Gå till innehåll

Viktig information för dig som bor utanför Sverige

  • Important information for you who reside outside Sweden
  • English version further down

Version på svenska

Denna webbplats (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt med org.nr. 516406-0948 eller dess dotterbolag eller närstående bolag (nedan gemensamt kallade "Skandia"). 

Mer information om villkor för användare

Webbplatsen vänder sig endast till personer som inte är förbjudna enligt gällande lagstiftning i de länder, vari de är medborgare eller bosatta, från att ha tillgång till en sådan webbplats. Detta gäller särskilt för personer som befinner sig i USA, Australien, Kanada eller Japan (för personer bosatta i USA, se även information under ”Viktig information till personer bosatta i USA”).

Om du inte är tillåten att ta del av materialet på Webbplatsen eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara tillåten att ta del av materialet på Webbplatsen, vänligen lämna Webbplatsen. Detta innebär följaktligen att de tjänster och produkter som beskrivs på denna Webbplats inte erbjuds i sådana länder där ett sådant erbjudande skulle anses vara otillåtet. Informationen på denna webbplats utgör således inte ett erbjudande om eller en möjlighet att köpa eller sälja någon banktjänst, värdepapper, försäkring, fond, investeringsrådgivning eller någon annan produkt eller tjänst till någon i ett sådant land där ett sådant erbjudande inte är tillåtet eller inte lagligen kan göras eller till en person till vilken det inte är tillåtet att rikta ett sådant erbjudande. Skandia förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster till en person, om Skandia anser (utan att behöva bevisa det) att sådant tillhandahållande kan strida mot lagstiftning eller andra regler i en sådan persons hemland eller i något annat land.

Viktig information till personer som är bosatt i USA

Blankett 8937, nedan, innehåller information för dig som är försäkringstagare i Försäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och är skattskyldig i USA. Blanketten innehåller information för fastställande av skatteunderlag med anledning av ombildningen av Skandia Liv till ett ömsesidigt försäkringsbolag. Den information som lämnas är inte relevant i andra avseenden än när det gäller den federala deklarationsskyldigheten. Berörda försäkringstagare uppmanas att ta kontakt med oberoende skattexpertis för att närmare avgöra eventuella skattemässiga konsekvenser av ombildningen.

Informationen på denna Webbplats riktar sig i övrigt inte till och är inte avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som befinner sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer bosatta i USA, handelsbolag, juridiska personer eller företag som har hemvist i USA eller som är registrerade under amerikansk lag eller någon annan U.S. person (såsom definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933), och informationen på Webbplatsen skall inte anses vara ett erbjudande om att köpa eller sälja eller en uppmaning om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster inom USA:s gränser, i synnerhet inte till sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan. Sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan får inte förvärva eller köpa produkter eller tjänster med hjälp av denna Webbplats och inget erbjudande om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster från sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som lämnas med hjälp av denna Webbplats kommer att godkännas eller accepteras.

English version

This website (the "Website") and all material on this Website is owned by Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) or its affiliates (together "Skandia"). In addition to what is stated below, users are subject to our user terms.

Form 8937 below contains information relevant for policyholders in Skandia Mutual Life Insurance co. subject to U.S. federal income tax to determine their tax basis in their policies following the mutualization of Skandia.  This form strictly relates to U.S. federal income tax matters and is not relevant for any other purpose. Policyholders are advised to consult with their independent tax advisors to determine the consequences of the mutualization on their specific tax posture.

This Website is oterwise not directed at and is not intended for persons who are prohibited under the applicable laws or regulations of their citizenship, domicile or residence from having access to or use the Website. This applies in particular to residents in USA, Australia, Canada and Japan (regarding U.S. persons, see also “Important information for U.S. persons below). Persons who are prohibited from having access to the information on this Website or who are in doubt whether they are permitted to access or use the information or not, are kindly requested to leave the Website. Accordingly, the services and products described in this Website do not constitute an offer to transact business in any jurisdiction where such an offer would be considered unlawful. The information provided on this website does not constitute an offer or solicitation to buy or sell any banking service, security, insurance, investment fund, investment advice or other product or service to anyone in any jurisdiction in which an offer or solicitation is not authorized or cannot legally be made or to any person to whom it is unlawful to make an offer or solicitation. If you choose to access this Website, you do so at your own initiative and risk and are responsible for compliance with applicable laws, rules and regulations that may apply to you. Skandia reserves the right not to provide any such products or services to any person if in the view of Skandia (without Skandia having an obligation to verify this) the provision of such services could be in violation of law or regulation in such person's home country jurisdiction or any other jurisdiction.

Important information for U.S. persons

The information on this Website is not directed at and is not intended for persons, whatever their citizenship, who currently are in the territory of the United States, nor is it intended for U.S. residents, partnerships or corporations organized or incorporated under U.S. law or other U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), and shall not be deemed an offer to provide or sell, or the solicitation of an offer to acquire or purchase products or services in the territory of the United States, in particular to such persons, residents, partnerships or corporations mentioned above. No such persons, residents, partnerships or corporations may acquire or purchase products or services by means of this Website, and no offers to acquire or purchase products or services made by such persons, residents, partnerships or corporations by means of this web site will be acknowledged or accepted.