att placera i ett brett utbud av prisvärda fonder med god avkastningspotential och en god hållbarhetsnivå.

Många röda äpplen

Fondförvaltning

Vi erbjuder ränte- och blandfonder, aktiva och indexnära aktiefonder. I vår förvaltning utgår vi från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och har sedan länge analyserat och agerat på hur de företag vi investerar i beaktar klimat, arbetsvillkor, affärsetik.​

Vi underlättar för kunden att göra hållbara val

För att underlätta för kunderna att göra hållbara val visar vi i vår fondlista tydlig information om fondernas hållbarhetsprofil. Där framgår exempelvis fondernas hållbarhetsklassificering, - betyg och -riskvärde för fonderna, samt olika typer av filtreringsverktyg. Vi erbjuder också hållbarhetsinriktade fondportföljer. Vi hållbarhetsgranskar alla fonder vi erbjuder i fondförsäkring. När vi väljer in fonder är vårt grundkrav att fondens förvaltare ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar samt har ett relevant och systematiskt arbete, med hög kompetens inom hållbarhet. Vi har dessutom ett brett utbud av fonder som har särskilt fokus på hållbarhet. Att en fond har hållbarhetsfokus innebär att fonden främjar eller har hållbarhet som mål, samt att hållbarhetsaspekter är avgörande för hur fonden väljer in och väljer bort investeringar. 

En annan viktig del av vårt erbjudande kommer med vår rådgivning - hos oss ska det vara enkelt och tryggt att spara hållbart. Våra rådgivare utbildas kontinuerligt för att på bästa sätt kunna möta kundernas önskemål inom hållbart sparande och samtliga av våra rådgivare ska ha en hållbarhetscertifiering gällande hållbarhet i finansbranschen.

Ta reda på mer om att göra hållbara val
Växter och vattenkanna

Våra kunders sparande bidrar till en mer hållbar värld

Våra kunder har en långsiktig sparhorisont. Det skapar goda förutsättningar för att investera i tillgångar som på ett tydligt sätt bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som sparkapitalet får bästa möjliga potential att växa.

Häng med så ska vi visa några exempel på hur våra kunders pengar jobbar för en bättre värld

Mål & resultat för Hållbart sparande

Ambition: Förvaltning och rådgivning av våra kunders pengar sker ansvarsfullt för att säkerställa ekonomisk trygghet och för att bidra till hållbart värdeskapande i linje med Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen.  

Övergripande långsiktiga mål: Minska vår andel fossila bränslen med 75 procent och öka våra gröna investeringar med 100 procent för traditionell förvaltning samt öka antalet fonder med hållbarhetsfokus i Skandias fondbolag och i vår fondförsäkring.

Exempel på initiativ 2023

 • Investerat i ett nytt och innovativt projekt för prventiv vårdinsats mot högt blodtryck i Region Uppsala.
 • Under 2023 påbörjades byggarbetet för NeuConnect, en utbyggnad av systemkritisk
  kraftöverföring mellan Tyskland och Storbritannien, som Skandia är med och investerar.
 • Lanserat en egen företagsobligationsfond som fokuserar på hållbara investeringar, och har som mål att ha en hög andel hållbara företagsobligationer.
 • Uppdaterat fondlistan med ny design, förbättrade funktioner och mer lättillgänglig information om varje fond. Detta gör det enklare för våra kunder att göra hållbara fondval utifrån egna preferenser.
 • Andel gröna investeringar i traditionell förvaltning uppgår till cirka 10 procent, vilket är en ökning med cirka 117 procent jämfört med 2018-12-31. Vi har därmed uppnått vårt mål att öka gröna investeringar med 100 procent fram till 2025.
 • Andel investeringar i tillgångar med koppling till fossila bränslen i traditionell förvaltning ligger på knappt 2 procent, vilket är en minskning med cirka 50 procent jämfört med 2018-12-31.
 • Antal fonder med hållbarhetsfokus inom Skandias fondbolag uppgår till 15 samt till 32 fonder inom vår fondförsäkring.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss