Gå till innehåll
Man vid skrivbord

Ansvarsfulla banktjänster

Vi ska erbjuda enkla, transparenta och hållbara banktjänster som skapar nytta för såväl kunderna som för samhället och klimatet. 

Vårt arbete med ansvarsfulla banktjänster fokuserar på vårt erbjudande till kunderna och på vår riskhantering i bankverksamheten. Vi har som målsättning att kontinuerligt stärka det hållbara värdeskapande som banktjänsterna bidrar med till kunderna och samhället i stort.   

Eftersom våra tjänster kan utnyttjas för finansiell brottslighet som penningtvätt och finansiering av terrorism är det av allra största vikt att vi arbetar aktivt med att förebygga denna typ av brottslighet så långt det går. Vi bedriver ett strategiskt arbete med att förebygga, upptäcka och rapportera finansiell brottslighet. 

Skandiabanken är en digital aktör utan kontor och för att minska den direkta klimatpåverkan från verksamheten fortsätter vi att styra om till en än mer digital kundkommunikation och begränsar våra tjänsteresor. 

Mer om vårt arbete med att motverka finansiell brottslighet samt minimering av vårt klimatavtryck under Ett hållbart Skandia. 

Transparent bolånemodell och ansvarsfull kreditgivning

Vår transparenta prismodell för bolån ger kunderna ränterabatt utan att de behöver förhandla. Bolåneerbjudandet är uppbyggt så att det premierar tjänstepensionskunder men möjliggör nu också för fler kunder att få lägre ränta. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete i syfte att påverka klimatet och samhället positivt erbjuder vi grön rabatt på bostäder med energiklass A eller B. Skandiabanken har ett långsiktigt perspektiv i sin bostadsutlåning där en ansvarsfull kreditgivning är central. Till följd av bankens restriktiva kreditgivning är kreditförluster och kunders belåningsgrader låga. Vi bevakar såväl den egna kreditportföljen som utvecklingen på den svenska bolånemarknaden och verkar för en hållbar samhällsutveckling.

En aktiv röst i samhällsdebatten

Vi verkar för att alla grupper i samhället ska ha tillgång till viktiga banktjänster. För att bidra till ökad finansiell inkludering arbetar vi med att kartlägga och analysera samhällstrender som har bäring på vår verksamhet. 

Våra rapporter

FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Vi ser vikten av en gemensam ansats för att effektivt kunna påverka bankers hållbarhetsarbete, varför det var ett naturligt steg i Skandiabankens fortsatta hållbarhetsarbete att signera FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet under 2021. 

Undertecknandet innebär att Skandiabanken ska redovisa såväl negativ som positiv hållbarhetspåverkan samt redovisa vilka hållbarhetsmål banken arbetar mot (de globala målen för hållbar utveckling, Parisavtalet samt andra hållbarhetsramverk). Sammanfattningsvis innebär undertecknandet att vi anpassar verksamheten ytterligare så att våra banktjänster, förutom att fokusera på att skapa nytta för kunderna, är inriktade på att skapa nytta för samhälle och klimat.

Se vår PRB-rapport här.

Sparande med hållbart fokus

Bankens fondutbud består av Skandias egna fonder samt fonder från ett stort antal marknadsledande fondbolag. Genom en ansvarsfull produktstyrning vill vi göra det lätt för kunderna att välja rätt produkt. Olika hållbarhetsmärkningar och filtreringsalternativ på vår fondlista ska göra det enkelt att välja ett hållbart sparande hos oss.

Mer om vårt arbete med Hållbart sparande

Mål och resultat för Ansvarsfulla banktjänster

Ambition: Erbjuda enkla, transparenta och hållbara banktjänster som bidrar med positiva effekter för våra kunder, samhället och klimatet. 

Övergripande långsiktiga mål: Öka vårt erbjudande av hållbara produkter och tjänster samt efterleva FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

Exempel på initiativ 2022:

  • Fortsatt samhällsengagemang genom rapporter som bland annat belyser ungas svårighet att ta sig ut på bolånemarknaden.
  • Inlett ett samarbete med Bosam som har tagit fram en ny form av bostadsrätt där bostadsrättsföreningen står för större del av lånet än i en traditionell förening. Detta möjliggör för fler unga att kunna köpa sin egen bostad 
  • Förbättrat ansökningsprocessen av vårt kostnadsfria barn- och ungdomserbjudande -Skandia Ung.Genom att ge barn och unga tillgång till egna banktjänster ger vi dem möjlighet att lära sig att hantera sin egen ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.
  • Kreditförluster (3 års rullande snitt) uppgick till 0,008 (0,004) procent av den totala bolånestocken.
  • 17 (13) procent fonder med hållbarhetsfokus av totalt utbud.
  • 31 (28) procent sparande i fonder med hållbarhetsfokus av total volym.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss