Gå till innehåll
Grönt paraply

Traditionell förvaltning

Vår förvaltning arbetar aktivt för att erbjuda kunderna ett hållbart värdeskapande som innebär en god avkastning samtidigt som kapitalet främjar miljörelaterade eller sociala hållbarhetsegenskaper samt praxis om god bolagsstyrning.

En hållbar allvädersportfölj

Vår traditionella livportfölj innehåller en blandning av aktier, räntebärande placeringar, fastigheter och andra tillgångar. På så sätt uppnås en bra riskspridning och ökade möjligheter till en hög avkastning.

Våra ställningstaganden och vårt arbete för ansvarsfulla investeringar ligger som grund till förvaltningen och i tillägg letar vi aktivt efter investeringsmöjligheter som främjar positiva hållbarhetsegenskaper eller har en mätbar positiv effekt, framförallt kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål och de globala klimatmålen i Parisavtalet.

 • Avser svenska stats- och bostadsobligationer, företagsobligationer eller direkta lån mot ställd säkerhet vilket inkluderar öronmärkt utlåning riktat till projekt där pengarna används till en social eller miljömässig investering. Förvaltningen sköts av oss vilket gör det möjligt att styra investeringarna som vi tycker är lämpligast. Inom denna förvaltning har vi exempelvis drivit på utformandet av, samt investerat i, en hälsoobligation tillsammans med bland annat region Stockholm samt finansierat Skandionkliniken, som är Nordens första klinik för cancerbehandling genom protonstrålning.

 • Aktier och aktiefonder med global profil och ett stort fokus på tillväxtmarknader. Aktier från Sverige, Europa, Nordamerika, Pacific och tillväxtmarknader finns representerade i portföljen. Vi exkluderar, påverkar och väljer aktivt in bolag så att innehaven ska bidra till en hållbar utveckling.

 • Ungefär en fjärdedel av vår traditionella livportfölj utgörs av så kallade alternativa investeringar vilket skapar diversifiering och sprider riskerna.

  Fastigheter: Placeringar i vårt helägda fastighetsbolag Skandia Fastigheter som har ett stort bestånd fördelat på kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter. Skandia Fastigheter bedriver en hållbar och långsiktig stadsutveckling och fastighetsförvaltning genom att minska energianvändning samt göra medvetna val av material, kemikalier och avfallshantering. Hela fastighetsbeståndet miljöinventeras och alla om- och nybyggnationer miljöcertifieras.

  Onoterade bolag: Placeringar i fonder som investerar i bolag vars aktier inte handlas på en publik börsplats. Fonderna placerar i såväl tillväxtbolag som mogna bolag på mogna marknader. Vi exkluderar, påverkar och väljer aktivt in fonder så att innehaven ska bidra till en hållbar utveckling.

  Infrastruktur: Placeringar i infrastruktur sker ofta genom fonder med infrastruktur som tema. Här görs placeringar i långsiktiga projekt som kan sträcka sig över 20 år. Vi har investerat i utbyggnad av förnybar energi, såsom solkraft och vindkraft samt batterier och energilagring. Våra fondförvaltare gör bedömningar av investeringens påverkan på samhälle och miljö. Några ytterligare exempel på våra investeringar inom infrastruktur:

  • Utbyggnad av höghastighetsfiber i Europa för att främja smarta elnät och ökad digitalisering
  • Infrastruktur för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion inom Europa
  • Globala investeringar för att ersätta kol och olja i energiproduktion
 • Avser verksamheter inom vår koncern, så som vår bank, vårt fondförsäkringsbolag och vårt fondbolag. Vi arbetar aktivt med vår egen klimat- och miljöpåverkan och klimatkompenserar för våra koldioxidutsläpp. Vi jobbar proaktivt för att agera mot finansiell brottslighet.

Vi väljer in, påverkar och väljer bort

 • Vi söker aktivt investeringar som gör tydligt positiv skillnad. Genom att finansiera verksamheter som bidrar till lösningar på samhällsutmaningar och klimatproblem kan våra kunders sparande medverka till en hållbar utveckling samtidigt som de får en god riskjusterad avkastning. Fram till 2025 vill vi fördubbla vår exponering mot bolag som bidrar positivt till klimatomställningen och våra totala investeringar i hållbara obligationer uppgick i slutet av 2020 till sammanlagt 22 miljarder kronor. En hållbar obligation innebär en öronmärkt utlåning riktat till projekt där pengarna används till en social eller miljömässig investering.

 • Vi för löpande dialoger med bolag i energiintensiva sektorer om hur de kan agera för att minimera klimatrisker och ställa om sin verksamhet mot bättre klimatprestanda. Vi ställer oss bakom en ökad öppenhet kring klimatrisker och uppmanar företag att utveckla sin klimatriskanalys och klimatrapportering. Vi deltar även aktivt i samverkan med finansbranschen för ökad transparens kring klimatrisker.

  Att rösta på bolagsstämmor och vara aktiva i styrelserekryteringsprocesser är ett viktigt sätt att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Vi deltar och röstar i de bolag där vi har en större ägarandel, i form av röster eller kapital, och i de fall där vi även är mindre ägare men där intressefrågor avhandlas på stämman. På den svenska marknaden deltar vi även i valberedningsarbete i de fall där vi bjuds in till deltagande i form av långsiktig större ägare.

  Vår huvudstrategi är att vara kvar som ägare och försöka påverka bolagen i en mer hållbar riktning. I de fall då aktiviteterna inte leder till en acceptabel lösning säljs investeringarna tills dess att bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder.

  Transparens, proaktivitet och samarbete är nyckelord i vårt arbete med bolagspåverkan. Mer information om påverkansdialogerna samt den fullständiga listan över adresserade bolag finns i rapporten Skandias bolagspåverkan.

   

 • Vi direktinvesterar inte i bolag som utvinner kol för energiändamål, tillverkar och/eller utvecklar kontroversiella vapen, producerar tobak, eller producerar/distribuerar cannabis för rekreationellt bruk. Vi avstår också från att investera i bolag som avviker från internationella normer utan att visa förändringsvilja samt i statsobligationer utfärdade av stater som inte ansluter sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruptionen är utbredd på en central nivå.

  Uteslutna bolag och stater

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss