Gå till innehåll
Tre generationer av kvinnor

Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang tar utgångspunkt i de tjänster som vi erbjuder. Genom vår verksamhet och våra erbjudanden fyller vi en viktig samhällsfunktion. Våra tjänster bidrar till att skapa ekonomisk trygghet i samhället och stödjer ett friskt liv för våra kunder.

En katalysator för samhällsförändringar

Vi har en lång tradition av nytänkande och engagemang när det gäller viktiga samhällsfrågor. Genom att initiera forskningsprojekt, bidra med medel till forskning och metodutveckling, och genom regelbunden utgivning av rapporter som syftar till att sprida kunskap om frågor som berör vår verksamhet fungerar vi som en katalysator för samhällsförändring. Vårt aktiva samhällsengagemang och de forskningsinsatser som vi driver eller stödjer bidrar bland annat till att skapa ökad trygghet för barn och unga och till utvecklingen av en hållbar finansmarknad. Det gör skillnad för våra kunder och för samhället i stort. 

Allemanspension 

Vi har föreslagit att införa ett helt nytt förmånligt privat sparande med tydliga incitament och ett tydligt reglerat pensionssyfte. Det kallar vi Allemanspension. Allemanspension innebär att kapitalet öronmärks för pensionsändamål och inte kan tas ut som engångsbelopp eller i förtid samt med liknande skatt som på tjänstepensioner.

Läs mer om förslaget här

Rapporter

Vi har en lång tradition av nytänkande och engagemang i samhällsfrågor. Vi är en aktiv röst i samhällsdebatten, vilket bland annat syns i de olika rapporter som vi tar fram.

Läs våra rapporter här

Insatser för ett friskare samhälle

Vi investerar långsiktigt i forskning med fokus på ett friskare samhälle. Stöd till medicinsk forskning ingår som en viktig del i vårt hälsofrämjande arbete. Vi initierar och finansierar forsk­ningsprojekt i samverkan med flera ledande universitet. Syftet är att utveckla lösningar som kommer våra kunder och samhället till godo genom att bidra till fysisk och psykisk hälsa och hållbara välfärdsystem. Vi prioriterar forskning kring sjukdomar som är vanliga i försäkringskollektivet eller bland kommande kunder. Många av de projekt som vi stödjer fokuserar på förebyggande insatser och rehabilitering.

Därutöver så stödjer Skandias stiftelse Idéer för livet forskning, metodutveckling samt lokala projekt med utgångspunkt i samhällsutmaningar.

Läs mer om vår forskning inom hälsa

Våra övriga stiftelser

Våra övriga stiftelser ger stöd till forskning inom specifika områden, exempelvis inom långsiktigt sparande och utvecklingen av en hållbar finansmarknad.

Fler stiftelser

Skandias Stiftelse Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar sedan 1987 med att bidra till ett tryggare och mer hållbart samhälle. Stiftelsen verkar som en katalysator för utveckling och kunskapsspridning i social hållbarhet och stödjer arbete som fokuserar på prevention och tidiga insatser för barn och unga. Arbetet sker inom tre ben; forskning, metodutveckling och stöd till lokala samhällsprojekt. Idéer för livet samarbetar med flera universitet för att ta fram evidensbaserade modeller för förebyggande insatser och för ekonomiska beräkningar av insatsernas värde. Under de 35 år som stiftelsen har funnits har den bidragit till att 4 400 projekt har förverkligats. 

Läs mer om Idéer för livet

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss