Gå till innehåll
Tre generationer av kvinnor

Samhällsengagemang

Våra erbjudanden fyller en viktig funktion i samhället genom att skapa ekonomisk trygghet och stödja ett friskt liv för bolagets kunder. Vårt samhällsengagemang fokuserar på frågor som ligger nära verksamheten och stärker vårt arbete med proaktiva insatser för ett friskare arbetsliv och ett ekonomiskt tryggare samhälle.

En aktiv röst i samhällsdebatten

Vi är en aktiv röst i samhällsdebatten och genom att möta samhällsutmaningar skapar vi värde för individen och samhället i stort.

Allemanspension 

Vi har föreslagit att införa ett helt nytt förmånligt privat sparande med tydliga incitament och ett tydligt reglerat pensionssyfte. Det kallar vi Allemanspension. Allemanspension innebär att kapitalet öronmärks för pensionsändamål och inte kan tas ut som engångsbelopp eller i förtid samt med liknande skatt som på tjänstepensioner.

Läs mer om förslaget här

Rapporter

Vi har en lång tradition av nytänkande och engagemang i samhällsfrågor. Vi är en aktiv röst i samhällsdebatten, vilket bland annat syns i de olika rapporter som vi tar fram.

Läs våra rapporter här

Genom arbetet främjar vi FN:s globala hållbarhetsmål.

 

Insatser för ett friskare samhälle

Vi investerar långsiktigt i samhällsviktiga projekt och stödjer forskning med fokus på ett friskare samhälle. Stöd till medicinsk forskning ingår som en viktig del i vårt hälsofrämjande arbete. Vi initierar och finansierar forskningsprojekt i samverkan med flera ledande universitet. Syftet är att utveckla lösningar som kommer våra kunder och samhället till godo genom att bidra till fysisk och psykisk hälsa och hållbara välfärdssystem. Vi prioriterar forskning kring sjukdomar som är vanliga i försäkringskollektivet eller bland kommande kunder. Många av de projekt som vi stödjer fokuserar på förebyggande insatser och rehabilitering.

Därutöver så stödjer Skandias stiftelse Idéer för livet forskning, metodutveckling samt lokala projekt med utgångspunkt i samhällsutmaningar. 

Läs mer om vår forskning inom hälsa

Skandias Stiftelse Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar sedan 1987 med att bidra till ett tryggare och mer hållbart samhälle. Stiftelsen verkar som en katalysator för utveckling och kunskapsspridning i social hållbarhet och stödjer arbete som fokuserar på prevention och tidiga insatser för barn och unga. Arbetet sker inom tre ben; forskning, metodutveckling och stöd till lokala samhällsprojekt. Idéer för livet samarbetar med flera universitet för att ta fram evidensbaserade modeller för förebyggande insatser och för ekonomiska beräkningar av insatsernas värde. Vi har sedan starten för 33 år sedan bidragit till att 4 100 projekt har förverkligats. 

Läs mer om Idéer för livet

Ny kurs i effektmätning och hälsoekonomi

Idéer för livet delar den kunskap stiftelsen har om hur effekter och värden kan mätas. I samarbete med Uppsala universitet erbjuder de en omfattande utbildning som ger praktisk kunskap om konkreta verktyg för att mäta sociala effekter och värdeskapande - socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Våra övriga stiftelser

Våra övriga stiftelser ger stöd till forskning inom specifika områden, exempelvis inom långsiktigt sparande och utvecklingen av en hållbar finansmarknad.

Läs mer

Initiativ & utfall 2019

Initiativ 2019 

  • Fortsatt att driva förslaget om att införa Allemanspension - ett förmånligt sparande med tydliga incitament och ett tydligt reglerat pensionssyfte.
  • Publicerat rapporter om utmaningarna med ungas möjlighet att komma in på bostadsmarknaden.
  • Finansierat forskningsprojekt med fokus på kost, kondition och fysisk aktivitet, med särskilt fokus på diabetespatienter och överviktiga.
  • Vi har bidragit ekonomisk med cirka 39 miljoner kronor till projekt och initiativ inom områdena forskning och metodutveckling, miljö, barn och unga samt sport.

Redovisade belopp härrör från Skandia, Skandias stiftelser och Skandias ideella fonder (där spararna aktivt valt att en del av kapitalet ska återinvesteras i samhällsförbättrande åtgärder för barn och unga, miljöarbete och påverkan samt cancerforskning).

 

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss