Gå till innehåll
Hand pekar på mobil Skandias webb

Ledning & organisation

Frans Lindelöw är verkställande direktör (vd) och koncernchef på Skandia. Han ansvarar för den löpande förvaltningen av Skandias verksamhet i enlighet med externa regelverk och de ramar som styrelsen beslutat.

I arbetet ingår även att representera Skandia externt i olika angelägenheter, leda arbetet i koncernledningen och fatta beslut efter samråd med dess ledamöter. Koncernledning består av representanter från olika håll i koncernen.

Vd & koncernledning

I koncernledningen kan övergripande strategiska diskussioner föras och vissa specifika frågor hanteras. Det är även forum för löpande informationsutbyte. Därtill finns tvärfunktionella kommittéer som ansvarar för frågor som berör flera affärsområden eller stöd- och supportfunktioner.

Koncernledningen består av chefen för Kapital och Fond, CFO, CRO och affärsområdescheferna (Försäljning, Produkt, Erbjudande & Marknad och Bank). Se bilder nedan.


Skandias vd & koncernledning

Frans Lindelöw, vd och koncernchef

Anna-Carin Söderblom Agius, COO & Produkt

Marek Rydén, Finance

Bo Ågren, Försäljning

Johan Ekström, Erbjudande & Marknad

Hans Sterte, Kapitalförvaltning

Håkan Ljung, Risk

Johanna Cerwall, vd Skandias Bank

Skandias styrelse

Styrelsen ska se till att det finns en tillfredsställande kontroll över bokföringen och kapitalförvaltningen. Styrelsen följer löpande Skandias verksamhet och ekonomiska resultat samt hur förvaltningen och försäljningen utvecklas.

Skandias styrelse består av åtta bolagsstämmovalda ledamöter samt tre ordinarie arbetstagarrepresentanter med suppleanter. Sammanlagt 11 ledamöter. Skandias vd är adjungerad till styrelsens sammanträden, dvs. han deltar på styrelsemötena, dock utan rösträtt.

Vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2016 omvaldes samtliga ledamöter i styrelsen, förutom Lars Lundquist. Till nya ledamöter valdes Reinhold Geijer och Jonas Persson. Hans-Erik Andersson omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelsens sammansättning ser du nedan.


Styrelsens sammansättning & ansvar

Styrelsen har därmed följande sammansättning:

Hans-Erik Andersson, ordförande 

Peggy Bruzelius, ledamot

Mengmeng Du, ledamot

Reinhold Geijer, ledamot

Sverker Lundkvist, ledamot

Christer Löfdahl, ledamot

Per Nordlander, ledamot

Jonas Persson, ledamot

Kristina Schauman, ledamot

Jane Olofsson, arbetstagarrepresentant

Anne Ask, arbetstagarrepresentant 

Annika Bowallius, arbetstagarrepresentant

Johannes Pettersson, Gert-Ove Zettergren och Per-Anders Karmeroth är suppleanter till arbetstagarrepresentanterna.

Styrelsens ansvar

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Skandias organisation och förvaltningen av Skandias angelägenheter i försäkringstagarnas intresse.  Styrelsen beslutar om Skandias strategiska inriktning, utser verkställande direktör, tillser att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, följer upp att lagar och regler följs och fastställer interna regler för verksamheten.

I Skandias ägarinstruktion fastslås att styrelsen ska säkerställa att verksamheten genomsyras av följande grundläggande principer.

Skandiabankens ledning

 

Johanna Cerwall Vd och COO Född 1962 Anställd i Skandia sedan 2015
Lennart Erlandson CFO Född 1966 Anställd i Skandia sedan 2015
Elisabeth Erikson Chef Affärsutveckling Född 1974 Anställd i Skandia sedan 1996
Lisa Lindholm Chefsjurist Född 1976 Anställd i Skandia sedan 2011
Lisbeth Alainentalo Riskchef Född 1970  Anställd i Skandia sedan 2015

Skandias bankchef: Johanna Cerwall

Verkställande direktör i Skandiabanken sedan 2016. Född 1962. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anställd i Skandia och COO i Skandiabanken sedan 2015. Tidigare bl.a. områdeschef och kreditchef på Swedbank.

Innehar styrelseuppdrag  i Bankgirocentralen BGC Aktiebolag och BGC Holding AB. Vd har inget delägarskap i företag som Skandiabanken har betydande affärsförbindelser med.


Ordinarie ledamöter i Skandiabankens styrelse
Niklas Johansson

Ordförande sedan 2016. Oberoende styrelseledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2015. Född 1961. Kandidatexamen i samhällsvetenskap från Linköpings universitet.

Tidigare bl.a. vd för Carnegie Investment Bank AB och chefsroller på bl.a. Finansdepartementet, Evli bank, Skandia och Crédit Agricole. Innehar även styrelseuppdrag i Areim AB, Cienaga AB och Oslo Areal AS.

Hans Jacobson

Oberoende styrelseledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2016. Född 1955. Studier i ekonomi och juridik vid Göteborgs universitet.

Tidigare chef för Nordeas svenska bankverksamhet och andra chefsroller på Nordea. Innehar även styrelseuppdrag i Oak Cape AB.

Bengt-Åke Fagerman

Ej oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2012. Född 1954. Civilekonomexamen från Stockholms universitet. Anställd i Skandia sedan 1978.

Senior rådgivare till Skandias koncernchef. Har tidigare innehaft chefsroller i Skandiakoncernen, bl.a. som koncernchef mellan åren 2012 och 2015.

Ordförande i Svensk Försäkring och i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO).

Frans Lindelöw 

Ej oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2015. Född 1962. Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Anställd i Skandia sedan 2015.

Koncernchef i Skandia sedan 2015. Tidigare vd för Carnegie Investment Bank AB och chefsroller på bl.a. Nordea och HSBC Bank.

Ann-Charlotte Stjerna 

Ej oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2012. Född 1972. Magisterexamen i ekonomi från Göteborgs universitet. Anställd i Skandia 1999. Vd för Skandia AB sedan 2012.

Har tidigare varit CRO i Skandia Norden, chef för affärsanalys i Skandia Link och arbetat som controller i koncernfunktioner. Innehar flera interna styrelseuppdrag i Skandiakoncernen.

Johanna Rolin Moreno

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2011. Född 1975. Anställd i Skandia sedan 1999. Har arbetat heltid som förtroendevald sedan 2008. Huvudskyddsombud på Skandia sedan 2012.

Ordförande i Skandia FTF Klubb Väster sedan 2012 samt ledamot i FTF föreningen på Skandia sedan 2010. 

Erika Hagwall

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2015. Född 1971.

Anställd i Skandia sedan 2008. Arbetar i dag i bankens Middle Office inom värdepappersverksamheten. Ledamot i Saco-förening på Skandia sedan 2015.

Styrelsesuppleanter i Skandiabankens styrelse

Dahn Eriksson

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2016. Arbetstagarrepresentant i Skandia Livs styrelse sedan 2007. Född 1962. Civilekonomexamen vid Uppsala universitet.

Anställd i Skandia sedan 2001. Arbetar idag som controller på Skandia Finance. Ledamot i Saco-föreningen på Skandia sedan 2007.

Ingrid Laurén Heumann

Suppleant (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2015. Född 1964. Anställd i Skandiabanken sedan 1995. Arbetar i dag inom clearing och ekonomiadministration på banken.

Samordnande arbetsmiljöombud för Stockholm, Linköping samt Mälardalen. Förtroendevald inom FTF sedan 2011. Ledamot i Skandias FTF Klubb Öster sedan 2014 och ledamot i FTF-föreningen i Skandia sedan 2015.

Styrelsesekreterare i Skandiabankens styrelse

Lisa Lindholm

Född 1976. Chefsjurist i Skandiabanken. Styrelsesekreterare sedan 2012.