Gå till innehåll

Målet är nått! Över 30 fonder med hållbarhetsfokus

För ganska exakt två år sedan sjösatte vi en klimatfärdplan för att bidra till Parisavtalets klimatmål. Vi sa då att våra innehav i fossila bränslen ska minska med 75 procent fram till 2025. Men också att kraftigt öka antalet egna och externa fonder med hållbarhetsfokus till 2022 – ett mål som vi nu har nått. "Vi vill kunna erbjuda kunder med olika syn på hållbarhet ett brett utbud som möter olika önskemål med ett riktigt bra fondutbud", säger vår hållbarhetschef Helena Hagberg.

Mamma och barn planterar växter

Som ledande pensionsbolag jobbar vi för att skapa ekonomisk trygghet genom högre pensioner, ett friskt arbetsliv och hållbara investeringar som ger god avkastning.

För att bidra till den stora klimatomställning som världen står inför antog vi hösten 2020 en offensiv klimatfärdplan för Skandia Liv och Skandia Link, en plan som vi nu arbetar aktivt med för att uppnå och visar redan tydliga framsteg. Förutom att minska innehaven i fossil energi med 75 procent ska också våra gröna investeringar fördubblas och antalet fonder med hållbarhetsfokus ökas.

– De senaste två åren har kapitalförvaltningen tredubblat antalet fonder med hållbarhetsfokus, det vill säga fonder där hållbarhetsaspekter är en avgörande faktor i hur fonderna väljer in och väljer bort investeringar, säger Per Lindgren, chef för Förvaltarval på Skandia.

Läs vår senaste Kapitalförvaltningsrapport

Ett brett utbud

Idag har vi över 30 fonder med hållbarhetsfokus i Skandia Link, vilket ger våra kunder ett brett utbud av placeringsmöjligheter för ett bekvämt sparande i fonder med prisvärda avgifter och bra avkastningspotential.

– Totalt erbjuder vi över 70 fonder där förvaltarna anger att investeringarna främjar eller har hållbarhet som mål, säger Per Lindgren.

– Vi har även vidareutvecklat våra verktyg för att kunderna lättare ska kunna filtrera utbudet av våra fonder utifrån vad som är viktigt för dem.

Här kan du läsa mer om vår klimatfärdplan

Fonden som bidrar till ökad trygghet

En av våra egna ideella fonder, Skandia Idéer för Livet, får nu utökade hållbarhetskriterier och blir fond nummer 31 med hållbarhetsfokus. Spararna i fonden bidrar till ökad trygghet för barn och unga, genom att 2 procent av fondens värde årligen går till vår stiftelse med samma namn, Idéer för Livet. Fonden har ingen förvaltningsavgift, är baserad på ansvarsfulla och hållbara investeringar och har sedan 1994 bidragit med mer än 177 miljoner kronor till Idéer för Livets arbete för ett tryggare samhälle för barn och unga.

Mer om fonden Skandia Idéer för Livet

Det här är vår stiftelse Idéer för Livet

Vad menar vi då med hållbarhetsfokus?

Jo, fonder med hållbarhetsfokus är särskilt granskade och utvalda av oss då de har en väl genomarbetad strategi där hållbarhet är en avgörande faktor i analys och investeringsbeslut. Skandias grundkrav är att fondens förvaltare ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och ha ett relevant och systematiskt arbete, med hög kompetens inom hållbarhet. Enligt EU:s klassificering är detta fonder som främjar hållbarhet (artikel 8) eller har hållbarhet som mål (artikel 9).

Fonder med hållbarhetsfokus tillämpar i huvudsak 3 arbetsmetoder:

  1. Väljer bort investeringar i verksamheter med höga och dåligt hanterade hållbarhetsrisker eller med negativa konsekvenser för människor och miljö. Exempelvis utvinning eller kraftproduktion av fossila bränslen, vapenproduktion, bolag som bryter mot mänskliga rättigheter, uppvisar korruption eller på andra sätt har klara brister i sitt hållbarhetsarbete.
  2. Väljer in och premierar investeringar som främjar miljömässiga och sociala faktorer, samt god bolagsstyrning. Här ingår investeringar som bidrar till lösningar i en hållbar samhällsutveckling, som klimatomställning, rent vatten eller god hälsa.
  3. Påverkar sina investeringar genom ägardialoger i syfte att utveckla dem i hållbar riktning.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter