Gå till innehåll

Så fungerar vår kapitalförvaltning

  • Skandia har ett av de största förvaltaruppdragen i Sverige, och det kräver en väl genomtänkt strategi
  • Vår långsiktiga strategi tas fram av vår avdelning för kapitalförvaltning
  • En viktig bedömning är hur stor del av kapitalet som ska investeras i olika tillgångsslag

Traditionell förvaltning är ett långsiktigt sparande som är tryggt, enkelt och ansvarsfullt. Du behöver inte tänka på hur pengarna placeras, vi på Skandia sköter det åt dig.

Du ska få högsta möjliga avkastning till en bra avvägd risk

Våra förvaltare styrs av placeringsdirektiv från Skandia. Ytterst är det vår styrelse som står bakom såväl strategi som investeringsbeslut. De sätter målen för förvaltningen och anger ramarna för förvaltarnas risktaganden.

Vårt mål att du ska få högsta möjliga avkastning till en bra avvägd risk. I detta strategiska arbete är vår ambition att uppfylla våra löften så att du får det försäkringsbelopp vi har garanterat dig. 

Fördelar med en långsiktig förvaltning

Skandias portfölj består av ett stort antal olika tillgångsslag och alla dessa har olika risk- och avkastningsmöjligheter. Vi utnyttjar fördelarna med en långsiktig förvaltning, så att du får god avkastning på ditt sparande.

En viktig bedömning är hur stor del av kapitalet som ska investeras i olika tillgångsslag t.ex:

  • aktier
  • räntebärande papper
  • alternativa investeringar – t.ex. fastigheter

Att investera i aktier har historiskt sett gett en hög avkastning, samtidigt som aktier innebär en högre risk än till exempel räntepapper och fastigheter. Vårt uppdrag är att säkerställa att investeringarna sker på ett balanserat sätt, i och mellan de olika tillgångsslagen. Det leder till att den totala portföljen är trygg och långsiktigt, vilket är viktigt för att kunna leverera en bra avkastning över tid. Så placeras dina pengar.

Vi anpassar risken

I det dagliga arbetet analyseras, värderas och bedöms olika tillgångsslag, såväl ur risk- som avkastningssynpunkt. Detta görs både övergripande för hela portföljen men även inom varje specifikt område, som till exempel inom aktieförvaltningen.

Vi är ett av de få livförsäkringsbolag som långsiktigt har haft en stark solvens flera år i rad. Denna finansiella styrka öppnar upp för möjligheter att investera både i upp- och nedgång på de finansiella marknaderna. Med en stabil investeringsstrategi kan vi utnyttja svängningarna i konjunkturen maximalt istället för att se en nedgång som ett hot.

En väl sammansatt portfölj

Skandias portfölj är uppbyggd så att du ska få ditt garanterade belopp och god avkastning på lång sikt.
 
När vi sätter samman vår portfölj styrs vi av två saker: garantin och möjligheten till god avkastning. Det viktigaste när man komponerar en väl sammansatt portfölj är att sprida riskerna. En riktigt konstruerat portfölj är så stabil att den också i svåra tider kan ge en bra avkastning och även då har en tillräckligt stor andel risktillgångar som på längre sikt kan ge högre avkastning. 

Räntebärande papper ger en trygg bas

En stor del av våra tillgångar består av räntebärande placeringar. Det ger portföljen en trygg bas. Räntor ger ett stabilt kassaflöde i förhållande till många andra placeringar.

Våra räntebärande placeringar utgörs främst av säkra stats- och bostadsobligationer samt realränteobligationer. Placeringarna görs främst i Sverige genom att sprida riskerna och få till en så väl balanserad ränteportfölj som möjligt.

Fastigheter är en långsiktig investering

Fastigheter är en långsiktig investering. Det passar väl in med vår målsättning som långsiktig förvaltare.

Fastigheterna är samlade i vårt dotterbolag Skandia Fastigheter, ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Fastighetsinnehavet utgörs främst av kontors-, köpcentrum-, industri- och bostadsfastigheter i storstadsregionerna.

Aktier ger hög avkastning på sikt

Vi har en stor andel aktier i portföljen. Aktierna ger hög avkastning på sikt, samtidigt som det är en mer riskfylld placering än räntepapper och fastigheter.

Vi har en hög solvens som gör att vi kan ge dig en långsiktigt bra hög avkastning, utan att för den skull riskera garantin. Ett bolag som har låg solvens måste koncentrera sig på räntebärande placeringar. Vår aktieportfölj innehåller både internationella och svenska aktier från olika regioner och branscher.

Onoterade tillgångar kan överträffa förväntningarna

Vi har under flera år investerat i onoterade bolag och infrastrukturinvesteringar vilket har lett till att vi idag är en av Nordens största förvaltare inom detta område. Onoterade bolag består av dels väletablerade företag och företag under tidig utveckling. Infrastrukturinvesteringar är tillgångar som t ex vindkraftsparker, vägar och hamnar. Vi investerar främst i fonder som förvaltas av specialister som har många års erfarenhet av att utveckla och skapa värden inom dessa typer av bolag.

De fondinvesteringar som vi har gjort inom onoterade bolag och infrastrukturinvesteringar har sedan start givit högre avkastning än motsvarande investeringar på börsen, och även överträffat våra interna avkastningsförväntningar.

Vi anlitar de bästa kapitalförvaltarna

Vårt kapital ska förvaltas av dem som har de bästa förutsättningarna och den yttersta kompetensen. 

Vi förvaltar flera hundra miljarder kronor åt över en miljon kunder. Eftersom vi är en stor aktör kan vi pressa kostnaderna för förvaltningen. Våra val styrs av strävan att skapa högsta möjliga förväntade avkastning efter avgifter och kostnader.

Huvuddelen av kapitalet förvaltas av vår egen kapitalförvaltning. För vissa investeringar anlitar vi också externa förvaltare som är specialister på sina områden. Totalt har vår kapitalförvaltning ungefär 90 medarbetare. 

Ansvarsfull kapitalförvaltning

Vår förvaltning utgår från ansvarsfull kapitalförvaltning. Vi tillämpar FN:s ramverk för ansvarsfullt företagande (UN Global Compact) och har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). Vidare granskar vi hur de företag vi investerar i och de fonder vi erbjuder beaktar hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i sin verksamhet och i sina investeringar. Sådana risker och faktorer kan vara klimat, miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter samt praxis om god bolagsstyrning inklusive motverkande av korruption.

Skandias policy om ansvarsfulla investeringar ligger till grund för hur vi analyserar och fattar beslut om att välja in, välja bort och påverka investeringar.

Vi använder en förklaringsmodell - hållbarhetspyramiden - för att ge en översiktlig bild av hur de investeringar vi gör är fördelade utifrån sina olika hållbarhetsnivåer. Modellen baseras på våra bedömningar där vi använder marknadsledande mätmetoder för att analysera investeringars hållbarhet. Vårt baskrav är att alla våra investeringar ska uppfylla kraven på ansvarsfulla investeringar. Därutöver väljer vi aktivt in investeringar som främjar hållbarhet: hållbara investeringar eller lösningsinvesteringar.

Pyramid.png

Alla investeringar granskas för att välja bort tillgångar som strider mot Skandias ställningstaganden för ansvarsfulla investeringar.

Hållbara investeringar är, utöver att ha passerat våra grundläggande krav på att vara ansvarsfulla, utmärker sig genom att vara framstående i hur de hanterar hållbarhetsrisker och möjligheter i sina verksamheter utifrån FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Parisavtalet. Exempel är bolag som producerar energisnåla och klimatsmarta produkter, men också bolag inom mer traditionella branscher som är ledande inom hållbarhetsarbete i sina verksamheter.

Lösningsinvesteringar är hållbara investeringar som på än mer konkret bidrar till positiva sociala eller miljömässiga effekter. Dessa investeringar är exempelvis inom miljöcertifierade fastigheter, infrastruktur för förnybar energi samt gröna och sociala obligationer. Våra investeringar innebär då ofta att vi tillför finansiering för utveckling av verksamheter som konkret främjar social eller miljömässig hållbarhet på ett mätbart och positivt sätt