Gå till innehåll
Vit bakgrund

Ledning & organisation

Frans Lindelöw är verkställande direktör (vd) och koncernchef på Skandia. Han ansvarar för den löpande förvaltningen av Skandias verksamhet i enlighet med externa regelverk och de ramar som styrelsen beslutat.

I arbetet ingår även att representera Skandia externt i olika angelägenheter, leda arbetet i koncernledningen och fatta beslut efter samråd med dess ledamöter. Koncernledningen består av representanter från olika håll i koncernen.

Vd & koncernledning

I koncernledningen kan övergripande strategiska diskussioner föras och vissa specifika frågor hanteras. Det är även forum för löpande informationsutbyte. Därtill finns tvärfunktionella kommittéer som ansvarar för frågor som berör flera affärsområden eller stöd- och supportfunktioner.

Frans Lindelöw
Koncernchef och vd

Johanna Cerwall 
Vd Skandiabanken

Pia Marions
CFO

Lars-Göran Orrevall
Chef Kapitalförvaltning

Anna-Carin Söderblom Agius 
Chef Försäkring

Lasse Ericsson

 

 

 

 


Lasse Ericsson
Chef Försäljning 

Johan Clausén 
Chef IT

Skandias styrelse

Skandias styrelse består av nio bolagsstämmovalda ledamöter samt tre ordinarie arbetstagarrepresentanter med suppleanter. Vid ordinarie bolagsstämma den 6 maj 2020 omvaldes åtta ledamöter i styrelsen och en ny ledamöt valdes in. Hans-Erik Andersson omvaldes till styrelsens ordförande. Mer om styrelsens sammansättning, ansvar och arbetssätt kan du läsa nedan.

Hans-Erik Andersson

Ordförande och oberoende ledamot, ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i samtliga styrelseutskott.
Födelseår: 1950
Invald: 2013
Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Anticimex TopHolding AB.
Bakgrund: Tjänstgjort inom bl.a. Mercantile & General Re, Marsh & McLennan och Skandiakoncernen. Var mellan 2004–2006 koncernchef i Skandia. Tidigare styrelseordförande Sintercast AB, Cision AB, Semcon AB, Erik Penser Bankaktiebolag och Canvisa AB.

Peggy Bruzelius

Oberoende ledamot, ordförande i placeringsutskottet och ledamot i risk- och revisionsutskottet.
Födelseår: 1949
Invald: 2012
Utbildning: Ekon. dr h.c. och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i bl.a. Lundin Petroleum AB och styrelseordförande Lancelot Holding AB.
Bakgrund: Tidigare tjänstgjort inom Boliden, ABB och SEB- koncernen. Har sedan 1998 varit verksam inom ett stort antal bolagsstyrelser, bl.a. Akzo Nobel, Electrolux, Husqvarna, Scania, Ratos och Diageo plc.

Hanna Jacobsson

Oberoende ledamot, ledamot i kund- och produktutskottet samt risk- och revisionsutskottet.
Födelseår: 1981 
Invald: 2020 
Utbildning: Magisterexamen i matematisk statistik vid Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Chief Risk Officer (CRO) Klarna. 
Bakgrund: Tidigare tjänstgjort som konsult Towers Watson 2005-2010, olika positioner inom finansiell- och aktuariell analys Skandia 2010-2016 samt Group CFO Nordea Life & Pensions 2016-2018.

Reinhold Geijer

Oberoende ledamot, ledamot i kund- och produktutskottet samt risk- och revisionsutskottet.
Födelseår: 1953
Invald: 2016  
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm
Andra uppdrag: Styrelseordförande BTS Group AB samt styrelseledamot i bl.a. AB Svensk Exportkredit, Eterna Invest AB inkl intressebolag och Edsbyn Senab AB.
Bakgrund: Tjänstgjort som CEO RBS Norden inkl vd Nordisk Renting AB, vice vd och CFO Telia, olika chefsuppdrag inom Swedbankkoncernen inkl koncernchef 1995-2000, Ericsson Radio Systems, SSAB Svenskt Stål och Weyerhaeuser Co i USA. Tidigare verksam i flera styrelser bl.a. sjunde AP-fonden och SEB TryggLiv Gamla.

Christer Löfdahl

Oberoende ledamot, ordförande i risk- och revisionsutskottet och ledamot i placeringsutskottet.
Födelseår: 1959
Invald: 2015
Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms universitet och IMD, Lausanne.
Bakgrund: Tidigare vd Catellagruppen, vd Max Matthiessen Liv- och Finansmäklare AB, CFO SBAB Bank AB och Branch manager Volvo Group Finance Europe B.V.

Per Rosenmüller Nordlander

Oberoende ledamot, ledamot i placeringsutskottet samt risk-och revisionsutskottet.
Födelseår: 1967
Invald: 2014
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och ekonomistudier vid Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Partner riskkapitalbolaget Verdane Capital Advisors. Styrelseledamot i bl.a. Nordic Finance Business Partners, BEWI Group, Allgon, och Bellman Group 
Bakgrund: Tidigare vd och grundare av Avanza, grundare och chef för NordNet. Arbetat inom olika positioner på Öhman, OMX Nasdaq och som konsult på Accenture.

Jonas Persson

Oberoende ledamot, ordförande i kund- och produktutskottet samt ledamot i risk- och revisionsutskottet.
Födelseår: 1968
Invald: 2016
Utbildning: PhD organisk kemi vid Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag och rådgivare inom mjukvaruutveckling. Rådgivare till Microsoft och EQT. Styrelseordförande i bl.a. IFS, SUSE, Sitecore och Peltarion.
Bakgrund: Tidigare vd Microsoft Sverige och ett antal ledande befattningar inom Microsoft, bl.a. som operativ chef för molntjänster och inom mjukvaruutveckling.

 

 

 

 


Lena Herrman

Oberoende ledamot, ledamot i risk- och revisionsutskottet samt kund- och produktutskottet
Födelseår: 1962
Invald: 2018
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi vid Tekniska högskolan i Linköping.
Andra uppdrag: Direktör strategi och affärsutveckling SJ AB samt styrelseledamot Samtrafiken.
Bakgrund: Tidigare verksam inom bl.a. Axstores, AB Dagens Nyheter (vd), Bonnier Dagstidningar och managementkonsult McKinsey & Co. Tidigare bl.a. ordförande i tidningsdistributionsbolaget MTD KB, ledamot Tolerans AB, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Tidningarnas Telegrambyrå AB.

 

 

 

 


Niklas Johansson

Oberoende ledamot, ledamot i risk och revisionsutskottet, ersättningsutskottet och placeringsutskottet.
Födelseår: 1961
Invald: 2018
Utbildning: Kandidatexamen i samhällsvetenskap från Linköpings universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande Saminvest AB samt Areim AB. Styrelseledamot Apotekets Pensionsstiftelse och Djurgården Hockey AB. 
Bakgrund: Tidigare verksam som vd för Carnegie Investment Bank och chefsroller på bl.a. Finansdepartementet, Evli bank, Skandia och Crédit Agricole.

Jane Olofsson

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ordförande för Skandias Forena-förening (försäkringsbranschens fackförbund)
Födelseår: 1982
Invald: 2010
Utbildning: Gymnasial samhällsvetenskaplig utbildning.
Andra uppdrag: Personskadereglerare, anställd sedan 2005. Styrelseledamot Forenas förbundsstyrelse. Styrelseledamot Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa.

Johannes Petersson

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ordförande för Skandias SACO-förening (Sveriges akademikers centralorganisation)
Födelseår: 1977
Invald: 2016
Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Affärsspecialist, anställd sedan 2009.

Andreas Jönsson

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ledamot i Skandias Forena-förening (försäkringsbranschens fackförbund) 
Födelseår: 1977 
Invald: 2019 
Utbildning: Lärarutbildning vid Malmö universitet
Andra uppdrag: Arbetar som Kontorsrådgivare Privat/Företag, anställd sedan 2008.

Dahn Eriksson, Per-Anders Karmeroth och Elisabeth Rembry är suppleanter till arbetstagarrepresentanterna.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Skandias organisation och förvaltningen av Skandias angelägenheter i försäkringstagarnas intresse. Styrelsen beslutar om Skandias strategiska inriktning, utser verkställande direktör, tillser att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, följer upp att lagar och regler följs och fastställer interna regler för verksamheten.

I Skandias ägarinstruktion fastslås att styrelsen ska säkerställa att verksamheten genomsyras av följande grundläggande principer.

Koden

svensk kod för bolagsstyrning ska följas i tillämpliga delar;

Modellen för kollektivt risktagande 

fördelning av kapital, kostnader och intäkter mellan olika försäkringar och försäkringskollektiv ska vara genomtänkt och rättvis;

Genomtänkt risktagande 

en god värdeutveckling för försäkringstagarna ska uppnås samtidigt som risktagandet ska hållas på en sådan nivå att Skandia alltid med god marginal kan fullgöra sina åtaganden mot försäkringstagarna;

Hög kvalitet på den interna kontrollen

en god intern kontroll med genomgående hög kvalitet och väl etablerade dokumenterade processer och kontroller;

Affärsmålen för verksamheten

mål för Skandias kapitalstyrka och kapitalavkastning ska fastställas på såväl lång som medellång sikt. Styrelsen ska följa upp och redovisa hur koncernen utvecklas utifrån en rad nyckelindikatorer;

Dotterbolagen

verksamheterna i dotterbolagen ska bedrivas med uppmärksamhet på kapitalbindningen och omsorg om utdelningsförmågan;

Skandia som arbetsgivare

Skandia ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder personalen en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för utveckling av kompetens och ledarskap.


Styrelseutskott

Styrelsen har inrättat utskott för att handlägga och bereda vissa frågor för beslut av styrelsen. Styrelsen har i begränsad omfattning delegerat beslutanderätt till utskotten. Styrelsens övergripande ansvar kan dock inte delegeras.

Inom styrelsen finns för närvarande fyra utskott; placeringsutskottet, risk- och revisionsutskottet, kund- och produktutskottet samt ersättningsutskottet.

Styrelsens ordförande är ledamot i samtliga utskott men ordförande endast i ersättningsutskottet. Arbetet i styrelsens utskott regleras av instruktioner som fastställts av styrelsen.

Placeringsutskottet

Placeringsutskottet har i uppdrag att handlägga frågor om förvaltningen av bolagets finansiella placeringstillgångar. I uppdraget ingår att förbereda och bistå Skandias styrelse vid beslutsfattande i strategiska frågor rörande förvaltningen av placeringstillgångar, fatta beslut avseende den övergripande tillgångsfördelningen inom de ramar som styrelsen beslutar och det riskmandat ALM kommittén löpande rekommenderar och löpande utvärdera förvaltningens resultat och risktagande.

Placeringsutskottet består av Peggy Bruzelius, (ordförande), Hans-Erik Andersson, Christer Löfdahl och Per Nordlander.

Risk- och revisionsutskottet

Risk- och revisionsutskottet har i uppdrag att handlägga och bereda frågor för beslut i styrelsen om riskhantering, uppföljning av regelefterlevnad, intern kontroll, redovisning samt finansiell rapportering i Skandia. Utskottet har därvid rätt att i begränsad omfattning fatta beslut i vissa frågor. Utskottet ska vidare övervaka Skandias efterlevnad av Ägarinstruktionen, som är antagen av bolagsstämman.

Samtliga styrelseledamöter är ledamöter i risk- och revisionsutskottet. Ordförande är Christer Löfdahl.

Kund- och produktutskottet

Kund- och produktutskottet har i uppdrag att inför styrelsemöten dels bereda ärenden avseende principer för Skandias produkt- och tjänsteutbud, information och service, dels bevaka att de finansiella värdena fördelas på ett rättvist sätt.

Kund- och produktutskottet består av Jonas Persson (ordförande), Hans-Erik Andersson, Mengmeng Du, Reinhold Geijer och Lena Herrmann.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har i uppdrag att bereda frågor om förmåner till anställda inom Skandia och dess dotterbolag för beslut i styrelsen. Uppdraget omfattar beredning av anställningsvillkoren för verkställande direktören och direktrapporterande till honom liksom frågor om arvoden till externa styrelseledamöter i Skandias dotterbolag.

Ersättningsutskottet ska vidare bereda frågor om riktlinjer för förmåner till anställda och dess dotterbolag för beslut i styrelsen. Utskottet består av Hans-Erik Andersson (ordförande), Mengmeng Du och Niklas Johansson.