Gå till innehåll

Valberedningar

I Skandia finns det två valberedningar: valberedningen till fullmäktigeval samt valberedningen till styrelse- och revisorsval.

Valberedningarna nominerar kandidater till fullmäktige, ledamöter till styrelsen och revisor samt föreslår arvoden till dessa.

Skandias valberedning till fullmäktigeval utses årligen av bolagsstämman och är helt fristående från Skandias ledning och styrelse.

Valberedningen till fullmäktigeval

Valberedningen ska säkerställa att fullmäktigekandidaterna uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget. Valberedningen ansvarar också för att se till att kundera får möjlighet att nominera lämpliga kandidater till fullmäktige.

Varje år får kunderna rösta fram 7 kandidater till fullmäktige. Efter att kunderna nominerat kandidater som de vill se i fullmäktige, är det valberedningens uppgift att ta fram de kandidater som kunderna slutligen kan välja mellan. De slutliga kandidaterna kan dels vara sådana som har nominerats av kunderna och dels sådana som valberedningen föreslår. På valsedeln ska det alltid presenteras ett större antal kandidater än det antal som ska väljas in.

Valberedningen bestämmer hur röstningen ska gå till, svarar för rösträkningen samt fastställer och offentliggör resultatet. Valberedningen föreslår även arvode till fullmäktige.

Information om när det är aktuellt med nominering och röstning och hur det närmare går till publicerar vi bland annat här på Skandias hemsida.

Agneta Wallmark, ordförande

Agneta är chef för treasury inom Telia Company och ordförande för valberedningen till fullmäktigeval. Hon har tidigare bl.a. arbetat med finansfrågor inom Skandia under åren 1996-2009. Agneta representerar företagskunder.

Hans G Svensson
Hans G Svensson
Hans är ordförande för ägarföreningen ProSkandia. Han representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Elisabeth Nilsson

Elisabeth Nilsson

Elisabeth är ordförande AB Göta Kanalbolaget, ledamot EKN styrelse och styrelseledamot Boliden AB. Från 1 september 2018 Särskild utredare. Ordförande KK-stiftelsen, IVA-projektet Vägval för klimatet och för Allmänna försvarsföreningen.
Hon har tidigare haft olika chefsbefattningar inom SSAB, vd Jernkontoret, ledamot Globaliseringsrådet och landshövding Östergötland. Elisabeth representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Bo Ekman, valberedningens ordförande

Bo Källstrand, fullmäktiges ordförande
Bo är ordförande i Skandias fullmäktige. Utöver detta är han ledamot i Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Tidigare styrelseordförande i sjunde AP-fonden och Svenska Kraftnät, styrelseledamot SPV, landshövding Västernorrland, vd Svensk Energi, vice vd Élecricité de France, vd Graninge AB (publ) och Div uppdrag inom Asea/ABB. 

Leif Victorin, fullmäktiges ordförande

Leif Victorin

Leif är styrelseproffs inom försäkringsbranschen. Tidigare ordförande Skandias fullmäktige, styrelseledamot Skandias livbolag 2008–2014, vice vd och Nordenchef Skandia, vd Skandias livbolag. Vidare tidigare styrelseledamot Thulestiftelsen, ProSkandia, Autoliv och Sophiahemmet. Leif representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Valberedningen till styrelse- och revisorsval

Valberedningens uppgift är att nominera styrelseledamöter och revisor samt föreslå arvoden till dessa.

Valberedningen ska säkerställa att styrelsens ledamöter uppfyller de formella krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget. Styrelsen som helhet ska ha god insikt i och förmåga att leva upp till de krav rörande företagsstyrning och riskhantering som ställs på styrelsen i ett moderbolag för ett finansiellt konglomerat där moderföretaget är ett stort livförsäkringsbolag med långsiktiga åtaganden.

Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter och har även fokus på att styrelseutskotten ska ha adekvat bemanning.

Om du som kund/ägare vill lämna förslag till valberedningen kan du göra det till magdalena.wetterfors@skandia.se

Karin Eliasson, ordförande och sammankallande
Karin Eliasson, ordförande

Karin är vice ordförande i Skandias fullmäktige. Utöver detta är hon Senior rådgivare, styrelseledamot Karolinska Universitetssjukhuset, RLS Global AB och Ruter Dam. Karin har tidigare varit personal- och hållbarhetsdirektör Autoliv Inc., TeliaSonera och SCA. Hon har vidare varit styrelseledamot Proffice AB och PRI Pensionsgaranti. 

Leif Victorin
Bo Källstrand

Bo är ordförande i Skandias fullmäktige. Utöver detta är han ledamot i Skandias valberedning till fullmäktigeval. Tidigare styrelseordförande i sjunde AP-fonden och Svenska Kraftnät, styrelseledamot SPV, landshövding Västernorrland, vd Svensk Energi, vice vd Élecricité de France, vd Graninge AB (publ) och Div uppdrag inom Asea/ABB. 

Elisabeth Nilsson

Ulf Troedsson

Ulf är vice ordförande i Skandias fullmäktige. Utöver det är han Executive advisor Siemens Norden. Styrelseledamot bl.a. Tysk-Svenska Handelskammare och Vätgas Sverige. Han har tidigare varit vd Siemens Norden och Baltikum samt koncernchef Siemens Sverige. Styrelseledamot bl.a. Siemens AB. Styrelseordförande Siemens AS Norge, Siemens AS Danmark, Siemens Mobility AB, Swedish Medtech. Mentor Ruter Dam och Novare. Ledamot Siemens globala Top 50 ledningsgrupp. Erfarenhet inom bl.a. medicinsk teknik, IT, Infrastruktur, energiteknik och produktion.

Kajsa Lindståhl

Kajsa Lindståhl

Kajsa är ledamot i Skandias fullmäktige. Utöver detta är hon styrelseordförande Thulestiftelsen och Stiftelsen Tumba Bruk, Ledamot SwedSecs Disciplinnämnd och Svenska kyrkans Kapitalförvaltningsråd. Kajsa har tidigare varit vd Banco Fonder, finansdirektör Bonnierföretagen AB och ett flertal styrelseuppdrag, bl. a. i Skandia. 

Hans-Erik Andersson

Hans-Erik Andersson

Hans-Erik är Skandias styrelseordförande