Gå till innehåll
Vägskyltar pekar åt tre olika håll

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

För att främja investeringar i hållbara projekt och tillgångar tar EU-kommissionen fram flera regleringar som bland annat syftar till att öka transparensen och jämförbarheten för kund.

Vårt arbete

Skandiakoncernen tillhandahåller försäkrings-, bank- och fondprodukter i Sverige. Vi ska bedriva verksamheten utifrån fyra värderingar; långsiktighet, kundnytta i centrum, sund öppenhet samt hållbart företagande. Skandia har som mål att maximera värdet för ägarna, dvs. Skandia Livs kunder, över livstiden av deras försäkringar genom att kombinera en god avkastning med ett sunt risktagande. Koncernen ska i enlighet med ägarinstruktionen vara ett föredöme i arbetet med hållbarhet och verksamheten ska bidra till FN:s globala hållbarhetsmål samt följa FN:s Global Compact. Syftet med FN:s globala hållbarhetsmål är att fram till år 2030 uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. FN Global Compact omfattar internationella principer, riktade till företag, kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

För Skandia innebär hållbart företagande att agera ansvarsfullt och bidra till ett hållbart värdeskapande. Skandia ska skapa ekonomisk trygghet för kunder och ägare samt bidra till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Skandia ska följa och arbeta för efterlevnad av principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag inklusive FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt Parisavtalet om klimatförändringar. Dessa ramverk och riktlinjer bygger i sin tur på internationella konventioner, däribland följande:

  • FN:s konvention om barnets rättigheter
  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • ILO:s kärnkonventioner
  • Konventioner om mutor och korruption
  • Internationella miljökonventioner

De globala klimatförändringarna är av särskild vikt att beakta och samlad forskning ska vara vägledande för Skandias arbete.

Styrande dokument för vårt arbete

Skandias policy om ansvarsfulla investeringar ligger till grund för hur vi analyserar, värderar och hanterar hållbarhetsrisker i Skandias investeringar och investeringarnas potentiella negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Policyn beskriver också hur Skandia som investerare kan främja samhällets mål för en hållbar utveckling.

I våra ställningstaganden förtydligar vi Skandias syn i väsentliga ESG-frågor.

Utövandet av ägarrollen utgör en del av Skandias arbete med ansvarsfulla investeringar och styrs av Skandias Principer för aktieägarengagemang.

Vår förvaltning

Vår förvaltning sker med utgångspunkt i en ansvarsfull kapitalförvaltning för att skapa god avkastning och bidra till ett hållbart värdeskapande för våra ägare och kunder. Vi har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) och granskar hur de företag vi investerar i och de fonder vi erbjuder beaktar hållbarhetsfaktorer samt hållbarhetsrisker i sin verksamhet och i sina investeringar. Sådana risker och faktorer kan vara klimat, miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter samt praxis om god bolagsstyrning inklusive motverkande av korruption. 

Följande förvaltningsuppdrag avser artikel 8 produkter som främjar hållbarhet;   

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia som tillhandhåller Skandias fondförsäkring, Skandia Link:

Rapporter om vår förvaltning

I Kapitalförvaltning för hållbart värdeskapande beskrivs de metoder vi använder för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade och sociala egenskaperna som investeringarna ger upphov till för Skandia Liv och Skandia Link samt Skandias egna fonder.

Vårt påverkansarbete återges i Skandias Bolagspåverkansrapport.

I Uteslutna bolag och stater redovisas de bolag och stater som vi avstår att investera i, i Skandia Liv och i Skandias egna fonder.

Läs mer om hur vi mäter och redovisar vårt koldioxidavtryck i våra aktieportföljer.

Vår rådgivning

Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer.

Vi har som målsättning att erbjuda våra kunder en anpassad sparportfölj som ger både en god riskspridning och en tydlig hållbarhetsprofil som utgår från kundens individuella situation och behov. Vår förvaltning och rådgivning ska alltid vara ansvarsfull, för att genom god avkastning i kombination med sunt risktagande säkra kundernas ekonomiska trygghet och bidra till hållbart värdeskapande i linje med Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen. 

Som rådgivare har vi möjlighet att göra ett positivt avtryck genom att erbjuda råd och vägleda inom ansvarsfulla investeringar. Vi integrerar hållbarhetsrisker i vår rådgivning genom att lämna information om Skandias processer för att identifiera och utvärdera hållbarhetsrisker i investeringarna före avtal ingås och under rådgivningsmötet tar vi hänsyn till kundens hållbarhetspreferenser. Hållbarhetspreferenserna identifieras genom att vi i rådgivningsmötet efterfrågar vad kunden har för förväntningar på hållbarhet i sin investering för att sedan kunna erbjuda ett alternativ som passar såväl hållbarhetspreferenser som övriga behov med investeringen. Urvalet sker genom beaktande av den hållbarhetsinformation som finns tillgänglig vid rådgivningsmötet. Förmågan att bära den finansiella risken är alltid överordnad hållbarhetspreferenser men vi har ett brett utbud av alternativ som främjar hållbarhet i olika kategorier och riskklasser för att kunna möta kundens behov.

I vår fondförsäkring erbjuder vi ett brett utbud av fonder som främjar hållbarhet och har hållbarhet som mål, enligt definitionen i EUs förordning (2019/2088). Hållbarhetsriskerna och potentiellt negativa konsekvenser för hållbarhet förknippade med investeringarna beror således på vilka fonder kunden väljer att investera i. Information om detta återfinns i respektive fonds informationsbroschyr (fondprospekt) som finns tillgängligt på skandia.se/fondlista. Mer information om hur vi främjar hållbarhet i vår fondförsäkring och vår urvalsmetod finns här. Information om hur vi beaktar hållbarhet i vår traditionella förvaltning finns att läsa här.

Någon ytterligare rangordning av fonderna görs inte i dagsläget av våra rådgivare och vi har inte några ytterligare kriterier eller tröskelvärden för vår selektering utöver den information som finns tillgänglig vid tidpunkten för rådgivningen. Vår ambition framöver är att utveckla arbetet med hållbarhet i vår rådgivning i takt med att regleringen kring hållbarhet utvecklas och att informationen om fondernas hållbarhetsinnehav utvecklas och förfinas, vilket möjliggör en större tillgänglighet och tillförlitlighet till hållbarhetsdata.

Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, Upplysningsförordningen (2019/2088), (2022/1288), Bilaga I 

Ersättningsprinciper

Vår interna ersättningspolicy syftar till att säkerställa att koncernen kan attrahera, behålla och motivera medarbetare. Ersättningspolicyn utgår från koncernens mål och affärsidéer, dess marknads- och konkurrenssituation samt vår riskhanteringsstrategi och ekonomiska förutsättningar.   

Skandia har en ersättningssystemet med låg risk och som vi anser är förenlig med hantering av hållbarhetsrisker i verksamheten då den rörliga delen är mycket begränsad och omfattar endast avsättning till Skandianen samt rörlig lön till rådgivande personal. Skandia är ett kundägt bolag och den rörliga lön som betalas till våra rådgivare är produktneutral och utformas för att främja långsiktig kundnytta genom hög kvalitet i rådgivningen. Vårt ersättningssystem bedöms således vara förenliga med verksamhetens hantering av hållbarhetsrisker. Denna bedömning utvärderas årligen och presenteras för styrelsen (ersättningsutskottet) i utvärderingen av ersättningssystemet.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss