Gå till innehåll

Så styrs Skandias bank

Skandiabanken Aktiebolag (publ) är ett helägt dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) som i sin tur är ett helägt dotterbolag till vårat kundägda och kundstyrda livbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Skandiakoncernen är oberoende av andra finansiella institutioner och olika intresseorganisationer.

Bolagsstyrning

Skandias banks bolagsstyrning syftar till att säkerställa en sund, ansvarsfull och effektiv företagskultur. På detta sätt ska vi uppnå fastställda mål, efterleva regelverkskrav och säkerställa förtroendet för oss bland kunder, myndigheter och andra intressenter.

Illustration över Skandias banks bolagsstyrning

Ägarstyrning

Skandias banks bolagsstyrning utgår ytterst från ägarinstruktionen som har beslutats vid bolagsstämma.

Ägarinstruktion till Skandias bank

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Skandias banks högsta beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.

Skandias banks bolagsordning

Bolagstämman har utsett en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen har i uppgift att ta emot nomineringar, sammanställa dessa och säkerställa att kandidaterna uppfyller de formella krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen beslutar om bankens strategiska inriktning, utser verkställande direktör, ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, följer upp att lagar och regler följs och fastställer interna regler för verksamheten.

Styrelse består av fem bolagsstämmovalda ledamöter samt två ledamöter med suppleanter som utsetts av de lokala arbetstagarorganisationerna


 • Ordinarie ledamöter i vår Skandias banks styrelse


  Björn Fernström

  Ordförande och oberoende ledamot i Skandias banks styrelse sedan 2017. Född 1950. Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

  Tidigare auktoriserad revisor och partner på Ernst & Young med uppdrag som påskrivande i ett antal kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag. Styrelseledamot i värdepappersbolaget Skandia Investment Management Aktiebolag, A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ), Aktiebolaget för Varubelåning och Pantauktioner Sverige AB.

  Per Anders Fasth

  Oberoende ledamot i Skandias banks styrelse sedan 2017. Född 1960. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

  Tidigare bl.a. vd för SBAB Bank och diverse chefsroller på Skandinaviska Enskilda Banken. Styrelseordförande i inkassobolaget Sileo Kapital AB. Styrelseledamot i betalningsinstitutet ClearOn AB och i det grekiska kreditinstitutet Piraeus Bank S.A. 

  Frans Lindelöw

  Ej oberoende ledamot i Skandias banks  styrelse sedan 2015. Född 1962. Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Anställd i Skandia sedan 2015.

  Koncernchef i Skandia sedan 2015. Tidigare vd för Carnegie Investment Bank och chefsroller på bl.a. Nordea Bank och HSBC Bank. Styrelseledamot i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisations Service Aktiebolag samt i SFS - Svensk Försäkring Service AB.

  Pia Marions

  Ej oberoende ledamot i Skandias banks  styrelse sedan 2017. Född 1963. Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Anställd i Skandia sedan 2017.

  CFO i Skandiakoncernen sedan 2017. Tidigare CFO på Carnegie Investment Bank, Folksam Liv, Länsförsäkringar Liv och Skandia Liv samt chefsroller på bl.a. Royal Bank of Scotland och Finansinspektionen. Styrelseledamot i Skandia Fastigheter AB, Skandia Fastigheter Holding AB, Skandia Samhällsfastigheter Holding AB, Skandia Properties AB samt i det medicintekniska företaget Vitrolife AB.

   

  Ann-Charlotte Stjerna

  Ej oberoende ledamot i Skandias banks styrelse sedan 2012. Född 1972. Magisterexamen i ekonomi från Göteborgs universitet. Anställd i Skandia sedan 1999. Vd för Skandia AB sedan 2012.

  Har tidigare varit CRO i Skandia Norden, chef för affärsanalys i Skandia Link och arbetat som controller i koncernfunktioner.

  Ingrid Laurén Heumann

  Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandias banks styrelse sedan 2015. Född 1964. Anställd i Skandiabanken sedan 1995. Arbetar i dag inom clearing och ekonomiadministration på banken. Ordförande i Skandias FTF Klubb Öster sedan 2017 och ledamot i FTF-föreningen i Skandia sedan 2015.

  Anja Nordenson

  Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandias banks styrelse sedan 2017. Född 1958. Civilekonomexamen vid Göteborgs universitet. Anställd i Skandia sedan 1997. Arbetar idag i bankens Back Office inom värdepappersverksamheten. Ledamot i Saco-föreningen på Skandia sedan 2017.

   

  Styrelsesuppleanter i Skandias banks  styrelse 

  Maria Westberg Jonsson

  Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandias banks styrelse sedan 2018. Född 1959. Ekonomexamen vid Högskolan i Jönköping. Anställd i Skandia sedan 1985. Arbetar som privatrådgivare. Ledamot i Sacoföreningen på Skandia.

  Charlott Rönnbäck 

  Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant) i Skandias banks styrelse sedan 2018. Född 1962. Anställd i Skandia sedan 1986. Arbetar i dag inom Skandia IT som systemansvarig. Vice ordförande i Skandias FTF Klubb Öster sedan 2017 och ledamot i FTF-föreningen i Skandia sedan 2017.

  Styrelsen har inrättat följande utskott

  Risk- och revisionsutskottet

  Risk- revisionsutskottets uppgift är att inför styrelsemöten bereda ärenden om riskhantering, intern kontroll, bokföring, redovisning samt finansiell kontroll och uppföljning. Styrelsen har därutöver delegerat till utskottet att fatta beslut i vissa frågor. När det gäller sådana frågor har styrelsen ett tillsyns-, bevaknings- och uppföljningsansvar.

  Ledamöterna i risk- och revisionsutskottet är sedan den 8 maj 2018:

  • Per Anders Fasth (ordförande)
  • Björn Fernström
  • Pia Marions
  • Ann-Charlotte Stjerna

   

  Ersättningsutskottet

  Ersättningsutskottets uppgift är att inför styrelsemöten bereda ärenden om ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

  Ledamöterna i ersättningsutskottet är sedan den 8 maj 2018:

  • Björn Fernström (ordförande)
  • Frans Lindelöw

Vd & företagsledning

Vd har ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner. Vd rapporterar till styrelsen. Företagsledningen är vd:s stöd för utövandet av den operativa ledningen i Skandias bank. Vd har upprättat särskilda kommittéer med en sammansättning av medlemmar som säkerställer att ärenden av större betydelse behandlas grundligt innan beslut tas samt att besluten förankras i verksamheten.


 • Johanna Cerwall, vd

  Verkställande direktör i Skandias bank sedan 2016. Född 1962. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anställd i Skandia sedan 2015. Tidigare bl.a. områdeschef och kreditchef på Swedbank. Innehar styrelseuppdrag i Bankgirocentralen BGC Aktiebolag och BGC Holding AB. Vd har inget delägarskap i företag som Skandias bank har betydande affärsförbindelser med.

   

  Kristina Tånneryd, chef Produkt

  Chef Produkt sedan 2017. Född 1971. Tidigare bl.a. chef för betalningar, konton och likviditetshantering på Swedbank, chef för processeffektivisering på Swedbank samt Chief Operating Officer på Alfred Berg Kapitalförvaltning.

   

  Jimmy Ulvhag, chef Kund och administration

  Chef Kund och administration sedan 2017. Född 1967. Anställd i Skandia sedan 2010. Tidigare marknadschef på CitiBank, försäkringsbolaget ACE och försäkringsbolaget AIG samt olika chefsroller i Skandiabanken.

  Christofer Zetterquist, Chief Financial Officer

  Chief Financial Officer sedan 2017. Född 1976. Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Tidigare bl.a. Treasurychef på Carnegie Investment Bank och konsult på EY och Accenture.

  Lisa Lindholm, chefsjurist 

  Chefsjurist sedan 2015. Född 1976. Anställd i Skandia sedan 2011. Jur.kand.examen från Stockholms universitet samt magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare jurist och advokat på Mannheimer och Swartling samt bolagsjurist på Skandia.

  Lisbeth Alainentalo, riskchef

  Riskchef i Skandiabanken sedan 2015. Född 1970. Magisterexamen i matematisk statistik samt magisterexamen molekylärbiologi/neurofysiologi. Tidigare bl.a. chef för kreditriskmodellering på Swedbank samt kreditriskanalytiker på PWC och på Skandinaviska Enskilda Banken

  Stian Frøiland, Chief Compliance Officer

  Chief Compliance Officer i Skandiabanken sedan 2017. Född 1983. Anställd i Skandia sedan 2005. Master i rettsvitenskap från Universitetet i Bergen. Tidigare bl.a. chef för riskkontroll i Skandiabanken och Complianceansvarig för Skandiabankens filial i Norge.

Revisor


 • Bolagsstämman utser revisor. Ägaren väljer på årsstämman den revisor eller det revisionsbolag som får uppdraget att revidera Skandias bank. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad.

  Årsstämman 2018 utsåg Deloitte AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Patrick Honeth. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och vd:s förvaltning av företaget. Revisorn rapporterar resultatet av sin granskning i revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Därutöver granskar revisorn översiktligt vissa av Skandiabankens delårsrapporter och bokslutskommunikén och avrapporterar noteringar till risk- och revisionsutskottet samt till styrelsen.

  Bankens risk- och revisionsutskott utvärderar revisionsinsatserna och biträder ägaren vid framtagande av förslag till revisor.

Kontrollfunktioner


  • Funktionen för riskkontroll
   Funktionen för riskkontroll är ansvarig för kontroll, sammanställning, analys och rapportering av bankens samtliga risker. Funktionens ansvar omfattar kreditrisk, motpartsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, affärsrisk samt strategisk risk. Funktionen för riskkontroll ska även övervaka och utmana  vår banks riskhantering och riskrapportering samt validera att den utförs på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Funktionen för riskkontroll är direkt underställd vår banks riskchef. Riskchefen rapporterar löpande status avseende riskhantering till bankens vd och styrelse.
   Lisbeth Alainentalo är chef för funktionen för riskkontroll.

  • Funktionen för regelefterlevnad (Compliancefunktionen)
   Funktionen för regelefterlevnad är ansvarig för att identifiera, bedöma, kontrollera och rapportera risker för sanktioner, betydande finansiella förluster eller ryktesförlust som banken kan drabbas av till följd av bristande regelefterlevnad avseende den tillståndspliktiga verksamheten. Funktionen ska även bistå med råd och stöd gällande compliance-frågor. Inom funktionen för regelefterlevnad finns en utsedd Chief Compliance Officer (CCO). CCO rapporterar löpande status avseende bankens regelefterlevnad till vd och styrelse.

   Stian Frøiland, CCO, är chef för funktionen för regelefterlevnad.

  • Internrevision
   Internrevisionen utgör en oberoende granskningsfunktion och dess huvuduppgift är att granska och utvärdera den interna kontrollen Internrevisionens granskningsinsatser sker i enlighet med en revisionsplan som årligen bereds av risk- och revisionsutskottet och beslutas av styrelsen. Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsen. Internrevisionen är centralt placerad i Skandia.

   Annika Rörborn är internrevisionschef på Skandia.

Bolagsstyrningsrapporter

Skandias bank upprättar årligen en bolagsstyrningsrapport. Denna ingår som en del av bolagets årsredovisning.

Finansiell information