Gå till innehåll
Person sitter vi datorn

Dataskydd och personuppgifter

Här har vi samlat information om hur följande bolag inom Skandiakoncernen behandlar personuppgifter:​

 • Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt​
 • Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)​
 • Skandiabanken Aktiebolag (publ)​
 • Skandia Fonder AB​
 • Skandia Investment Management Aktiebolag


Du hittar information om hur du 
kontaktar oss längst ner på denna sida.

För information om hur andra bolag inom Skandiakoncernen behandlar personuppgifter hänvisas till respektive bolag.

Allmän information om vår personuppgiftsbehandling

 • Vilka personuppgifter som vi behandlar om dig beror på vilka produkter du har hos oss eller vilken process det gäller, till exempel rådgivning eller kundservice (som kan beröra flera produkter). Det kan vara uppgifter som du lämnar till oss för din egen eller någon annans räkning i samband med att du öppnar ett konto eller ansöker om en försäkring. Det kan vara uppgifter som du lämnar under den tid du är kund hos oss, vilket även inkluderar uppgifter om kontakter mellan dig och oss, t.ex. ärendenoteringar och klagomål.

  Vi kan även komma att spela in och lagra samtal som du har med oss. Detta sker bland annat i utbildningssyfte, för att vi ska kunna förbättra våra produkter och tjänster eller för att uppfylla lagkrav.

  Ibland hämtar vi personuppgifter från andra källor än dig, exempelvis arbetsgivare, myndigheter, vårdgivare och adressregister.

 • Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att förbereda inför ett nytt kundförhållande med dig. Det gör vi exempelvis genom att hantera ansökningar om lån och försäkringar. Vi gör det också för att administrera våra avtal med dig och följa de regler som gäller för vår verksamhet. 

  Vi är i vissa fall skyldiga enligt lag att behandla personuppgifter för att dokumentera avtalen med dig, hantera klagomål och incidenter, sköta vår bokföring och finansiella rapportering, hantera risker i verksamheten och i vissa fall lämna ut uppgifter till myndigheter. 

  I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om vårt berättigade intresse av att motverka bedrägerier, för direktmarknadsföring, tillhandahålla kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina är du välkommen att kontakta oss för att få mer information.

 • För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster behandlas dina personuppgifter i vissa fall av andra bolag i Skandiakoncernen eller av bolag utanför Skandiakoncernen som vi har ett samarbete med såsom exempelvis Finansiell ID-teknik, Visa, Getswish och Bankgirocentralen. Vi ställer då samma krav på sekretess och säkerhet som om vi själva behandlat uppgifterna. 

  Ibland kan ett annat bolag inom Skandiakoncernen än det Skandiabolag där du är kund behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring av produkter och tjänster som kan vara relevanta för dig, erbjuda kundservice, förbättra Skandias system och produktutbud, eller utföra olika typer av analyser.  

  Vi kan i vissa fall även vara skyldiga att dela dina uppgifter med exempelvis myndigheter, kreditupplysningsinstitut, inkassobolag, parter i betalningssystem eller i andra situationer där det helt enkelt krävs av oss enligt lag eller rättslig process. Du kan  läsa mer om detta här.

 • Ja, Skandia har två dataskyddsombud som övervakar att Skandia följer reglerna om dataskydd. Detta innebär till exempel att dataskyddsombuden hanterar frågor från kunder om deras personuppgifter och är Skandias kontaktpunkt gentemot Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombuden arbetar med att granska dataskyddsfrågor för Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, Skandiabanken Aktiebolag (publ), Skandia Investment Management AB, Skandia Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Skandia.  
   
  Dataskyddsombuden kan nås via e-post på dataskyddsombud@skandia.se eller via vanlig post till: 

  Dataskyddsombudet 
  Skandia 
  106 55 Stockholm 

 • Ja, i vissa fall behandlas eller överförs dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om mottagarlandet har ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, eller efter att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits. Exempel på en lämplig skyddsåtgärd är EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du kan hitta mer information om standardavtalsklausulerna här. 

  Du har rätt att på begäran få en kopia på de skyddsåtgärder vi har på plats och information om till vilka länder vi, i förekommande fall, överför personuppgifter. Du hittar information om hur du kontaktar oss längst ner på denna sida.

 • Ja, bland annat försäkringsmäklare, enskilda näringsidkare, kontaktpersoner och firmatecknare hos företag som vi har avtal med. Läs om Skandias användning av personuppgifter gällande leverantörs- och samarbetsavtal. 

  Vi behandlar även personuppgifter avseende vårdpersonal och handläggare på myndigheter och hos arbetsgivare, vars uppgifter förekommer i underlag som vi får in vid skadereglering och hälsoprövning, dödsbodelägare och fastighetsmäklare. Skandia behandlar även personuppgifter om dig som är vårdnadshavare, god man, förvaltare, fullmaktshavare eller på annat sätt företräder någon annan. 

  De uppgifter som behandlas är vanligtvis namn, kontaktinformation och i vissa fall personnummer samt uppgifter om aktuellt ärende.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter beror på vilka produkter eller tjänster det gäller. Vi har därför delat upp informationen så att det ska vara enklare att hitta den information som är relevant för dig.

Välj område och läs mer om vilka person­uppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna.

Paraply

Försäkring & pension

Så behandlas personuppgifter i samband med våra produkter och tjänster inom försäkring och pension, till exempel:

 • Pensionsförsäkring
 • Livförsäkring
 • Hälso- och vårdförsäkring
 • Fond- och depåförsäkring
Hus

Bank

Så behandlas personuppgifter i samband med våra produkter och tjänster inom bank, till exempel:

 • Bolån
 • Konto
 • Bankkort
 • Swish
Två pilar pekar åt motsatta håll

Andra situationer

Så behandlas personuppgifter i andra situationer än i samband med våra produkter och tjänster, till exempel:

 • Vid besök av vår webbplats
 • ​Kamerabevakning​
 • I samband med event​
 • Fullmäktigeval och bolagsstämma

Dina rättigheter och hur du utövar dem

Du har flera rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dessa nedan och på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Så här gör du för att utöva dina rättigheter

 1. Skriv ut blankett för utövande av rättigheter
 2. Fyll i blanketten och underteckna
 3. Posta blanketten till:

Skandia
Dokumenthantering R809
106 37 Stockholm

Registerutdrag skickas till din folkbokföringsadress. Ibland skickas det med rekommenderat brev och hämtas då på posten eller annat utlämningsställe.

Du kan också alltid utöva dina rättigheter genom att kontakta vår kundservice. Du hittar information om hur du kontaktar oss längst ner på denna sida.

Ibland finns det även andra sätt att utöva vissa av dina rättigheter på, vilket du hittar mer information om nedan.

 • Du har rätt att få veta om vi på Skandia behandlar personuppgifter som rör dig och få en kopia av dessa tillsammans med viss information om vår behandling – ett så kallat registerutdrag.

  Så här beställer du ett registerutdrag som kund
  Se ”Så här gör du för att utöva dina rättigheter” ovan.

  Så här beställer du ett registerutdrag som anställd, konsult eller kandidat
  Om du vill få information om Skandias behandling av dina personuppgifter som anställd, f.d. anställd, konsult eller kandidat vid rekrytering, behöver du kontakta hrskandia@skandia.se för att få en blankett skickad till dig.

  Om du är anställd finns även information på Skandias intranät och du har alltid tillgång till information om din anställning i Skandias HR-system.

  Är du tidigare kandidat från en rekryteringsprocess kan du också begära ett registerutdrag direkt från vårt rekryteringssystem, Jobylon.

 • Du har rätt att få felaktiga och inkompletta uppgifter om dig själv rättade.

  Ändra mejl och telefonnummer

  Mejladress och telefonnummer kan du själv ändra genom att logga in på Skandia.se.

  Logga in och ändra namn och telefonnummer

  Ändra namn och folkbokföringsadress

  När det gäller ditt namn och din folkbokföringsadress så hämtas dessa från Statens personadressregister (SPAR) och kan inte rättas via oss.

 • Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Det gäller bland annat när vi behandlar uppgifter som inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, eller om du har återkallat ditt samtycke för en viss behandling.

 • Du har i vissa fall rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Det gäller bland annat om du har invänt mot behandlingen på grund av att du menar att personuppgifterna är felaktiga eller om vår behandling är olaglig.

 • Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi, åtminstone under en viss tid, kan behöva stoppa behandlingen. Det gäller bland annat behandling som sker med stöd av berättigade intressen som du har invänt mot och behandling för direktmarknadsföring. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

  Registrera en reklamspärr mot direktmarknadsföring

  Du registrerar enkelt en reklamspärr mot direktmarknadsföring genom att logga in på skandia.se

  1. Logga in med BankID
  2. Gå till Övriga val i menyn
  3. Välj Personuppgifter
  4. Välj Mina person- och kontaktuppgifter

  Logga in och registrera reklamspärr

  Du kan också kontakta kundservice och registrera reklamspärr.

 • Du har i vissa fall rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Det gäller när vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig och behandlingen sker automatiserat. Du har också rätt att få uppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

 • Du har rätt att inge eventuella klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är den svenska tillsynsmyndigheten, om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Du hittar IMYs kontaktuppgifter här.

Kontakta oss


Kundservice

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du alltid kontakta vår kundservice.

Dataskyddsombud

Kontakta dataskyddsombuden genom att mejla dataskyddsombud@skandia.se eller skicka post till:

Dataskyddsombudet
Skandia
106 55 Stockholm

Informationen uppdaterades senast 2024-03-07