Har du problem att logga in i mobilappen och har en iPhone? Detta åtgärdas genom att uppdatera appen.
Gå till innehåll
Kvinna som springer

Hälsa

Långsiktighet och förebyggande insatser är grunden i vårt arbete inom hälsa och trygghet. Vi har tillsammans med våra kunders företag halverat deras sjukfrånvaro, ökat lönsamheten och minskat samhällets kostnader för sjukskrivningar.

Förebyggande insatser inom hälsa och trygghet

Vi ser ökade sjuktal för den arbetande befolkningen samt höga kostnader och långa väntetider för sjuk-, hälso- och friskvård som stora samhällsutmaningar. Långsiktighet och förebyggande insatser genomsyrar vårt arbete inom hälsa och trygghet. Vi erbjuder tjänster inom hälsa och trygghet som spänner från förebyggande av ohälsa till rehabilitering. Genom dessa tjänster bidrar vi till hållbarhet bortom vår egen verksamhet, det vill säga hos våra företagskunder och samhället i stort. Vi investerar även långsiktigt i samhällsviktiga projekt och stödjer forskning med fokus på att förebygga ohälsa och skapa tryggare samhällen.

Genom arbetet främjar vi FN:s globala hållbarhetsmål.

 

 

Läs mer om vår hälsoaffär

Vi tror på att tillväxt skapas av friska medarbetare. Därför fokuserar våra tjänster inom hälsa och trygghet på just förebyggande insatser och rätt rehabilitering. På så sätt hjälper vi företagskunderna att bli mer attraktiva som arbetsgivare och mer hållbara företag med lägre sjukfrånvaro. Vi har en lång tradition av utveckling av tjänster för bättre hälsa och trygghet och vårt erbjudande omfattar sjuk-, hälso-, privatvårds-, olycksfalls- och livförsäkringar. Vår helhetssyn på hälsa där de proaktiva insatserna är en viktig komponent bidrar till att våra företagskunder och samhället kan spara in de kostnader som sjukfrånvaro faktiskt innebär.

Våra prioriterade hållbarhetsområden

Ansvarsfulla investeringar
Friska företag
Samhällsengagemang

Skandias Hälsokedja

Arbetsgivarna har fått ett allt större ansvar för att minska arbetsrelaterad ohälsa. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter förväntas chefer fånga upp tidiga tecken på ohälsa hos medarbetare och snabbt kunna erbjuda åtgärder. Från och med den 1 juli 2018 ska företag även, i samråd med den anställde, alltid ta fram en handlingsplan. Detta för att den anställde ska komma tillbaka i arbete senast 30 dagar efter sjukskrivning. Företag behöver med andra ord lägga mer tid på arbetsmiljöarbete. Här kan vi ge stöd och bidra med specialistkompetens för att underlätta för chefer och ledare att ta sitt arbetsmiljöansvar.

Med vårt heltäckande koncept Hälsokedjan säkerställs att våra företagskunders medarbetare kan få rätt insatser oavsett hälsotillstånd. I Hälsokedjan ingår hälsoförsäkring, sjukvårdsförsäkring, sjukförsäkring och hälsotjänster som hälsostrategisk rådgivning.

Läs mer om företagshälsa

Rapporter om ohälsa

Som det ledande pensionsbolaget vi vill vara en aktiv röst i samhällsdebatten. Därför har vi tagit fram rapporter som visar på kostnaden av psykisk ohälsa. Läs den här:

Läs rapporten: Sverige förlorar 62 miljarder på sjukskrivningar - psykisk ohälsa ökar markant

Läs alla våra rapporter

Skandias Hälsokalkylator

Skandias Hälsokalkylator lanserades 2015 i samarbete med Uppsala universitet. Kalkylatorn är ett webbaserat verktyg som beräknar hur livsstilsfaktorer såsom stillasittande, övervikt, alkoholkonsumtion och rökning påverkar individens hälsa samt samhället och arbetsgivarens kostnader över tid. Syftet med detta arbete är att sprida kunskap om värdet av tidiga och förebyggande insatser. Under 2018 har verktyget kompletterats med fler branscher och statistik kring psykiskohälsa.

Räkna ut vad ohälsan kostar

Vi stödjer forskning

Vi initierar och finansierar forskningsprojekt i samverkan med forskare på flera ledande universitet.  Vi vill stödja forskning som positivt påverkar människors hälsa samt förebyggande av sjukdomar inom försäkringskollektivet eller framtida kunder. Exempelvis stödjer vi forskning vid Karolinska Institutet, Linköpings universitet och Sophiahemmet.

Initiativ & utfall 2019

 Initiativ 2019

  • Tagit fram ett beräkningsverktyg till vara tjänster på hälsoområdet som visar värdet av företagets hälsosatsning.
  • Genomfört ett flertal hälsoseminarier för ledare och chefer med fokus på hur arbetsplatser kan bli mer hållbara och hälsosamma.
  • Lanserat en digital tjänst för ansökan om privatvård. Kunden kan snabbare och flexiblare söka vård för sina besvär.
  • Mellan 2006 och 2019 har vi, tillsammans med våra kunder, minskat sjukskrivningarna med cirka 60 procent.
  • Vi har, genom det finansiella överskott som det preventiva arbetet inom hälsa ger, finansierat forskningsprojekt med fokus bl a på kvinnors livssituation och mentala hälsa, sjukfrånvaro och förebyggande insatser samt vård och stöd till nära anhörig.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss