Gå till innehåll
Paraply

Ägarinstruktionen för Skandia

Skandiakoncernen ägs av Skandias kunder och styrs genom representanter i ett fullmäktige. Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Skandia. Rösträtten på bolagsstämman utövas i sin helhet av fullmäktige. Ägarinstruktionen kompletterar det som sägs i bolagsordningen om verksamheten och styrningen i koncernen samt beskriver hur bolagets kunder genom ett fullmäktige utövar ägarrollen.

Ta del av hela ägarinstruktionen

Värdegrund

Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med följande värderingar. 

Sammanfattad ägarinstruktion.

Fyra timglas i olika storlekar

Långsiktighet

Skandia tar på sig långa försäkringsåtaganden och har som mål att maximera värdet för ägarna, dvs. Skandias kunder, över livstiden av deras försäkringar genom att kombinera en god avkastning med ett sunt risktagande. Affärsutvecklingen ska präglas av proaktivitet med ett sunt risktagande på såväl kort som lång sikt.

Två personer delar på en tårta

Kundnytta

Skandiakoncernens tjänster ska genomgående ha god kvalitet. Kunderna ska ges en god och väl
tillgänglig service och dialogen med kunderna ska vara tydlig och respektfull. Bolagen ska vara tydliga med vad de erbjuder och hur de tar betalt. Arbetet för ökad kundnöjdhet ska bygga på långsiktighet, kostnadseffektivitet, kvalitet och lyhördhet för kundernas behov.

Man med paraply

Öppenhet

Verksamheten i Skandiakoncernen ska präglas av en öppenhet mot kunder och andra intressenter. Med öppenhet menas att Skandia ska sträva efter en extern kommunikation som är transparent, tillgänglig och lätt att förstå.

Växter och vattenkanna

Hållbarhet

Koncernen ska vara ett föredöme i arbetet med hållbarhet. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med internationellt vedertagna konventioner och riktlinjer på hållbarhetsområdet och bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.