Gå till innehåll

Så styrs Skandiabanken

Skandiabanken Aktiebolag (publ) är ett helägt dotterbolag till vårt kundägda och kundstyrda livbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Skandiakoncernen är oberoende av andra finansiella institutioner och olika intresseorganisationer.

Bolagsstyrning

Skandiabankens bolagsstyrning syftar till att säkerställa en sund, ansvarsfull och effektiv företagskultur. På detta sätt ska vi uppnå fastställda mål, efterleva regelverkskrav och säkerställa förtroendet för oss bland kunder, myndigheter och andra intressenter.

Illustration över Skandiabankens bolagsstyrning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Skandiabankens högsta beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.

Skandiabankens bolagsordning

Bolagstämman har utsett en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen har i uppgift att ta emot nomineringar, sammanställa dessa och säkerställa att kandidaterna uppfyller de formella krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen beslutar om bankens strategiska inriktning, utser verkställande direktör, ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, följer upp att lagar och regler följs och fastställer interna regler för verksamheten.

Styrelse består av fem bolagsstämmovalda ledamöter samt två ledamöter med suppleanter som utsetts av de lokala arbetstagarorganisationerna

Ordinarie ledamöter i Skandiabankens styrelse

Pia Marions
Ordförande och ej oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2017. Född 1963. Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Anställd i Skandia sedan 2017.

Senior Advisor i Skandiakoncernen sedan den 1 september 2023. Dessförinnan CFO i Skandiakoncernen sedan 2017. Tidigare CFO på Carnegie Investment Bank, Folksam Liv, Länsförsäkringar Liv och Skandia Liv samt chefsroller på bl.a. Royal Bank of Scotland och Finansinspektionen. Styrelseledamot i Carnegie Holding/Investment Bank AB, Unilabs Group Holding APS, Duni AB, Vitrolife AB, Sophiahemmet Rehab Center AB samt Pima Consulting AB.

 
Johan Clausén
Ej oberoende ledamot i Skandias banks styrelse sedan 2021. Född 1976. Anställd i Skandia sedan 2016. CIO i Skandiakoncernen sedan 2016 samt VD i Skandia Informationsteknologi AB. Tidigare ledande roller på Fujitsu Sverige AB och Logica Sverige AB.

Eva de Falck
Oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2021. Född 1960. Jur. kand. från Stockholms universitet. Tidigare bl a styrelseordförande i Ölands Bank och styrelseledamot i Sparbanken Rekarne. Verkat i drygt 22 år i ledande befattningar i bank- och finanssektorn, bl a som chefsjurist och medlem i koncernledningen i Swedbank AB (publ) och i olika chefsjuristroller och som chef i affären i Handelsbankskoncernen. Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Betsson AB, Senior konsult, VD och styrelseordförande i de Falck Consulting AB och Senior Advisor.

Frans Lindelöw
Ej oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2015. Född 1962. Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Anställd i Skandia sedan 2015.

Koncernchef i Skandia sedan 2015. Tidigare VD för Carnegie Investment Bank och chefsroller på bl.a. Nordea Bank och HSBC Bank. Styrelseledamot i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisations Service Aktiebolag samt i SFS - Svensk Försäkring Service AB och Snarf AB.

Lars-Göran Orrevall
Ej oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2024. Född 1962. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Anställd i Skandia 2005-2024.

Tidigare chef för Skandia Kapitalförvaltning, VD för Skandia Investment Management AB, VD för Öhman Kapitalförvaltning och chefsroller på bl.a. SPP Kapitalförvaltning (Alecta) och SEB Kapitalförvaltning/Fonder. Tidigare styrelseordförande i bland annat Skandia Fonder och Sveriges Finansanalytikers Förening, tidigare styrelseledamot i bland annat Skandia Fastigheter och Swedish National Board of Impact Investing.

Ingrid Laurén Heumann
Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2015. Född 1964. Anställd i Skandiabanken sedan 1995. Arbetar i dag inom clearing och ekonomiadministration på banken. Ordförande i Skandias FTF Klubb Öster sedan 2017 och ledamot i FTF-föreningen i Skandia sedan 2015.

bildoff6.jpg

Bengt Wigart
Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse 2023. Född 1962. Officer och studier i ekonomi och statistik i Lund. Anställd i Skandia sedan 1992. Har haft flera befattningar bland annat som försäljningschef Skandia Franchise. Arbetar idag som affärsspecialist med inriktning på risk- och regelverksfrågor. Förtroendevald SACO sedan 2014.

 

Styrelsesuppleanter i Skandiabankens styrelse 

Erik Ahlner 
Ej oberoende suppleant (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2019. Född 1986. Civilekonomexamen (magister) vid Göteborgs universitet. Anställd i Skandia sedan 2010. Arbetar idag som försäkringsrådgivare (privat och företag). Förtroendevald/kontaktombud sedan 2014.

Helena Lundgren
Ej oberoende suppleant (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse 2023. Född 1964. Studier i juridik, statsvetenskap och handelsrätt i Umeå och Stockholm. Anställd i Skandia sedan 2002. Började på Skandia Link men har arbetat inom Försäljning sedan 2016. Arbetar idag som förmedlarkontakt på Extern distribution. Förtroendevald SACO sedan 2023.

Styrelsen har inrättat följande utskott

Risk- och revisionsutskottet

Risk- och revisionsutskottets uppgift är att inför styrelsemöten bereda ärenden om riskhantering, intern kontroll, bokföring, redovisning samt finansiell kontroll och uppföljning. Styrelsen har därutöver delegerat till utskottet att fatta beslut i vissa frågor. När det gäller sådana frågor har styrelsen ett tillsyns-, bevaknings- och uppföljningsansvar.

Ledamöterna i risk- och revisionsutskottet är sedan den 2 maj 2023:

 • Eva de Falck (ordförande)
 • Pia Marions
 • Johan Clausén

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets uppgift är att inför styrelsemöten bereda ärenden om ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ledamöterna i ersättningsutskottet är sedan den 2 maj 2022:

 • Pia Marions (ordförande)
 • Frans Lindelöw

VD & företagsledning

VD har ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner. VD rapporterar till styrelsen. Företagsledningen är VD:s stöd för utövandet av den operativa ledningen i Skandiabanken. VD har upprättat särskilda kommittéer med en sammansättning av medlemmar som säkerställer att ärenden av större betydelse behandlas grundligt innan beslut tas samt att besluten förankras i verksamheten.

Arvid Krönmark, VD
Verkställande direktör i Skandiabanken sedan 2023. Född 1979. MA Economics från Cambridge University. Tidigare vd Nordea Hypotek, olika chefsroller inom Nordea, affärsutvecklingsroll på Morgan Stanley och konsult på Oliver Wyman. Vd har inget delägarskap i företag som Skandiabanken har betydande affärsförbindelser med.

Johan Bauhn, Affärschef Låna
Affärschef Låna. Anställd sedan 2018. Född 1978. Magisterexamen i ekonomi från Lunds Universitet. Tidigare bland annat managementkonsult på Omeo Financial Consulting samt Chief Sales Manager på Nordea Markets.

Lina Lissmats, Affärschef Spara
Affärschef Spara sedan februari 2024. Född 1983. Jur.kand. från Örebro Universitet. Tidigare bl.a. produktchef för Spara & Försäkra på ICA Banken, bolagsjurist och compliance officer inom värdepappersrörelse samt jurist på affärsjuridisk advokatbyrå.

Christofer Zetterquist, Chief Financial Officer
Chief Financial Officer sedan 2017. Född 1976. Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Tidigare bl.a. Treasurychef på Carnegie Investment Bank och konsult på Accenture.

Lisa Lindholm, Chief Operation Officer 
Chief Operation Officer sedan 2019. Chefsjurist mellan 2015 och 2019. Född 1976. Anställd i Skandia sedan 2011. Jur.kand.examen från Stockholms universitet samt magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare jurist och advokat på Mannheimer och Swartling samt bolagsjurist på Skandia.

Stian Frøiland, Chief Compliance Officer
Chief Compliance Officer sedan 2017. Född 1983. Anställd i Skandia sedan 2005. Master i rettsvitenskap från Universitetet i Bergen. Tidigare bl.a. chef för riskkontroll i Skandiabanken och Complianceansvarig för bankens filial i Norge.

Patrik Engberg, Chefsjurist
Chefsjurist sedan september 2021. Anställd i Skandia sedan 2019. Född 1983. Jur. kand. från Stockholms universitet samt affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet. Tidigare bl.a. bolagsjurist i Skandia och rättssakkunnig i Regeringskansliet (Finansdepartementet). Domarutbildad (hovrättsassessor).

Emma Movitz, Chief Information Officer
Tillförordnad Chief Information Officer sedan mars 2024. Född 1981. Kandidatexamen i Informationsteknik från KTH, Master i IT & Management från Lancaster University samt MBA från London Business School. Tidigare olika chefsroller inom Nordea och Klarna samt konsult på Accenture.

Cecilia Martin, Chief Risk Officer
Chief Risk Officer sedan april 2024. Född 1981. Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare bl.a. Riskchef och acting CFO på divisionen för privat- och företagskunder på SEB.

Maria Mattebo Udén, HR Business Partner
HR Business Partner i Skandiabanken sedan 2023. Anställd i Skandia sedan 2022. Född 1989. Kandidatexamen i Personal, Arbete och Organisation från Stockholms universitet. Tidigare erfarenhet från olika roller inom HR från bl.a. Svenska Spel.

 

Revisor

Bolagsstämman utser revisor. Ägaren väljer på årsstämman den revisor eller det revisionsbolag som får uppdraget att revidera Skandiabanken. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad.

Årsstämman 2019 utsåg KPMG AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Anders Tagde. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och vd:s förvaltning av företaget. Revisorn rapporterar resultatet av sin granskning i revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Därutöver granskar revisorn översiktligt vissa av Skandiabankens delårsrapporter och bokslutskommunikén och avrapporterar noteringar till risk- och revisionsutskottet samt till styrelsen.

Bankens risk- och revisionsutskott utvärderar revisionsinsatserna och biträder ägaren vid framtagande av förslag till revisor.

Kontrollfunktioner

 • Funktionen för riskkontroll
  Funktionen för riskkontroll är ansvarig för kontroll, sammanställning, analys och rapportering av bankens samtliga risker. Funktionens ansvar omfattar kreditrisk, motpartsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, affärsrisk samt strategisk risk. Funktionen för riskkontroll ska även övervaka och utmana  vår banks riskhantering och riskrapportering samt validera att den utförs på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Funktionen för riskkontroll är direkt underställd vår banks riskchef. Riskchefen rapporterar löpande status avseende riskhantering till bankens vd och styrelse.
  Cecilia Martin är chef för funktionen för riskkontroll.
 • Funktionen för regelefterlevnad (Compliancefunktionen)
  Funktionen för regelefterlevnad är ansvarig för att identifiera, bedöma, kontrollera och rapportera risker för sanktioner, betydande finansiella förluster eller ryktesförlust som banken kan drabbas av till följd av bristande regelefterlevnad avseende den tillståndspliktiga verksamheten. Funktionen ska även bistå med råd och stöd gällande compliance-frågor. Inom funktionen för regelefterlevnad finns en utsedd Chief Compliance Officer (CCO). CCO rapporterar löpande status avseende bankens regelefterlevnad till vd och styrelse.

  Stian Frøiland, CCO, är chef för funktionen för regelefterlevnad.

 • Internrevision
  Internrevisionen utgör en oberoende granskningsfunktion och dess huvuduppgift är att granska och utvärdera den interna kontrollen Internrevisionens granskningsinsatser sker i enlighet med en revisionsplan som årligen bereds av risk- och revisionsutskottet och beslutas av styrelsen. Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsen. Internrevisionen är centralt placerad i Skandia.

  John Isacsson är tillförordnad internrevisionschef på Skandia.

Bolagsstyrningsrapporter

Skandiabanken upprättar årligen en bolagsstyrningsrapport. Denna ingår som en del av bolagets årsredovisning.

Finansiell information