Gå till innehåll

Bättre men mer ojämnt för varje dag

Världsekonomin står i startgroparna för en kraftig återhämtning, och tillväxten i år kommer tangera tidigare rekordnivåer. Det som kommer vara det tydligaste mönstret under 2021, och som vi redan har hunnit se tecken på, är hur den glödheta amerikanska ekonomin utökar sitt försprång gentemot övriga världen. Återhämtningen kommer därmed inte vara lika synkroniserad som förra årets inbromsning och i slutet av året kommer vi se stora regionala skillnader i tillväxten.

Osynkroniserat uppsving väntar  

Den globala massvaccineringen är nu i full gång, men präglas av betydande skillnader mellan länder och regioner. Framförallt utmärker sig Israel där hittills 60 procent av befolkningen fått sin första vaccindos, men även Storbritannien och USA har varit framgångsrika där 45 respektive 25 procent har fått åtminstone en dos. På andra håll i världen går det betydligt långsammare och Europa har tydligt hamnat på efterkälken. Dessa skillnader i utrullningen av vaccinationer har en avgörande roll för hur snabbt återhämtningen kan ta mer ordentlig fart. Att USA ligger i framkant bidrar till att deras ekonomi kommer igång mycket snabbt, medan Europas återstart fördröjs. Återhämtningen kommer därmed inte vara lika synkroniserad som förra årets inbromsning.

USA från klarhet till klarhet

Med en förväntad tillväxttakt om närmare 6 procent för global BNP kommer 2021 bli bland de starkaste tillväxtåren någonsin. Till följd av sin storlek har USA historiskt sett gett ett stort bidrag till den globala tillväxten och med årets kraftiga uppsving väntas bidraget under 2021 bli ännu större.  Efterfrågan i USA kommer stärkas ordentligt kommande månader och redan nu ser vi tydliga uppgångar i detaljhandelsförsäljningen och privat konsumtion. Även industrin fortsätter att visa på påtaglig styrka. Ett exempel på det är den första konjunkturbarometern för mars som kom in på den högsta nivån på 48 år.

Marknadsbrev mars 2021 - usa ism.png

Det är dock inte bara snabba vaccinationer som lyfter USA:s tillväxt i år. Nu när den nya administrationens stimulanspaket har fått grönt ljus i kongressen kommer ekonomin få ordentlig skjuts av nya kontantutbetalningar till hushållen och andra åtgärder. Siffror visar att hushållen i genomsnitt har en mycket god finansiell ställning redan i dagsläget, och med nya stimulanser kommer inkomsterna bli ännu högre. Kombinationen av fortsatt snabb vaccinering och ännu ett stimulanspaket gör att utsikterna framöver ser urstarka ut. 

Motvind i Europa försenar rekylen                

Kontrasterna mot Europa är tydliga. Kontinenten har fått en trög start på året. Flera länder har återinfört och förlängt restriktioner i takt med att smittspridningen återigen tagit fart. Klyftan mellan den amerikanska och europeiska tjänstesektorn ser därmed ut att bestå åtminstone ett tag till. I mars var visserligen konjunkturbarometrarna för både industrin och tjänstesektorn i Europa överraskande starka och en rekyl ligger i korten när restriktionerna väl lättas. Men det sker senare än i USA och den blir inte lika kraftig eftersom den inte eldas på av lika stora stimulanser. Det som dock utmärker sig mycket positivt i Europa är fortsatt industrin. En viktig orsak är stark global efterfrågan där inte minst tillväxtmarknader, med Kina i spetsen, bidrar till lyftet. Sammantaget innebär dock förlängda restriktioner, försenad vaccinutrullning och relativt sett mindre finanspolitiskt stöd att tillväxtrekylen blir fördröjd. Skillnaden mot USA:s framstöt kommer bli påtaglig under resten av året.

I början av en ojämn och ovanlig konjunkturcykel                 

När vi för en månad sedan släppte Placeringsutsikter var vår bedömning att världsekonomin befann sig i början av en ny konjunkturcykel. Det är fortsatt vår syn. Men i takt med att månaderna går blir det allt tydligare att tillväxten i världen kommer vara väldigt ojämnt fördelad. Medan USA kommer marschera fram i turbofart, och redan mot slutet av året upplevas som långt fram i cykeln, kommer Europa och olika tillväxtländer ha mer av en normal återhämtning i år.

Växande skillnader kommer även påverka förutsättningarna för den ekonomiska politiken och i förlängningen de finansiella marknaderna. Under förra året försvagades den amerikanska dollarn – delvis på grund av att ränteskillnaderna mellan USA och omvärlden minskade. Hittills i år ser vi det omvända och de senaste månaderna har även dollarn tagit igen delar av fjolårets tapp. Senare i år kan det bli aktuellt med minskat penningpolitiskt stöd i USA, medan tongångarna i Europa snarare har gått i omvänd riktning under inledningen av året. Historiskt har dessutom dollarn tenderat att stärkas när USA:s tillväxt ökar mer än på andra håll, vilket ligger i korten för i år. Om det leder till att ränteskillnaderna mellan USA och omvärlden växer under året så kan det tala för en starkare dollar framöver.

Marknadsbrev mars 2021 - usa emu.png

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.