Gå till innehåll
Kvinna rådgivare diskuterar

Valberedningar

I Skandia finns det två valberedningar: valberedningen till fullmäktigeval samt valberedningen till styrelse- och revisorsval.

Valberedningarna nominerar kandidater till fullmäktige, ledamöter till styrelsen och revisor samt föreslår arvoden till dessa.

Skandias valberedning till fullmäktigeval utses årligen av bolagsstämman och är helt fristående från Skandias ledning och styrelse.

Valberedningen till fullmäktigeval

Valberedningen ska säkerställa att fullmäktigekandidaterna uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Varje år får kunderna rösta fram 7 kandidater till fullmäktige. Efter att kunderna nominerat kandidater som de vill se i fullmäktige, är det valberedningens uppgift att ta fram de kandidater som kunderna slutligen kan välja mellan. Det ska alltid presenteras ett större antal kandidater än det antal som ska väljas in.

Valberedningen bestämmer hur röstningen ska gå till, svarar för rösträkningen samt fastställer och offentliggör resultatet. Valberedningen föreslår även arvode till fullmäktige.

Anna-Karin Stenberg, representerar företagskunder
Anna-Karin Stenberg 

Anna-Karin är chef for Corporate Control på Telia Company. Hon har arbetat i olika befattningar i Sverige och utomlands  inom ABB och Atlas Copco. Anna-Karin har varit CFO i  Vattenfall Norden och inom Praktikertjänst koncernen. Har varit styrelseledamot i Praktikertjänst Försäkringsbolag och är nu styrelseledamot i RISE AB. Hon representerar företagskunder.

Björn Wolrath, representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension
Björn Wolrath, valberedningens ordförande
Björn är valberedningens ordförande. Han representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Eva Serenhov, representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension

Eva Serenhov
Eva är projektledare  på Coor Service Management med inriktning på strategiskt utvecklings- och förändringsarbete. Hon har tidigare haft anställningar på internationella konsultföretag och som egenföretagare med uppdrag både från näringslivet och offentlig verksamhet. Eva är styrelseledamot i ProSkandia. Hon representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension

Bo Ekman, valberedningens ordförande

Bo Källstrand, fullmäktiges ordförande
Bo är styrelseordförande i Sjunde AP-fonden. Tidigare landshövding i Västernorrland, vd i Graninge AB (publ) och Svensk Energi. Han representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Leif Victorin, fullmäktiges ordförande

Leif Victorin, ledamot i fullmäktige
Leif är styrelseproffs inom försäkringsbranschen. Tidigare styrelseledamot i Thulestiftelsen och Skandia Liv. Har gedigen erfarenhet av försäkringsbranschen. Han representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Valberedningen till styrelse- och revisorsval

Valberedningens uppgift är att nominera styrelseledamöter och revisor samt föreslå arvoden till dessa.

Valberedningen ska säkerställa att styrelsens ledamöter uppfyller de formella krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget. Styrelsen som helhet ska ha god insikt i och förmåga att leva upp till de krav rörande företagsstyrning och riskhantering som ställs på styrelsen i ett moderbolag för ett finansiellt konglomerat där moderföretaget är ett stort livförsäkringsbolag med långsiktiga åtaganden.

Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter och har även fokus på att styrelseutskotten ska ha adekvat bemanning.

Karin Eliasson, ordförande och sammankallande
Karin Eliasson, ordförande och sammankallande

Karin är vice ordförande i Skandias fullmäktige. Utöver detta är hon GVP Human Resources på Autoliv (vice ordförande) och styrelseledamot i bl.a. PRI Pensionsgaranti. Tidigare personaldirektör på TeliaSonera. 

Leif Victorin
Bo Källstrand

Bo är ordförande i Skandias fullmäktige. Utöver detta är han styrelseordförande i Sjunde AP-fonden. Tidigare landshövding i Västernorrland, vd i Graninge AB (publ) och Svensk Energi. 

Elisabeth Nilsson

Elisabeth Nilsson

Elisabeth är landshövding och tidigare bl.a. vd Jernkontoret och ledamot i Globaliseringsrådet. Ledamot i flera näringslivsstyrelser. 

Kajsa Lindståhl

Kajsa Lindståhl

Kajsa är ledamot i Skandias fullmäktige. Utöver detta är hon styrelseproffs med bakgrund från bank- och finansbranschen. Hon är ledamot i Thulestiftelsen och har ingått i Skandias fullmäktige sedan bildandet. Kajsa är f.d. vd och styrelseordförande vid Banco Fonder, samt har haft ledande positioner vid Bonnierkoncernen och revisionsbyrån PwC. 

Hans-Erik Andersson

Hans-Erik Andersson

Hans-Erik är Skandias styrelseordförande