Gå till innehåll
Hand pekar på mobil Skandias webb

Ledning & organisation

Frans Lindelöw är verkställande direktör (vd) och koncernchef på Skandia. Han ansvarar för den löpande förvaltningen av Skandias verksamhet i enlighet med externa regelverk och de ramar som styrelsen beslutat.

I arbetet ingår även att representera Skandia externt i olika angelägenheter, leda arbetet i koncernledningen och fatta beslut efter samråd med dess ledamöter. Koncernledningen består av representanter från olika håll i koncernen.

Vd & koncernledning

I koncernledningen kan övergripande strategiska diskussioner föras och vissa specifika frågor hanteras. Det är även forum för löpande informationsutbyte. Därtill finns tvärfunktionella kommittéer som ansvarar för frågor som berör flera affärsområden eller stöd- och supportfunktioner.

Koncernledningen består av chefen för Kapital och Fond, CFO, CRO och affärsområdescheferna (Försäljning, Produkt, Strategisk kommunikation och Bank). Se bilder nedan.


 • Frans Lindelöw, Vd och koncernchef

  Johanna Cerwall, Bank

  Håkan Ljung, Riskstyrning

  Anna Grönlund Krantz, Strategisk kommunikation

  Pia Marions, Finans

  Hans Sterte, Kapitalförvaltning

  Anna-Carin Söderblom Agius, Produkt & Operations

  Bo Ågren, Försäljning

Skandias styrelse

Skandias styrelse består av nio bolagsstämmovalda ledamöter samt tre ordinarie arbetstagarrepresentanter med suppleanter. Vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2016 omvaldes samtliga ledamöter i styrelsen, förutom Lars Lundquist som avböjt omval. Till nya ledamöter valdes Reinhold Geijer och Jonas Persson. Hans-Erik Andersson omvaldes till styrelsens ordförande. Mer om styrelsens sammansättning, ansvar och arbetssätt kan du läsa nedan.


 • Hans-Erik Andersson, ordförande 

  Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2013. Född 1950. Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Styrelseordförande i SinterCast AB och styrelseledamot i Gjensidige Forsikring ASA, Anticimex International AB och JLT Risk Solutions AB. Tidigare tjänstgjort inom bl.a. Mercantile & General Re, Marsh & McLennan och Skandiakoncernen. Var mellan 2004 och 2006 koncernchef i Skandia. Tidigare styrelseordförande för Cision AB, Semcon AB, Erik Penser Bankaktiebolag och Canvisa AB.

   

  Peggy Bruzelius, ledamot

  Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2012. Född 1949. Ekonomie dr h.c. och civilekonom vid Handelshögskolan. Styrelseuppdrag i Bl.a. Axfood, Lundin Petrolium AB, Akzo Nobel och Diageo Plc och styrelseordförande i Lancelot Holding AB. Tidigare tjänstgjort inom Boliden, ABB och SEB-koncernen och verksam inom ett stort antal bolagsstyrelser, bl.a. Electrolux, Husqvarna, Scania och Ratos.

  Mengmeng Du, ledamot

  Ordinarie ledamot i Skandias styrelse sedan 2014. Född 1980. Civilingenjör vid KTH och civilekonom vid Handelshögskolan. COO på Acast. Styrelseledamot i Qliro Group, Filippa K och Skånska Byggvaror AB. Tidigare verksam i chefsbefattningar inom Spotify och Stardoll samt som managementkonsult på Bain & Co.

  Reinhold Geijer, ledamot

  Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2016. Född 1953. Civilekonom vid Handelshögskolan. Tidigare VD för RBS Norden, Föreningssparbanken, Spintab, Sparbanken Finans och finansdirektör på Telia. Dessförinnan erfarenhet från SSAB, Ericsson och Weyerhaeuser Co, USA.

  Sverker Lundkvist, ledamot

  Oberorende ledamot i Skandias styrelse sedan 2012. Född 1943. Civilekonom vid Handelshögskolan. Tidigare VD i Dresdner Bank Stockholms och Köpenhamn, VD och grundare av Coopers & Lybrand Konsulter AB samt finansdirektör i Alfa Laval, Skandia International och Incentive. Styrelseledamot i Tysk-svenska handelskammaren och institutioner knutna till kulturlivet. Ingick 2005-2010 i Skandia Livs styrelse. 

  Christer Löfdahl, ledamot

  Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2015. Född 1959. Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Ordförande i Leksands företagarförening, tidigare VD i Catellagruppen Stockholm, Max Matthiessen Liv- och Finansmäklare AB och Volvo Group Finance AB samt finansdirektör i SBAB Bank AB.

  Per Nordlander, ledamot

  Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2014. Född 1967. Civilingenjör i teknisk fysik vid Uppsala universitet. Partner i Verdane Capital Advisors. Styrelseledamot i BWI Group, Åkerströms samt Scanacon. Tidigare VD och grundare av Avanza, grundare och chef för NordNet. Arbetat inom olika positioner på Öhman, OMX Nasdaq och varit konsult på Accenture.

  Jonas Persson, ledamot

  Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2016. Född 1968. Doktorsexamen i teoretisk kemi vid Uppsala universitet. Tidigare VD för Microsoft Sverige och en rad ledande befattningar inom Microsoft  såsom COO för molntjänster och programvaruutveckling. Arbetat som försäljningschef för mobilitetslösningar och vertikala industrilösningar i Europa. För närvarande rådgivare åt Microsoft och en rad olika styrelseuppdrag i mjukvarubolag som arbetar med digitalisering. 

  Kristina Schauman, ledamot

  Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2012. Född 1965. Civilekonom vid Handelshögskolan. Styrelseledamot i ÅF, Apoteket, Billerud-Korsnäs, Orexo, Coor Service Management och Ellos. Tidigare finansdirektör i OMX, Carnegie Investment Bank och Apoteket AB och verksam i olika befattningar inom Investor, ABB och Stora Enso. Tidigare styrelseledamot i bl.a. Vasakronan.  

  Jane Olofsson, arbetstagarrepresentant

  Johannes Petersson, arbetstagarrepresentant 

  Annika Bowallius, arbetstagarrepresentant

  Dahn Eriksson, Gert-Ove Zettergren och Per-Anders Karmeroth är suppleanter till arbetstagarrepresentanterna.

  Styrelsens ansvar och arbete

  Styrelsen har det övergripande ansvaret för Skandias organisation och förvaltningen av Skandias angelägenheter i försäkringstagarnas intresse. Styrelsen beslutar om Skandias strategiska inriktning, utser verkställande direktör, tillser att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, följer upp att lagar och regler följs och fastställer interna regler för verksamheten.

  I Skandias ägarinstruktion fastslås att styrelsen ska säkerställa att verksamheten genomsyras av följande grundläggande principer.

  Koden

  svensk kod för bolagsstyrning ska följas i tillämpliga delar;

  Modellen för kollektivt risktagande 

  fördelning av kapital, kostnader och intäkter mellan olika försäkringar och försäkringskollektiv ska vara genomtänkt och rättvis;

  Genomtänkt risktagande 

  en god värdeutveckling för försäkringstagarna ska uppnås samtidigt som risktagandet ska hållas på en sådan nivå att Skandia alltid med god marginal kan fullgöra sina åtaganden mot försäkringstagarna;

  Hög kvalitet på den interna kontrollen

  en god intern kontroll med genomgående hög kvalitet och väl etablerade dokumenterade processer och kontroller;

  Affärsmålen för verksamheten

  mål för Skandias kapitalstyrka och kapitalavkastning ska fastställas på såväl lång som medellång sikt. Styrelsen ska följa upp och redovisa hur koncernen utvecklas utifrån en rad nyckelindikatorer;

  Dotterbolagen

  verksamheterna i dotterbolagen ska bedrivas med uppmärksamhet på kapitalbindningen och omsorg om utdelningsförmågan;

  Skandia som arbetsgivare

  Skandia ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder personalen en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för utveckling av kompetens och ledarskap.


  Styrelseutskott

  Styrelsen har inrättat utskott för att handlägga och bereda vissa frågor för beslut av styrelsen. Styrelsen har i begränsad omfattning delegerat beslutanderätt till utskotten. Styrelsens övergripande ansvar kan dock inte delegeras.

  Inom styrelsen finns för närvarande fyra utskott; placeringsutskottet, risk- och revisionsutskottet, kund- och produktutskottet samt ersättningsutskottet.

  Styrelsens ordförande är ledamot i samtliga utskott men ordförande endast i ersättningsutskottet. Arbetet i styrelsens utskott regleras av instruktioner som fastställts av styrelsen.

  Placeringsutskottet

  Placeringsutskottet har i uppdrag att handlägga frågor om förvaltningen av bolagets finansiella placeringstillgångar. I uppdraget ingår att förbereda och bistå Skandias styrelse vid beslutsfattande i strategiska frågor rörande förvaltningen av placeringstillgångar, fatta beslut avseende den övergripande tillgångsfördelningen inom de ramar som styrelsen beslutar och det riskmandat ALM kommittén löpande rekommenderar och löpande utvärdera förvaltningens resultat och risktagande.

  Placeringsutskottet består av Peggy Bruzelius, (ordförande), Hans-Erik Andersson, Christer Löfdahl och Per Nordlander.

  Risk- och revisionsutskottet

  Risk- och revisionsutskottet har i uppdrag att handlägga och bereda frågor för beslut i styrelsen om riskhantering, uppföljning av regelefterlevnad, intern kontroll, redovisning samt finansiell rapportering i Skandia. Utskottet har därvid rätt att i begränsad omfattning fatta beslut i vissa frågor. Utskottet ska vidare övervaka Skandias efterlevnad av Ägarinstruktionen, som är antagen av bolagsstämman.

  Samtliga styrelseledamöter är ledamöter i risk- och revisionsutskottet. Ordförande är Christer Löfdahl.

  Kund- och produktutskottet

  Kund- och produktutskottet har i uppdrag att inför styrelsemöten dels bereda ärenden avseende principer för Skandias produkt- och tjänsteutbud, information och service, dels bevaka att de finansiella värdena fördelas på ett rättvist sätt.

  Kund- och produktutskottet består av Kristina Schauman (ordförande), Hans-Erik Andersson, Mengmeng Du, Reinhold Geijer och Jonas Persson.

  Ersättningsutskottet

  Ersättningsutskottet har i uppdrag att bereda frågor om förmåner till anställda inom Skandia och dess dotterbolag för beslut i styrelsen. Uppdraget omfattar beredning av anställningsvillkoren för verkställande direktören och direktrapporterande till honom liksom frågor om arvoden till externa styrelseledamöter i Skandias dotterbolag.

  Ersättningsutskottet ska vidare bereda frågor om riktlinjer för förmåner till anställda och dess dotterbolag för beslut i styrelsen. Utskottet består av Hans-Erik Andersson, (ordförande), Mengmeng Du och Sverker Lundkvist.