Gå till innehåll

Om du inte är nöjd med ditt försäkrings – eller pensionsärende

Om du har synpunkter får du gärna höra av dig till oss – så att vi kan bli bättre. Vi är ett kundstyrt bolag och det är viktigt för oss att vara transparenta och ha en öppen dialog med dig som kund. Vi vill såklart att du ska känna dig nöjd med oss. Att inkomma med klagomål är givetvis kostnadsfritt. 

Börja med att kontakta den som hjälpte dig med ditt ärende

Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta den person som hjälpte dig med ditt ärende för att få ytterligare förklaring till beslutet och reda ut eventuella missförstånd. Att inkomma med klagomål är givetvis kostnadsfritt. 

Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du alltid kontakta vår kundservice.

Telefon kundservice: 0771-55 55 00
Logga in här för att skicka ett säkert medddelande

Försäkring: vardagar 8.15–16.45

Välj rätt siffra i talsvaret

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd med det besked du fått i ditt klagomål kan du vända dig till Skandias klagomålsutredare. På din begäran kan en klagomålsutredare pröva ditt ärende och granska handläggning och beslut i olika frågor. Ärenden som önskas prövade av Skandias klagomålsutredare lämnas skriftligt.

Gäller ditt ärende en skada kontaktar du den avdelning som handlagt ditt ärende för omprövning av beslutet. Kontaktuppgifterna hittar du i brevet från avdelningen.

Brev: Skandia, Klagomål, R809, 106 37 Stockholm
Mejl: klagomal@skandia.se
Skicka meddelande: Logga in här för att skicka ett säkert medddelande
Klagomålsansvarig försäkring: Carina Svensson

Försäkring: vardagar 8.15-16:45

Välj rätt siffra i talsvaret

Andra vägar för prövning

Vill du hellre vända dig till någon annan instans och diskutera eller låta pröva ditt ärende har du andra möjligheter utanför Skandia. Du kan naturligtvis vända dig till någon av dessa instanser även om ärendet redan prövats av Skandia.

Tänk på: För att Allmänna reklamationsnämnden ska pröva ditt ärende krävs bland annat att din anmälan kommit in inom ett år från det att du första gången klagade till Skandia.

 

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring 

Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är oberoende rådgivningsbyråer som informerar privatpersoner och ger vägledning inom det finansiella området och i försäkringsfrågor.

Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Postadress: Konsumenternas försäkringsbyrå eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Oberoende vägledning genom konsumentvägledning

Konsumentverket erbjuder oberoende vägledning via deras upplysningstjänst Hallå Konsument. Du kan få information och råd direkt via hemsidan, mejl, chatt eller telefon i bl.a. bank- och försäkringsfrågor. Många kommuner har också en konsumentvägledare i som kan ge dig information och råd. Du kan hitta konsumentvägledningen i din kommun via Hallå Konsument.

Konsumentverket
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad 
Telefon: 0771-42 33 00 
www.konsumentverket.se 

Hallå Konsument
Telefon: 0771-525 525 
www.hallakonsument.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden har särskilda avdelningar för privatpersoners bank- och försäkringsfrågor. Om prövningen av ditt klagomål, trots kontakter med Skandia, inte resulterat i en för dig tillfredsställande lösning, kan du, om beloppet som klagomålet handlar om överstiger ett visst minimibelopp samt anmälan sker inom av ARN angiven tid, vända dig till ARN. Vid en eventuell tvist vid ARN kommer Skandia att delta för att på bästa sätt lösa tvisten.

Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se

Personförsäkringsnämnden (PFN)

Personförsäkringsnämnden prövar tvister mellan den försäkrade (enskild konsument) och försäkringsbolaget i ärenden som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Vid en eventuell tvist vid PFN kommer Skandia att delta för att på bästa sätt lösa tvisten.
Besöksadress: Svensk Försäkrings Nämnder, Karlavägen 108, Stockholm
Postadress: Box 24067, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-522 787 20 
www.forsakringsnamnder.se

EU:s plattform för tvistlösning online

Om tvisten rör en produkt eller tjänst som är köpt online kan du även lämna in ditt klagomål via EU:s plattform för tvistlösning online. Via plattformen vidarebefordras klagomålet till den alternativa tvistlösningsnämnd du väljer och hela processen hanteras online via plattformen.
Besök EU:s plattform för tvistlösning här 

Prövning i domstol

Du kan också låta pröva tvisten i domstol. Du bör då först anlita ett ombud, t.ex. en advokat, som kan göra en bedömning av ärendet och utsikterna att nå framgång i tvisten. Det är även lämpligt att du undersöker om du har någon försäkring som lämnar ersättning för ombudskostnader eller om du får allmän rättshjälp. Kontakta din närmaste tingsrätt för ytterligare information. 

Preskriptionsregler

Om du vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd, tänk på risken för preskription. Preskription innebär att rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd går förlorad.

För att anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inte ska preskriberas måste du, enligt de nya regler som började gälla den 1 januari 2015, väcka talan mot Skandia inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådan ersättning eller annat sådant skydd inträdde.

Enligt de preskriptionsregler som gällde före den 1 januari 2015, s.k. äldre bestämmelser, krävdes att talan skulle väckas mot Skandia inom tre år efter att den som ville göra anspråk på försäkringsersättning hade fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande.

Äldre bestämmelser gäller för försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 januari 2015, s.k. äldre försäkringar, och inte förnyats därefter. Om det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inträder efter den 1 januari 2015 tillämpas dock de nya regler som började gälla den 1 januari 2015 även på äldre försäkringar.

Med att väcka talan avses främst att du ansöker om stämning i allmän domstol eller betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten mot Skandia. Om du inom preskriptionstiden ansöker om att lösa tvisten i en alternativ tvistlösningsnämnd, såsom ARN eller PFN, så har du dock alltid rätt att väcka talan mot Skandia inom en månad från det att förfarandet i tvistlösningsnämnden avslutats.

Om du har framställt anspråk på försäkringsskydd till Skandia inom ovan nämnda tidsgränser och inte är nöjd med Skandias beslut, är fristen att väcka talan mot Skandia alltid minst sex månader från det att Skandia har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. Om du inom fristen om sex månader ansöker om att lösa tvisten i en alternativ tvistlösningsnämnd, såsom ARN eller PFN, så har du dock alltid rätt att väcka talan mot Skandia inom en månad från det att förfarandet i tvistlösningsnämnden avslutats.

Om ditt anspråk beror på att Skandia vid distributionen har åsidosatt sina skyldigheter, ska Skandia underrättas inom skälig tid, dock senast inom 10 år från distributionstillfället.