Gå till innehåll

Så styrs Skandiabanken

Skandiabanken Aktiebolag (publ) är ett helägt dotterbolag till vårt kundägda och kundstyrda livbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Skandiakoncernen är oberoende av andra finansiella institutioner och olika intresseorganisationer.

Bolagsstyrning

Skandiabankens bolagsstyrning syftar till att säkerställa en sund, ansvarsfull och effektiv företagskultur. På detta sätt ska vi uppnå fastställda mål, efterleva regelverkskrav och säkerställa förtroendet för oss bland kunder, myndigheter och andra intressenter.

Illustration över Skandiabankens bolagsstyrning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Skandiabankens högsta beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.

Skandiabankens bolagsordning

Bolagstämman har utsett en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen har i uppgift att ta emot nomineringar, sammanställa dessa och säkerställa att kandidaterna uppfyller de formella krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen beslutar om bankens strategiska inriktning, utser verkställande direktör, ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, följer upp att lagar och regler följs och fastställer interna regler för verksamheten.

Styrelse består av fem bolagsstämmovalda ledamöter samt två ledamöter med suppleanter som utsetts av de lokala arbetstagarorganisationerna

Ordinarie ledamöter i vår Skandias banks styrelse


Björn Fernström

Ordförande och oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2017. Född 1950. Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Tidigare auktoriserad revisor och partner på Ernst & Young med uppdrag som påskrivande i ett antal kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag. Styrelseledamot i värdepappersbolaget Skandia Investment Management Aktiebolag, A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ), Aktiebolaget för Varubelåning och Pantauktioner Sverige AB samt Treo Plåt Fastigheter AB.

Eva de Falck

Oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2021. Född 1960. Jur. kand. från Stockholms universitet. Tidigare bl a styrelseordförande i Ölands Bank och styrelseledamot i Sparbanken Rekarne. Verkat i drygt 22 år i ledande befattningar i bank- och finanssektorn, bl a som chefsjurist och medlem i koncernledningen i  Swedbank AB (publ) och i olika chefsjuristroller och som chef i affären Handelsbankskoncernen. Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Tessin Nordic Holding AB (publ), Senior konsult i de Falck Consulting AB och Senior Advisor i Sevenco AB.

Nicklas Ilebrand

Oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2021. Född 1980. Master of Science, Computer Science från KTH. Tidigare styrelseordförande i Nordea Hypotek AB och har haft flera ledande befattningar i Nordea Bank. SVP inom strategi och del av koncernledningen i Finnair Group.

Frans Lindelöw

Ej oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2015. Född 1962. Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Anställd i Skandia sedan 2015.

Koncernchef i Skandia sedan 2015. Tidigare vd för Carnegie Investment Bank och chefsroller på bl.a. Nordea Bank och HSBC Bank. Styrelseledamot i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisations Service Aktiebolag samt i SFS - Svensk Försäkring Service AB.

Pia Marions

Ej oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2017. Född 1963. Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Anställd i Skandia sedan 2017.

CFO i Skandiakoncernen sedan 2017. Tidigare CFO på Carnegie Investment Bank, Folksam Liv, Länsförsäkringar Liv och Skandia Liv samt chefsroller på bl.a. Royal Bank of Scotland och Finansinspektionen. Styrelseledamot i Skandia Fastigheter AB, Skandia Fastigheter Holding AB, Skandia Samhällsfastigheter Holding AB, Skandia Properties AB, Duni AB samt i det medicintekniska företaget Vitrolife AB.

 
Johan Clausén

Ej oberoende ledamot i Skandias banks styrelse sedan 2021. Född 1976. Anställd i Skandia sedan 2016. CIO i Skandiakoncernen sedan 2016 samt VD i Skandia Informationsteknologi AB. Tidigare ledande roller på Fujitsu Sverige AB och Logica Sverige AB.

Ingrid Laurén Heumann

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2015. Född 1964. Anställd i Skandiabanken sedan 1995. Arbetar i dag inom clearing och ekonomiadministration på banken. Ordförande i Skandias FTF Klubb Öster sedan 2017 och ledamot i FTF-föreningen i Skandia sedan 2015.

Anja Nordenson

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2017. Född 1958. Civilekonomexamen vid Göteborgs universitet. Anställd i Skandia sedan 1997. Arbetar idag i bankens Back Office inom värdepappersverksamheten. Ledamot i Saco-föreningen på Skandia sedan 2017.

 

Styrelsesuppleanter i Skandias banks styrelse 

Annika Luik

Ej oberoende suppleant (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2021. Född år 1978 och med en juristexamen vid Stockholms Universitet från 2006. Anställd i Skandia sedan 2016. Arbetar som bolagsjurist/skattejurist. Suppleant i Sacoföreningen på Skandia.

Erik Suneson 

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2019. Född 1986. Civilekonomexamen (magister) vid Göteborgs universitet. Anställd i Skandia sedan 2010. Arbetar idag som försäkringsrådgivare (privat och företag). Förtroendevald/kontaktombud sedan 2014.

 

Styrelsen har inrättat följande utskott

Risk- och revisionsutskottet

Risk- och revisionsutskottets uppgift är att inför styrelsemöten bereda ärenden om riskhantering, intern kontroll, bokföring, redovisning samt finansiell kontroll och uppföljning. Styrelsen har därutöver delegerat till utskottet att fatta beslut i vissa frågor. När det gäller sådana frågor har styrelsen ett tillsyns-, bevaknings- och uppföljningsansvar.

Ledamöterna i risk- och revisionsutskottet är sedan den 11 augusti 2021:

 • Eva de Falck (ordförande)
 • Björn Fernström
 • Pia Marions
 • Nicklas Ilebrand

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets uppgift är att inför styrelsemöten bereda ärenden om ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ledamöterna i ersättningsutskottet är sedan den 8 maj 2018:

 • Björn Fernström (ordförande)
 • Frans Lindelöw

Vd & företagsledning

Vd har ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner. Vd rapporterar till styrelsen. Företagsledningen är vd:s stöd för utövandet av den operativa ledningen i Skandiabanken. Vd har upprättat särskilda kommittéer med en sammansättning av medlemmar som säkerställer att ärenden av större betydelse behandlas grundligt innan beslut tas samt att besluten förankras i verksamheten.

Johanna Cerwall, vd

Verkställande direktör i Skandias bank sedan 2016. Född 1962. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anställd i Skandia sedan 2015. Tidigare bl.a. områdeschef och kreditchef på Swedbank. Innehar styrelseuppdrag i Bankgirocentralen BGC Aktiebolag och BGC Holding AB. Vd har inget delägarskap i företag som Skandiabanken har betydande affärsförbindelser med.

Britta Rosenqvist, Affärschef Spara och Betala

Chief Sustainability Officer samt affärschef Spara och Betala sedan juni 2021. Född 1978. Bachelor of Arts in Economics från London City University och högskoleexamen i juridik från Uppsala universitet. Tidigare bl.a. Chef Spara och Chef Låna på Skandiabanken samt Produktchef på Avanza och MFEX.

 

Johan Bauhn, Affärschef Låna

Chief Commercial Officer samt Affärschef Låna, anställd sedan 2018. Född 1978. Magisterexamen i ekonomi från Lunds Universitet. Tidigare bland annat managementkonsult på Omeo Financial Consulting samt Chief Sales Manager på Nordea Markets.

Christofer Zetterquist, Chief Financial Officer

Chief Financial Officer sedan 2017. Född 1976. Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Tidigare bl.a. Treasurychef på Carnegie Investment Bank och konsult på EY och Accenture.

Lisa Lindholm, Chief Operation Officer 

COO sedan 2019. Chefsjurist mellan 2015 och 2019. Född 1976. Anställd i Skandia sedan 2011. Jur.kand.examen från Stockholms universitet samt magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare jurist och advokat på Mannheimer och Swartling samt bolagsjurist på Skandia.

Stian Frøiland, Chief Compliance Officer

Chief Compliance Officer sedan 2017. Född 1983. Anställd i Skandia sedan 2005. Master i rettsvitenskap från Universitetet i Bergen. Tidigare bl.a. chef för riskkontroll i Skandiabanken och Complianceansvarig för bankens filial i Norge.

Karl-Rudarp.jpg

Karl Rudarp, Chief Risk Officer

Riskchef sedan 2019. Född 1982. Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan samt kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Tidigare bl.a. Chef Finansiella risker på SBAB, samt roller på MasterCard och Oliver Wyman.

Patrik Engberg

Patrik Engberg, Chefsjurist

Chefsjurist sedan september 2021. Anställd i Skandia sedan 2019. Född 1983. Jur. kand. från Stockholms universitet samt affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet. Tidigare bl.a. bolagsjurist i Skandia och rättssakkunnig i Regeringskansliet (Finansdepartementet). Domarutbildad (hovrättsassessor).

Revisor

Bolagsstämman utser revisor. Ägaren väljer på årsstämman den revisor eller det revisionsbolag som får uppdraget att revidera Skandiabanken. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad.

Årsstämman 2019 utsåg KPMG AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Anders Bäckström. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och vd:s förvaltning av företaget. Revisorn rapporterar resultatet av sin granskning i revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Därutöver granskar revisorn översiktligt vissa av Skandiabankens delårsrapporter och bokslutskommunikén och avrapporterar noteringar till risk- och revisionsutskottet samt till styrelsen.

Bankens risk- och revisionsutskott utvärderar revisionsinsatserna och biträder ägaren vid framtagande av förslag till revisor.

Kontrollfunktioner

 • Funktionen för riskkontroll
  Funktionen för riskkontroll är ansvarig för kontroll, sammanställning, analys och rapportering av bankens samtliga risker. Funktionens ansvar omfattar kreditrisk, motpartsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, affärsrisk samt strategisk risk. Funktionen för riskkontroll ska även övervaka och utmana  vår banks riskhantering och riskrapportering samt validera att den utförs på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Funktionen för riskkontroll är direkt underställd vår banks riskchef. Riskchefen rapporterar löpande status avseende riskhantering till bankens vd och styrelse.
  Karl Rudarp är chef för funktionen för riskkontroll.

 • Funktionen för regelefterlevnad (Compliancefunktionen)
  Funktionen för regelefterlevnad är ansvarig för att identifiera, bedöma, kontrollera och rapportera risker för sanktioner, betydande finansiella förluster eller ryktesförlust som banken kan drabbas av till följd av bristande regelefterlevnad avseende den tillståndspliktiga verksamheten. Funktionen ska även bistå med råd och stöd gällande compliance-frågor. Inom funktionen för regelefterlevnad finns en utsedd Chief Compliance Officer (CCO). CCO rapporterar löpande status avseende bankens regelefterlevnad till vd och styrelse.

  Stian Frøiland, CCO, är chef för funktionen för regelefterlevnad.

 • Internrevision
  Internrevisionen utgör en oberoende granskningsfunktion och dess huvuduppgift är att granska och utvärdera den interna kontrollen Internrevisionens granskningsinsatser sker i enlighet med en revisionsplan som årligen bereds av risk- och revisionsutskottet och beslutas av styrelsen. Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsen. Internrevisionen är centralt placerad i Skandia.

  Annika Rörborn är internrevisionschef på Skandia.

Bolagsstyrningsrapporter

Skandiabanken upprättar årligen en bolagsstyrningsrapport. Denna ingår som en del av bolagets årsredovisning.

Finansiell information