Gå till innehåll

Ledning & organisation

Frans Lindelöw är verkställande direktör (vd) och koncernchef på Skandia. Han ansvarar för den löpande förvaltningen av Skandias verksamhet i enlighet med externa regelverk och de ramar som styrelsen beslutat.

I arbetet ingår även att representera Skandia externt i olika angelägenheter, leda arbetet i koncernledningen och fatta beslut efter samråd med dess ledamöter. Koncernledningen består av representanter från olika håll i koncernen.

Vd & koncernledning

I koncernledningen kan övergripande strategiska diskussioner föras och vissa specifika frågor hanteras. Det är även forum för löpande informationsutbyte. Därtill finns tvärfunktionella kommittéer som ansvarar för frågor som berör flera affärsområden eller stöd- och supportfunktioner.

Frans Lindelöw
Koncernchef och vd

Arvid Krönmark.jpgArvid Krönmark
Vd Skandiabanken

Fredrik Mårtensson
CFO

Lars-Göran Orrevall
Chef Kapitalförvaltning

Anna-Carin Söderblom Agius 
Chef Försäkring

Lasse Ericsson

 

 

 

 


Bo Ågren
Chef Försäljning 

Johan Clausén 
Chef IT

Maria_kvadrat.jpgMaria Zalamans Furenmo
Chef HR

Stina 2205_kvadrat.jpegStina Liljekvist
Chef Strategisk Kommunikation & Marknad

Sandra-Narvinger-300x300.jpgSandra Narvinger
Chefsjurist

Skandias styrelse

Skandias styrelse består av nio bolagsstämmovalda ledamöter samt tre ordinarie arbetstagarrepresentanter med suppleanter. Vid ordinarie bolagsstämma den 4 maj 2023 omvaldes sju ledamöter i styrelsen och två nya ledamöter valdes in. Mer om styrelsens sammansättning, ansvar och arbetssätt kan du läsa nedan.

Hans Larsson

Ordförande och oberoende ledamot, ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i samtliga styrelseutskott.
Födelseår: 1961
Invald: 2022
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi vid Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Intrum AB. Styrelseordförande och VD, Linderyd Advisory AB och Lunda Advisory AB.
Bakgrund: Ett flertal ledande positioner inom banken SEB, senast som chef för Affärsutveckling och M&A och medlem i bankens verkställandeledning 2006-2013. Vice VD och stabschef på Lindorff AS, Oslo 2013-2014. Styrelseledamot Lindorff AS 2014-2017. Styrelseledamot Nordax Bank AB 2015-2017. Styrelseordförande (2017-2019) och ledamot (2017-2022) Nordnet Bank AB och Nordnet AB. Styrelseledamot Svensk Exportkredit AB, 2017-2022. Styrelseordförande (2021-2022) och ledamot (2020-2021) i Bank Norwegian ASA.

Mårten_Andersson_ST_7727_ny.jpgMårten Andersson

Oberoende ledamot, ledamot i placeringsutskottet samt revisionsutskottet
Födelseår: 1971
Invald: 2023
Utbildning: Kandidatexamen vid ekonomihögskolan vid Lunds universitet och TGMP vid Harvard Business School.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Tornum, IFK Lidingö Fotboll, Salix Group och Bokusgruppen.
Bakgrund: Tidigare styrelseordförande i Skandiabanken och styrelseledamot i Carnegie Investment Bank. Har tidigare varit VD för Besikta Bilprovning och Volati AB. Tjänstgjort inom Skandiakoncernen (1996-2013) och haft flera chefsroller bland annat som VD för Skandia Norden (2010-2012).

Reinhold Geijer

Oberoende ledamot, ledamot i placeringsutskottet samt ersättningsutskottet.
Födelseår: 1953
Invald: 2016 
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i BTS Group AB, AB Svensk Exportkredit och Eterna Invest AB inkl. intressebolag. Reinhold Geijer bedriver egen konsultverksamhet i LRCH Advisory AB.
Bakgrund: Tjänstgjort som CEO RBS Norden inkl VD Nordisk Renting AB, vice VD och CFO Telia, olika chefsuppdrag inom Swedbankkoncernen inkl koncernchef 1995-2000, Ericsson Radio Systems, SSAB Svenskt Stål och Weyerhaeuser Co i USA. Tidigare verksam i flera styrelser bl.a. Sjunde AP-fonden och SEB TryggLiv Gamla.

 

 

 

 


Lena Herrmann

Oberoende ledamot, ledamot i risk- och regelefterlevnadsutskottet samt transformations- och teknologiutskottet.
Födelseår: 1962
Invald: 2018
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi vid Tekniska högskolan i Linköping.
Andra uppdrag: Director of Sustainability and Operational Excellence på MTR Nordic.
Bakgrund: Tidigare direktör Strategi & Affärsutveckling SJ AB, verksam inom bl.a. Axstores, AB Dagens Nyheter (VD), Bonnier Dagstidningar och managementkonsult McKinsey & Co. Tidigare bl.a. ordförande i tidningsdistributionsbolaget MTD KB, ledamot Samtrafiken, Tolerans AB, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Tidningarnas Telegrambyrå AB.

Susanne Holmström

Oberoende ledamot, ledamot i revisionsutskottet, transformations- och teknologiutskottet samt ersättningsutskottet.
Födelseår: 1977
Invald: 2022
Utbildning: Masterexamen, International Business vid Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag: VD NetOnNet och styrelseledamot Svensk Handel, Bubbleroom AB, Svenskt Näringsliv samt S-Invest Trading AB (Blomsterlandet). 
Bakgrund: Tidigare varit Director, Personal Lines på Trygg-Hansa. Lång erfarenhet från Tele2 i flertalet chefspositioner, senast som Director Channels & Operations - COO. Tidigare ledamot MyFC och Telekområdgivarna.
Jens-Petter_Iversen_ST_8132_ny.jpgJens-Petter Iversen

Oberoende ledamot, ordförande i transformations- och teknologiutskottet samt ledamot i risk- och regelefterlevnadsutskottet
Födelseår: 1964
Invald: 2023
Utbildning: Master of business administration vid University of Texas at Austin, USA. Bachelor of Science Electrical Engineering vid University of Tulsa, Tulsa, USA.
Andra uppdrag: Olika chefsuppdrag inom Electrolux-koncernen och sedan 2016, Group Chief Information Officer (CIO) på AB Electrolux med ansvar för IT och digitalisering.
Bakgrund: Olika ledande positioner vid Deloitte Consulting och Frito-Lay Inc. I första hand med transformations- och förbättringsprojekt samt med implementering av affärssystem.

Hanna Jacobsson

Oberoende ledamot, ordförande i risk- och regelefterlevnadsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet.
Födelseår: 1981
Invald: 2020
Utbildning: Magisterexamen i matematisk statistik vid Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Industrial and Financial systems (IFS), Wefox, FCG och Visma AS.
Bakgrund: Tidigare verksam som Chief Risk Officer Klarna, Group CFO Nordea Life & Pensions, aktuarie Towers Watson samt olika positioner inom finansiell och aktuariell analys inom Skandiakoncernen.

Per Nordlander

Oberoende ledamot, ordförande i placeringsutskottet, ledamot i risk- och regelefterlevnadsutskottet samt transformations- och teknologiutskottet.
Födelseår: 1967
Invald: 2014
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och ekonomistudier vid Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Partner riskkapitalbolaget Verdane Capital Advisors respektive Verdane Advisors AB och delägare, anställd och/eller styrelseledamot i ett antal bolag inom Verdane-gruppen. Styrelseledamot i Bellman Group AB och Nordic Finance Business Partners AB.
Bakgrund: Tidigare VD och grundare av Avanza, grundare och chef för Nordnet. Arbetat inom olika positioner på Öhman, OMX Nasdaq och som konsult på Accenture.

 

 

 

 


Niklas Johansson

Oberoende ledamot, ordförande för revisionsutskottet samt ledamot i placeringsutskottet.
Födelseår: 1961
Invald: 2018
Utbildning: Kandidatexamen i samhällsvetenskap från Linköpings universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Areim AB och Nordisk Renting. Styrelseledamot i Euroclear Sweden AB, ledamot i Apotekets Pensionsstiftelse, ledamot i TF Bank och ledamot i Trustly AB.
Bakgrund: Tidigare styrelseordförande respektive oberoende ledamot Skandiabanken AB. Tidigare verksam som VD för Carnegie Investment Bank och chefsroller på bl.a. Finansdepartementet, Evli bank, Skandiakoncernen och Crédit Agricole. 

Andreas Jönsson

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ledamot i Skandias Forena-förening (försäkringsbranschens fackförbund) 
Födelseår: 1977 
Invald: 2019 
Utbildning: Lärarutbildning vid Malmö universitet
Andra uppdrag: Arbetar som Kontorsrådgivare Privat/Företag, anställd sedan 2008.

Jane Olofsson

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ordförande för Skandias Forena-förening (försäkringsbranschens fackförbund)
Födelseår: 1982
Invald: 2010
Utbildning: Gymnasial samhällsvetenskaplig utbildning.
Andra uppdrag: Personskadereglerare, anställd sedan 2005. Styrelseledamot Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. Andra vice ordförande Forenas förbundsstyrelse.

Margareta_Sirenius_ST_8117_ny.jpgMargareta Sirenius

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ordförande för Skandias Saco-förening (Sveriges Akademikerförbund)
Födelseår: 1976
Invald: 2023
Utbildning: Statsvetenskaplig samt företagsekonomisk utbildning vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Andra uppdrag: Försäkringsspecialist Kundservice Företag, anställd sedan 2006.

Dahn Eriksson, Per-Anders Karmeroth och Elisabeth Rembry är suppleanter till arbetstagarrepresentanterna.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Skandias organisation och förvaltningen av Skandias angelägenheter i försäkringstagarnas intresse. Styrelsen beslutar om Skandias strategiska inriktning, utser verkställande direktör, tillser att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, följer upp att lagar och regler följs och fastställer interna regler för verksamheten.

I Skandias ägarinstruktion fastslås att styrelsen ska säkerställa att verksamheten genomsyras av följande grundläggande principer.

Koden

svensk kod för bolagsstyrning ska följas i tillämpliga delar;

Modellen för kollektivt risktagande 

fördelning av kapital, kostnader och intäkter mellan olika försäkringar och försäkringskollektiv ska vara genomtänkt och rättvis;

Genomtänkt risktagande 

en god värdeutveckling för försäkringstagarna ska uppnås samtidigt som risktagandet ska hållas på en sådan nivå att Skandia alltid med god marginal kan fullgöra sina åtaganden mot försäkringstagarna;

Hög kvalitet på den interna kontrollen

en god intern kontroll med genomgående hög kvalitet och väl etablerade dokumenterade processer och kontroller;

Affärsmålen för verksamheten

mål för Skandias kapitalstyrka och kapitalavkastning ska fastställas på såväl lång som medellång sikt. Styrelsen ska följa upp och redovisa hur koncernen utvecklas utifrån en rad nyckelindikatorer;

Dotterbolagen

verksamheterna i dotterbolagen ska bedrivas med uppmärksamhet på kapitalbindningen och omsorg om utdelningsförmågan;

Skandia som arbetsgivare

Skandia ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder personalen en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för utveckling av kompetens och ledarskap.