Gå till innehåll
Gröna paraplyer

Ansvarsfulla investeringar

Hänsyn till miljön och samhället är en självklarhet för oss på Skandia. Det är också en viktig del i vår kapitalförvaltning och fondverksamhet. 

Vi arbetar kontinuerligt med att granska våra placeringar utifrån kriterier för bland annat miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och andra hållbarhetsaspekter. Dessutom försöker vi påverka de bolag vi investerar i.

Vi tänker längre

Skandias framgång som kapitalförvaltare har till stora delar sin grund i den resursstarka position på marknaden som vår förvaltning ger. Ytterligare en framgångsfaktor är den breda spridningen av innehavet över en stor mängd tillgångsklasser som dels ger en balanserad riskspridning, dels en jämn avkastning över åren. Vi investerar bland annat i aktier, företagsobligationer, räntor och alternativa tillgångar. Skandias investeringar i alternativa tillgångar handlar överlag om onoterade bolag. Vi tillför då kapital som möjliggör för bolag att göra investeringar och för oss som investerare att påverka bolagen att ta hänsyn till relevanta hållbarhetsaspekter.

Samhällsnyttiga investeringar

Skandia gör investeringar med tydlig samhällsnytta, till exempel joint venture-bolaget som startades 2014 med Vattenfall för bygget av vindkraftverk i Sverige samt finansieringen av Skandionkliniken i Uppsala som är Nordens första klinik för cancerbehandling med hjälp av protonstrålbehandling. 

Hållbar förvaltning

"Att vi ska skapa finansiella värden är självklart. Men lika viktigt är hur dessa värden skapas. Med andra ord – vi ska maximera värdet samtidigt som hänsyn tas till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet." Lars-Göran Orrevall, chef Kapitalförvaltningen

Skandias ägarpolicy

Vårt uppdrag som ägare är att maximera det ekonomiska värdet av investeringarna utifrån en balanserad riskbedömning och samtidigt ta hänsyn till samhälle, miljö och ägarstyrningsfrågor. Vår ambition med ansvarsfulla investeringar är att verka för långsiktigt värdeskapande.

Skandias policyer för ägarstyrning är grunden för vårt agerande som ägare.

Vi granskar regelbundet våra innehav utifrån vår ägarpolicy och internationella hållbarhetsrelaterade normer.

Skandia vill att bolagen vi investerar i ska följa etablerade internationella konventioner såsom:

  • FN:s konventioner om mänskliga rättigheter
  • FN:s konvention om barnets rättigheter
  • Konventioner mot mutor och korruption
  • ILO:s kärnkonventioner
  • Internationella miljökonventioner

Skandia vill även att de bolag vi investerar i ska följa principerna för dessa icke-bindande koder:

  • FN:s Global Compact
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Vi förväntar oss också att de bolag vi investerar i ska rapportera sitt hållbarhetsarbete efter en standard, till exempel Global Reporting Initiative (GRI).

När det gäller kontroversiella branscher, produkter eller industrier har Skandia i vissa fall valt att exkludera företag. Vi investerar inte i bolag som producerar tobak, klustervapen, personminor, kemiska eller biologiska vapen samt flera bolag som tillverkar centrala komponenter för kärnvapen. Vi investerar inte heller i bolag vars omsättning till 5 % eller mer kommer från utvinning av kol för energiändamål.

I de fall ett bolag avviker från riktlinjerna i vår ägarpolicy är Skandias grundinställning att i första hand verka för förändring och utveckling genom aktivt ägarskap i form av direkta dialoger med bolagen. I bolag där vi är mindre eller indirekta ägare, är våra möjligheter att påverka mer begränsade. Då gäller det att hitta andra vägar för att driva förändringar, till exempel genom att samverka med övriga ägare och medverka i flera organisationer, exempelvis FN:s Principles for Responsible Investment (PRI).

Vi påverkar

Som ägare kan vi påverka bolag i en mer hållbar riktning genom att vara aktiva i styrelserekryteringsprocesser, på bolagsstämmor och i samtal med företagsledningar. Vi kan också utöva inflytande genom att samverka med andra ägargrupper. Vår grundinställning är att vi gör mer nytta genom att stanna kvar som ägare och verkar för förändring, än genom att sälja av vårt innehav. 

Vårt agerande grundar sig alltid på en bedömning av förutsättningarna att nå ett resultat som gynnar våra kunder. Våra möjligheter att utöva inflytande beror på vilken typ av tillgång det handlar om. I de svenska börsbolag där vi är stora ägare har vi väl etablerade former för ägarinflytandet. I andra placeringar, som till exempel i utländska bolag och i bolag där vi är indirekta ägare, är förutsättningarna att påverka mer begränsade, och då blir samverkan med andra investerare desto viktigare.

Samverkan med andra

Skandia har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investment). Det ger oss möjlighet att gå ihop med andra investerare för att påverka bolag till mer hållbart företagande, antingen på bolagsnivå eller i utvalda branschfrågor, till exempel kring palmolja, fossila bränslen eller kakao.

Skandia vill att de bolag vi äger ska ta ansvar för människor och miljö samt ha en god bolagsstyrning i linje med vår ägarpolicy. Om vi identifierar bolag som inte följer vår ägarpolicy inleder vi därför ett påverkansarbete gentemot bolagen. Påverkansarbetet kan antingen göras av oss själva, i samverkan med andra investerare eller med hjälp av våra leverantörer ISS Ethix och GES. 

Hållbara investeringar (PRI)

För att kunna samverka med andra i påverkansarbetet har Skandia undertecknat FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible Investments (PRI). Genom att signera PRI tydliggör Skandia att vi i rollen som institutionell investerare vill vara med och bidra till en hållbar utveckling. Dessutom kan vi, genom att ta del av PRI:s verktyg och processer vidareutveckla vårt arbete inom ansvarsfulla investeringar.

Hållbart värdeskapande

Vi är en av 16 svenska stora investerare som står bakom projektet Hållbart värdeskapande. Hållbart värdeskapande startade 2009 och syftar till att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor för ett långsiktigt värdeskapande.

Skandia är medlem i SWESIF

SWESIF är Sveriges Forum för hållbara investeringar. Vårt engagemang i SWESIF är ytterligare ett sätt att samarbeta med andra för att få upp frågor om miljöhänsyn, socialt ansvar och ägarstyrningsfrågor på dagordningen hos beslutsfattare och i finansbranschen.

Hållbarhetsinformation för fonder

För kunder som är intresserade av att veta hur en fond tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i sin förvaltning finns främst två verktyg på vårt fondtorg, Hållbarhetsprofilen och Morningstars hållbarhetsbetyg.

Hållbarhetsprofilen

I Hållbarhetsprofilen anger fondbolaget vilka hållbarhetskriterier som ingår i förvaltningen av en fond. Med hjälp av Hållbarhetsprofilen går det att se hur fonder förhåller sig till internationella normer, exkludering av branscher och produkter liksom hur fondförvaltaren går till väga för att påverka och följa upp ett bolag när det kommer till dess arbete med miljö, sociala aspekter och affärsetik. Hållbarhetsprofilen ska ses som ett komplement till fondfaktabladet.

Skandia har, tillsammans med andra finansiella aktörer, varit drivande i SWESIF:s arbete med att utveckla Hållbarhetsprofilen.

I vår fondlista kan du filtrera på fonder med Hållbarhetsprofilen.

 

Morningstars hållbarhetsbetyg

Morningstar har tagit fram ett fondbetyg som graderar hur hållbart en fond investerar. I bedömningen ingår bland annat miljöhänsyn, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Varje fond får ett hållbarhetsbetyg (1-5 jordglober) som baseras på en relativ bedömning av alla fonder inom en fondkategori. En fondkategori kan exempelvis vara "Sverigefonder". Dessutom får varje fond ett absolut betyg baserat på hur bra hållbarhetsarbete bolagen som fonden är investerad i har. 

Läs mer om Morningstars hållbarhetsbetyg

Här kan du söka fonder

Fondernas klimatavtryck

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor. Skandia har därför undertecknat FN-initiativet Montreal Carbon Pledge och förbundit oss att minst årligen mäta och redovisa koldioxidavtrycket i våra aktiefonder.

Se vår senaste koldioxidmätning