Gå till innehåll

Valberedningar

I Skandia finns det två valberedningar: valberedningen till fullmäktigeval samt valberedningen till styrelse- och revisorsval. Valberedningarna nominerar kandidater till fullmäktige, ledamöter till styrelsen och revisor samt föreslår arvoden till dessa. Skandias valberedning till fullmäktigeval utses årligen av bolagsstämman och är helt fristående från Skandias ledning och styrelse.

Valberedningen till fullmäktigeval

Valberedningen ska säkerställa att fullmäktigekandidaterna uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget. Valberedningen ansvarar också för att se till att kunderna får möjlighet att nominera lämpliga kandidater till fullmäktige.

Varje år får kunderna rösta fram kandidater till fullmäktige. Efter fullmäktigevalet 2023 kommer det vara fem kandidater. Efter att kunderna nominerat kandidater som de vill se i fullmäktige, är det valberedningens uppgift att ta fram de kandidater som kunderna slutligen kan välja mellan. De slutliga kandidaterna kan dels vara sådana som har nominerats av kunderna och dels sådana som valberedningen föreslår. På valsedeln ska det alltid presenteras ett större antal kandidater än det antal som ska väljas in.

Valberedningen bestämmer hur röstningen ska gå till, svarar för rösträkningen samt fastställer och offentliggör resultatet. Valberedningen föreslår även arvode till fullmäktige.

Information om när det är aktuellt med nominering och röstning och hur det närmare går till publicerar vi bland annat här på Skandias hemsida.

Agneta-Wallmark-300x300.jpg

Agneta Wallmark, ordförande

Agneta är chef för treasury inom Telia Company koncernen och ordförande för valberedningen till fullmäktigeval. Hon representerar företagskunder och har tidigare bl.a. arbetat med finansfrågor inom Skandia under åren 1996-2009. Agneta sitter också i styrelsen för AP2, Telia Lithuania, Telia Försäkring samt Telias svenska Pensionsstiftelse.

Lars-Bergendal-300x300.jpg

Lars Bergendal

Ordförande i ägarföreningen ProSkandia. Lars har tidigare varit chefsjurist i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och departementsråd vid Finansdepartementets finansmarknadsavdelning. Han representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Dan Brännström
Dan Brännström
Dan är ordförande i Skandias fullmäktige. Han är vidare ledamot i valberedningen till styrelse- och revisorsval. Oberoende rådgivare i eget bolag. Styrelseledamot i ett antal företag och organisationer i näringslivet. Auktoriserad revisor. Tidigare delägare i EY samt generalsekreterare i branschorganisationen FAR.

Eva-Hansdotter-FM-Valb.jpg 

Eva Hansdotter

Eva driver idag ett eget konsultbolag. Hon har tidigare suttit i koncernledningen för både Stena AB och SKF AB som koncernens personalchef. Hon har också varit ansvarig för Hållbarhetsfrågor inom SKF. Eva är även systemvetare och har arbetat som chef inom IT både i SKF och Samhall. Eva representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Elisabeth-Nilsson-300x300.jpg

Elisabeth Nilsson

Elisabeth är styrelseordförande för KK-stiftelsen, styrelseledamot i Boliden AB, styrelseordförande för Scandinavia Japan Sasakawa foundation och är särskild utredare utsedd av regeringen. Ordförande IVA-projektet Vägval metaller och mineraler och för Allmänna försvarsföreningen. Tidigare ordförande i AB Göta Kanalbolaget, styrelseledamot i Exportkreditnämnden, vd Jernkontoret, ledamot Globaliseringsrådet samt har haft olika chefsbefattningar inom SSAB och varit landshövding i Östergötlands län. Elisabeth representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Valberedningen till styrelse- och revisorsval

Valberedningens uppgift är att nominera styrelseledamöter och revisor samt föreslå arvoden till dessa.

Valberedningen ska säkerställa att styrelsens ledamöter uppfyller de formella krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget. Styrelsen som helhet ska ha god insikt i och förmåga att leva upp till de krav rörande företagsstyrning och riskhantering som ställs på styrelsen i ett moderbolag för ett finansiellt konglomerat där moderföretaget är ett stort livförsäkringsbolag med långsiktiga åtaganden.

Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter och har även fokus på att styrelseutskotten ska ha adekvat bemanning. Bolagsstämman beslutar varje år om en instruktion för valberedningen.

Om du som kund/ägare vill lämna förslag till valberedningen kan du göra det till fullmaktige@skandia.se

Dan Brännström
Dan Brännström

Dan är ordförande i Skandias fullmäktige och ledamot i Skandias valberedning till fullmäktigeval. Oberoende rådgivare i eget bolag. Styrelseledamot i ett antal företag och organisationer i näringslivet. Auktoriserad revisor och tidigare delägare i EY samt generalsekreterare i branschorganisationen FAR. 

Lagerstedt-Woolford-Karin (2).jpg

Karin Lagerstedt Woolford

Karin är ledamot i Skandias fullmäktige. Hon är också grundare och partner i People Horizon AB. Tidigare har hon haft befattningar bl.a. som Chief Human Resource Officer på Intrum AB, HR-direktör Eltel AB, EVP HR, Communications, Safety, Health & Environment Ovako AB, SVP HR Green Cargo AB, biträdande personaldirektör SEB AB, managementkonsult Cap Gemini samt Ernst & Young.

Hans Larsson

Hans Larsson

Hans är ordförande i styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Han är också styrelseledamot i Intrum AB och styrelseordförande och VD i egna bolagen Linderyd Advisory AB och Lunda Advisory AB. Han har tidigare varit styrelseordförande och ledamot i Nordnet AB, styrelsordförande i Bank Norwegian ASA, styrelseledamot i AB Svensk Exportkredit samt Nordax Bank AB och Lindorff AS. Fram till 2013 arbetade Hans inom banken SEB i ett flertal ledande positioner, senast som chef för Affärsuteckling och M&A och medlem i bankens verkställande ledning. Senare också vice vd och stabschef på Lindorff AS, Oslo.

Ulf Troedsson

Cecilia Sandberg

Cecilia är vice ordförande i Skandias fullmäktige. Hon är också personaldirektör på Atlas Copco och ordförande i Atlas Copcos pensionsstiftelse. Tidigare har hon haft flera ledande befattningar inom HR-området på Permobil, AstraZeneca, SAS och American Express.

Ulf Troedsson

Ulf Troedsson

Ulf är vice ordförande i Skandias fullmäktige. Utöver det är han Executive advisor för EIT Innoenergy och Vargas Holding. Ulf är styrelseledamot i bland annat Cellfion AB, Klimatet Invest AB, Ligna Energy AB, Corpower Ocean AB , Hermes Medical solutions AB och Vätgas Sverige. Han har tidigare varit koncernchef för Siemens Norden och Baltikum och Ledamot av Siemens globala Top 50 ledningsgrupp.