Gå till innehåll

Skandia Liv (traditionell förvaltning)

 • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag

Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i Skandia Liv (traditionell förvaltning) kan både öka och minska i värde men medför att du alltid får ut minst det garanterade beloppet. Läs mer här

Så funkar Skandia Liv

Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

Du får återbäringsränta

Du får inte avkastning direkt på placeringarna, i stället får du återbäringsränta. Det resultat som uppstår utifrån vår kapitalförvaltning fördelas i huvudsak ut med hjälp av återbäringsräntan, som jämnar ut avkastningen över tid. Svängningarna på de finansiella marknaderna blir på detta sätt mindre kännbara för dig som kund. 

Möjlighet till mer än garantin

Med traditionell förvaltning placeras alla sparares pengar i samma portfölj. Vår finansiella styrka gör att vi kan placera mer pengar till högre risk, utan att riskera vad vi lovat våra kunder och på så sätt skapa möjlighet till högre avkastning. Det betyder att du utöver garantin har goda möjligheter till hög avkastning på ditt sparande. 

Vi sköter förvaltningen åt dig

Miljömässiga och etiska hänsynstaganden är en självklar del i vår kapitalförvaltning. Vi placerar i bl.a. räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter och du behöver inte själv ha specialistkunskaperna. Vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. 

Börja spara tryggt nu

Skandia Liv (traditionell förvaltning) på 1 minut

Garanterat belopp

Med traditionell förvaltning garanteras ett visst belopp vid utbetalningen. Det baseras bl.a. på

 • hur stor andel av sparpremien som ligger till grund för beräkningen av garantin
 • aktuell garantiränta

Garantin byggs successivt upp av dina eller din arbetsgivares inbetalningar (premier). För varje premie som betalas till sparandet beräknas ett garanterat belopp för utbetalningen (försäkringsbelopp).

För att räkna ut vad du kommer få i garanterat belopp använder vi antaganden om bl.a. garantiränta och hur stor andel av sparpremien som ligger till grund för garantin, avgifter, skatt samt dödlighet. Dessa antaganden kan ändras under försäkringstiden och gäller då kommande premier. Du kan inte få mindre än vad vi har garanterat dig, däremot kan du få mer.

Tabellen nedan visar hur stor del av sparpremien som för närvarande ligger till grund för beräkning av garantin vid nyteckning och nya premier för olika slags försäkringar – och aktuell garantiränta för dessa. För försäkringskapital som flyttas in till en ny pensionsförsäkring gäller andra regler. Garantiräntan är före skatt och avgifter.

  Andel av sparpremie Garantiränta
Huvudregel 100 % 1,25 %
Avvikelse från huvudregeln – Kapitalförsäkring 80 % 1,25 %

 

Överskott

Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag. Överskottet fördelas i huvudsak ut med hjälp av återbäringsräntan och läggs till försäkringskapitalet.

När det är dags för utbetalning

Om det finns överskott när det är dags för utbetalning fördelas det över utbetalningstiden som en höjning av utbetalningen. Beloppen anpassas löpande och höjningarna är inte garanterade. Beloppet kan sänkas om vi bedömer att försäkringskapitalet annars inte räcker till kommande utbetalningar. Men du får aldrig mindre än det garanterade beloppet. 

För att bedöma hur överskottet ska fördelas på dina utbetalningar använder vi oss av en prognosränta, som är en försiktig uppskattning av den framtida avkastningen. Det är den parameter som har störst betydelse för fördelningen.

Information om överskottshantering 

Utgångspunkt för prognosräntan är den förväntade kapitalavkastningen på tillgångarna i Skandias livbolag. Prognosräntan är dock lägre,

 • dels för att ge utrymme för framtida ökningar av utbetalningen motsvarande en förväntad inflation så att köpkraften bevaras
 • dels för att skapa en buffert för att minska risken för framtida sänkningar av utbetalningen

Prognosräntan bestäms med en horisont på 5 år. Den anpassas löpande för att fördelningen av överskottet ska bli så jämn som möjligt över tiden.

Vid kraftiga svängningar i avkastningen

För varje försäkring beräknas, med hjälp av prognosräntan, ett prognosvärde av de framtida utbetalningarna. Om kapitalavkastningen på tillgångarna sjunker kraftigt, kan prognosvärdet bli större än försäkringskapitalet. Då har det uppstått ett förväntat underskott på försäkringen.
 
Vid mindre underskott sker ingen sänkning av utbetalningen, men om underskottet är mer betydande ska beloppet börja sänkas. Sänkningen kan spridas över ett antal år med hjälp av en begränsningsregel som maximerar den årliga sänkningen. Underskottet ska dock förväntas vara borta inom 3 år.

Så beräknas återbäringsräntan

Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen över en längre tid och innehåller även en prognos om framtida avkastning. Återbäringsräntan beräknas utifrån:

 • den förväntade framtida avkastningen
 • den aktuella kollektiva konsolideringsgraden

Avkastningen beror på om gjorda investeringar ökat eller minskat i värde, dvs. hur portföljen med tillgångar har utvecklats. Konsolideringsgraden är relationen mellan tillgångarna i portföljen och det sammanlagda värdet av våra kunders försäkringskapital.

Återbäringsräntan justeras löpande

Återbäringsräntan justeras regelbundet för att balansera förhållandet mellan tillgångar och försäkringskapital. Om den kollektiva konsolideringsgraden ligger i utkanten av det tillåtna intervallet (95–110 %) sänks respektive höjs återbäringsräntan. 

Återbäring för försäkringar med kort försäkringstid

För försäkringar i Skandias Tjänstepensionsprogram, där försäkringstiden uppgår till max 59 månader, används en återbäringsmodell som innebär att försäkringen tilldelas en mindre del i Skandias livbolags överavkastning. Orsaken är att dessa korta försäkringar inte hinner bygga upp något egentligt överskott och därför bidrar de inte heller till överavkastningen.

I Skandias konsolideringspolicy anger vi hur stor den kollektiva konsolideringsgraden bör vara och vilka åtgärder som ska vidtas för att den ska hålla sig inom de angivna ramarna. Den kollektiva konsolideringsgraden mäter förhållandet mellan värdet av bolagets tillgångar och det samlade värdet av kundernas försäkringskapital. Skandias totalavkastning är den faktor som har störst påverkan på konsolideringen. Det viktigaste verktyget för att reglera storleken på den kollektiva konsolideringsgraden är återbäringsräntan. Därför blir konsolideringspolicyn också en policy för hur vi bestämmer nivån på återbäringsräntan. Återbäringsräntan beräknas utifrån förväntad framtida avkastning och den aktuella kollektiva konsolideringsgraden.  Överskott och underskott fördelas preliminärt till försäkringskapitalen genom återbäringsräntan.   

Skandia förändrar sin konsolideringspolicy från och med juli 2022 

 • Intervallet inom vilket den kollektiva konsolideringsgraden bör ligga minskas till 95–110 %, från tidigare 95–115 %. Konsolideringsgraden kommer framöver endast kortvarigt befinna sig utanför intervallet. 
 • Så länge den kollektiva konsolideringsgraden är inom intervallet fördelas överskott och underskott med utjämning genom återbäringsräntan till försäkringskapitalen. Om den kollektiva konsolideringsgraden överstiger 110 % eller understiger 95 % kommer återbäringsräntan kortvarigt att höjas respektive sänkas kraftigt – en åtgärd för att snabbt återgå till intervallet.  Återbäringsräntan kan vara såväl positiv som negativ. 

Tidigare kunde den kollektiva konsolideringsraden avvika från intervallet med upp till 5 procentenheter under 12 månader innan en justering av försäkringskapitalen blev aktuell. 

Syftet är att detta ska skapa en tydligare och mer rättvis fördelning av över- och underskott och ge kunderna en ökad transparens och förutsägbarhet. Kunderna kommer snabbare se förändringar i värdeutvecklingen, men ändå behålla en stabil utveckling av försäkringskapitalet genom utjämningen inom intervallet. 

Om den kollektiva konsolideringsgraden har varit lägre än 100 % i mer än 36 månader ska vi enligt policyn sänka kundernas försäkringskapital som en engångsåtgärd, så kallad reallokering.

Marknadsvärdesjustering och riskkapitaljustering  

Vid återköp och flytt tillämpar Skandia en s.k. marknadsvärdesfaktor. Den används om bolaget har låg konsolideringsgrad. Syftet med marknadsvärdesfaktorn är att skapa rättvisa mellan kunder som återköper eller flyttar och kunder som är kvar hela försäkringstiden.  

Exempel: Om marknadsvärdesfaktorn är 0,95 vid tidpunkten för återköp eller flytt så kommer försäkringskapitalet att sänkas med 5 %, så kallad marknadsvärdesjustering.  

Riskkapitaljustering tillämpas om flytt eller återköp sker under de första tio försäkringsåren. Det beror på att försäkringarnas bidrag till riskkapitalet i Skandia är lägre i början av försäkringstiden samtidigt som de har fått samma återbäringsränta som övriga försäkringar. För närvarande så är riskkapitaljusteringen 1,5 % av försäkringskapitalet.  

Konsolideringspolicy juli 2022

Konsolideringspolicy för förmånsbestämda tjänstepensioner  

Policyn gäller för försäkringsbranschens tjänstepensionsplan för FTP och FTP-liknande lösningar samt AI ITP2. Verksamheten bedrivs enligt s.k. pensionstilläggsmetod och omfattar inte produkter som har återbäringsränta.  

Den kollektiva konsolideringsgraden ska normalt ligga i intervallet 125 % till 175 %.  

Om den kollektiva konsolideringsgraden avviker från normalintervallet och avvikelsen är bestående ska åtgärder vidtas för att inom rimlig tid återställa den inom intervallet. Om avvikelsen från 125 % är bestående ska åtgärder vidtas för att återställa konsolideringsgraden till en nivå på 125 % inom 36 månader.

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2009–2023) 6,5 %

Senaste faktablad Skandia Liv i siffror (traditionell förvaltning)

Skatter & avgifter

Både skatt och avgifter varierar mellan olika typer av försäkringar. Det är därför som återbäringsräntan redovisas före skatt och avgifter. Däremot har vi alltid redan dragit av kostnaden för kapitalförvaltning (motsvarigheten till fondavgiften i fondsparande).

Avkastningsskatt

Skandias livbolag betalar avkastningsskatt som baseras på statslåneräntan under föregående år. Skattesatsen är olika beroende på om det är en pensionsförsäkring (även tjänstepension) eller kapitalförsäkring. Kostnaden för skatten fördelas på försäkringarna och tas ur försäkringskapitalet.

Avgifter

De avgifter som tas ut ska täcka de kostnader som Skandias livbolag har för administration och försäljning.