Gå till innehåll
Pappersflygplan

Våra egna fonder – Skandia Fonder

 • Ansvarfulla investeringar är en viktig del av vårt uppdrag
 • Vi ställer höga krav på våra förvaltare 
 • Välj att spara i våra ideella fonder så bidrar du till välgörande ändamål

Skaffa ett konto för värdepappershandel hos oss med BankID så kan du köpa fonder direkt. Har du redan ett konto är det bara att välja fonder och börja spara.

Välj fonder

Vi investerar ansvarsfullt

Att agera ansvarsfullt som företrädare för andelsägarna är en viktig del av vårt uppdrag. Vi anser att hållbarhetsfaktorer kan utgöra både finansiella risker och möjligheter. Våra förvaltare arbetar med hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker som en integrerad del av investeringsprocessen.

Fondernas arbete med hållbart värdeskapande kan se olika ut beroende på fondernas inriktning och hållbarhetsnivå. Vårt arbete intensifieras nu för att arbeta fram fler fonder med hållbarhetsfokus. I en fond med hållbarhetsfokus främjar fonden hållbarhet och hållbarhet är avgörande i fondens investeringsbeslut. Fonden har ett brett fokus på flera miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Du kan läsa mer om respektive fonds ansvarsfulla och hållbara investeringar i fondens informationsbroschyr, under rubriken Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Inom Skandia Fonder bedrivs arbetet med hållbart värdeskapande på två nivåer – på en grundläggande nivå i fonder som investerar ansvarsfullt samt på en utökad nivå i fonder med hållbarhetsfokus.

Väljer in
Våra ansvarsfulla fonderna tar hänsyn till hållbarhetsfrågor vid val av investeringar, genom att hållbarhetsrelaterade aspekter beaktas i ekonomiska analyser och i investeringsbeslut. Detta får effekt i fonderna, men det behöver inte vara avgörande för vilka investeringar som väljs in.

I fonder med hållbarhetsfokus är hållbarhetsrelaterade aspekter avgörande vid val av investeringar. Alla tilltänkta investeringar genomgår en hållbarhetsanalys och de med starkare hållbarhetsprofil har företräde och premieras.


Väljer bort
De ansvarsfulla fonderna investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak, är involverade i cannabis för rekreationsbruk eller utvinner kol för energiändamål.

I fonder med hållbarhetsfokus utesluts utöver ovanstående även konstaterade normbrott, bolag inom konventionella vapen eller militär utrustning. Fonderna är fossilfria, då de utesluter bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja, gas).


Påverkar
Om det visar sig att ett företag vi investerar i inte efterlever internationella normer och konventioner försöker vi i första hand att påverka. Vi vill även i dialog med företagen påverka dem till att förbättra sitt förebyggande arbete med miljö, sociala aspekter och affärsetik. Om det inte sker någon förbättring säljer vi investeringarna till dess att företaget utfört tillräckliga åtgärder.

Läs mer om hur Skandia arbetar med ansvarsfulla investeringar

Jämför alla Skandias fonder

Se kursfakta, rating, avgifter och jämför olika fonder med varandra.

Jämför våra egna fonder

Tänk på

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet.

Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. De kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

Informationen är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placerings­rekommendationer.

Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Spara i fonder

 • Vi tar ansvar genom kloka investeringar
 • Vi tar avstånd från bl.a. tobaks- och kontroversiella vapenindustrin
 • Tre av våra fonder är ideella – genom att spara i dessa bidrar du till välgörande ändamål
Välj fonder Öppna ISK – börja spara

Så fungerar skattereglerna

För sparande via Investeringssparkonto, Fondförsäkring, Pensionsmyndigheten (PPM) eller IPS, gäller inte nedan skatteregler, läs i stället under resp. sparform. Fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Om du är osäker på eventuella skattekonsekvenser kan du ta hjälp av en expert.

 • En andelsägare med hemvist i Sverige beskattas genom att en schablonintäkt motsvarande 0,4 % av fondandelarnas värde den 1 januari tas upp som inkomst av kapital. För fysisk person beskattas denna inkomst sedan med 30 % kapitalskatt.

  Nettoeffekten av kapitalskatten blir alltså 0,12 % av fondandelarnas värde per den 1 januari. Skandia lämnar kontrolluppgifterna om fondinnehavet till Skatteverket. 

 • Fysiska personers vinst på försäljning av fondandelar belastas med 30 % kapitalskatt. Kapitalförlust är avdragsgill. Kapitalvinst och kapitalförlust redovisas på de kontrolluppgifter som Skandia ger till Skatteverket, men skatteavdrag görs inte automatiskt. 

  Kapitalvinst

  Kapitalvinst och kapitalförlust uppstår vid försäljning och byte av fondandelar. Kapitalvinstbeskattningen är i dag 30 % för privatpersoner och 22 % för juridiska personer. Kapitalvinstskatt betalas av andelsägaren själv i samband med deklarationen.

   
  Kapitalförlust

  Om andelarna sjunkit i värde, får spararen göra en kapitalförlust. Kapitalförlusten är i allmänhet fullt avdragsgill.

  Kapitalförlust på andelar i en aktiefond får kvittas till fullo mot kapitalvinst i aktier, aktiefonder eller andra aktierelaterade tillgångar. Som aktierelaterad tillgång räknas även räntefonder och blandfonder som placerar i utländsk valuta.

  Om kapitalförlusten är större än kapitalvinsten, får spararen dra av 70 % av nettoförlusten mot andra kapitalinkomster, t.ex. ränteintäkter och utdelningar. Uppkommer ett totalunderskott, har spararen rätt till skattereduktion, dvs. 30 % av underskottet får dras av mot skatten på bl.a. inkomst av tjänst.

  Kapitalförlust på marknadsnoterade räntefondsandelar (här avses räntefonder som enbart placerar i svenska kronor) är fullt avdragsgilla. Kapitalvinst på räntefondsandelar beskattas fullt ut, men reaförluster på t.ex. aktier eller aktiefonder får inte till mer än 70 % dras av mot räntefondsvinster.

  Mer information hittar du på Skatteverkets webbplats.

Information

2021-10-01

Den 1:a oktober 2021 sänktes förvaltningsavgiften i Skandia Korträntefond från 0,25% till 0,20%.

 

2021-08-20

Skandia Fonder ändrar fondbestämmelserna för fonden Skandia SMART Balanserad

Skandia Fonder ändrar fondbestämmelserna för fonden Skandia SMART Försiktig

2021-05-17

Skandia Fonder ändrar fondbestämmelserna för fonden Skandia Sverige Exponering.

 

2021-04-21

Idag lanserar Skandia tre nya indexnära mixfonder med olika risknivåer för den som söker ett enkelt sparande. Med de nya fonderna har över hälften av Skandias egna fonder ett hållbarhetsfokus.

Mix 100 Exponering: Fonden passar sparare som önskar en fond med hållbarhetsfokus som är indexnära med aktiva inslag samt hög risk. Fonden är exponerad mot 38 procent svenska aktier och 62 procent globala aktier. Avgiften är satt till 0,55 procent.

Mix 60 Exponering: Fonden passar sparare som önskar en fond med hållbarhetsfokus som kombinerar indexnära aktieförvaltning med en ränteportfölj som har hållbarhetsfokus samt medelhög risk. Fonden är exponerad mot 60 procent aktier och 40 procent räntor. Avgiften är satt till 0,50 procent.

Mix 30 Exponering: Fonden passar sparare som önskar en fond som har hållbarhetsfokus som kombinerar indexnära aktieförvaltning med en ränteportfölj med hållbarhetsfokus samt måttlig risk. Fonden är exponerad mot ca 30 procent aktier och 70 procent räntor. Avgiften är satt till 0,45 procent.