Gå till innehåll

Nu höjer vi garantin för pensionssparande

Vi höjer premiegarantierna för pensionssparande i Skandia Liv (traditionell förvaltning) från 80 till 100 procent. – Det här gör sparformen ännu tryggare för våra kunder, säger vår Koncernchef och VD Frans Lindelöw.

Frans Lindelöw

Från och med den 1 april kommer nya premieinbetalningar inom Skandia Liv (traditionell förvaltning) att få en garanti på 100 procent. Det innebär att hela inbetalningen används för att beräkna de garanterade pensionsbeloppen framöver. 

Frans Lindelöw berättar att garantin höjs till följd av högre marknadsräntor.

– Balansen mellan trygghet och förutsättningar för god avkastning är viktig och tack vare vår starka finansiella ställning så kan vi både stärka tryggheten och behålla bra förutsättningar för att pensionskapitalet fortsätter växa, säger han.

Förändringen innebär samtidigt att förmånsbestämda försäkringar blir 20 procent billigare för samma utlovade pensionsbelopp. För inflyttat kapital så kommer motsvarande garantier att höjas från 75 procent till 80 procent. Kapitalförsäkringar berörs inte av förändringen.

Garantiräntan som används för att beräkna garanterade utbetalningsbelopp är oförändrad på 1,25 procent. 

Vad är traditionell förvaltning?  

Med traditionell förvaltning placeras spararnas pengar i samma portfölj, Skandia Liv, där vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. Skandia Liv är en allvädersportfölj som lämpar sig väl för långsiktigt pensionssparande då den har en lägre volatilitet än många andra sparformer.  

Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter och infrastruktur. Du som sparare är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning och har möjlighet till mer.   

Hur fungerar återbäringsräntan?  

Avkastningen i Skandia Liv (traditionell förvaltning) påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut överskottet över tid till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.  

Kan det komma ytterligare justeringar av återbäringsräntan?  

Som sparare måste du alltid vara förberedd på att återbäringsräntan kan både höjas och sänkas. I nuläget är vår bedömning att en återbäringsränta på 5 procent är en rimlig nivå mot bakgrund av läget på de finansiella marknaderna. Den traditionella livportföljen är på lång sikt en trygg och stabil sparform som står emot kraftiga rörelser på finansmarknaden.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter