Gå till innehåll
Man vid skrivbord

Ansvarsfulla banktjänster

Vi ska erbjuda enkla, transparenta och hållbara banktjänster som skapar nytta för såväl kunderna som för samhället och klimatet. 

Vårt arbete med ansvarsfulla banktjänster fokuserar på vårt erbjudande till kunderna och på vår riskhantering i bankverksamheten. Vi har som målsättning att kontinuerligt stärka det hållbara värdeskapande som banktjänsterna bidrar med till kunderna och samhället i stort.   

Eftersom våra tjänster kan utnyttjas för finansiell brottslighet som penningtvätt och finansiering av terrorism är det av allra största vikt att vi arbetar aktivt med att förebygga denna typ av brottslighet så långt det går. Vi bedriver ett strategiskt arbete med att förebygga, upptäcka och rapportera finansiell brottslighet. 

Skandiabanken är en digital aktör utan kontor och för att minska den direkta klimatpåverkan från verksamheten fortsätter vi att styra om till en än mer digital kundkommunikation och begränsar våra tjänsteresor. 

Mer om vårt arbete med att motverka finansiell brottslighet samt minimering av vårt klimatavtryck under Ett hållbart Skandia. 

Mer om vårt arbete med Ett hållbart Skandia.

Transparent bolånemodell och ansvarsfull kreditgivning

Vår transparenta prismodell för bolån ger kunderna ränterabatt utan att de behöver förhandla. Bolåneerbjudandet är uppbyggt så att det premierar tjänstepensionskunder men möjliggör nu också för fler kunder att få lägre ränta. Skandiabanken har ett långsiktigt perspektiv i sin bostadsutlåning där en ansvarsfull kreditgivning är central. Till följd av bankens restriktiva kreditgivning är kreditförluster och kunders belåningsgrader låga. Vi bevakar såväl den egna kreditportföljen som utvecklingen på den svenska bolånemarknaden och verkar för en hållbar samhällsutveckling.

En aktiv röst i samhällsdebatten

Vi verkar för att alla grupper i samhället ska ha tillgång till viktiga banktjänster. För att bidra till ökad finansiell inkludering arbetar vi med att kartlägga och analysera samhällstrender som har bäring på vår verksamhet. 

Våra rapporter

FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Vi ser vikten av en gemensam ansats för att effektivt kunna påverka bankers hållbarhetsarbete, varför det var ett naturligt steg i Skandiabankens fortsatta hållbarhetsarbete att signera FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet under 2021. 

Undertecknandet innebär att Skandiabanken kommer att redovisa såväl negativ som positiv hållbarhetspåverkan samt redovisa vilka av FN:s globala hållbarhetsmål banken arbetar mot. Sammanfattningsvis innebär undertecknandet att vi anpassar verksamheten ytterligare så att våra banktjänster, förutom att fokusera på att skapa nytta för kunderna, är inriktade på att skapa nytta för samhälle och klimat.

Mer om vårt arbete med FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

Sparande med hållbart fokus

Bankens fondutbud består av Skandias egna fonder samt fonder från ett stort antal marknadsledande fondbolag. Genom en ansvarsfull produktstyrning vill vi göra det lätt för kunderna att välja rätt produkt. Olika hållbarhetsmärkningar och filtreringsalternativ på vår fondlista ska göra det enkelt att välja ett hållbart sparande hos oss.

Mer om vårt arbete med Hållbart sparande

Mål och resultat 2021

Ambition: Erbjuda enkla, transparenta och hållbara banktjänster som bidrar med positiva effekter för våra kunder, samhället och klimatet. 

Övergripande långsiktiga mål: Öka vårt erbjudande av hållbara produkter och tjänster samt efterleva FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

Exempel på initiativ 2021:

  • Fortsatt samhällsengagemang genom rapporter som belyser ungas svårighet att ta sig ut på bolånemarknaden.
  • Inom ramen för ansvarsfull kreditgivning, ansvarstagande och förtroendeskapande har vi, tillsammans med SBAB och Landshypotek Bank tagit fram en uppförandekod för förmedlare av bolån.
  • Undertecknande av FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.
  • Kreditförluster (3 års rullande snitt) uppgick till 0,004 (0,003) procent av den totala bolånestocken.
  • 13 (10) procent fonder med hållbarhetsfokus av totalt utbud.
  • 28 (22) procent sparande i fonder med hållbarhetsfokus av total volym.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss