Gå till innehåll
Vägskyltar pekar åt tre olika håll

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

För att främja investeringar i hållbara projekt och tillgångar tar EU-kommissionen fram flera regleringar som bland annat syftar till att öka transparensen och jämförbarheten för kund.

Hållbarhetsrisker i investeringsprocessen

Vår förvaltning sker med utgångspunkt i en ansvarsfull kapitalförvaltning för att skapa god avkastning och bidra till ett hållbart värdeskapande för våra ägare och kunder. Vi stödjer FN:s Global Compact, har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) och granskar hur de företag vi investerar i och de fonder vi erbjuder beaktar hållbarhetsfaktorer samt hållbarhetsrisker i sin verksamhet och i sina investeringar. Sådana risker och faktorer kan vara klimat, miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter samt praxis om god bolagsstyrning inklusive motverkande av korruption. 

Vår kapitalförvaltning har tre förvaltningsuppdrag;   

 • Traditionell förvaltning av Skandia Liv 
 • Förvaltning av Skandias egna fonder och
 • Utvärdering av externa förvaltare vilkas fonder finns i Skandia Link samt i bankens sparerbjudanden.

Strategiska frågor i arbetet hanteras och beslutas i vårt ESG-forum bestående av ledande befattningshavare inom kapitalförvaltningenvår hållbarhetschef samt kapitalförvaltningens hållbarhetsspecialister. Vi tar vara på möjligheten att påverka de bolag vi har ett ägarintresse i och de förvaltare vi samarbetar med. Genom att lyfta viktiga och relevanta hållbarhetsfrågor i våra ägar- och förvaltarvalsprocesser kan vi bidra till att viktiga steg tas i en mer hållbar riktning.  

Mer information om vårt arbete finns här samt i vår års- och hållbarhetsredovisning.  

Vi väljer in, väljer bort och påverkar

Vårt arbete utgår från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. I Skandias policy om ansvarsfulla investeringar och i ställningstaganden tydliggör vi våra förväntningar på de bolag som vi investerar i samt för hur vi väljer in, väljer bort och påverkar investeringar. Våra ställningstaganden tar avstamp i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag vilken inkluderar FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

I de fall ett bolag avviker från internationella normer gällande bland annat klimat, miljö, mänskliga rättigheter och/eller korruption från riktlinjerna är vår grundinställning att i första hand verka för förändring och utveckling genom aktivt ägarskap i form av direkta dialoger med bolagen. Om vi ser att påverkansaktiviteterna inte leder till en acceptabel lösning säljs investeringarna tills dess att bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder.  Vi söker aktivt efter investeringsmöjligheter som främjar positiva hållbarhetsegenskaper, framförallt kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål såsom miljö, hälsa och klimat inklusive Parisavtalets mål.

Vi väljer bort: Inom ramen för den egna fond- och livförvaltningsverksamheten väljer vi bort investeringar i; 

 • bolag som avviker från internationella hållbarhetsrelaterade normer utan att visa förändringsvilja 
 • bolag i kontroversiella branscher/bolag som tillverkar produkter så som tobak, cannabis för rekreationsanvändning och kontroversiella vapen  
 • bolag som utvinner kol för energiändamål samt andra bolag inom energisektorn som vi inte anser har förmåga eller vilja att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalet 
 • statsobligationer utfärdade av stater som inte ansluter sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruption är utbredd 

I de fall vi är indirekt ägare kan exkluderingar i enlighet med ovan inte alltid garanteras. Vi arbetar, och gör löpande förändringar, för att implementera bättre lösningar för detta. 

Vi utvärderar våra investeringar två gånger per år och redogör för våra exkluderingar.

Vi väljer in: Vi arbetar för att i alla delar av vår förvaltning bygga in en systematisk och meningsfull integrering av miljö-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter (ESG) i analys och investeringsbeslut. Vår utgångspunkt är alltid en avvägning mellan vad ett bolag gör och hur de bedriver sin verksamhet, för att hantera hållbarhetsrelaterade risker och ta vara på möjligheter. Vi söker aktivt investeringar som gör tydligt positiv skillnad. Genom att finansiera verksamheter som bidrar till lösningar på samhällsutmaningar och klimatproblem kan våra kunders sparande medverka till en hållbar utveckling samtidigt som de får en god riskjusterad avkastning. I vårt fondförsäkringsutbud premieras även fonder som systematiskt integrerar hållbarhet i investeringsprocessen och förvaltare som uppvisar stark kompetens inom detta område. I vår egen fondförvaltning väljs främst bolag med ett starkt hållbarhetsarbete eller en affärsidé som främjar hållbar utveckling, särskilt bolag som arbetar för miljö och hälsa. 

Vi påverkar: I vårt förvaltningsarbete finns ett antal olika vägar för påverkan. Vi medverkar i flera internationella initiativ för ökad hållbarhet i branschen. Omfattning och resultat av påverkansarbetet redogörs för i vår bolagspåverkansrapportlänk. Vi förväntar oss att bolagen vi investerar i följer etablerade internationella konventioner, normer och ramverk på hållbarhetsområdet. I de fall ett bolag avviker från riktlinjerna i vår policy för ägarstyrning är vår grundinställning att i första hand verka för förändring och utveckling genom aktivt ägarskap i form av dialoger med bolagen. Att rösta på bolagsstämmor och ta en aktiv roll i styrelserekryteringsprocesser är ett sätt att utöva vårt ägarinflytande och påverka bolag i en mer hållbar riktning. Ett aktivt ägarskap har betydelse för värdeskapandet inom portföljförvaltningen, vilket kommer att vara ägare och kunder tillgodo i förlängningen. När analys av frågor på bolagsstämmor har genomförts finns vi på plats och röstar både för förslag som vi stödjer och mot förslag som avviker från vår policy för ägarstyrning. 

Koldioxidavtryck i våra aktieportföljer

Vi anser att klimatfrågan är en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor och vi vill underlätta för våra kunder att beakta klimathänsyn i sitt sparande. Därför har vi undertecknat FN-initiativet Montreal Carbon Pledge, vilket innebär att vi sedan 2016årligen mäter och redovisar koldioxidavtrycket i våra aktiefonder och för aktieinvesteringar i vår traditionella livportfölj enligt Fondbolagens Förenings och Svensk Försäkrings respektive rekommendationer. Läs mer om hur vi mäter och redovisar vårt koldioxidavtryck.

Externt förvaltade investeringar 

Vi utvärderar även hållbarhetsarbetet för externa fonder i livbolagetoch de fonder som erbjuds på Skandia Link. Fondförvaltarna utvärderas med avseende på deras förmåga att beakta hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i förvaltningen och vi granskar innehaven i deras fonder. Vi ställer krav på att de externa förvaltarna ska:   

 • ha undertecknat FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UN PRI)   
 • ha en policy för miljö-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter 
 • ha tillräckliga resurser för att kunna implementera ett robust arbete
 • redogöra för hur fonden beaktar relevanta hållbarhetsaspekter på ett trovärdigt sätt 

Därtill ska de visa vilja och förmåga till en positiv förflyttning om brister identifieras. Vi granskar fonderna i Skandia Liv och Skandia Link om de har innehav på vår lista över exkluderade bolag. Vår ambition är att våra ställningstaganden och kriterier i den traditionella livportföljen ska tillämpas för externt förvaltade fonder eller i olika investeringsinstrument såsom derivat och terminer. Detta kan inte alltid garanteras men vi söker och implementerar löpande lösningar för det. I de fall vi identifierar brister i innehav i fonder påtalar vi detta och för dialog med den externa förvaltaren om våra förväntningar på deras arbete. Under de senaste åren har denna dialog intensifierats och vikten av att de är linjerade med våra ställningstagande har tydliggjorts. I några fall har det inneburit att vi avbrutit samarbetet, om förvaltaren inte visat förändringsvilja eller förmåga att linjera sig mer med vår förväntan. 

Gällande våra investeringar i Private Equity i Skandia Liv, vilket främst avser placeringar i fonder som i sin tur investerar i onoterade bolag, har vi fokuserat på förvaltaren och efterlevnad av Skandias ställningstaganden.

Sparprodukter som främjar hållbarhet

Skandia Link
Skandia Liv
skandia.se/fonder

Ersättningsprinciper

Vår interna ersättningspolicy syftar till att säkerställa att koncernen kan attrahera, behålla och motivera medarbetare. Ersättningspolicyn utgår från koncernens mål och affärsidéer, dess marknads- och konkurrenssituation samt vår riskhanteringsstrategi och ekonomiska förutsättningar.   

Vi betalar inte ut någon rörlig ersättning till anställda, med undantag för rörlig lön till våra rådgivare, ett generellt rörligt ersättningsprogram för samtliga medarbetare på Skandia (resultatandelsstiftelsen Skandianen) och en resultatpremie till anställda i Skandia Fastigheter. Vi anser att rådgivning har ett högt värde för våra kunder och ska kompenseras, men utformningen av ersättningen måste främja långsiktig kundnytta. Vår ersättningsstruktur bedöms således vara förenlig med verksamhetens arbete med hållbarhetsrisker i förvaltning och rådgivning till dess kunder.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss