Gå till innehåll
Grönt paraply

Traditionell förvaltning

Vår förvaltning arbetar aktivt för att erbjuda kunderna ett hållbart värdeskapande som innebär en god avkastning samtidigt som kapitalet främjar miljörelaterade eller sociala hållbarhetsegenskaper samt praxis om god bolagsstyrning.

En hållbar allvädersportfölj

Vår traditionella livportfölj innehåller en blandning av aktier, räntebärande placeringar, fastigheter och andra tillgångar. På så sätt uppnås en bra riskspridning och ökade möjligheter till en hög avkastning.

Våra ställningstaganden och vårt arbete för ansvarsfulla investeringar ligger som grund till förvaltningen och i tillägg letar vi aktivt efter investeringsmöjligheter som främjar positiva hållbarhetsegenskaper eller har en mätbar positiv effekt, framför allt kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål och de globala klimatmålen i Parisavtalet.

 • Avser svenska stats- och bostadsobligationer, företagsobligationer eller direkta lån mot ställd säkerhet vilket inkluderar öronmärkt utlåning riktat till projekt där pengarna används till en social eller miljömässig investering. Förvaltningen sköts av oss vilket gör det möjligt att styra investeringarna som vi tycker är lämpligast. Inom denna förvaltning har vi exempelvis drivit på utformandet av, och investerat i, Världsbankens hållbarhetsobligation med särskilt fokus på hållbara städer, finansierat Skandionkliniken, som är Nordens första klinik för cancerbehandling genom protonstrålning samt investerat i en innovativ hälsoobligation med mål att förebygga typ 2-diabetes.

 • Aktier och aktiefonder med global profil och ett stort fokus på tillväxtmarknader. Aktier från Sverige, Europa, Nordamerika, Pacific och tillväxtmarknader finns representerade i portföljen. Vi exkluderar, påverkar och väljer aktivt in bolag så att innehaven ska bidra till en hållbar utveckling.

 • Ungefär en fjärdedel av vår traditionella livportfölj utgörs av så kallade alternativa investeringar vilket skapar diversifiering och sprider riskerna.

  Fastigheter: Placeringar i vårt helägda fastighetsbolag Skandia Fastigheter som har ett stort bestånd fördelat på kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter. Skandia Fastigheter bedriver en hållbar och långsiktig stadsutveckling och fastighetsförvaltning genom att minska energianvändning samt göra medvetna val av material, kemikalier och avfallshantering. Hela fastighetsbeståndet miljöinventeras och om- och nybyggnationer miljöcertifieras.

  Onoterade bolag: Placeringar i fonder som investerar i bolag vars aktier inte handlas på en publik börsplats. Fonderna placerar i såväl tillväxtbolag som mogna bolag på mogna marknader. Vi var bland annat med på Spotifys resa från start till notering i New York. Vi exkluderar, påverkar och väljer aktivt in fonder utifrån hur de beaktar hållbarhet i sina investeringar.

  Infrastruktur: Placeringar i infrastruktur sker ofta genom fonder med infrastruktur som tema. Här görs placeringar i långsiktiga projekt som kan sträcka sig över 20 år. Vid investeringar i infrastruktur är frågorna rörande hållbarhet mycket viktiga och i vissa fall avgörande för om en investering ska bli lyckad. Vi har investerat i utbyggnad av förnybar energi, såsom solkraft och vindkraft samt batterier och energilagring. Våra fondförvaltare gör bedömningar av investeringens påverkan på samhälle och miljö. Några ytterligare exempel på våra investeringar inom infrastruktur är:

  • Utbyggnad av höghastighetsfiber i Europa för att främja smarta elnät och ökad digitalisering
  • Infrastruktur för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion inom Europa
  • Globala investeringar för att ersätta kol och olja i energiproduktion
 • Avser verksamheter inom vår koncern, så som vår bank, vårt fondförsäkringsbolag och vårt fondbolag. Vi arbetar aktivt med vår egen klimat- och miljöpåverkan och klimatkompenserar för våra koldioxidutsläpp. Vi jobbar proaktivt för att agera mot finansiell brottslighet.

Ställningstaganden

Vi tar ställning i specifika frågor:

- Miljö & klimat

- Mänskliga rättigheter

- Arbetsvillkor

- Affärsetik

- Särskilda sektorer: Råvaror med hög avskogningsrisk, Fossila bränslen, Alkohol, Cannabis, Tobak, Kommersiell spelverksamhet, Försvarsindustri

- Statsobligationer

- Övrigt: Kärnkraft, Kryptovalutor, Antimikrobiell resistens, Djurskydd, Pornografi

Vi väljer in, påverkar och väljer bort

 • Vi söker aktivt investeringar som gör tydligt positiv skillnad. Genom att finansiera verksamheter som bidrar till lösningar på samhällsutmaningar och klimatproblem kan våra kunders sparande medverka till en hållbar utveckling samtidigt som de får en god riskjusterad avkastning. Vi väljer därför in investeringar inom;

  • Förnybar energi och energieffektivisering
  • Miljöcertifierade fastigheter
  • Hållbart jord- och skogsbruk
  • Vattenhushållning
 • Vår huvudstrategi är att vara kvar som ägare och försöka påverka bolagen i en mer hållbar riktning. Vi för löpande dialoger med bolag i energiintensiva sektorer om hur de kan agera för att minimera klimatrisker och ställa om sin verksamhet mot bättre klimatprestanda. Vi ställer oss bakom en ökad öppenhet kring klimatrisker och uppmanar företag att utveckla sin klimatriskanalys och klimatrapportering. Vi deltar även aktivt i samverkan med finansbranschen för ökad transparens kring klimatrisker.

  Att rösta på bolagsstämmor och vara aktiva i styrelserekryteringsprocesser är ett viktigt sätt att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Vi deltar och röstar i de bolag där vi har en större ägarandel, i form av röster eller kapital, och i de fall där vi även är mindre ägare men där intressefrågor avhandlas på stämman. På den svenska marknaden deltar vi även i valberedningsarbete i de fall där vi bjuds in till deltagande i form av långsiktig större ägare.

  Mer information om påverkansdialogerna samt den fullständiga listan över adresserade bolag finns i rapporten Skandias bolagspåverkan.

 • Vi väljer bort bolag vars omsättning till 5 procent eller mer kommer från utvinning av kol för energiändamål eller från produktion/distribution av cannabis för rekreationellt bruk. Vi väljer även bort bolag som tillverkar och/eller utvecklar kontroversiella vapen, bolag som producerar tobak samt energibolag som genom sin verksamhet och sitt beteende, av oss anses vara dåligt anpassade till Parisavtalets mål. Vi avstår också från att investera i bolag som avviker från internationella normer utan att visa förändringsvilja samt i statsobligationer utfärdade av stater som inte ansluter sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruption är utbredd på en central nivå. 

  Läs mer om uteslutna bolag och stater

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss

Hållbarhetsanalys & Informationsblad

Koldioxidavtryck

Handel i terminskontrakt