Gå till innehåll

"Vuxna kan anmäla till arbetsmiljöverket – men vart ska barn vända sig?”

I 36 år har vår stiftelse Idéer för livet investerat i framtiden. Vi har stöttat tusentals projekt samt forskning på området, för att främja ungas hälsa och trygghet. ”Låt oss tillsammans gå från tanke till handling!”, skriver Stina Liljekvist, ordförande för Idéer för livet i en ny krönika nedan.

"Otryggheten sprider sig och påverkar alla i samhället och särskilt tufft är det för våra barn och unga.

Idag på Barnkonventionens dag bör vi påminna oss om principerna som konventionen vilar på: alla barn har samma rättigheter, barnets bästa ska alltid komma först, varje barn har rätt att överleva och utvecklas, varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Att våra barn känner sig trygga är en förutsättning för att barnkonventionen ska kunna följas.  
 
När det kommer till barn och ungas trygghet är det lätt att fästa blicken på de starka rubrikerna i media, men frågan om ungas trygghet är större än så. Vi lanserar i dagarna årets version av vår stora Trygghetsrapport som tar ett helhetsgrepp kring trygghetsfrågan för barn och unga.

Årets rapport visar att otryggheten är utbredd och genomsyrar varje del av en ung persons liv: från aktiviteter på fritiden, till livet online, till relationer, till livet i skolan. Otrygghet är med andra ord mer än gängvåld, det kan handla om att bli mobbad på nätet, att utsättas för ett övergrepp på vägen hem eller ett brott i skolan. Risker som unga vittnar om är en del av deras vardag. 

Skolan är elevernas arbetsplats  

När jag pratar om den utbredda otryggheten i samhället är det många som reagerar över situationen i skolan. Kanske är det för att man tar för givet att barnen ska vara skyddade och känna sig trygga i skolan, och när statistiken visar det motsatta så reagerar man. Även om skolan har sin huvudman, är skolmiljön mer än så – där har alla vi vuxna ett ansvar. 

2022 fick Arbetsmiljöverket in över 800 anmälningar från personer som arbetar i skolan såsom lärare och pedagoger – 574 fall avsåg fysisk misshandel, 251 handlade om hot och 6 anmälningar om rån. Dessa brottsliga handlingar är något som många barn får bevittna. Men, Arbetsmiljöverket hanterar bara de vuxna på skolan, barnen har inte samma möjlighet att göra anmälningar, vilket innebär att den verkliga bilden inte kommer fram.

En förutsättning för barn och ungas lärande är att de känner sig trygga på vägen till och från skolan, i skolan och på skolgården, ett behov som blir svårt att möta så länge vi inte har helhetsbilden.  

Skolmisslyckanden får förödande konsekvenser 

Otrygghet kan ofta vara en bidragande orsak till att man går från att ha det kämpigt med sin skolgång till att misslyckas med den. Idag är det cirka 10 procent per årskull som inte klarar gymnasiet – hela 13 000 elever per år.

Forskning visar att de som fullföljer grundskola och gymnasium kommer att leva bättre och tryggare liv än de som hoppar av och därmed riskerar att hamna i kriminalitet eller annat utanförskap.

Otryggheten i skolan får med andra ord inte bara konsekvenser för den enskilda individen utan också för samhället i stort.  

Den samlande kraften kan ta oss till ett nytt och bättre läge 

I tider som dessa är det viktigt att vi påminner oss om att det finns ljusglimtar där ute. Det finns många engagerade krafter att inspireras av och hämta kunskap ifrån – vi på Idéer för livet har äran att få arbeta med flera av dessa. Vi vet också vilka metoder och projekt som verkligen gör skillnad – låt oss lära av det som ger effekt. Men med det sagt så behöver vi göra mer.  

Idag är det Barnkonventionens dag och jag föreslår att vi alla stannar upp och funderar över vårt ansvar i att ge unga bästa möjliga förutsättningar för ett tryggt liv.  

Låt oss tillsammans gå från tanke till handling! Om vi kraftsamlar kring de initiativ som vi vet ger effekt och uppmuntrar gränsöverskridande samarbete mellan offentliga sektorn, näringslivet, civilsamhället och akademin mot ett tydligt gemensamt mål; att skapa ett tryggare Sverige. Då har vi kommit en bra bit på vägen. Ju fler som engagerar sig i det arbetet, desto bättre blir förutsättningarna att kunna lyckas!  
 
Bättre bygga trygga unga än laga trasiga vuxna."

Stina Liljekvist,
Ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet 

200 miljoner till Sveriges unga hittills. Men det är bara början.

Idéer för livets mål är att bidra till att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga. Det genom att initiera och stödja forskning, organisationer och insatser, nationellt såväl som lokalt och vara länken däremellan. Stiftelsen har funnits i mer än 35 år och stöttat fler än 4400 projekt.

Fonden som bidrar till ökad trygghet  

Fonden Skandia Idéer för livet är en matarfond med hållbarhetsfokus som investerar minst 85 procent av sitt värde i mottagarfonden Skandia Sverige Exponering, en indexnära aktiefond med bred inriktning. Ett hållbart fokus premierar bolag vars verksamhet bidrar till en hållbar utveckling. Fonden är fri från investeringar i bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar tobak eller vapen eller producerar och distribuerar cannabis för rekreationellt bruk

Faktablad

Informationsbroschyr

 

Vi vill skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet.

Vi är många som vet att lyckade investeringar idag leder till god avkastning i framtiden. Men hos Skandias stiftelse Idéer för livet mäts resultaten inte bara i kronor, utan också i kraftfulla känslor med förmågan att förändra hela samhället. För vi vet att gemenskap nu förebygger utanförskap sen och att trygghet nu förebygger kriminalitet sen. 

Idéer för livet agerar kraftfullt med mjuka medel, och bygger starka vuxna genom att investera i dem som fortfarande växer. För oss är varje krona som spenderas på att få barn och unga att må bättre, känna mer delaktighet och tro på sig själva, en stor vinst för framtiden.

Vi verkar för bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga och finns med från idé till handling, i insatser som ger effekt och skapar framtidstro. Vi uppmuntrar kompetensöverföring, hjälper organisationer att växa och bidrar till att skapa fler skalbara isatser för en ökad social hållbarhet. Stiftelsen initierar och stödjer forskning, organisationer och insatser, nationellt såväl som lokalt och är länken mellan många av dem. Vi har funnits i mer än 35 år och stöttat fler än 4400 projekt.

För att skapa en positiv samhällsutveckling krävs ett nära samarbete mellan civilsamhället, offentlig sektor, näringsliv och akademin. Genom att verka för nya strukturer för samarbete kan vi bidra till att utveckla effektiva förebyggande lösningar och agera på utmanande samhällsutmaningar. Vi vet värdet av att förutse risker och arbeta förebyggande och arbetar för utvecklingen av effektiva metoder för att mäta värdet av förebyggande sociala insatser. Att göra rätt insats vid rätt tid lönar sig – både för samhället I stort såväl som för alla barn och unga.

Barns hälsa och trygghet är centralt för oss. Framtidstro, motivation och inkludering är viktiga byggstenar när vi tillsammans skapar framtiden!

Läs mer om stiftelsen Idéer för livet. 

Genom att spara i fonden Skandia Idéer för Livet kan du som kund stödja stiftelsen Idéer för livet och arbetet för att ge barn och unga chansen till ett mer hälsosamt och tryggt liv - samtidigt som du investerar i din egen framtid.

Framtidstro för tusentals barn (0 kr i avgift)

Med Skandia Idéer för Livet investerar du i en avgiftsfri fond som skänker 2% av fondvärdet till förmån för barn och unga. En investering i både din och någon annans framtid.

Läs mer och köp fonden

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet