Gå till innehåll
Ägg i en korg

Ansvarsfulla investeringar

Vi har ett av Sveriges största förvaltaruppdrag. Det medför stora möjligheter att påverka - men innebär samtidigt ett stort ansvar. Därför utvärderar vi ständigt våra placeringar utifrån kriterier som miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption m.m.

Så görs ansvarsfulla investeringar

Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning är ett långsiktigt sparande och vårt mål är att kunden ska få god avkastning till en balanserad risk. Att investera ansvarsfullt är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Mer om traditionell förvaltning

Fondförsäkring

Vi granskar löpande fondförsäkringserbjudandet för att säkerställa ett fondutbud som bygger på enkelhet, kvalitet och förutsättningar för god avkastning.

Mer om fondförsäkring

Fondförvaltning

Inom fondförvaltning erbjuder vi ränte- och blandfonder, aktiva och indexnära aktiefonder och hållbarhetsfonder. Att agera ansvarsfullt som företrädare för andelsägarna är centralt för vårt arbete.

Mer om fondförvaltning

Det här är vår ägarpolicy

Vårt uppdrag som ägare är att maximera det ekonomiska värdet av investeringarna utifrån en balanserad riskbedömning och samtidigt ta hänsyn till samhälle, miljö och ägarstyrningsfrågor. Vår ambition med ansvarsfulla investeringar är att verka för långsiktigt värdeskapande. Vår policy för ägarstyrning är grunden för vårt agerande som ägare. Vi granskar regelbundet våra innehav utifrån vår ägarpolicy och internationella hållbarhetsrelaterade normer.

Genom arbetet främjar vi FN:s globala hållbarhetsmål.

  

Vi stödjer och har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI (Principles for Responsible Investment) och FN:s Global Compact, ett FN-initiativ för ansvarsfullt företagande.

Vår förväntan på de bolag vi investerar i är att de ska ta ansvar för människor och miljö samt ha en god bolagsstyrning. Bolagen bör öppet och transparent rapportera om sitt hållbarhetsarbete och följa principerna i följande ramverk och riktlinjer:

• FN:s Global Compact
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag, inklusive
• FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

I de fall ett bolag avviker från riktlinjerna i vår ägarpolicy är vår grundinställning att i första hand verka för förändring och utveckling genom aktivt ägarskap i form av direkta dialoger med bolagen. I vissa fall leder inte påverkansaktiviteterna till en acceptabel lösning och då säljs investeringarna tills dess att bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder.

När det gäller kontroversiella branscher eller produkter direktinvesterar vi inte i bolag som producerar tobak, cannabis för rekreationsanvändning, kontroversiella vapen Vi investerar inte heller i bolag som utvinner kol för energiändamål.

Vi har förtydligat ägarpolicyn i ett antal ställningstaganden som beskriver våra förväntningar på de bolag vi investerar i. Ställningstagandena fungerar vägledande både i dialogen med bolag och i det interna arbetet.

Fördjupa dig i vår ägarpolicy:

Ägarpolicy Skandias moderbolag

Ägarpolicy Skandias fondbolag

Ägarpolicy Skandias bank

Principer för aktieägarengagemang

Växter och vattenkanna

Vi investerar i Världsbankens nya hållbarhetsobligation

Vi har investerat 1,5 miljarder kronor i en ny hållbarhetsobligation som är framtagen tillsammans med Världsbanken. Obligationen ska stötta FN:s globala hållbarhetsmål samtidigt som den ger avkastning till våra sparare.

Läs hela nyheten

Initiativ & utfall 2018

Initiativ 2018

  • Ökat antal bolagsdialoger för påverkan med fokus på bland annat miljö, klimat och hälsa.
  • Fler och förbättrade ställningstaganden.
  • Investerat i samhällsnyttiga lån och obligationer.
  • För andra året deltar vi i Världsnaturfonden WWFs projekt för att med hjälp av 2 Degrees Investing Initiative analysera delar av den traditionella livportföljen (noterade aktier och företagsobligatio­ner) hos Europas största kapitalägare utifrån Parisavtalet. 
  • Skandia och våra analysleverantörer samt samarbetspartners har genomfört påverkansaktiviteter med drygt 500 unika bolag, inom områdena mänskliga rättigheter, miljö och klimat, arbetsvillkor samt affärsetik. Vidare har vi deltagit i 96 bolagsstämmor och 5 valberedningar. För fördjupning, se Skandias påverkansrapport.
  • Vi påbörjade under 2018 ett större arbete för att bedöma kli­matriskerna i hela vår traditionella livportfölj samt i några av fondbo­lagets blandfonder.

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss