Gå till innehåll
Pappersflygplan

Våra egna fonder – Skandia Fonder

 • Ansvarfulla investeringar är en viktig del av vårt uppdrag
 • Vi ställer höga krav på våra förvaltare 
 • Välj att spara i våra ideella fonder så bidrar du till välgörande ändamål

Skaffa ett konto för värdepappershandel hos oss med BankID så kan du köpa fonder direkt. Har du redan ett konto är det bara att välja fonder och börja spara.

Välj fonder

Vi investerar ansvarsfullt

Ansvarsfulla investeringar är en viktig del av förvaltningsuppdraget från andelsägarna. Vi anser att det bidrar till långsiktigt god avkastning. Våra förvaltare har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och beaktar företagens hållbarhetsarbete innan de tar beslut att investera. 

Arbetet kan se olika ut beroende på fondernas inriktning, t.ex. har fonderna Skandia Norden, Skandia Idéer för livet, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden mer omfattande placeringsbegränsningar.

Du kan läsa om vårt hållbarhetsarbete med konkreta händelser från det gångna året i vår Hållbarhetsarbete 2019.

Vi placerar i möjligaste mån i företag som följer vedertagna koder såsom FN:s konvention om barns rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och i företag som följer en standard för hållbarhetsredovisning. 

Påverkar för förbättring

Om det visar sig att ett företag vi investerar i inte efterlever internationella normer och konventioner försöker vi i första hand att påverka. Vi vill även i dialog med företagen påverka dem till att förbättra sitt förebyggande arbete med miljö, sociala aspekter och affärsetik. Om det inte sker någon förbättring säljer vi investeringarna till dess att företaget utfört tillräckliga åtgärder. Läs mer i Bolagspåverkan.

Röstar på bolagsstämmor

En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi för även dialog med bolagsstyrelser kring bolagsstämmorna för att påvisa förbättringsmöjligheter. Se vår dialog med bolagen i Översikten för bolagsstämmoarbetet 2019.

Utesluter placeringar

Alla fonder utesluter placeringar inom tobaksproduktion, företag som tillverkar, utvecklar eller distribuerar klusterbomber, antipersonella minor, kemiska vapen, biologiska vapen eller centrala komponenter specifikt utvecklade för kärnvapen. Fonderna investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår våra fonder från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.

 Fonderna utesluter även statsobligationer utfärdade av stater som inte ansluter sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruption är utbredd på en central nivå.
Läs mer i Listan på uteslutna bolag och stater.

Mäter koldioxidavtryck

Skandia har undertecknat FN:s Montréal Pledge, vilket innebär att vi mäter och publicerar våra fonders koldioxidavtryck. Läs mer i Aktiefondernas koldioxidavtryck.

Läs mer om hur Skandia arbetar med ansvarsfulla investeringar

Jämför alla Skandias fonder

Se kursfakta, rating, avgifter och jämför olika fonder med varandra.

Jämför våra egna fonder

Tänk på

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet.

Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. De kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

Informationen är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placerings­rekommendationer.

Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Spara i fonder

 • Vi tar ansvar genom kloka investeringar
 • Vi tar avstånd från bl.a. tobaks- och kontroversiella vapenindustrin
 • Tre av våra fonder är ideella – genom att spara i dessa bidrar du till välgörande ändamål
Välj fonder Öppna ISK – börja spara

Så fungerar skattereglerna

För sparande via Investeringssparkonto, Fondförsäkring, Pensionsmyndigheten (PPM) eller IPS, gäller inte nedan skatteregler, läs i stället under resp. sparform. Fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Om du är osäker på eventuella skattekonsekvenser kan du ta hjälp av en expert.

 • En andelsägare med hemvist i Sverige beskattas genom att en schablonintäkt motsvarande 0,4 % av fondandelarnas värde den 1 januari tas upp som inkomst av kapital. För fysisk person beskattas denna inkomst sedan med 30 % kapitalskatt.

  Nettoeffekten av kapitalskatten blir alltså 0,12 % av fondandelarnas värde per den 1 januari. Skandia lämnar kontrolluppgifterna om fondinnehavet till Skatteverket. 

 • Fysiska personers vinst på försäljning av fondandelar belastas med 30 % kapitalskatt. Kapitalförlust är avdragsgill. Kapitalvinst och kapitalförlust redovisas på de kontrolluppgifter som Skandia ger till Skatteverket, men skatteavdrag görs inte automatiskt. 

  Kapitalvinst

  Kapitalvinst och kapitalförlust uppstår vid försäljning och byte av fondandelar. Kapitalvinstbeskattningen är i dag 30 % för privatpersoner och 22 % för juridiska personer. Kapitalvinstskatt betalas av andelsägaren själv i samband med deklarationen.

   
  Kapitalförlust

  Om andelarna sjunkit i värde, får spararen göra en kapitalförlust. Kapitalförlusten är i allmänhet fullt avdragsgill.

  Kapitalförlust på andelar i en aktiefond får kvittas till fullo mot kapitalvinst i aktier, aktiefonder eller andra aktierelaterade tillgångar. Som aktierelaterad tillgång räknas även räntefonder och blandfonder som placerar i utländsk valuta.

  Om kapitalförlusten är större än kapitalvinsten, får spararen dra av 70 % av nettoförlusten mot andra kapitalinkomster, t.ex. ränteintäkter och utdelningar. Uppkommer ett totalunderskott, har spararen rätt till skattereduktion, dvs. 30 % av underskottet får dras av mot skatten på bl.a. inkomst av tjänst.

  Kapitalförlust på marknadsnoterade räntefondsandelar (här avses räntefonder som enbart placerar i svenska kronor) är fullt avdragsgilla. Kapitalvinst på räntefondsandelar beskattas fullt ut, men reaförluster på t.ex. aktier eller aktiefonder får inte till mer än 70 % dras av mot räntefondsvinster.

  Mer information hittar du på Skatteverkets webbplats.

Information

2020-12-23

Fondsammanläggning

Den 22 december 2020 fusionerades Skandia SMART Offensiv in i Skandia Världen Sverige. Utbytesförhållandet blev 5,077149, dvs en andel i Skandia SMART Offensiv konverterades till 5,077149 andelar i Skandia Världen Sverige.

Brev till andelsägare Skandia SMART Offensiv

Informationsbroschyr Skandia Världen Sverige 

Faktablad Skandia Världen Sverige