Gå till innehåll

Så behandlar Skandia personuppgifter vid leveransavtal samt vid förmedling av Skandias tjänster

Inom Skandia hanterar vi dagligen personuppgifter av olika slag. Vi värnar alltid om den personliga integriteten och är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller vid behandling av personuppgifter.

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter av flera skäl. För dig som är leverantör eller förmedlare till Skandia, eller som kontaktperson eller anställd hos en leverantör eller förmedlare, handlar det oftast om att det är för att underlätta fullgörandet av vårt avtal eller vår kontakt med dig. Här beskriver vi hur, varför och vilka personuppgifter vi behandlar.

Vår behandling av dina personuppgifter

 • För dig som är kontaktperson eller anställd hos en leverantör eller förmedlare behandlar vi namn och kontaktuppgifter. Uppgifterna om dig lämnas från leverantören eller förmedlaren. Om du är enskild näringsidkare och har ett avtal med oss behandlar vi ditt namn och kontaktuppgifter, personnummer och uppgifter om avtalet.

  Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med leverantören eller förmedlaren som du är kontaktperson eller anställd hos, eller med dig som är enskild näringsidkare. Behandlingen av dina kontaktuppgifter underlättar dessutom kontakten med våra leverantörer eller förmedlare. Om du är anställd och själv ska utföra ett uppdrag för oss behandlar vi även dina uppgifter med syftet att utvärdera din lämplighet för uppdraget. Uppgifter som då kan komma att behandlas är cv, utlåtanden från interna och externa referenter samt uppgifter i samband med bakgrundskontroll.

 • Vi värnar om den personliga integriteten för kontaktpersoner och anställda hos våra leverantörer och förmedlare och vidtar flera åtgärder för att skydda den.

  Exempelvis behandlas den information vi får konfidentiellt. Personuppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

  Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter. Du kan nå dataskyddsombudet på dataskyddsombud@skandia.se.

 • Vi använder personuppgifter om kontaktpersoner och anställda hos leverantörer och förmedlare dels för att möjliggöra fullgörandet av avtalet med leverantören eller förmedlaren, dels för att underlätta kontakterna med dessa. Vi behandlar därför dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse. För dig som är enskild näringsidkare och själv har avtal med oss är den lagliga grunden avtalsuppfyllande och rättsförpliktelse (bokföringsskyldighet).

 • Ja, Skandia har ett dataskyddsombud som övervakar att Skandia följer reglerna om dataskydd. Detta innebär till exempel att dataskyddsombudet hanterar frågor från kunder om deras personuppgifter och är Skandias kontaktperson gentemot Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombudet arbetar med att granska dataskyddsfrågor för Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, Skandiabanken Aktiebolag (publ), Skandia Investment Management AB, Skandia Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Skandia. 

  Dataskyddsombudet kan nås via e-post på dataskyddsombud@skandia.se eller via vanlig post till

  Dataskyddsombudet
  Skandia
  106 55 Stockholm

 • För att kunna administrera våra leverans- och förmedlaravtal lämnar vi ut dina uppgifter till företag som lagrar våra avtal åt oss.

  Om du är anställd hos en leverantör eller förmedlare och själv ska utföra ett uppdrag åt oss kan dina uppgifter lämnas ut till företag som bistår oss med bakgrundskontroller.  

 • Skandia behåller och behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen.

 • Dina personuppgifter behandlas normalt endast inom Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES), men kan i vissa fall komma att överföras och behandlas i länder utanför EU/EES om det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå eller efter att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits.

  Lämpliga skyddsåtgärder kan vara:

  • Bindande företagsbestämmelser
  • Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om
  • Godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer
  • Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter

 • Personuppgiftsansvarig är det bolag som leverantörsavtalet ingåtts med.

 • Skandia kamerabevakar lokalerna för att ha en säker och trygg arbetsmiljö/arbetsplats och kunna ha en spårbarhet vid eventuell allvarligare incident. Inspelat material sparas max 30 dagar.Den rättsliga grunden för Skandias behandling av personuppgifter i form av kamerabevakning är intresseavvägning enligt artikel 6 f i Dataskyddsförordningen.

  ”För att ha en säker och trygg arbetsmiljö/arbetsplats och kunna ha en spårbarhet vid eventuell allvarligare incident.”

  Polisen har möjlighet att begära ut inspelat material om det kan vara till hjälp vid polisiär utredning.

  Uppgifterna överförs inte till tredje land och kommer inte användas till automatiserat beslutsfattande.

Vilka rättigheter har jag och hur använder jag dem?

Du som har en personuppgift registrerad hos oss har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

En förutsättning för att du ska kunna utöva dina rättigheter är att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt. Det handlar om att obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av eller ändra dina uppgifter.

 • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter som rör dig och i så fall få tillgång till personuppgifterna och information om behandlingen i ett så kallat registerutdrag. Här hittar du blankett för begäran om registerutdrag. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress. Registerutdraget skickas i vissa fall med rekommenderat brev och hämtas då på posten eller annat utlämningsställe.

  Det är kostnadsfritt att beställa ett registerutdrag per år. För eventuella ytterligare kopior kan Skandia ta ut en administrativ avgift.

  Gör så här:
  Skriv ut blanketten, fyll i den, underteckna och skicka till:
  Skandia
  Dokumenthantering, R809
  106 37 Stockholm

 • Du har rätt att få felaktiga och inkompletta uppgifter om dig själv rättade.

 • Enligt lag har du rätt att få dina personuppgifter raderade om vi på Skandia behandlar uppgifter som inte längre behövs eller om det saknas laglig grund för behandlingen. Även om vi endast behandlar dina uppgifter när vi har laglig grund är vi skyldiga enligt lag att upplysa dig om denna rättighet. Vid radering ska vi även underrätta andra som har tagit emot uppgifterna om detta. Om vi inte är överens om behandlingen av dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att begära att vi bara lagrar dina uppgifter och inte använder dem på något annat sätt.

 • Du har rätt att invända mot behandling som sker på grund av våra så kallade berättigade intressen.

 • Du har rätt att inte bli föremål för ett automatiserat beslut om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller påverkar dig på liknande sätt. Vi fattar dock inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • Om du är enskild näringsidkare och behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du får ut personuppgifter som rör dig själv och som du själv har lämnat till oss. Uppgifterna ska lämnas ut elektroniskt. Du har också rätt att få dem utlämnade elektroniskt direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Andra situationer när vi behandlar personuppgifter

 • Typ av personuppgifter

  Befintlig kund: De uppgifter vi behandlar om dig är ditt namn, intressentnummer (vårt kundnummer för dig), adress inkl. e-postadress och ditt engagemang hos Skandia. 

  Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: De uppgifter vi behandlar om dig är ditt namn, adress inkl. e-postadress och telefonnummer och i förekommande fall vilket företag du företräder. 

  Källa 

  Befintlig kund: Vi har erhållit dina uppgifter vid registreringen av kunduppgifter. 

  Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: Vi har antingen erhållit dina uppgifter vid registreringen av uppgifter i samband med din kontakt med oss, från Bisnode eller UC Affärsinformation AB.

  Syfte

  Befintlig kund och Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: Vi behandlar uppgifter om dig för att administrera inbjudan till event, seminarier och föredrag samt i förekommande fall rådgivning.

  Krävs eller frivilligt?

   Befintlig kund och Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: För att kunna administrera inbjudan och din eventuella önskan om att ej erhålla liknande inbjudningar framöver behöver vi behandla samtliga uppgifter vi anger här.

  Skandias lagliga grund/berättigade intresse

  Befintlig kund: Rättslig förpliktelse i form av omsorgsplikt enligt försäkringsdistributionslagen. 

  Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: Berättigat intresse enligt artikel 6.1 f) GDPR. 

  Mottagare av personuppgifter

  Befintlig kund och Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: Dina uppgifter hanteras genom eventverktyget Lyyti (se mer information på www.lyyti.com) och vid postala inbjudningar Strömbergs (www.strd.se).

  Lagringstid

  Befintlig kund: Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas (10 + 1 år). 

  Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: Vi behåller dina uppgifter som huvudregel en månad efter genomfört event för att hantera administration av eventet men kan i vissa fall sparas upp till nio månader.

  Automatiserat beslutsfattande

  Befintlig kund och Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.