Gå till innehåll

Valberedningar

I Skandia finns det två valberedningar: valberedningen till fullmäktigeval samt valberedningen till styrelse- och revisorsval.

Valberedningarna nominerar kandidater till fullmäktige, ledamöter till styrelsen och revisor samt föreslår arvoden till dessa.

Skandias valberedning till fullmäktigeval utses årligen av bolagsstämman och är helt fristående från Skandias ledning och styrelse.

Valberedningen till fullmäktigeval

Valberedningen ska säkerställa att fullmäktigekandidaterna uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget. Valberedningen ansvarar också för att se till att kundera får möjlighet att nominera lämpliga kandidater till fullmäktige.

Varje år får kunderna rösta fram 7 kandidater till fullmäktige. Efter att kunderna nominerat kandidater som de vill se i fullmäktige, är det valberedningens uppgift att ta fram de kandidater som kunderna slutligen kan välja mellan. De slutliga kandidaterna kan dels vara sådana som har nominerats av kunderna och dels sådana som valberedningen föreslår. På valsedeln ska det alltid presenteras ett större antal kandidater än det antal som ska väljas in.

Valberedningen bestämmer hur röstningen ska gå till, svarar för rösträkningen samt fastställer och offentliggör resultatet. Valberedningen föreslår även arvode till fullmäktige.

Information om när det är aktuellt med nominering och röstning och hur det närmare går till publicerar vi bland annat här på Skandias hemsida.

Agneta Wallmark, ordförande

Agneta är chef för treasury inom Telia Company och ordförande för valberedningen till fullmäktigeval. Hon har tidigare bl.a. arbetat med finansfrågor inom Skandia under åren 1996-2009. Agneta representerar företagskunder.

Bo Ekman, valberedningens ordförande

Bo Källstrand
Bo har tidigare varit ordförande i Skandias fullmäktige, styrelseordförande i sjunde AP-fonden och Svenska Kraftnät, styrelseledamot SPV, landshövding i Västernorrlands län, vd Svensk Energi, vice vd Élecricité de France, vd Graninge AB. Bo har även haft diverse uppdrag inom Asea/ABB. Bo representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.
Dan Brännström
Dan Brännström
Dan är ordförande i Skandias fullmäktige. Han är vidare ledamot i valberedningen till styrelse- och revisorsval. Oberoende rådgivare i eget bolag. Styrelseledamot i ett antal företag och organisationer i näringslivet. Auktoriserad revisor. Tidigare delägare i EY samt generalsekreterare i branschorganisationen FAR.

Elisabeth Nilsson

Elisabeth Nilsson

Elisabeth är styrelseordförande i AB Göta Kanalbolaget, styrelseledamot i Exportkreditnämnden och Boliden AB och har uppdrag som särskild utredare. Ordförande KK-stiftelsen, IVA-projektet Vägval för klimatet och för Allmänna försvarsföreningen. Hon har tidigare haft olika chefsbefattningar inom SSAB, vd Jernkontoret, ledamot Globaliseringsrådet och landshövding i Östergötlands län. Elisabeth representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Lars Bergendal

Lars Bergendal

Ordförande i ägarföreningen ProSkandia. Lars har tidigare varit chefsjurist i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och departementsråd vid Finansdepartementets finansmarknadsavdelning. Han representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Valberedningen till styrelse- och revisorsval

Valberedningens uppgift är att nominera styrelseledamöter och revisor samt föreslå arvoden till dessa.

Valberedningen ska säkerställa att styrelsens ledamöter uppfyller de formella krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget. Styrelsen som helhet ska ha god insikt i och förmåga att leva upp till de krav rörande företagsstyrning och riskhantering som ställs på styrelsen i ett moderbolag för ett finansiellt konglomerat där moderföretaget är ett stort livförsäkringsbolag med långsiktiga åtaganden.

Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter och har även fokus på att styrelseutskotten ska ha adekvat bemanning. Bolagsstämman beslutar varje år om en instruktion för valberedningen.

Om du som kund/ägare vill lämna förslag till valberedningen kan du göra det till magdalena.wetterfors@skandia.se

Dan Brännström
Dan Brännström

Dan är ordförande i Skandias fullmäktige och ledamot i Skandias valberedning till fullmäktigeval. Oberoende rådgivare i eget bolag. Styrelseledamot i ett antal företag och organisationer i näringslivet. Auktoriserad revisor och tidigare delägare i EY samt generalsekreterare i branschorganisationen FAR. 

Karin Eliasson
Karin Eliasson

Karin är vice ordförande i Skandias fullmäktige. Utöver detta har hon diverse rådgivaruppdrag, är styrelseledamot Karolinska Universitetssjukhuset, RLS Global AB, Nordic Paper Holding AB samt Ruter Dam. Karin har tidigare varit personal- och hållbarhetsdirektör Autoliv Inc., TeliaSonera och SCA. Hon har även varit styrelseledamot Proffice AB och PRI Pensionsgaranti.

Hans Larsson

Hans Larsson

Hans är ordförande i styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Han är Styrelsledamot Intrum AB. Styrelseordförande Bank Norwegian ASA. Styrelseordförande och VD, Linderyd Advisory AB och Lunda Advisory AB. Han har tidigare haft ett flertal ledande positioner inom banken SEB, senast som chef för Affärsuteckling och M&A och medlem bankens verkställande ledning. Tidigare vice vd och stabschef på Lindorff AS, Oslo. Tidigare styrelsemedamot Lindorff AS och styrelsledamot Nordax Bank AB. Tidigare styrelsordförande och ledamot Nordnet Bank AB och Nordnet AB. Tidigare styrelseledamot Svensk Exportkredit AB.

Ulf Troedsson

Cecilia Sandberg

Cecilia är ledamot i Skandias fullmäktige. Hon är också personaldirektör på Atlas Copco och ordförande i Atlas Copcos pensionsstiftelse. Tidigare har hon haft flera ledande befattningar inom HR-området på Permobil, AstraZeneca, SAS och American Express.

Ulf Troedsson

Ulf Troedsson

Ulf är vice ordförande i Skandias fullmäktige. Utöver det är han Executive advisor Siemens Norden. Styrelseledamot bland annat i Tysk-Svenska Handelskammaren och Vätgas Sverige. Han har tidigare varit vd Siemens Norden och Baltikum samt koncernchef Siemens Sverige. Styrelseledamot bl.a. Siemens AB. Styrelseordförande Siemens AS Norge, Siemens AS Danmark, Siemens Mobility AB, Swedish Medtech. Mentor Ruter Dam och Novare. Ledamot Siemens globala Top 50 ledningsgrupp.