Just nu är det många som kontaktar oss och p.g.a hög sjukfrånvaro har vi längre svars- och handläggningstider än normalt. Se om du hittar svar på din fråga här på sajten så länge.

Gå till innehåll
Kvinna som springer

Friska företag

Vi vill hjälpa våra kunder och samhället i stort till bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro. Vår ambition är att skapa nytta för våra kunder genom lösningar som även gör samhället friskare.

Ett helhetsgrepp om hälsa

Det mest effektiva och lönsammaste sättet att hantera hälsoproblem på är att förutse och förebygga dem. Vår långa erfarenhet och tradition av hälsofrämjande arbete har gett oss en helhetssyn på vad hälsa innebär. Vi ser proaktiva insatser som en viktig del i att motverka ohälsa och i att stödja företag och individer, samtidigt som hela samhället gynnas av möjligheten att spara in de kostnader för produktionsbortfall som sjukfrånvaro medför.  

Med försäkringslogiken som grund och över 100 års erfarenhet av proaktivt arbete är det naturligt för oss att agera på tidiga signaler. Vi kallar det Skandiamodellen – att förutse och förebygga för att skapa vinster både för människan och för samhället.  

Åtta av tio av dem som söker stöd i vår förebyggande hälsoförsäkring är i fullt arbete. Det innebär att vi arbetar med att reducera den kostsamma sjuknärvaro som uppstår när människor är på jobbet men inte kan prestera till fullo eftersom de inte mår helt bra. Vi minskar även det produktionsbortfall som uppstår på arbetsplatser som en konsekvens av stress och sömnbesvär. 

Läs mer om vårt erbjudande för Friska företag

Hälsokedjan är ett koncept som vi har utvecklat för att erbjuda ett helhetsgrepp om hälsa och säkerställa att rätt hälsofrämjande insatser kommer kunderna till del, oavsett omständigheterna. I vår hälsokedja ingår hälso-och sjukförsäkring, vårdförsäkring och flera typer av arbetsmiljö- och hälsotjänster för bättre hälsa. Här kan du läsa mer om företagshälsa.

Färglatt hjärta

Nytt erbjudande för företag - tjänstepension med hälsa

För att förbättra och förenkla kunderbjudandet samt öka effektiviteten lanserade vi ett nytt tjänstepensionserbjudande i början av 2021: ”Skandia Tjänstepension med Hälsa”. 

Mer om erbjudandet här

Skandias Hälsokalkylator

Vår Hälsokalkylator lanserades 2015 i samarbete med Uppsala universitet. Kalkylatorn är ett webbaserat verktyg som beräknar hur livsstilsfaktorer såsom stillasittande, övervikt, alkoholkonsumtion och rökning påverkar individens hälsa samt samhället och arbetsgivarens kostnader över tid. Syftet med detta arbete är att sprida kunskap om värdet av tidiga och förebyggande insatser.

Räkna ut vad ohälsan kostar

Vi stödjer forskning

Stöd till medicinsk forskning ingår som en viktig del i vårt hälsofrämjande arbete. Vi initierar och finansierar forskningsprojekt i samverkan med flera ledande universitet. Syftet är att utveckla lösningar som kommer våra kunder och samhället till godo genom att bidra till fysisk och psykisk hälsa och hållbara välfärdssystem. Vi prioriterar forskning kring sjukdomar som är vanliga i försäkringskollektivet eller bland kommande kunder. Många av de projekt som vi stödjer fokuserar på förebyggande insatser och rehabilitering. Under 2020 stöttade vi exempelvis Umeå universitet i forskning om minskat stillasittande på arbetet vid typ-2 diabetes genom mobil hälsa.

Rapport om ohälsa

För fjärde året i rad har vi undersökt vad sjukskrivningar kostar samhället. Sedan 2015 har kostnaderna för sjukskrivningar stigit med sex miljarder, en kostnad som årligen uppgår till 65 miljarder kronor.

Läs vår senaste rapport

Mål och resultat 2020

Ambition: Bidra till friskare individer genom vårt arbete med förbättrad företagshälsa 

Övergripande långsiktiga mål: Reducera sjukfrånvaron med minst 60 procent bland våra företagskunder som har försäkringslösningar inom Hälsokedjan, samt att öka andel kundföretag som aktivt arbetar med sina anställdas hälsa tillsammans med oss.

Exempel på initiativ 

  • Rapport ”Samhällskostnaden för längre sjukskrivningar: 65 miljarder”  
  • Digitalt hälsoseminarium för ledare och chefer på våra kundföretag med fokus på förebyggande insatser, ”Så tryggar du jobbhälsan i höst”  
  • Marknadskampanj för att förebygga ohälsa, ”Hur är läget?”  
  • Nytt koncept för kommuner och dess anställda, ”Hälsoförsäkring Balans”  
  • Implementerat ett nytt beräkningsverktyg som visar på värdet i pengar när företagskunder gör hälsosatsningar inom Skandias Hälsokedja. Intresserad? Hör av dig till oss.
  • Under de senaste 14 åren har vi tillsammans med våra kunder minskat medarbetarnas sjukfrånvaro med över 60 procent och ökat företagens lönsamhet 
  • 8 av 10 kunder använder vår hälsoförsäkring före sjukskrivning  
  • Kundundersökning som visar att 9 av 10 chefer rekommenderar vår hälsoförsäkring  
  • Initiering och finansiering av forskningsprojekt i samverkan med ledande universitet

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss