Gå till innehåll

Så styrs Skandias bank

Skandiabanken Aktiebolag (publ) är ett helägt dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Skandias kundägda och kundstyrda livbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Skandiakoncernen är oberoende av andra finansiella institutioner och olika intresseorganisationer.

Skandiabankens bolagsstyrning

Skandiabankens bolagsstyrning syftar till att säkerställa en sund, ansvarsfull och effektiv företagskultur. På detta sätt ska Skandiabanken uppnå fastställda mål, efterleva regelverkskrav och säkerställa förtroendet för Skandiabanken bland kunder, myndigheter och andra intressenter.

Illustration över Skandiabankens bolagsstyrning

Ägarstyrning Skandiabanken

Skandiabankens bolagsstyrning utgår ytterst från ägarinstruktionen som har beslutats av Skandiabankens bolagsstämma.

Ägarinstruktion till Skandiabanken

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Skandiabankens högsta beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.

Skandiabankens bolagsordning

Bolagstämman har utsett en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen har i uppgift att ta emot nomineringar, sammanställa dessa och säkerställa att kandidaterna uppfyller de formella krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Skandiabankens styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Skandiabankens organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen beslutar om Skandiabankens strategiska inriktning, utser verkställande direktör, ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, följer upp att lagar och regler följs och fastställer interna regler för verksamheten.

Skandiabankens styrelse består av fem bolagsstämmovalda ledamöter samt två ledamöter med suppleanter som utsetts av de lokala arbetstagarorganisationerna


 •  

  Ordinarie ledamöter i Skandiabankens styrelse

  Niklas Johansson

  Ordförande sedan 2016. Oberoende styrelseledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2015. Född 1961. Kandidatexamen i samhällsvetenskap från Linköpings universitet.

  Tidigare bl.a. vd för Carnegie Investment Bank och chefsroller på bl.a. Finansdepartementet, Evli bank, försäkringsbolaget Skandia och banken Crédit Agricole. Styrelseordförande i det statligt ägda riskkapitalbolaget Saminvest AB samt i  fastighetsbolaget och AIF-förvaltaren Areim AB. Styrelseledamot i Apotekets Pensionsstiftelse.

   

  Per Anders Fasth

  Oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2017. Född 1960. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

  Tidigare bl.a. vd för SBAB Bank och diverse chefsroller på Skandinaviska Enskilda Banken. Styrelseordförande i inkassobolaget Sileo Kapital AB. Styrelseledamot i betalningsinstitutet ClearOn AB och i det grekiska kreditinstitutet Piraeus Bank S.A..

   

  Björn Fernström

  Oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2017. Född 1950. Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

  Tidigare auktoriserad revisor och partner på Ernst & Young med uppdrag som påskrivande i ett antal kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag. Styrelseledamot i värdepappersbolaget Skandia Investment Management Aktiebolag, A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ), Aktiebolaget för Varubelåning och Pantauktioner Sverige AB.

   

  Frans Lindelöw

  Ej oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2015. Född 1962. Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Anställd i Skandia sedan 2015.

  Koncernchef i Skandia sedan 2015. Tidigare vd för Carnegie Investment Bank och chefsroller på bl.a. Nordea Bank och HSBC Bank. Styrelseledamot i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisations Service Aktiebolag samt i SFS - Svensk Försäkring Service AB.

  Pia Marions

  Ej oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2017. Född 1963. Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Anställd i Skandia sedan 2017.

  CFO i Skandiakoncernen sedan 2017. Tidigare CFO på Carnegie Investment Bank, Folksam Liv, Länsförsäkringar Liv och Skandia Liv samt chefsroller på bl.a. Royal Bank of Scotland och Finansinspektionen. Styrelseledamot i Skandia Fastigheter AB, Skandia Fastigheter Holding AB, Skandia Samhällsfastigheter Holding AB, Skandia Properties AB samt i det medicintekniska företaget Vitrolife AB.

   

  Ann-Charlotte Stjerna

  Ej oberoende ledamot i Skandiabankens styrelse sedan 2012. Född 1972. Magisterexamen i ekonomi från Göteborgs universitet. Anställd i Skandia sedan 1999. Vd för Skandia AB sedan 2012.

  Har tidigare varit CRO i Skandia Norden, chef för affärsanalys i Skandia Link och arbetat som controller i koncernfunktioner.

  Erika Hagwall

  Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2015. Född 1971. Anställd i Skandia sedan 2008. Arbetar i dag i bankens verksamhetskontroll inom kund och administration. Ledamot i Saco-förening på Skandia sedan 2015.

  Ingrid Laurén Heumann

  Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2015. Född 1964. Anställd i Skandiabanken sedan 1995. Arbetar i dag inom clearing och ekonomiadministration på banken. Ledamot i Skandias FTF Klubb Öster sedan 2014 och ledamot i FTF-föreningen i Skandia sedan 2015.

   

  Styrelsesuppleanter i Skandiabankens styrelse 

  Anja Nordenson

  Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2017. Född 1958. Civilekonomexamen vid Göteborgs universitet. Anställd i Skandia sedan 1997. Arbetar idag i bankens Back Office inom värdepappersverksamheten. Ledamot i Saco-föreningen på Skandia sedan 2017.

  Tobias Öhman

  Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandiabankens styrelse sedan 2017. Född 1980. Anställd i Skandia sedan 2007. Arbetar idag som kredithandläggare i banken. Sitter i valberedningen till FTF Klubb Öster och FTF-föreningen. 

   

  Styrelsen har inrättat följande utskott

  Risk- och revisionsutskottet

  Risk- revisionsutskottets uppgift är att inför styrelsemöten bereda ärenden om riskhantering, intern kontroll, bokföring, redovisning samt finansiell kontroll och uppföljning. Styrelsen har därutöver delegerat till utskottet att fatta beslut i vissa frågor. När det gäller sådana frågor har styrelsen ett tillsyns-, bevaknings- och uppföljningsansvar.

  Ledamöterna i risk- och revisionsutskottet är sedan den 18 december 2017:

  • Per Anders Fasth (ordförande)
  • Niklas Johansson
  • Björn Fernström
  • Pia Marions
  • Ann-Charlotte Stjerna

   

  Ersättningsutskottet

  Ersättningsutskottets uppgift är att inför styrelsemöten bereda ärenden om ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

  Ledamöterna i ersättningsutskottet är sedan den 22 april 2016:

  • Frans Lindelöw (ordförande)
  • Niklas Johansson

Vd & företagsledning

Vd har ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner. Vd rapporterar till styrelsen. Företagsledningen är vd:s stöd för utövandet av den operativa ledningen i Skandiabanken. Vd har upprättat särskilda kommittéer med en sammansättning av medlemmar som säkerställer att ärenden av större betydelse behandlas grundligt innan beslut tas samt att besluten förankras i verksamheten.


 • Johanna Cerwall, vd

  Verkställande direktör i Skandiabanken sedan 2016. Född 1962. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anställd i Skandia sedan 2015. Tidigare bl.a. områdeschef och kreditchef på Swedbank. Innehar styrelseuppdrag i Bankgirocentralen BGC Aktiebolag och BGC Holding AB. Vd har inget delägarskap i företag som Skandiabanken har betydande affärsförbindelser med.

   

  Kristina Tånneryd, chef Produkt

  Chef Produkt sedan 2017. Född 1971. Tidigare bl.a. chef för betalningar, konton och likviditetshantering på Swedbank, chef för processeffektivisering på Swedbank samt Chief Operating Officer på Alfred Berg Kapitalförvaltning.

   

  Jimmy Ulvhag, chef Kund och administration

  Chef Kund och administration sedan 2017. Född 1967. Anställd i Skandia sedan 2010. Tidigare marknadschef på CitiBank, försäkringsbolaget ACE och försäkringsbolaget AIG samt olika chefsroller i Skandiabanken.

  Christofer Zetterquist, Chief Financial Officer

  Chief Financial Officer sedan 2017. Född 1976. Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Tidigare bl.a. Treasurychef på Carnegie Investment Bank och konsult på EY och Accenture.

  Lisa Lindholm, chefsjurist 

  Chefsjurist sedan 2015. Född 1976. Anställd i Skandia sedan 2011. Jur.kand.examen från Stockholms universitet samt magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare jurist och advokat på Mannheimer och Swartling samt bolagsjurist på Skandia.

  Lisbeth Alainentalo, riskchef

  Riskchef i Skandiabanken sedan 2015. Född 1970. Magisterexamen i matematisk statistik samt magisterexamen molekylärbiologi/neurofysiologi. Tidigare bl.a. chef för kreditriskmodellering på Swedbank samt kreditriskanalytiker på PWC och på Skandinaviska Enskilda Banken

  Stian Frøiland, Chief Compliance Officer

  Chief Compliance Officer i Skandiabanken sedan 2017. Född 1983. Anställd i Skandia sedan 2005. Master i rettsvitenskap från Universitetet i Bergen. Tidigare bl.a. chef för riskkontroll i Skandiabanken och Complianceansvarig för Skandiabankens filial i Norge.

Revisor


 • Bolagsstämman utser revisor. Ägaren väljer på årsstämman den revisor eller det revisionsbolag som får uppdraget att revidera Skandiabanken. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad.

  Årsstämman 2016 utsåg Deloitte AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Patrick Honeth. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och vd:s förvaltning av företaget. Revisorn rapporterar resultatet av sin granskning i revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Därutöver granskar revisorn översiktligt vissa av Skandiabankens delårsrapporter och bokslutskommunikén och avrapporterar noteringar till risk- och revisionsutskottet samt till styrelsen.

  Skandiabankens risk- och revisionsutskott utvärderar revisionsinsatserna och biträder ägaren vid framtagande av förslag till revisor.

Kontrollfunktioner


  • Funktionen för riskkontroll
   Funktionen för riskkontroll är ansvarig för kontroll, sammanställning, analys och rapportering av Skandiabankens samtliga risker. Funktionens ansvar omfattar kreditrisk, motpartsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, affärsrisk samt strategisk risk. Funktionen för riskkontroll ska även övervaka och utmana Skandiabankens riskhantering och riskrapportering samt validera att den utförs på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Funktionen för riskkontroll är direkt underställd Skandiabankens riskchef. Riskchefen rapporterar löpande status avseende Skandiabankens riskhantering till Skandiabankens vd och styrelse.
   Lisbeth Alainentalo är chef för funktionen för riskkontroll.

  • Funktionen för regelefterlevnad (Compliancefunktionen)
   Funktionen för regelefterlevnad är ansvarig för att identifiera, bedöma, kontrollera och rapportera risker för sanktioner, betydande finansiella förluster eller ryktesförlust som banken kan drabbas av till följd av bristande regelefterlevnad avseende den tillståndspliktiga verksamheten. Funktionen ska även bistå med råd och stöd gällande compliance-frågor. Inom funktionen för regelefterlevnad finns en utsedd Chief Compliance Officer (CCO). CCO rapporterar löpande status avseende Skandiabankens regelefterlevnad till Skandiabankens vd och styrelse.

   Stian Frøiland, CCO, är chef för funktionen för regelefterlevnad.

  • Internrevision
   Internrevisionen utgör en oberoende granskningsfunktion och dess huvuduppgift är att granska och utvärdera den interna kontrollen i Skandiabanken. Internrevisionens granskningsinsatser sker i enlighet med en revisionsplan som årligen bereds av risk- och revisionsutskottet och beslutas av styrelsen. Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsen. Internrevisionen är centralt placerad i Skandia.

   Annika Rörborn är internrevisionschef på Skandia.

Bolagsstyrningsrapporter

Skandiabanken upprättar årligen en bolagsstyrningsrapport. Denna ingår som en del av bolagets årsredovisning, läs mer under finansiell info.