Gå till innehåll
Kvinna med paraply

Vi är Skandia

  • Vi hjälper våra kunder att ta beslut här och nu – för ett tryggt och rikt liv på sikt
  • Vi satsar på långsiktiga investeringar som ger en stabil och hållbar tillväxt
  • Genom vårt förebyggande hälsoarbete är vi med och bidrar till ett friskare Sverige

Vi har erbjudit människor ekonomisk trygghet i mer än 160 år – vi vet att det är lönsamt att förutse och förebygga. Vi skapar trygghet för generationer.

Om oss

Vi skapar trygghet för generationer genom högre pensioner, ett friskt arbetsliv och hållbara investeringar. 

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning. Vi har närmare 1,9 miljoner kunder vilkas behov och intressen vi vill tillvarata i utvecklingen av Skandia. Av dessa är 1,5 miljoner också våra ägare. Som ägare är man med och delar på det överskott verksamheten genererar.

Vi har cirka 840 miljarder kronor under förvaltning och långsiktiga åtaganden gentemot ägare, kunder och samhälle. Vi bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa god avkastning och för att bidra till hållbart värdeskapande.

Skandia i Sverige

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
106 55 Stockholm
Org.nr: 516406-0948

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
106 55 Stockholm
org.nr 502017-3083

Skandiabanken Aktiebolag (publ) 
106 55 Stockholm
org.nr 516401-9738

Skandia Fonder AB
c/o Skandia, Bolagsjuridik
106 55 Stockholm
org.nr 556317-2310

Skandia Investment Management AB
106 55 Stockholm
org.nr 556606-6832

Skandikon Pensionsadministration Aktiebolag
Box 14, 101 20 Stockholm
org.nr 556217-8300

Skandikon Administration Aktiebolag
Amiralsgatan 17, 211 55 Malmö
org.nr 556023-4782

Skandia Fastigheter AB
Box 7063
103 86 Stockholm
org.nr 556467-1641

Sophiahemmet Rehab Center
115 31 Stockholm
Org.nr 556248-6323

Långsiktiga åtaganden förutsätter hållbart företagande

Vår drivkraft är att skapa trygghet för generationer och bidra till ett hållbart värdeskapande med sikte på att vara det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Vi har en bred förankring med långsiktiga åtaganden gentemot ägare, kunder och samhälle. Vi bedriver verksamheten utifrån våra ägares instruktioner som definierar fyra värderingar: långsiktighet, kundnytta i centrum, sund öppenhet samt hållbart företagande. I linje med ägarinstruktionen fastställer Skandias policy om hållbart företagande att vår verksamhet ska bedrivas ansvarsfullt och bidra till ett hållbart värdeskapande med långsiktiga kundrelationer i fokus. Läs vår ägarinstruktion här.

Vi ska i enlighet med ägarinstruktionen vara ett föredöme i arbetet med hållbarhet. Verksamheten följer FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag inklusive FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt Parisavtalet om att motverka klimatförändringarna. För samverkan och transparens stödjer vi FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Vi ställer oss även bakom TCFD:s rekommendationer för redovisning av klimatrelaterade risker och möjligheter. Vår verksamhet ska bidra till FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

I ramverket för vårt hållbarhetsarbete prioriterar vi fyra för oss viktiga områden. Tre av dessa är direkt kundrelaterade. De utgörs av Hållbart sparande, Ansvarsfulla banktjänster och Friska företag. Det fjärde området, Ett hållbart Skandia, är inriktat på hur vi bedriver vår egen verksamhet och omfattar delområden som rör våra medarbetare, exempelvis miljöansvar, affärsetik och vårt arbete med att motverka finansiell brottslighet. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Ömsesidigt och finansiellt starkt bolag

Vi är kundägda – vi ägs av våra 1,5 miljoner kunder i Skandias traditionella livbolag, som också är koncernens moderbolag. Det särskiljer oss från många andra i branschen. Allt överskott som skapas stannar hos kunderna i livbolaget, vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. 

Det innebär också att vi står på kundens sida, med uppdrag att maximera värdeskapandet för våra ägare. Under 2023 fördelades 17 miljarder till våra kunder vars sparkapital varit med och byggt upp överskottet.

Vi är finansiellt starka och har god solvens. Det betyder att vi har större frihet att utforma vår investeringsportfölj och på så sätt skapa förutsättningar för högsta möjliga avkastning.

Kundägda Skandia