Gå till innehåll

Tretton

Hela 42 miljarder under 2015 och 13 miljarder 2016, så många kronor har fördelats till kundernas traditionellt förvaltade försäkringar de senaste två åren. Och den fina avkastningen fortsätter.

Trogna läsare av bloggen och kunder som valt traditionell förvaltning för sitt långsiktiga sparande minns kanske att 2015 var ett rekord för fördelning av överskott under ett enskilt år. Tack vare flera år av bra avkastning på de placeringar som gjorts för kundernas räkning kunde totalt 42 miljarder fördelas ut på kundernas försäkringar, varav 18 miljarder av dessa som en engångsåtgärd under december månad. När nu 2016 summeras kan vi konstatera att avkastningen återigen varit mycket bra och att miljardregnet fortsätter. 

Fördelningen för 2016 innebär 13 miljarder till kundernas försäkringar och motsvarar en genomsnittlig återbäringsränta på 4,2 procent före skatt och avgifter. Det som avgör hur hög återbäringsräntan ska vara är två saker; dels hur stor den gemensamma bufferten mätt i konsolideringsgrad är och dels en uppfattning om förväntad avkastning den närmaste framtiden. Syftet med att jämna ut avkastningen på det här sättet är att de tillfälliga svängningarna på kapitalmarknaden ska bli mindre kännbara för dig som kund och därmed blir också exempelvis pensionsutbetalningarna jämnare.

Det som gör den här tekniken till en pedagogisk utmaning är att vi gärna vill att du som kund ska kunna följa utvecklingen på placeringsportföljen samtidigt som vi jämnar ut den avkastningen med hjälp av återbäringsräntan. Det innebär att du kan följa två olika "avkastningar": den faktiska utvecklingen på placeringsportföljen som vi kallar totalavkastning och den aktuella återbäringsräntan. Över tid så skiljer sig inte dessa åt men på bilden nedan kan du se hur de skiljer sig under enskilda år och du kan också se att återbäringsräntan hittills aldrig varit negativ. Som med allt sparande så finns risken att värdet på ditt kapital minskar men hittills har Skandia aldrig behövt ta tillbaka något fördelat överskott och på så sätt minskat kundernas försäkringskapital. Utjämningen har med andra ord fungerat på ett bra sätt både genom kriser och förbi lyckorus på kapitalmarknaden.

Hur gick det då med totalavkastningen på placeringsportföljen under 2016? Jo, den uppgick till 8,2 procent och som en följd av den goda avkastningen så kunde återbäringsräntan återigen höjas vid årsskiftet. Den uppgår för närvarande till 7 procent före skatt och avgifter.

PS. Vi har börjat skicka ut årsbeskeden för 2016. För att se ditt årsbesked loggar du in på skandia.se med ditt BankID. Du kan också läsa mer om återbäringen och om när årsbeskeden landar.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.