Gå till innehåll

Kundvalt fullmäktige

Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av våra ägare. Målet är att alla ägare ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Ledamöter i fullmäktige

Dan Brännström, ordförande
Dan Brännström, ordförande 

Födelseår: 1958 
Invald: 2021
Utbildning: Ekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.  
Andra uppdrag: Oberoende rådgivare i eget bolag. Ledamot Skandias valberedning till fullmäktigeval samt valberedning till styrelse- och revisorsval. Styrelseledamot i ett antal företag och organisationer i näringslivet.
Bakgrund: Auktoriserad revisor och delägare i EY samt generalsekreterare i branschorganisationen FAR. 

Karin Eliasson, vice ordförande
Karin Eliasson, vice ordförande 

Födelseår: 1961
Invald: 2014 (omvald 2017 och 2020)
Utbildning: Fil. kand. vid Mittuniversitet.
Andra uppdrag: Ordförande Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Diverse rådgivaruppdrag, styrelseledamot Karolinska Universitetssjukhuset, RLS Global AB, Nordic Paper Holding AB samt Ruter Dam.
Bakgrund: Tidigare personal- och hållbarhetsdirektör Autoliv Inc.,Telia Sonera och SCA. Styrelseledamot Proffice AB och PRI Pensionsgaranti.

Elisabeth Nilsson, vice ordförande
Ulf Troedsson, vice ordförande

Födelseår: 1958
Invald: 2015 (omvald 2018 och 2021)
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds Tekniska högskola. Ekonomistudier vid Lunds universitet.
Andra uppdrag: Ledamot Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Executive advisor Vargas Holding och Liquid Wind. Styrelseledamot Vätgas
Sverige och mentor Ruter Dam samt Novare.
Bakgrund: Vd och koncernchef Siemens Norden och Baltikum. Styrelseledamot Siemens globala Top 50 ledningsgrupp, Siemens AB, SiemensOY, Siemens Turbomachinery AB. Styrelseordförande Siemens AS Norge, Siemens AS Danmark, Siemens Mobility AB och Swedish Medtech. Vice ordförande i Tysk-svenska Handelskammaren.

Anki Ahrnell, ledamot 

Födelseår: 1953
Invald: 2022
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Lexly AB, Bonnier Publications och Smarta Samtal.
Bakgrund: Chief Digital Officer på Bonnier AB, chef för digital utveckling på Swedbank och ledande befattningar inom Lowe Brindfors, Cambridge Technology Partners och IBM. Utsågs till årets intraprenör i Sverige 2013, till en av de 50 mest inspirerande kvinnorna i tekniksektorn i Norden 2016 och erhöll Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award 2020.

Lars O Anderson, ledamot

Födelseår: 1953
Invald: 2022 som ersättningsledamot
Utbildning: Examen från Handelshögskolan i Stockholm, reservofficersexamen från Sjökrigsskolan och studier vid Harvard Business School. 
Andra uppdrag: Styrelseledamot i FOREX Bank AB, Transcendent Group AB och Crosskey Banking Solutions AB/Ltd.
Bakgrund: Operativt förvärvsansvarig på Tieto för finansiell sektor, grundare av två konsultbolag inom finansbranschen i rollen som vd. Ledande befattningar inom IBM såväl lokalt, regionalt som globalt. Tidigare styrelseuppdrag i Nasdaq Broker Services, Credo Capital Partners och Biocool AB.

Monica Caneman

Monica Caneman, ledamot

Födelseår: 1954
Invald: 2021
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseproffs. Styrelseordförande i Euroclear Sweden AB samt Almi Företagspartner AB. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i SAS AB, styrelseledamot och ordförande i ersättningsutskottet i Qliro AB samt ordförande i Nasdaq Sveriges bolagskommitté. 
Bakgrund: Har i över 20 år arbetat i olika nordiska bolagsstyrelser, som ordförande eller ledamot. Ledande befattningar inom SEB-koncernen, bland annat som medlem i koncernledningen och ställföreträdande koncernchef.

Bertil Carlsén, ledamot

Födelseår: 1960
Invald: 2020
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Berkeley Graduate School of Business i USA.
Andra uppdrag: Rådgivare inom finans- och förvärvsfrågor. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet Samhall AB samt styrelseledamot Enwell Holding AB.
Bakgrund: Finansdirektör Anticimex, Polygon Group, BillerudKorsnäs och Acando. Ordförande Anticimex Försäkring AB och Svenska Sjö AB samt flertal poster inom AGA-koncernen.

Göran Fjällborg, ledamot

Födelseår: 1958
Invald: 2022 som ersättningsledamot
Utbildning: Företagsekonomi vid Umeå universitet.
Andra uppdrag: Rådgivningsuppdrag inom familjejuridik och företagsekonomi. Styrelseledamot Jukkasjärvi Byallmänning, styrelseledamot i Jukkasjärvi Förvaltning AB och styrelsesuppleant för Fjäder Redovisning AB.
Bakgrund: Tidigare vd i Norrfinans-koncernen, försäljningschef i Folksam. Under sina aktiva år som försäkringsförmedlare var han licensierad inom Swedsec och Insuresec. 

Magnus Henrekson, ledamot

Födelseår: 1958
Invald: 2019 (omvald 2022)
Utbildning: Internationell ekonomexamen och ekonomie doktor vid Göteborgs universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Infostat AB, Stiftelsen Affärsvärlden och Fundcurve AB. Styrelseordförande i Nationalekonomiska Föreningen. Senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning. 
Bakgrund: Professor i nationalekonomi, tidigare vd för Institutet för Näringslivsforskning. 

Kristina Hirschfeldt, ledamot 

Födelseår: 1984
Invald: 2022
Utbildning: Ekonomie magisterexamen vid Uppsala universitet. 
Andra uppdrag: Internrevisionschef på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
Bakgrund: Internrevisor på Finansinspektionen och Riksbanken samt revisor på Deloitte. Ordförande i Uppsala Studentkår samt styrelseledamot vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet.

Alexander Kristiansen, ledamot

Födelseår: 1976
Invald: 2017 (omvald 2020)
Utbildning: Systemvetare samt civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag: Doktorand vid Handelshögskolan i Göteborg samt styrelseledamot i ett
health tech-startup.
Bakgrund: Projektledare hos internationella konsultfirmor kring bolagsetablering samt expansion på den kinesiska marknaden.

Lena Larsson
Lena Larsson, ledamot

Födelseår: 1966
Invald: 2021
Utbildning: Civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering vid Stockholms universitet.
Andra uppdrag: CFO på OKQ8 samt styrelseledamot i Bilprovningen. 
Bakgrund: Har tidigare varit tf CFO i PostNord, haft ekonomichefsbefattningar inom Länsförsäkringar och arbetat som controller och ekonomichef i Bonnier Affärsinformation. Har arbetat inom revision och Corporate Finance på PriceWaterhouseCoopers.

Anne Ludvigson, ledamot

Födelseår: 1962
Invald: 2017 (omvald 2020)
Utbildning: Williams College, MA, USA och London School of Economics, UK.
Andra uppdrag: Vd Ludvigson Invest, vice ordförande AB Ludvig Svensson, ordförande TEKO Sverige Textil & Modeföretag, ledamot Svenskt Näringsliv och Kinnarps AB.
Bakgrund: Tidigare ledamot Sparbanken Sjuhärad.

Helena Nelson, ledamot

Födelseår: 1965
Invald: 2020
Utbildning: Juristexamen från Lunds universitet.
Andra uppdrag: Chefjurist Carnegie Investment Bank AB, styrelseledamot i ett antal bolag och stiftelser i Carnegiekoncernen samt styrelseledamot i Qliro AB.
Bakgrund: Tidigare varit chef för Group Compliance i Swedbank samt varit chefjurist och haft andra juristroller inom Skandia. 

Cecilia Sandberg, ledamot 

Födelseår: 1968
Invald: 2022
Utbildning: Filosofie magisterexamen med sociologi som huvudämne vid Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Personaldirektör på Atlas Copco och ordförande i Atlas Copcos pensionsstiftelse. Ledamot Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval.
Bakgrund: Tidigare haft flera ledande befattningar inom HR-området på Permobil, AstraZeneca, SAS och American Express.

Sofie Schough, ledamot 

Födelseår: 1971
Invald: 2018 (omvald 2021)
Utbildning: Magister i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Umeå universitet samt Kingston University i London
Andra uppdrag: Kommunikationschef Coor AB.
Bakgrund: Kommunikationschef Addici AB, marknadschef Enlight AB och Tradevision AB samt konsult med uppdrag för Europeiska Kommissionens DG X XII.

Lena Sellgren, ledamot

Födelseår: 1969
Invald: 2020
Utbildning: Fil. lic. i nationalekonomi från Lunds universitet. Har även studerat politisk ekonomi vid universitetet i Konstanz i Tyskland.
Andra uppdrag: Chefekonom och analyschef Business Sweden. Sitter i Dagens industris skuggdirektion till Riksbanken och är ledamot i Advisory Board till Forum for Global Business, Näringspolitiskt forum vid Entreprenörskapsforum och SCB:s användarråd för ekonomisk statistik.
Bakgrund: Styrelseledamot Norges forskningsråd, chefsanalytiker Nordea, chef Offentliga finanser vid Konjunkturinstitutet, biträdande enhetschef och ämnesråd vid Finansdepartementet. Expert eller sekreterare i ett flertal offentliga utredningar.

Ingela Tengelin, ledamot

Födelseår: 1957
Invald: 2020
Utbildning: Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en juristexamen från Lunds universitet, samt genomgått Ruter Dam chefsutvecklingsprogram.
Andra uppdrag: Försäkringsdirektör Stena AB. Ordförande Juridiska och Ekonomiska kommittén Svensk Sjöfart, vice ordförande Insurance and Documentary Committe Intertanko, styrelseledamot Maritime Law Committe i International Chamber of Shipping och Stena Insurance AG.
Bakgrund: Tidigare skadereglerare, underwriter och chef för sjö- och transportavdelningen Skandia.

Christer Wachtmeister

Christer Wachtmeister, ledamot

Födelseår: 1959
Invald: 2021 (omvald 2022)
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet.
Andra uppdrag: Investerare, entreprenör och styrelseproffs. Har ett eget konsult- och investeringsbolag som heter CWAsset AB. 
Bakgrund: Lång erfarenhet från finansbranschen, senast som Chief Investment Officer vid Kåpan pensioner och Chief Executive Officer i Alfred Berg/ABN AMRO.

Rose Marie Westman, ledamot 

Födelseår: 1960
Invald: 2022
Utbildning: Ekonomexamen från Lunds universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i den statliga myndigheten Kärnavfallsfonden.
Bakgrund: Chefsekonom på Burenstam & Partners, senior finansanalytiker och portföljförvaltare på Alecta Pensionsförsäkrings ränte- och aktieavdelning. Tidigare styrelseuppdrag som styrelseledamot och ordförande i Sjunde AP-fonden.

Karin Lagerstedt Woolford, ledamot 

Födelseår: 1969
Invald: 2019 (omvald 2022)
Utbildning: Civilekonom internationell inriktning vid Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag: Chief Human Resource Officer på Intrum AB.
Bakgrund: Tidigare befattningar bl.a. HR-direktör Eltel AB, EVP HR, Communications, Safety, Health & Environment Ovako AB, SVP HR Green Cargo AB, biträdande personaldirektör SEB AB, managementkonsult Cap Gemini samt Ernst & Young.

 

Vanliga frågor om fullmäktige

Alla frågor och svar