Gå till innehåll
Kvinna med paraply

Så styrs vårt hållbarhetsarbete

Vår verksamhet ska bedrivas ansvarsfullt och bidra till ett hållbart värdeskapande. Hållbarhetsarbetet bidrar till Skandias förmåga att hantera risker och ta vara på möjligheter i verksamheten.

Hållbarhet – en etablerad koncernövergripande process

Hållbarhet utgör en etablerad koncernövergripande process där vd har delegerat ägarskap för hållbarhetsprocessen till kapitalförvaltningschefen, till vilken hållbarhetschefen rapporterar. Fullmäktiges ägarinstruktion och Skandias policy om hållbart företagande utgör grunden för styrningen av vårt hållbarhetsarbete. Policyn anger vår definition av hållbart företagande samt de internationella ramverk och riktlinjer som ligger till grund för hållbarhetsarbetet. Policyn beskriver även övergripande hållbarhetsrisker samt på vilket sätt vi ska bedriva samt följa upp hållbarhetsarbetet

Som stöd för arbetet finns även andra koncerngemensamma policydokument samt instruktioner och riktlinjer. Tabellen nedan ger en överblick över hur våra policyer och ställningstaganden svarar mot olika hållbarhetsaspekter.

Öppna tabellen här

Skandias hållbarhetsramverk tydliggör prioriterade områden, ambitioner och långsiktiga målsättningar för vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhet ska vara en integrerad del av hela Skandia och implementeras i verksamheten via våra affärs- och enhetsplaner och följs upp via uppföljningsprocesser.

  • Policyn -> Konkretiseras i ramverket
  • Ramverket -> Implementeras via affärsplanen
  • Planer -> Följs upp i intern och extern rapportering

Koncernprocess.jpg

Läs mer hur vi styr vårt hållbarhetsarbete i Skandias års- och hållbarhetsredovisning.

Vår uppförandekod tydliggör värderingar och förväntningar

Vår uppförandekod beskriver hur alla anställda och uppdragstagare förväntas agera i Skandias namn och ska hjälpa oss att göra rätt samtidigt som vi är respektfulla mot oss själva, varandra och omgivningen. Vi skapar kännedom om våra interna regelverk genom uppförandekoden, obligatoriska utbildningar för nyanställda samt årliga kunskapsuppdateringar. Vi har en särskild uppförandekod för leverantörer genom vilken de bekräftar sin förståelse, acceptans och agerande enligt samma värderingar och regelverk som oss.

Läs mer om detta här under Ett hållbart Skandia

Visselblåsning och kundklagomål

Våra medarbetare omfattas av gemensamma rutiner för visselblåsning. Rutinen har fastställts av Skandias styrelse och definieras i koncernens policy om anställdas etik, mutor och visselblåsning. Syftet med visselblåsningen är att hjälpa oss att uppmärksamma och hantera brister i verksamheten som kan påverka kunder, medarbetare och andra intressenter. Läs mer om vår visselblåsningsfunktion och hur du rapporterar här.

Våra kunder kan ha synpunkter på Skandia och hur vi har agerat, vilka vi vill få kännedom om så att vi kan bli bättre. Vi är ett kundstyrt bolag och det är viktigt för oss att vara transparenta och ha en öppen dialog med våra kunder. Hör gärna av dig om du har synpunkter.

Ersättningsprinciper

Vi betalar inte ut någon rörlig ersättning till anställda, med undantag för rörlig lön till våra rådgivare som baseras på prestation, resultatandelsstiftelsen Skandianen och en resultatpremie till anställda i Skandia Fastigheter. Vi anser att rådgivning har ett högt värde för våra kunder och ska kompenseras, men utformningen av ersättningen måste främja långsiktig kundnytta. Vår ersättningsstruktur bedöms således vara förenlig med verksamhetens arbete med hållbarhetsrisker i förvaltning och rådgivning till våra kunder. 

Samarbeten för ansvarsfull kapitalförvaltning och hållbara investeringar

Genom att samverka med andra har vi större möjlighet att påverka branschen och de bolag vi investerar i, mot en mer hållbar inriktning. Vi medverkar i och stöttar därför flera internationella initiativ och samarbeten.

Här kan du ta del av hela listan över de externa initiativ och organisationer som vi stöttar. 

Global Compact: Skandia har sedan 2012 undertecknat Global Compacts tio principer, vilket innebär att vi aktivt stödjer och arbetar med hållbarhetsfrågor kopplat till Global Compacts tio grundläggande principer. Dessa är baserade på internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Genom vår års- och hållbarhetsredovisning rapporterar vi årligen om detta arbete. 

 

Climate Investment Coalition – CIC: Vi har som första svenska aktör anslutit oss till det danska offentlig-privata initiativet med syftet att accelerera klimatinvesteringar fram till 2030 och bidra till att uppnå klimatmålen i Parisavtalet. Vi har åtagit oss att fram till 2030 allokera ytterligare minst 40 miljarder i tillgångar som har en roll att spela i klimatomställningen.

 

Climate Action 100+: Climate Action 100+ är ett investerarinitiativ, där vi tillsammans med över 700 andra investerare, arbetar för att säkerställa att de företag som står för världens största utsläpp av växthusgaser vidtar nödvändiga åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och sätter mätbara mål för sitt klimatarbete.

 

UNPRI: Vi har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och arbetar kontinuerligt med att uppfylla dessa principer som syftar till en ansvarsfull finansmarknad som bidrar till en hållbar utveckling.

 

SWESIF: Vi är medlem i och har tidigare suttit i styrelsen för SWESIF, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige.

 

Hållbart värdeskapande: Ett samarbetsprojekt som initierades 2009 av Sverige största institutionella investerare med syfte att påverka och hjälpa svenska bolag att driva sitt hållbarhetsarbete framåt. 

 

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing: Vi är medlem i och sitter i styrelsen för detta forum som syftar till att främja sektoröverskridande samverkan kring utvecklandet av en marknad för att öka kapitalet i hållbara investeringar med mätbara positiva effekter, så kallad Impact Investing.

 

Montreal Pledge: Genom att skriva under Montreal Pledge förpliktigar vi oss att mäta och publikt rapportera koldioxidavtrycket i våra aktiefonder och för aktieinvesteringar i vår traditionella livportfölj i enlighet med Fondbolagens Förenings och Svensk Försäkrings respektive rekommendationer.

 

Tobacco Free Finance Pledge: Vi är en av de grundande medlemmarna i initiativet som syftar till att främja övergången till en tobaksfri kapitalmarknad. Genom initiativet uppmuntrar vi tillsammans med över 200 andra finansiella- och samhällsaktörer att fler investerare ska avstå att investera i bolag som producerar tobak. Redan 1997 var vi en av de första svenska finansiella aktörerna som valde bort att investera i bolag som producerar tobaksprodukter.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss