Gå till innehåll
Två personer delar på tårta

Ägare i Skandia

Skandias livbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Bolagsformen innebär att det är våra kunder som äger bolaget. Till skillnad från andra ömsesidiga bolag, som styrs av representanter från intresseorganisationer, så styrs Skandia helt av representanter för våra kunder, valda av våra kunder.

Det går nu att nominera till fullmäktigevalet 2021.

Nominera kandidat

Röstning i fullmäktigevalet

Kunderna i Skandias livbolag har rätt att rösta i fullmäktigevalet. De som får rösta är alla försäkringstagare och försäkrade med en traditionellt förvaltad tjänstepensions-, pensions- eller kapitalförsäkring, alla som har gruppförsäkring och alla med löpande utbetalningar från efterlevandeskydd.

2020 års val kommer att pågå mellan den 15 januari och den 15 februari 2020.

Vid valet får du rösta på upp till 7 av de föreslagna kandidaterna.

 • Om du har en traditionellt förvaltad sparförsäkring i Skandias livbolag får du 10 röster, oavsett hur mycket du sparar. 
 • Om du har en riskförsäkring, t.ex. en olycksfallsförsäkring, har du en röst. Detta gäller både privatpersoner och företag (juridiska personer).

På detta sätt uppnås en balans mellan spar- och riskförsäkringar. Kunder med en långsiktig ekonomisk risk i Skandia får ett större antal röster än kunder med en försäkringslösning där premien förnyas på årlig basis.

Du som är kund i Skandias livbolag

Skandias livbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Bolagsformen innebär att det är våra kunder som äger bolaget. Till skillnad från andra ömesidiga bolag, som styrs av representater från intresseorganisationer, så styrs Skandia helt av representanter för våra kunder, valda av våra kunder.

Som ägare i Skandias livbolag innebär det att du får:

 • ta del av överskottet i Skandia
 • nominera kandidater till Skandias fullmäktige
 • rösta på de kandidater du vill ska ingå i Skandias fullmäktige
 • delta vid den ordinarie bolagsstämman för att ställa frågor och lämna förslag
Läs mer om Skandias bolagsstyrning

Nominera kandidat!

Känner du någon med rätt kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper för att kunna bidra i Skandias fullmäktige?

Det går nu att nominera till valet 2021.

Alla som är kunder i Skandias livbolag har rätt att nominera kandidater. För att kunna nominera måste du vara kund vid nomineringstillfället. Det är sedan valberedningens uppgift att pröva och föreslå lämpliga kandidater utifrån de som är nominerade.

Nominera kandidat

Vi vill gärna ha personer med olika bakgrunder som med kunskap, erfarenheter och personliga egenskaper kan bidra till att stärka Skandias fullmäktige. För att gruppen inte ska bli för homogen strävar vi efter en jämn könsfördelning och spridning i ålder. Dessutom strävar vi efter att alla våra kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Utöver att personen ska vara myndig och kund i Skandias livbolag vill vi att kandidaten ska

 • ha kompetens i frågor som rör företagsstyrning och riskhantering
 • vara oberoende i förhållande till Skandia och konkurrerande bolag
 • ha god insikt i samhällsekonomi och finansmarknaden, samt förståelse för värdet av långsiktighet
 • ha erfarenhet från styrelsearbete och ledningsarbete

Valberedningen säkerställer att kandidaterna uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Fördelning av överskott

Hur fördelningen av överskott sker beror på hur överskotten har kommit till. Något förenklat kan man dela in Skandias livbolag i tre delar: en finans-, en risk- och en administrationsrörelse.

Överskott från den administrativa rörelsen regleras genom avgiftssänkningar. Riskförsäkringsrörelsens överskott regleras genom sänkta riskpremier eller förändrade villkor och överskott i finansrörelsen regleras i huvudsak med återbäringsränta. Du kan läsa mer om överskottshanteringen här 

Om det skulle uppkomma underskott/förlust i någon rörelse så regleras detta på motsvarande sätt.

Alla kan påverka

Vi arbetar för att alla Skandias kunder – röstberättigade eller ej – ska ha goda möjligheter att utöva inflytande över Skandias verksamhet, t.ex. genom att:

 • påverka utvecklingen av våra finansiella produkter och lösningar
 • engagera sig i öppen dialog med oss, via Facebook, kundpaneler, bloggen eller genom vår Tyck till-funktion i mobilappen
 • föreslå projekt eller på annat sätt engagera sig i vår stiftelse Idéer för livet

Kundägarföreningen ProSkandia

ProSkandia är en, i förhållande till Skandia, oberoende ideell förening med syfte att tillvarata försäkringstagares och försäkrades intressen i Skandias livbolag. Med detta för ögonen arbetar föreningen utifrån två perspektiv, dels hur Skandia sköts och utvecklas, dels hur reglerna för försäkringssparandet i vårt land utformas. Läs mer om ProSkandia

Hör av dig om du har frågor

Välkommen att kontakta oss på kundinflytande@skandia.se