Gå till innehåll
Grönt paraply

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Skandia Liv

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter skapar möjligheter att öka jämförbarheten hos informationen om finansiella produkters hållbarhetsprofil. Under rubrikerna nedan framgår information om hållbarhetsrelaterade upplysningar om Skandia Liv.

Hållbarhets­relaterade upplysningar Skandia Liv

Publiceringsdatum: 2023-01-01 (senast uppdaterad 2024-05-17)

 • Skandia Liv främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Skandia Liv omfattas dock av mål inom ramen för Skandias klimatfärdplan och innehåller en viss andel hållbara investeringar.  

  Skandia Liv följer en klimatfärdplan som syftar till att investeringarna ska stödja de globala klimatmålen i Parisavtalet. Vår ambition är att väsentligt och stegvis minska vår exponering mot fossila bränslen. Målsättningen är att till 2025 fördubbla våra gröna investeringar samtidigt som vi reducerar innehaven i fossila bränslen med 75 procent, jämfört med 2018. Skandia Liv har även ett åtagande inom ramen för Climate Investment Coalition, vilket innebär att vi ska investera ytterligare 40 miljarder kronor i klimatlösningar till 2030 jämfört med 2020.  

  Vidare har Skandia utvecklat ett ramverk, Hållbarhetspyramiden, som syftar till att förklara hur de investeringar vi gör är fördelade utifrån olika hållbarhetsnivåer. Varje innehav har utifrån fastställda definitioner och kriterier klassificerats enligt en av de tre nivåerna; Ansvarsfulla investeringar, Hållbara investeringar och Lösningsinvesteringar. En hållbar investering definierar vi som en investering som vi bedömer till viss del bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet. Det inkluderar en delmängd som vi klassar som Lösningsinvesteringar då deras inriktning i stor utsträckning syftar till att vara lösningar till dessa hållbarhetsmål. 

  Hållbarhetspyramiden 2.png

  Ansvarsfulla investeringar: Våra grundkrav på ansvarsfulla investeringar omfattar principer och processer som baseras på internationellt etablerade hållbarhetsnormer och riktlinjer, såsom FN:s Global Compact. Vi väljer bort investeringar i vissa branscher, bolag och länder, och vi agerar som ägare för att bidra till en positiv förflyttning i bolag som uppvisar brister i sitt ansvar.  

   

  Hållbara investeringar: Utöver att uppfylla våra grundkrav gör vi investeringar som vi bedömer till viss del bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet. Nivån Hållbara investeringar omfattar:  

  • Aktier (noterade och onoterade) samt räntebärande instrument i bolag 
   • med produkter och/eller tjänster som till viss del bidrar med lösningar på miljömässiga eller sociala behov, såsom minskade utsläpp av växthusgaser, cirkulära materialflöden, vattenhushållning, hållbart jord- och skogsbruk, hälsa, utbildning och minskad fattigdom; och/eller  
   • som arbetar systematiskt och målstyrt med väsentliga hållbarhetsfrågor inom ramen för sin egen verksamhet och därigenom uppnår minskad klimatpåverkan, en effektiv användning av resurser och förbättrade villkor för anställda, leverantörer och lokalsamhällen; och/eller  
   • i sektorer som traditionellt har haft en betydande miljö- och klimatpåverkan, men som ställer om sin verksamhet och kan visa på tydliga och positiva resultat till följd av denna omställning.  
  • Infrastrukturprojekt som bidrar till en hållbar omställning i samhället.  
  • Direktägda fastigheter certifierade enligt etablerade miljöcertifieringsprogram (såsom Miljöbyggnad samt BREEAM), samt fastigheter med hög energiklass.  

   

  Lösningsinvesteringar: Vi söker och gör löpande investeringar vars inriktning i stor utsträckning syftar till att vara lösningar på FN:s globala hållbarhetsmål och målen i Parisavtalet. Nivån Lösningsinvesteringar omfattar:  

  • Gröna och sociala obligationer vars syfte är att finansiera miljömässig och social utveckling i bolags eller andra organisationers verksamhet.  
  • Obligationer utgivna av utvecklingsbanker i syfte att förbättra sociala livsvillkor och miljö i utvecklingsländer.  
  • Aktier (noterade och onoterade) samt räntebärande instrument i bolag med produkter och/eller tjänster vars syfte är att bidra med lösningar på miljömässiga eller sociala behov, såsom minskade utsläpp av växthusgaser, cirkulära materialflöden, vattenhushållning, hållbart jord- och skogsbruk, hälsa, utbildning och minskad fattigdom.  
  • Infrastrukturprojekt som tydligt bidrar till lösningar på samhällsutmaningar, med tonvikt på förnybar energi.  
  • Direktägda fastigheter certifierade enligt de högsta nivåerna inom etablerade miljöcertifieringsprogram (såsom Miljöbyggnad samt BREEAM). 

  Vår ambition är att öka andelen Hållbara investeringar och Lösningsinvesteringar över tid, där andelsnivån påverkas av utvecklingen på de finansiella marknaderna, Skandias finansiella ställning och med hänsyn till Skandia Livs andra mål och utfästelser såsom att säkerställa garantiåtaganden till kund. 

   

  Beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

  I analysen som görs för att fastställa vilken hållbarhetsnivå varje enskild investering har beaktas en rad olika faktorer och indikatorer. Analysen och valet av indikatorer anpassas efter tillgångsslag och med hänsyn till de hållbarhetsrisker som är materiella för bolagets/investeringsobjektets verksamhet. Möjligheten till detaljerad genomlysning av portföljens innehav varierar. Exempelvis är datatillgången för underliggande innehav mer begränsad för fondinvesteringar med onoterade tillgångar. I de fall tillförlitliga hållbarhetsdata saknas görs en uppskattning av Skandias hållbarhetsanalytiker, portföljförvaltare och/eller externa analysleverantörer. I vissa fall bedömer vi att det inte är möjligt att göra en kvalificerad uppskattning, vilket då framgår i redovisningen.  

  De av regelverket fastställda indikatorerna beaktas på följande vis:  

  För investeringar i bolag
  Indikator Hur tas indikatorerna i beaktande?

  1.1. Utsläpp av växthusgaser

  Scope 1, 2 och 3

  Koldioxidavtrycket för noterade aktier och obligationer i noterade bolag, samt koldioxidutsläpp för direktägda fastigheter mäts och rapporteras årsvis. Vi genomlyser även noterade aktier och noterade obligationsemittenter inom ramen för vår klimatriskanalys. De största utsläpparna adresseras inom ramen för vårt påverkansarbete.

  1.2. Koldioxidavtryck

  Scope 1, 2 och 3

  1.3. Investeringsobjektets växthusgasintensitet

  Scope 1, 2 och 3 /miljon intäkter

  1.4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen

  Andel av investeringar i företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen

  Vi mäter och minskar successivt Skandia Livs investeringar i den fossila energisektorn. Vi väljer då bort investeringar i bolag som vi bedömer har betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets mål:  

  • Bolag som utvinner termiskt kol (om mer än 5 procent av omsättningen). 
  • Renodlade och/eller dominerande aktörer inom okonventionell olja, definierat som utvinning av oljesand och/eller utvinning i norra Arktis (om mer än 5 procent av omsättningen). 
  • Kraftproducenter med hög andel kol (om mer än 25 procent av omsättningen).
  • Energibolag som motverkar Parisavtalet via omfattande lobbying.

  Målsättningen är att till 2025 reducera Skandia Livs innehav i fossila bränslen med 75 procent jämfört med 2018, vilket då motsvarar mindre än 1% av Skandia Livs investeringar.

  1.5. Andel icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion

  Investeringsobjektets andel av icke-förnybar energiförbrukning och icke-förnybar energiproduktion från icke-förnybara energikällor jämfört med förnybara energikällor, uttryckt i procent av totala energikällor

  Denna indikator ingår som en av många indikatorer som, beroende på sektor, kan vara materiella för en samlad bedömning av hållbarhetsrisker vid investeringar i direktägda noterade aktier. För resterande tillgångar tas ingen särskild hänsyn till den specifika indikatorn, men däremot kan icke-förnybar energi beaktas för de bolag/verksamheter där det bedöms vara materiellt.

  1.6. Energiförbruknings­intensitet per sektor med stor klimatpåverkan

  GWh/miljon Euro i intäkter från investeringsobjekt, per sektor med stor klimatpåverkan

  Denna indikator ingår som en av många indikatorer som, beroende på sektor, kan vara materiella för en samlad bedömning av hållbarhetsrisker vid investeringar i direktägda noterade aktier. För resterande tillgångar tas ingen särskild hänsyn till den specifika indikatorn, men däremot kan energikonsumtion beaktas för de bolag/verksamheter där det bedöms vara materiellt.

  1.7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

  Andel av investeringar i investeringsobjekt med platser/projekt belägna i eller i närheten av områden med känslig biologisk mångfald där investeringsobjektens verksamhet påverkar dessa områden negativt

  Noterade aktieinnehav i investeringsportföljen genomlyses regelbundet, med hjälp av externa data, för att bedöma risken för att de medverkar till avskogning i sina verksamheter eller leverantörsled. Om det uppdagas en sådan risk inleds aktivt påverkansarbete och i sista led uteslutning. Detta är ett prioriterat område för det aktiva ägarstyrningsarbetet i Skandia.

  1.8. Utsläpp till vatten

  Ton utsläpp till vatten som genereras av investeringsobjekt, per miljon investerade Euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt

  Denna indikator ingår som en av många indikatorer som, beroende på sektor, kan vara materiella för en samlad bedömning av hållbarhetsrisker vid investeringar i direktägda noterade aktier. För resterande tillgångar tas ingen särskild hänsyn till den specifika indikatorn, men däremot kan utsläpp till vatten beaktas för de bolag/verksamheter där det bedöms vara materiellt.

  1.9. Farligt avfall och radioaktivt avfall

  Ton farligt avfall och radioaktivt avfall som genereras av investeringsobjekt, per miljon investerade Euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt

  Denna indikator ingår som en av många indikatorer som, beroende på sektor, kan vara materiella för en samlad bedömning av hållbarhetsrisker vid investeringar i direktägda noterade aktier. För resterande tillgångar tas ingen särskild hänsyn till den specifika indikatorn, men däremot kan farligt avfall beaktas för de bolag/verksamheter där det bedöms vara materiellt.

  1.10. Brott mot FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

  Andel av investeringar i investeringsobjekt som har varit inblandade i brott mot FN:s Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag

  Samtliga investeringar genomlyses med avseende på denna indikator. Identifieras en avvikelse inleds aktivt påverkansarbete på bolaget och i sista led uteslutning.

  1.11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

  Andel av investeringar i investeringsobjekt utan strategier för att övervaka efterlevnaden av, eller mekanismer för klagomålshantering av brott mot, FN:s Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag

  Noterade aktier genomlyses med avseende på denna indikator. Om brist på processer identifieras görs en bedömning av riskerna och allvarligheten i detta, baserat på en kombination av dialog och/eller andra datapunkter. Vid behov leder det till att vi inleder ett påverkansarbete. Om avvikelse uppdagas hanteras det enligt ovan.

  1.12. Ojusterad löneklyfta mellan könen

  Genomsnittlig ojusterad löneklyfta mellan könen hos investeringsobjekt

  Tillförlitligheten och täckningen i dataunderlaget i bolagens rapportering av denna indikator bedöms vara mycket bristfällig, varför Skandia Liv inte tar särskild hänsyn till indikatorn i nuläget.

  1.13. Jämnare könsfördelning i styrelserna

  Genomsnitt för manlig och kvinnlig representation bland styrelseledamöter i investeringsobjekt, uttryckt i procentandel av samtliga styrelseledamöter

  Denna indikator ingår i bedömningen av hållbarhetsrisk för direktägda noterade aktier, och analyseras ingående för innehav i svenska börsbolag. För resterande tillgångar tas den specifika indikatorn i beaktande endast för de bolag där det bedöms vara en väsentlig fråga.

  1.14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen)

  Andel av investeringar i investeringsobjekt som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen

  Samtliga investeringar utesluter investeringar i bolag som producerar eller distribuerar kontroversiella vapen.
  För investeringar i statliga och överstatliga enheter
  Indikator Hur tas indikatorerna i beaktande?

  1.15. Växthusgasintensitet

  Investeringsobjektens växthusgasintensitet

  Denna indikator tar Skandia Liv inte särskild hänsyn till.  

  Skandia Liv investerar primärt i statsobligationer utgivna av den svenska staten. Per 2023-12-31 utgjorde svenska statsobligationer 100% av portföljens statsobligationer. Sverige har antagit det långsiktiga klimatmålet att utsläppen av växthusgaser ska vara nettonoll år 2045 för att därefter uppnå negativa utsläpp. 

  Vad gäller överstatliga organisationer (exempelvis Världsbanken, Asian Development Bank och African Development Bank) så saknas praxis för hur denna indikator ska beräknas.

  1.16. Investeringsobjektens hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar

  Antal länder där investeringsobjekten har sin hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar (i absoluta tal och relativa tal, dividerat med samtliga länder där investeringsobjekten har sin hemvist), enligt internationella fördrag och konventioner, FN:s principer och i förekommande fall, nationell lagstiftning

  Skandia Liv investerar inte i statsobligationer utfärdade av stater som underlåter att ansluta sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruption är utbredd på en central nivå. Som indikatorer används bland annat Regeringskansliets sanktionslista och Världsbankens Worldwide Governance Indicators. Uteslutna stater publiceras på skandia.se. 

  Skandia Liv investerar primärt i statsobligationer utgivna av den svenska staten. Per 2023-12-31 utgjorde svenska statsobligationer 100% av portföljens statsobligationer. 

  Vad gäller överstatliga organisationer (exempelvis Världsbanken, Asian Development Bank och African Development Bank) så förekommer det i ökad utsträckning att de utfärdar gröna och/eller sociala obligationer, vilka Skandia Liv ofta väljer att investera i.

  För investeringar i fastigheter
  Indikator Hur tas indikatorerna i beaktande?

  1.17. Exponering mot fossila bränslen genom fastigheter

  Andel investeringar i fastigheter som är involverade i utvinning, lagring, transport eller tillverkning av fossila bränslen

  Ingen av fastigheterna i portföljen har koppling till utvinning, lagring, transport eller tillverkning av fossila bränslen.

  1.18. Exponering mot energiineffektiva fastigheter

  Andel av investeringar i energiineffektiva fastigheter

  Skandia Fastigheter arbetar kontinuerligt för ökad resurseffektivitet och miljöhänsyn i den egna verksamheten. Vi har uppsatta mål för att minska fastigheternas CO2-utsläpp och energianvändning samt för att miljöcertifiera samtliga byggnader.

   

   

  Frivillig indikator, miljö:

  Fastigheter 2.18-2.19

  2.18 Utsläpp av växthusgaser scope 1, 2 och 3

  2.19 Energiförbrukningsintensitet GWh/m²

  Skandia Fastigheter arbetar kontinuerligt för ökad resurseffektivitet och miljöhänsyn i den egna verksamheten. Vi har uppsatta mål för att minska fastigheternas CO2-utsläpp och energianvändning samt för att miljöcertifiera samtliga byggnader. Resultatet redovisas publikt årligen.

  Frivillig indikator, socialt:

  Statsobligationer 3.19-3.24

  3.19 Genomsnittsvärde för yttrandefrihet

  3.20 Genomsnittsvärde för respekten för mänskliga rättigheter

  3.21 Graden av korruption i genomsnitt

  3.22 Icke-samarbetsvilliga skattejurisdiktioner

  3.23 Genomsnittlig grad av politisk stabilitet

  3.24 Genomsnittlig grad av rättsstatlighet

  Skandia Liv investerar primärt i statsobligationer utgivna av svenska staten (per 2023-12-31 var samtliga statsobligationer i portföljen utgivna av svenska staten.) Därtill placerar vi i flertalet obligationer utgivna av svenska kommuner och regioner.  

  Sverige placerar sig i topp i de internationella granskningar som görs av länders yttrandefrihet, politiska stabilitet, mänskliga rättigheter, korruption och skattehantering. Vi använder oss av följande etablerade källor för vår bedömning av indikator 3.19-24:  

  #19. Freedom of expression: Freedom House ‘Freedom of expression and Belief’, Worldbank Worldwide Governance Indicators ‘Voice and Accountability’ 

  #20. Human rights performance: Freedom House ‘Personal Autonomy and Individual Rights’ 

  #21. Control of corruption score: Worldbank Worldwide Governance Indicators ‘Control of Corruption’, Transparency International ‘Corruption Perception Index’ 

  #22. Non-cooperative tax jurisdictions: EU’s lista över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet 

  #23. Political stability: Worldbank Worldwide Governance Indicators ‘Political Stability and Absence of Violence/Terrorism’ 

  #24. Rule of law: Freedom House ‘Rule of Law’, Worldbank Worldwide Governance Indicators ‘Rule of Law’

  Beaktande av OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt ILO:s kärnkonventioner 

  Skandia stödjer och har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI (Principles for Responsible Investment) och FN:s Global Compact, ett FN-initiativ för ansvarsfullt företagande. Bolagen som Skandia har direkt aktieinnehav i eller annan exponering mot, till exempel genom räntebärande värdepapper, förväntas ta ansvar för människor och miljö samt ha en god bolagsstyrning.  

  Bolagen bör öppet och transparent rapportera om sitt hållbarhetsarbete och följa principerna i följande ramverk och riktlinjer:  

  • FN:s Global Compact  
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag  
  • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter  
  • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), ett internationellt initiativ som syftar till att främja samhällets klimatomställning genom att verka för att bolag och andra aktörer tillgängliggör tydlig klimatrelaterad finansiell information om sina verksamheter.  

   

  Dessa ramverk och riktlinjer bygger i sin tur på internationella konventioner, däribland följande:  

  • FN:s konvention om barnets rättigheter  
  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna  
  • ILO:s kärnkonventioner  
  • Konventioner om mutor och korruption  
  • Internationella miljökonventioner  

  Skandia förväntar sig att bolagen följer riktlinjerna och arbetar i linje med konventionerna oavsett om de riktar sig till stater eller enskilda organisationer och oavsett om de länder där bolagen verkar är bundna av konventionerna eller har svagare eller ringa rättighetslagstiftning på området. Vidare vill Skandia att svenska bolag agerar som föredömen beträffande hållbarhetsfrågor.  

  Skandia granskar återkommande sina investeringar. Om ett bolag inte följer ovan nämnda ramverk och riktlinjer på ett för Skandia godtagbart sätt, utvärderas avvikelsen. Vi bedriver ett aktivt ägarskap och initierar då dialog för att påverka bolaget att utveckla sin verksamhet. Det betyder till exempel att Skandia noga ska följa händelseutvecklingen i bolaget, föra samtal med bolagens ledning och, i tillämpliga fall, rösta på bolagsstämmor. Främst avser Skandia att föra dialog med ett sådant bolag i syfte att det ska rätta till missförhållandena. Ytterst, i de fall när tillräcklig förbättring bedöms osannolik, kan ett bolag komma att uteslutas som investeringsobjekt. I de fall Skandia har exponering mot bolag via investeringsfonder adresserar vi motsvarande avvikelser med fondens förvaltare i syfte att utveckla förvaltarens processer och dialog om det innehav som avvikelsen avser.  

  För de kategorier av portföljen som vi benämner som Hållbara investeringar och Lösningsinvesteringar ingår inga bolag där vi identifierat avvikelser från internationella hållbarhetsnormer. 

 • Skandia Liv främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper genom att välja in, välja bort och påverka investeringar. 

  Väljer in investeringar som bidrar till positiva effekter hållbarhet  

  Vi analyserar hållbarhetsnivån i Skandia Livs samtliga investeringar genom att använda en egenutvecklad analysmodell. Den bygger på hållbarhetsindikatorer som analyserar investeringar utifrån två hållbarhetsdimensioner:  

  • I vilken utsträckning investeringsobjektets produkter och tjänster bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.  
  • Hur väl investeringsobjektet hanterar hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter i sin verksamhet.  

  Analysen och valet av indikatorer anpassas efter tillgångsslag och med hänsyn till de hållbarhetsrisker som är materiella för bolagets/investeringsobjektets verksamhet. Möjligheten till detaljerad genomlysning av portföljens innehav varierar. Exempelvis är datatillgången för underliggande innehav mer begränsad för fondinvesteringar med onoterade tillgångar. I de fall tillförlitliga hållbarhetsdata saknas görs, där så är möjligt och relevant, en uppskattning av Skandias hållbarhetsanalytiker, portföljförvaltare och/eller externa analysleverantörer. 

  Väljer bort investeringar som bidrar till negativa konsekvenser för hållbarhet och som kan innebära en betydande hållbarhetsrisk 

  Skandia Liv väljer bort investeringar utifrån följande hållbarhetsindikatorer:   

  Kontroversiella vapen  

  Bolag som utvecklar, producerar, underhåller eller distribuerar komponenter eller system specifikt utvecklade för kärnvapen, klustervapen, landminor, kemiska eller biologiska vapen, i enlighet med respektive FN-konvention för dessa produktgrupper.  

  Fossila bränslen  

  Vi minskar successivt Skandia Livs exponering mot den fossila energisektorn. Vi väljer då bort investeringar i bolag som vi bedömer har betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets mål:  

  • Bolag som utvinner termiskt kol (om mer än 5 procent av omsättningen).  
  • Renodlade och/eller dominerande aktörer inom okonventionell olja, definierat som utvinning av oljesand och/eller utvinning i norra Arktis (om mer än 5 procent av omsättningen). 
  • Kraftproducenter med hög andel kol (om mer än 25 procent av omsättningen).  
  • Energibolag som motverkar Parisavtalet via omfattande lobbying.   

   

  Tobak  

  Bolag som producerar tobak (om mer än 5 procent av omsättningen).   

  Cannabis  

  Bolag som producerar eller distribuerar cannabis för rekreationsanvändning (om mer än 5 procent av omsättningen). Vi har en restriktiv hållning till bolag involverade i cannabis för medicinskt bruk.   

  Normbrott och bristande hantering av höga hållbarhetsrisker  

  Bolag med allvarliga brister i sin hantering av miljö, sociala aspekter, affärsetik eller bolagsstyrning, i del fall bolagen inte bedöms visa tillräcklig vilja eller förmåga att utveckla sitt hållbarhetsarbete och därmed åtgärda bristerna. Även bolag med hög hållbarhetsrisk kan väljas bort, exempelvis vissa bolag med verksamhet inom kryptovaluta.   

  Statsobligationer  

  Statsobligationer utfärdade av stater som underlåter att ansluta sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruption är utbredd på en central nivå. Per 2023-12-31 utgjorde svenska statsobligationer 100% av portföljens statsobligationer.   

  I de fall vi är indirekta ägare kan exkluderingar i enlighet med ovan inte alltid garanteras. Vi arbetar, och gör löpande förändringar, för att implementera lösningar för detta.   

  Påverkar investeringar i en hållbar riktning  

  Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete på bolag vi har ägarintressen i. Detta arbete omfattar flera typer av aktiviteter, så som reaktiv, proaktiv och tematisk påverkan samt röstning på bolagsstämmor och medverkan i valberedningar. Oavsett metod är målet att förbättra både hållbarhet och lönsamhet i bolagen samtidigt som negativa konsekvenser för människor och miljö förebyggs. En viktig utgångspunkt i arbetet är våra ställningstaganden. Påverkansarbetet beskrivs mer utförligt i avsnitt k nedan.

 • Investeringsstrategi 

  Skandia Liv (traditionell försäkring) innebär att Skandia förvaltar spararnas kapital och ger en garanti. Skandias mål för Skandia Liv är att maximera värdet för kunder, över livstiden av deras försäkringar genom att kombinera en god avkastning med ett sunt risktagande samt vara ett föredöme i arbetet med hållbarhet. Skandia Liv ger ett garanterat minsta belopp när det är dags för utbetalning.   

  Skandia Livs investeringsstrategi har som mål att skapa långsiktigt god och stabil avkastning för kundens försäkringskapital. Vi fördelar det förvaltade kapital på många olika typer av tillgångsslag och innehav. Syftet är att skapa en robust portfölj med god förmåga att ge stabil avkastning under perioder med olika typer av utveckling på de finansiella marknaderna.   

  Utöver god och stabil avkastning främjar Skandia Liv miljömässiga och sociala hållbarhetsegenskaper genom att beakta hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten och utifrån det välja in, välja bort och påverka investeringar på det sätt som beskrivits ovan.   

  Policy för att bedöma god styrning i investeringsobjekten 

  Skandias policy om ansvarsfulla investeringar inklusive principer för aktieägarengagemang beskriver ställningstaganden och förhållningssätt för att bedöma god bolagsstyrning i investeringarna. Exempelvis granskar vi då hur bolagens ersättningsstrukturer främjar långsiktigt värdeskapande, hur bolagen hanterar affärsrisker inklusive skatterisker samt att goda arbetsförhållanden säkerställs.   

  Vi genomlyser investeringarna regelbundet utifrån våra ställningstaganden. För de investeringar där vi utgör en större ägare i bolaget granskar vi förslag till beslut på bolagens stämmor. Skandia prioriterar att utöva rösträtten för de innehav där vi är en större ägare, sett både till procentuellt ägande i bolaget och som en andel av det förvaltade kapitalet, samt i bolag där tematiska eller ägarstyrningsrelaterade frågor bedöms ha särskilt fokus. Rösträtten utövas både på den svenska marknaden och på utländska marknader. Vid investeringar i externa fonder bedömer vi fondförvaltarens kapacitet att verka för god bolagsstyrning. 

 • Vår planerade avsikt är att portföljen ska vara anpassad till miljörelaterade och sociala egenskaper till närmare 100%. Skandia Liv kan innehålla indirekta exponeringar mot exkluderade bolag/investeringsobjekt via indexderivat och externt förvaltade fonder. Per 2023-12-31 uppgick den andelen till <0,01% av Skandia Livs investeringar. Vi söker och implementerar löpande åtgärder för att ytterligare reducera denna andel.  

  För information om hur Skandia Liv främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, hänvisas till avsnitt b och c. 

 • Skandias policy om ansvarsfulla investeringar ligger till grund för hur vi analyserar, värderar och hanterar hållbarhetsrisker i investeringar och investeringarnas potentiellt negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Ställningstaganden i policyn implementeras genom kompletterande styrdokument exempelvis investeringsriktlinjer och avtal med de interna och externa kapitalförvaltare som har uppdrag att förvalta kapital i Skandia Liv.   

  Samtliga investeringar genomlyses med avseende på hållbarhetsnivå och utifrån de exkluderingskriterier som framgår av Skandias policy om ansvarsfulla investeringar. Exkluderade bolag är stoppade från handel i våra system och kontrolleras löpande.

 • Skandia Liv tillämpar en dokumenterad investerings- och hållbarhetsprocess, såsom beskrivet i de tidigare avsnitten. Vi analyserar hållbarhetsnivån i Skandia Livs samtliga investeringar, baserat på egen hållbarhetsanalys samt data från externa analysleverantörer. Resultatet redovisas publikt årligen.

 • Skandia Livs innehav genomlyses med avseende på internt framtagen hållbarhetsanalys samt utifrån data från externa analysleverantörer (exempelvis ISS ESG och Sustainalytics), för att säkerställa att innehaven följer de uppsatta hållbarhetskriterierna som framgår av Skandias Policy om Ansvarsfulla Investeringar. Skandias hållbarhetsanalytiker och portföljförvaltare ansvarar för att kontinuerligt utveckla Skandias ställningstaganden, interna analysmodeller och -verktyg samt för att verifiera datakvaliteten i inköpt analys. Både intern och extern hållbarhetsanalys läses in i en intern databas för att underlätta datahantering, uppföljning och rapportering. I de fall tillförlitliga hållbarhetsdata saknas görs en uppskattning av Skandias hållbarhetsanalytiker, portföljförvaltare och/eller externa analysleverantörer. I vissa fall bedömer vi att det inte är möjligt att göra en kvalificerad uppskattning, vilket då framgår i redovisningen. Exempelvis gäller det för några av regelverkets fastställda negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact, PAI). Skandia Livs hållbarhetsparametrar mäts regelbundet och resultatet redovisas publikt årligen.

 • I vissa fall kan det förekomma eftersläpning i portföljbolagens, analysleverantörernas och externa förvaltares rapportering av hållbarhets- och portföljdata, vilket medför att den informationen som vi baserar våra bedömningar på kan ha förändrats. Vidare är möjligheten till detaljerad genomlysning av underliggande innehav begränsad för fondinvesteringar med onoterade tillgångar.   

  Vår bedömning är dock att den hållbarhetsinformation som vi redovisar är korrekt och baserad på kvalificerade avvägningar.

 • Vi analyserar hållbarhetsnivån i Skandia Livs samtliga investeringar genom att använda en egenutvecklad modell, som beskrivits tidigare i detta material. Modellen baserar sig på internt framtagen hållbarhetsanalys samt data från externa analysleverantörer. Analysen och valet av indikatorer anpassas efter tillgångsslag och med hänsyn till de hållbarhetsrisker som är materiella för bolagets/investeringsobjektets verksamhet. Vi avstår från att investera i bolag/investeringsobjekt som inte möter våra hållbarhetskriterier.

 • Som en del i vårt ägararbete bedriver vi påverkan mot bolag som vi har ägarintressen i, samt genom dialog med de externa förvaltare vi noggrant valt ut och regelbundet granskar. Målet för Skandia är alltid att påverka bolagen, och ibland hela branscher, till att komma till rätta med eventuella brister i hållbarhetsarbetet och förbättra sitt förebyggande arbete med miljö, sociala aspekter, affärsetik och bolagsstyrning. Utöver detta uppmuntrar Skandia bolagen att stärka och öka transparensen i sin publika rapportering för att investerare ska kunna basera sin analys och sina beslut på adekvat och korrekt information. En viktig utgångspunkt är våra ställningstaganden inom olika hållbarhetsområden, som preciserar policyn om ansvarsfulla investeringar och tydliggör vilken förväntansbild Skandia har på bolagens agerande. 

  Skandias möjligheter att påverka bolag i en hållbar riktning varierar utifrån vilken ägarform och generellt inflytande i övrigt som Skandia har gentemot bolagen. Påverkansaktiviteterna utformas därmed utifrån de specifika förutsättningarna, och kan ske genom att Skandia driver enskild dialog direkt med bolaget, genom att bedriva gemensam dialog med andra investerare och ombud, eller genom att ingå i olika, för Skandia relevanta och strategiskt utvalda, investerarinitiativ. 

  Vårt påverkansarbete omfattar flera typer av aktiviteter: 

  • Reaktiv påverkan i de fall vi identifierat brister i ett bolags hållbarhetsarbete, till exempel i form av en incident eller kontrovers.  
  • Proaktiv påverkan i de fall vi identifierar förbättringsmöjligheter i ett bolags hållbarhetsarbete eller som en del i vår bolagsanalys. Vi prioriterar de bolag där vi är större ägare för proaktiv påverkan.  
  • Tematisk påverkan är en form av proaktiv påverkan där flera bolag adresseras samtidigt inom områden som vi bedömt som särskilt viktiga, till exempel klimat, biologisk mångfald eller korruption.  
  • Röstning på bolagsstämmor och medverkan i valberedningar. 

   

  Vår huvudstrategi är att vara kvar som ägare och försöka påverka bolagen i en mer hållbar riktning, men i vissa fall leder inte påverkansaktiviteterna till en acceptabel lösning och då säljs investeringarna tills bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder. I de fall Skandia har exponering mot bolag via fonder adresserar vi motsvarande avvikelser med fondens förvaltare i syfte att utveckla förvaltarens processer och dialog om det innehav som avvikelsen avser.  

   Skandias påverkansarbete redovisas årligen i en separat rapport tillgänglig på skandia.se.

 • Skandia Liv tillämpar inget index som referensvärde för de miljömässiga eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.

Hållbarhets­bilagor Skandia Liv

Den här produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbara investeringar som mål.

Läs om produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper i denna bilaga till förköps­information.

Information om i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala egenskaperna för produkten har uppnåtts under föregående kalenderår publiceras i denna bilaga till årsbesked.