Gå till innehåll

Visselblåsning

Skandia strävar efter att upprätthålla en sund och öppen organisationskultur och motverka alla typer av oegentligheter. Genom Skandias visselblåsningskanal är det möjligt att öppet eller anonymt rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden eller överträdelser inom koncernen.

Vi vill göra rätt

För Skandiakoncernen är ett gott anseende och högt förtroende mycket viktigt. Skandias verksamhetsprocesser utvecklas löpande för att på bästa sätt kunna upptäcka och förebygga oönskade beteenden och överträdelser, men inte ens de mest effektiva kontroller kan täcka in alla tänkbara scenarier. Därför uppmuntrar vi personer verksamma inom Skandia att alltid rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden, oegentligheter eller oetiskt beteende i vår verksamhet.

Skandia har gjort det ännu enklare och säkrare att rapportera genom implementering av en integritetsstark visselblåsningslösning som möjliggör anonym rapportering via en länk på Skandias hemsida.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsningen ska avse missförhållanden härrörande från ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Situationer där behov av visselblåsning kan aktualiseras är exempelvis vid misstanke om:

 • ekonomisk brottslighet
 • diskriminering eller trakasserier
 • överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning
 • överträdelser som har påverkan på enskildas liv och hälsa
 • överträdelser mot penningtvättslagen, marknadsmissbruksförordningen eller andra externa eller interna regler som gäller för bolagets verksamhet 
 • kränkningar av någons grundläggande fri- och rättigheter
 • överträdelser av etiska riktlinjer

Det krävs inte några bevis för att rapportera en misstanke via visselblåsningsrutinen, dock ska alla meddelanden vara konkreta och lämnas i god tro.

Vad ska inte rapporteras? 

Systemet för visselblåsning är inte till för att anmäla mindre förseelser, allmänt missnöje eller klagomål. En enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden, allmänna synpunkter på ledarskap och arbetssituation är exempel på frågor som inte ska rapporteras via visselblåsningskanalen. För sådana frågor bör rapportering i första hand ske via ordinarie eskaleringsvägar, exempelvis till HR, chef eller chefs chef.

Vem kan visselblåsa?

De personer som kan rapportera och som skyddas genom visselblåsarlagen är personer verksamma inom Skandia. Detta inbegriper anställda, volontärer, praktikanter, konsulter eller egenföretagare som utför uppdrag åt Skandia, styrelseledamöter och VD.

Även personer som söker arbete eller uppdrag enligt ovan eller som tidigare har varit verksamma i Skandiakoncernen och har fått del av informationen under denna tid kan vara en rapporterande person.

Hur gör jag om jag vill visselblåsa?

Rapportering kan ske skriftligen, muntligen eller via ett fysiskt möte. Om du väljer att rapportera skriftligen via den digitala kanalen kan du välja om du vill vara öppen med din identitet eller rapportera helt anonymt. Skandia uppmuntrar att du är öppen med din identitet då det underlättar vår utredning. Oavsett vilket av alternativen som används är hanteringen av inkomna meddelanden konfidentiell. 

Enligt visselblåsningslagens krav har Skandia separata kanaler för mottagande och hantering av rapporter i olika bolag inom koncernen. Du kan alltid använda koncernmoderbolaget Skandia Livs kanal, till exempel vid osäkerhet kring vilket bolag som berörs. Skandia Fastigheter har en egen lösning för visselblåsning, se Skandia Fastigheters hemsida. 

Notera att du inte bör visselblåsa via e-post. Vi bedömer att det inte är ett tillräckligt säkert sätt för oss att ta emot den typen av information. Är du anställd i Skandia rekommenderar vi att du använder privat dator eller telefon om du vill rapportera ett ärende.

 • Klicka här för att komma till den digitala kanalen för visselblåsning. Följ instruktionerna för att välja bolag som berörs och lämna din rapport. 

 • Klicka här för att komma till den digitala kanalen för visselblåsning. Tryck på knappen ”Jag vill rapportera muntligt” för att spela in ett meddelande. Du kan också välja att skriva in i fältet "Beskrivning av ärendet" att du vill bli uppringd. Ange då dina kontaktuppgifter i kontaktinformationsfältet så ringer vi upp dig.

 • Klicka här för att komma till den digitala kanalen för visselblåsning. Skriv i fältet "Beskrivning av ärendet" att du vill bli kontaktad för ett personligt möte. Ange dina kontaktuppgifter i kontaktinformationsfältet och skicka in rapporten. Du kommer att kontaktas för att boka ett möte.

Extern rapporteringskanal

Du kan även rapportera via externa rapporteringskanaler till behörig myndighet som utsetts av regeringen, till exempel Konkurrensverket, Skatteverket eller Arbetsmiljöverket beroende på ärende. Här hittar du information om samtliga utsedda myndigheter.

Hur tas min rapportering vidare?

När en rapport lämnats in via den interna visselblåsningskanalen hanteras den övergripande enligt nedan beskriven arbetsgång;

 • En rapport lämnas in genom någon av ovan angivna kontaktvägar.
 • Ansvarig mottagare tar emot ärendet och bekräftar mottagandet inom sju dagar till den som rapporterat. Mottagaren sammankallar utsedd visselblåsningskommitté. Ansvarig mottagare och medlemmar i visselblåsningskommittéerna utgörs av representanter från internrevision, regelefterlevnadsfunktionen, Legal & Governance och/eller styrelse.
 • Visselblåsningskommittén gör en initial bedömning av ärendet inklusive om det klassificeras som ett visselblåsningsärende (se avsnitt ”Vad kan rapporteras” ovan) och tar beslut om eventuella utredningsåtgärder. Beroende på ärendets karaktär kan kommittén välja att involvera andra interna eller externa parter, exempelvis för att ta hjälp vid en utredning eller få relevant underlag för beslut om hantering. Om rapporten inte klassificeras som ett visselblåsningsärende får rapportören information om detta.
 • Efter genomförd uppföljning/utredning fattas beslut om eventuella åtgärder.
 • Återkoppling om vidtagna åtgärder lämnas inom tre månader, i skälig utsträckning, till den som rapporterat. 
 • Övergripande statistik om visselblåsningsärenden lämnas till respektive bolags styrelse.
 • Utredning, eventuell polisanmälan eller rapportering till annan myndighet kommer att ske enligt gällande legala krav och interna riktlinjer.

 

Skydd för den som rapporterar

Visselblåsning är reglerat i lag och ger särskilt skydd mot repressalier för de som rapporterar. Skyddet omfattar även någon i bolaget som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen. Enligt lagen får arbetsgivaren inte hindra rapportering eller orsaka rapportören ogynnsam behandling till exempel uppsägning, omplacering, försämrad lön eller trakasserier.

Skydd i form av ansvarsfrihet betyder att den som genom att visselblåsa enligt lagen bryter mot en tystnadsplikt, inte kan ställas till ansvar för att ha brutit mot tystnadsplikten. För skydd i form av ansvarsfrihet krävs att den rapporterande personen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av just den information som omfattades av tystnadsplikt var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Ansvarsfrihet ges inte då en rapporterande person lämnar ut handlingar. Ansvarsfrihet gäller däremot om den rapporterande personen muntligt eller på annat sätt rapporterar uppgifter ur en handling utan att lämna ut handlingen.

En förutsättning för att omfattas av skyddet är att den rapporterande personen vid tidpunkten för rapporteringen hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann. En person som genom rapportering eller inhämtandet av information gör sig skyldig till ett brott har inte rätt till skydd.