Gå till innehåll

Tillfälliga tveksamheter ändrar inte ljusa utsikter

Tillväxten i världsekonomin håller just nu på att ta ordentlig fart, men den senaste tidens siffror har visat på tröghet, framför allt i Sverige och Europa. Det påverkar dock inte utsikterna som fortsatt är mycket goda för i år. Samtidigt ger vårens besvikelser i statistiken – även om de är tillfälliga – en påminnelse om att vägen framåt inte kommer att vara spikrak.

Tillfällig tvekan i svensk statistik under våren                        

Den tröga utvecklingen under årets första månader bidrog till att den ekonomiska återhämtningen fördröjdes på många håll. Vår bedömning är fortsatt att tillväxten kommer växla upp ordentligt under andra halvåret i år. Men även om återhämtningen pågår, så har makrostatistiken under våren inte varit helt övertygande. Framför allt pekade svensk statistik på tveksamheter i april då BNP-indikatorn sjönk. Nedgången förklaras till stor del av vikande nybilsförsäljning, men även inom andra kategorier var utvecklingen trög. Det ändrar dock inte våra utsikter då vårens tveksamma statistik fortfarande präglades av hög smittspridning. Sedan dess har som bekant antalet insjuknade sjunkit ordentligt och vi förväntar oss därför att konsumtionen kommer ta ordentlig fart under kommande månader. En försmak av det fick vi nyligen då detaljhandelsförsäljningen i maj steg markant. Dessutom visar en undersökning från Konjunkturinstitutet att stämningsläget i svensk ekonomi är mycket starkt samtidigt som anställningsplanerna är på de högsta nivåerna någonsin. Trögheten i vårens statistik var därför ytterst tillfällig och vår syn är fortfarande att svensk ekonomi kommer lägga in ytterligare en växel under kommande månader.

Europeisk industrin vacklar trots skyhöga barometrar

En tydlig, global trend under våren, är att företagens syn på framtiden har stärkts månad för månad. Olika framåtblickande barometrar ligger i närheten av de högsta nivåerna någonsin i de flesta regioner. Den optimistiska stämningen förklaras till största delen av den glödheta industrin där företagen vittnar om stark efterfrågan och höga förväntningar om produktionsvolymerna framöver. Men även här finns en viss tvetydighet i statistiken – i synnerhet för europeisk del. För trots skyhöga nivåer på företagsbarometrar och optimistiska framtidsprognoser, så ser vi ännu inget ryck uppåt i data över faktisk produktion. I stora länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien har industriproduktionen gått sidledes eller till och med sjunkit i år. Samtidigt har orderläget för tysk industri aldrig varit bättre. Det är således inte efterfrågan som vacklar utan produktionen som hämmas av flaskhalsar och brist på olika komponenter – i synnerhet halvledare. Det gör att det för tillfället inte finns kapacitet att möta den starka efterfrågan, vilket hämmar produktionen. Centralt för tillväxtutsikterna är att bristsituationen rättas till framöver, vilket vi tror att den kommer göra under andra halvåret i år. Trög europeisk industriproduktion ändrar alltså inte heller våra bedömningar nämnvärt.

Marknadsbrev juni 2021 - Tyskland.png

Lugnare tempo i USA men positivt konsumtionsskifte       

I USA är förutsättningarna för tillväxt allra bäst och vi har tidigare beskrivit hur den amerikanska ekonomin kommer marschera fram i sin konjunkturcykel i år. Den uppfattningen har vi fortfarande, men på senare tid har den amerikanska statistiken inte fullt ut matchat förväntningarna. De första konjunkturbarometrarna för juni visade på avtagande optimism och vidare har sysselsättningsökningen under våren inte varit lika stark som förväntat. Ser vi till hushållen så har flertalet kontantutbetalningar gjort att detaljhandelsförsäljningen varit explosionsartad vissa månader under vintern. Under de senaste månaderna har dock försäljningen inom detaljhandeln varit betydligt mer dämpad. Vi ser emellertid det som en naturlig utveckling. För i takt med att ekonomin nu öppnar upp, pekar signalerna på att hushållen övergår allt mer från att konsumera varor till att konsumera tjänster, vilket speglar ett tydligt skifte i efterfrågan när allt fler vaccinerade tar igen förlorad tjänstekonsumtion. Sammantaget har vi fortsatt en mycket ljus syn på den amerikanska ekonomin, men framöver kommer effekten av tidigare stimulanser succesivt att ebba ut och då är det naturligt att ekonomin går in i en något lugnare fas.

Marknadsbrev juni 2021 - USA.png

Inte spikrakt fram

Även om tillväxtutsikterna fortsätter att vara mycket goda så ser vi alltså vissa svagheter i statistiken. Det är inte tillräckligt för att ändra våra förväntningar på 2021 då vi anser att trögheterna är tillfälliga. Men det ger en påminnelse om att återhämtningen inte nödvändigtvis kommer gå spikrakt fram. Det är trots allt en mycket ovanlig konjunkturcykel som pågår och fortfarande är statistiken påverkad av de snabba förändringarna i fjol. Därtill behöver vi komma ihåg att historiskt stora ekonomiska stimulanser har påverkat utvecklingen rejält. Vi ser det som att ekonomin inte riktigt har landat efter pandemin och är därför inställda på att nya överraskningar kommer dyka upp framöver.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.