Gå till innehåll

Så behandlar vi dina personuppgifter

Inom Skandia hanterar vi dagligen personuppgifter av olika slag. Vi värnar alltid om den personliga integriteten och är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller vid behandling av personuppgifter.

Information om behandling av dina personuppgifter

Här på sidan hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter. Informationen gäller oberoende av vilka produkter du har hos oss.

Det kommer även kompletterande information uppdelad efter vilka produkter du har. Den infon hittar du längre ner på sidan. Du kommer också kunna se vilket Skandiabolag som är personuppgiftsansvarigt.

Mer information om: Personuppgiftslagen (PuL)

Vår behandling av dina personuppgifter

 • Personuppgifterna som vi behandlar är beroende av vilka produkter du har hos oss. Det kan vara uppgifter som du lämnar till oss för din egen eller någon annans räkning i samband med att du öppnar ett konto eller ansöker om en försäkring. Det kan vara uppgifter som du lämnar under affärsbindelsens gång, vilket även inkluderar uppgifter om kontakter mellan dig och oss, t.ex. noteringar och klagomål.

  Vi kan även komma att spela in och dokumentera samtal som du har med oss. Ibland hämtar vi information från andra källor, exempelvis arbetsgivare, myndigheter, vårdgivare och adressregister.

  I vissa fall behandlar vi uppgifter om andra personer än våra kunder, till exempel om mottagare av olika utbetalningar och om förmånstagare.

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att förbereda inför ett nytt kundförhållande med dig. Det gör vi exempelvis genom att hantera ansökningar om lån och försäkringar. Vi gör det också för att administrera våra avtal med dig och följa de regler som gäller för vår verksamhet.

  Vi är skyldiga enligt lag att behandla personuppgifter för att dokumentera avtalen med dig, hantera klagomål och incidenter, sköta vår bokföring och finansiella rapportering, hantera risker i verksamheten och i vissa fall lämna ut uppgifter till myndigheter.

  Personuppgifter kan också behöva behandlas för att motverka försäkringsbedrägerier. 
  Vid överföring av pengar till utomstående kommer vi att regelbundet kontrollera mottagaren mot sanktionslistor.

  Dina personuppgifter kommer också att regelbundet kontrolleras för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta har vi en skyldighet att göra enligt lag.

 • Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vidtar flera åtgärder för att skydda den.

  Exempelvis behandlas den kundinformation vi får konfidentiellt. Personuppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

  Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Du kan nå dataskyddsombudet på dataskyddsombud@skandia.se.

 • Ja, det stämmer. Det kan exempelvis gälla försäkringsmäklare, enskilda näringsidkare, kontaktpersoner och firmatecknare hos företag som vi har avtal med. Det kan även gälla vårdpersonal och handläggare på myndigheter och hos arbetsgivare, vars uppgifter förekommer i underlag som vi får in vid skadereglering och hälsoprövning, dödsbodelägare och fastighetsmäklare. Skandia behandlar även personuppgifter om dig som är vårdnadshavare, god man, förvaltare, fullmaktshavare eller på annat sätt företräder någon annan.

  De uppgifter som behandlas är namn, kontaktinformation och i vissa fall personnummer samt uppgifter om aktuellt ärende.

  Uppgifterna härrör dels från de registrerade själva, dels från deras arbetsgivare och ibland från våra kunder.

  Syftet och vårt berättigade intresse med behandlingen är att kunna kontakta den registrerade i samband med ett kundärende för att få relevant information.

  Om det behövs kan uppgifterna komma att lämnas ut till de mottagare som framgår ovan för respektive produkt.

  Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt och överensstämmer oftast med de lagringstider som gäller för respektive produkt.

Vilka rättigheter har jag och hur använder jag dem?

Du som registrerad har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

En förutsättning för att du ska kunna utöva dina rättigheter att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt. Det handlar om att obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av eller ändra dina uppgifter.

 • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter som rör dig och i så fall få tillgång till personuppgifterna och information om behandlingen i ett så kallat registerutdrag.

 • Du har rätt att få felaktiga och inkompletta uppgifter om dig själv rättade.

 • Enligt lag har du rätt att få dina personuppgifter raderade om den personuppgiftsansvarige behandlar uppgifter som inte längre behövs eller om det saknas laglig grund för behandlingen. Även om vi inte behandlar dina uppgifter på det sättet är vi skyldiga att upplysa dig om denna rättighet. Vid radering ska den personuppgiftsansvarige även underrätta andra som har tagit emot uppgifterna om detta. Om du i nämnda fall inte vill att dina uppgifter raderas eller om vi inte är överens om behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att vi bara lagrar dina uppgifter och inte använder dem på något annat sätt.

 • Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det, vilket sker genom att du använder våra reklamspärrar.  Du har också rätt att invända mot annan behandling som sker på grund av våra berättigade intressen. Under informationen här nedanför om våra olika produkter framgår det vilka våra berättigade intressen är.

 • Om vi behandlar dina personuppgifter efter ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du får ut personuppgifter som rör dig själv och som du själv har lämnat till oss. Uppgifterna ska lämnas ut elektroniskt. Du har också rätt att få dem utlämnade elektroniskt direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller påverkar dig på liknande sätt. Under informationen om de olika produkterna här nedanför framgår det om det kan fattas sådana beslut. Om du vill invända mot ett sådant beslut har du rätt att kontakta oss och få beslutet överprövat av en av våra medarbetare.