Gå till innehåll

Vi höjer återbäringsräntan till fem procent

Från och med den 1 mars 2024 höjer vi den ordinarie återbäringsräntan på traditionellt förvaltat försäkringskapital från 4 till 5 procent. "Våra kunder kan vara trygga med att ha valt Skandia Liv för sitt långsiktiga sparande" säger vår Koncernchef och VD Frans Lindelöw.

Frans Lindelöw

Den genomsnittliga återbäringsräntan i Skandia Liv de senaste 15 åren (2009–2023) uppgår till 6,3 procent före avdrag för skatt och avgifter. 

Vi har en portfölj med bred diversifiering och rimligt risktagande – vi brukar kalla det för en allvädersportfölj som passar särskilt bra för pensionssparande. Genom att särskilt fokusera på ansvarsfulla och hållbara investeringar gynnar det inte bara våra kunder och ägare utan även samhället i stort, säger Frans Lindelöw.  

Vad är traditionell förvaltning?  

Med traditionell förvaltning placeras spararnas pengar i samma portfölj, Skandia Liv, där vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. Skandia Liv är en allvädersportfölj som lämpar sig väl för långsiktigt pensionssparande då den har en lägre volatilitet än många andra sparformer.  

Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter och infrastruktur. Du som sparare är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning och har möjlighet till mer.   

Hur fungerar återbäringsräntan?  

Avkastningen i Skandia Liv (traditionell förvaltning) påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut överskottet över tid till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.  

Kan det komma ytterligare justeringar av återbäringsräntan?  

Som sparare måste du alltid vara förberedd på att återbäringsräntan kan både höjas och sänkas. I nuläget är vår bedömning att en återbäringsränta på 5 procent är en rimlig nivå mot bakgrund av läget på de finansiella marknaderna. Den traditionella livportföljen är på lång sikt en trygg och stabil sparform som står emot kraftiga rörelser på finansmarknaden.

Ett tryggt sparande

När det svänger på börsen kan det vara skönt med ett sparande som ger en jämn utveckling över tid. Kapitalförsäkring inom Skandia Liv är ett tryggt sparande med återbäringsränta och garanti.

Ta reda på mer och börja spara

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter