Gå till innehåll
Tre generationer av kvinnor

Samhällsengagemang

Vårt erbjudande är ett viktigt tillägg till de offentliga försäkringssystemen och skapar trygghet när den offentliga välfärden inte räcker till. Vi bidrar till samhällsviktiga projekt, finansierar forskning och presenterar konstruktiva förslag på lösningar av samhällsproblem.

En aktiv roll i samhällsdebatten

Vi har en aktiv roll i samhällsdebatten och med konstruktiva förslag utvecklar vi både vår bransch och samhället i stort.

Allemanspension 

Vi har föreslagit att införa ett helt nytt förmånligt privat sparande med tydliga incitament och ett tydligt reglerat pensionssyfte. Det kallar vi Allemanspension. Allemanspension innebär att kapitalet öronmärks för pensionsändamål och inte kan tas ut som engångsbelopp eller i förtid samt med liknande skatt som på tjänstepensioner.

Läs mer om förslaget här

Rapporter

Det är viktigt för oss att spela en aktiv roll i samhällsdebatten. Därför bidrar vi regelbundet med rapporter där vi kommenterar och sprider kunskap om frågor som berör vår verksamhet och samhället i stort.

Läs våra rapporter här

Genom arbetet främjar vi FN:s globala hållbarhetsmål.

 

Vi stödjer forskning

Vi initierar och finansierar forskningsprojekt i samverkan med forskare på flera ledande universitet. Syftet är att utveckla lösningar som kommer våra kunder och samhället till godo i form av preventiva metoder som bidrar till fysisk och psykisk hälsa samt hållbara välfärdssystem. Vi finansierar även, via flera av våra stiftelser, forskning om bland annat långsiktigt sparande.

Därutöver så stödjer Skandias stiftelse Idéer för livet forskning, metodutveckling samt lokala projekt med utgångspunkt i samhällsutmaningar. 

Läs mer om vår forskning inom hälsa

Initiativ & utfall 2018

Initiativ 2018 

  • Föreslagit att införa Allemanspension - ett förmånligt sparande med tydliga incitament och ett tydligt reglerat pensionssyfte.
  • Tagit ställning mot förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring.
  • Vi har bidragit ekonomisk med drygt 35 miljoner kronor till projekt och initiativ inom områdena forskning och metodutveckling, miljö, barn och unga samt sport.

Redovisade belopp härrör från Skandia, Skandias stiftelser och Skandias ideella fonder (där spararna aktivt valt att en del av kapitalet ska återinvesteras i samhällsförbättrande åtgärder för barn och unga, miljöarbete och påverkan samt cancerforskning).

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning

 

Skandias Stiftelse Idéer För Livet

Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar sedan 1987 med att bidra till ett tryggare och mer hållbart samhälle. Stiftelsen verkar som en katalysator för utveckling och kunskapsspridning i social hållbarhet och stödjer arbete som fokuserar på prevention och tidiga insatser för barn och unga. Arbetet sker inom tre ben; forskning, metodutveckling och stöd till lokala samhällsprojekt. Idéer för livet samarbetar med flera universitet för att ta fram evidensbaserade modeller för förebyggande insatser och för ekonomiska beräkningar av insatsernas värde. Vi har sedan starten för 30 år sedan bidragit till att 4 000 projekt har förverkligats. 

Läs mer om Idéer För Livet

Våra stiftelser

Våra stiftelser ger stöd till förebyggande verksamhet för barn och ungdomar samt till forskning inom specifika områden. Våra stiftelser stödjer exempelvis forskning inom långsiktigt sparande.

Läs mer om våra stiftelser

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss