Gå till innehåll
Klossar i en glaskupa

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Skandia Link

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter skapar möjligheter att öka jämförbarheten hos informationen om finansiella produkters hållbarhetsprofil. Under rubrikerna nedan framgår information om hållbarhetsrelaterade upplysningar om Skandia Link.

Hållbarhets­relaterade upp­lysningar Skandia Link

Publiceringsdatum: 2023-01-01(senast uppdaterad 2024-05-16)

 • Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Skandia Links fonderbjudande består huvudsakligen av fonder som främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål enligt klassificering med EU-förordning 2019/2088. Det är kundens val av fonder inom fondförsäkringen som avgör om och hur dessa egenskaper också blir uppfyllda. Vid val av fonder som har hållbarhet som mål finns ytterligare förklaringar om hur dessa inte orsakar betydande skada för något av målen för hållbar investering i vår fondlista. Vad gäller integrering av hållbarhetsrisker och deras eventuella påverkan på avkastningen hänvisas till respektive fonds informationsbroschyr.

 • Vår fondförsäkring, Skandia Link, främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper. Baskravet för alla fonder är att fondens förvaltare ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, ha en policy för miljö-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter samt ha tillräckliga resurser för att kunna implementera ett robust arbete och redogöra för hur fonden beaktar relevanta hållbarhetsaspekter på ett relevant sätt. Vårt fondutbud är noga utvalt för att våra kunder enkelt ska kunna välja fonder efter önskemål om hållbarhetsinriktning.

  Hållbarhetsfokuserade fonder är kvalitetsgranskade fonder som vi bedömer har en särskilt genomarbetad hållbarhetsstrategi och att fondens förvaltare aktivt väljer in investeringar utifrån deras goda hållbarhetsegenskaper. Fonden kan också investera med fokus på ett särskilt hållbarhetsrelaterat tema, exempelvis klimatomställning, vattenrening eller social hållbarhet. Vi erbjuder flertalet hållbarhetsfokuserade alternativ inom alla stora fondkategorier som är viktiga byggstenar i kundernas sparande. Här ingår de större aktiemarknaderna, både inom aktiv och indexnära förvaltning samt ränte- och blandfonder.

  Ett flertal mer nischade hållbarhetsfokuserade aktiefonder erbjuds också för de kunder som önskar en mer specifik typ av investering inom exempelvis förnyelsebar energi. Bredden i det hållbara fondutbudet innebär också att vi kan erbjuda våra kunder möjligheten att sätta samman portföljer av fonder med utmärkande hållbarhetsansats i linje med önskad risknivå.

 • I fondförsäkring ingår fonder som främjar hållbar utveckling eller har hållbarhet som mål, exempelvis Parisavtalets klimatmål eller FN:s globala hållbarhetsmål.  Vi kvalitetsgranskar alla fonderna vi erbjuder och bedömer då bland annat hur de beaktar hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i sina investeringar. I den utvärderingen ingår hur fondbolagen arbetar med att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten. I besluten om vilka fonder som ska erbjudas premieras fonder som har ett relevant, systematiskt arbete med hög kompetens inom hållbarhet. Vi utvärderar löpande hållbarhetsarbetet för samtliga fonder i fondförsäkringserbjudandet. Utvärderingen fungerar som utgångspunkt för de löpande diskussioner som vi har med förvaltare om hållbarhet och är en del i den ordinarie regelbundna förvaltarutvärderingen. Förvaltarna ska visa vilja till en positiv förflyttning om vi identifierar brister. Fonder som inte visar vilja eller förmåga att leva upp till våra hållbarhetsförväntningar avvecklas från fonderbjudandet.

  Som underlag för analysen används flera typer av informationskällor: a) fondbolagens egna beskrivningar av hur deras fonder beaktar hållbarhetsaspekter, b) intervjuer med fondförvaltaren samt c) kompletterande analyser med fokus på innehavens bidrag till FN:s 17 globala hållbarhetsmål samt graden av överensstämmelse med Skandias lista över exkluderade bolag.

  Fonderna granskas regelbundet utifrån om de har innehav på vår lista över exkluderade bolag och om de arbetar i linje med Skandias ställningstaganden. Detta sker både vid den initiala utvärderingen och löpande efter att fonden inkluderats i vårt utbud. Vi kan inte garantera 100 % samstämmighet men vi arbetar med olika metoder för att över tid gradvis harmonisera. Skandias ställningstaganden utvecklar Skandias syn på olika relevanta hållbarhetsfaktorer och omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och klimat samt affärsetik men även sektorer med särskilda hållbarhetsrisker såsom tobak, kontroversiella vapen, fossila bränslen, cannabis, etc.

  Det är kundens val av fonder inom fondförsäkringen som avgör om och hur dessa egenskaper också blir uppfyllda. Information om respektive fonds investeringsstrategi framgår i upplysningar som publiceras i vår fondlista.

 • I fondförsäkring ingår fonder som främjar hållbar utveckling eller har hållbarhet som mål, exempelvis Parisavtalets klimatmål eller FN:s globala hållbarhetsmål. Det är kundens val av fonder inom fondförsäkringen som avgör om och hur dessa egenskaper också blir uppfyllda. Information om hur respektive fonds andel framgår i upplysningar som publiceras i vår fondlista.

  Andelen fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper uppgår för närvarande (2023-04-17) till 73 % och andelen fonder som har hållbar investering som mål uppgår till 14 % av fondutbudet.

 • Vi granskar hur fondbolagen fonder beaktar hållbarhetsaspekter i förvaltningen, vilket vi kompletterar med våra egna hållbarhetsanalyser av fondernas innehav. Skandias ambition är även att Skandias ställningstaganden och kriterier ska vara vägledande för fonderna i Skandia Link.

 • Vi använder ett egenutvecklat systemstöd för att genomlysa hur fondernas innehav bidrar till FN:s 17 globala hållbarhetsmål samt graden av överensstämmelse med Skandias lista över exkluderade bolag.

 • Vi använder ett egenutvecklat systemstöd för att genomlysa hur fondernas innehav bidrar till FN:s 17 globala hållbarhetsmål samt graden av överensstämmelse med Skandias lista över exkluderade bolag. Vi inhämtar fondernas innehavsdata från exempelvis Morningstar eller direkt från fondbolagen. Fondernas innehav genomlyses sedan med avseende på internt framtagen hållbarhetsanalys samt utifrån data från externa analysleverantörer (framför allt ISS ESG och Sustainalytics).

  Skandias hållbarhetsanalytiker och portföljförvaltare ansvarar för att kontinuerligt utveckla Skandias interna analysmodeller och -verktyg samt för att verifiera datakvaliteten i inköpt data och analys. Både intern och extern hållbarhetsanalys läses in i en intern databas för att underlätta datahantering, uppföljning och rapportering. I de fall tillförlitliga hållbarhetsdata saknas görs en uppskattning av Skandias hållbarhetsanalytiker, portföljförvaltare och/eller externa analysleverantörer.

 • Innehaven i fonder i fondförsäkring genomlyses med avseende på internt framtagen hållbarhetsanalys samt utifrån data från externa analysleverantörer (framför allt ISS ESG och Sustainalytics). I de fall tillförlitliga hållbarhetsdata saknas görs en bedömning av Skandias hållbarhetsanalytiker, portföljförvaltare och/eller externa analysleverantörer.

 • Vi utvärderar löpande hållbarhetsarbetet för samtliga fonder i fondförsäkringserbjudandet, i syfte att successivt öka hur fonderna beaktar och främjar hållbarhetaspekter i sina investeringsprocesser. Fonderna betygssätts utifrån sitt hållbarhetsarbete, vilket vi återkopplar till fondbolagen.

 • Fonderna betygssätts utifrån sitt hållbarhetsarbete, vilket vi återkopplar till fondbolagen. Utvärderingen fungerar som utgångspunkt för de löpande diskussioner som vi har med förvaltare om hållbarhet och är en del i den ordinarie regelbundna förvaltarutvärderingen. Fonderna ska visa vilja och förmåga till en positiv förflyttning om vi identifierar brister eller förbättringspotential samt ha en trovärdig extern kommunikation inom detta område. Fonder som inte visar vilja att leva upp till våra hållbarhetsförväntningar avvecklas från fonderbjudandet.

 • För denna finansiella produkt har inget index valts som ett referensvärde för att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.

Hållbarhets­bilagor Skandia Link

Den här produkten främjar miljö­relaterade eller sociala egen­skaper men har inte hållbara investeringar som mål. Valet av fonder inom försäkringen avgör om och hur dessa egen­skaper också blir uppfyllda.

Bilaga till förköpsinformationen med information om respektive fonds miljö­relaterade eller sociala egenskaper finns att läsa i fondens informations­broschyr i fondlistan.

Bilaga till årsbesked med information om i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala egenskaperna för respektive fond har uppnåtts under föregående verksamhetsår finns att läsa i fondens årsberättelse i fondlistan.