Gå till innehåll
Två personer delar på tårta

Ägare i Skandia

Skandias livbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Bolagsformen innebär att det är våra kunder som äger bolaget. Vi styrs helt av representanter för våra kunder, valda av våra kunder.

Nu kan du som är kund i Skandias livbolag nominera kandidater till val i fullmäktige 2025.

Nominera kandidat

Du som är kund i Skandias livbolag

Skandias livbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Bolagsformen innebär att det är våra kunder som äger bolaget. Skandia styrs helt av representanter för våra kunder, valda av våra kunder.

Som ägare i Skandias livbolag innebär det att du får:

 • ta del av överskottet i Skandia
 • nominera kandidater till Skandias fullmäktige
 • rösta på de kandidater du vill ska ingå i Skandias fullmäktige
 • delta vid den ordinarie bolagsstämman för att ställa frågor och lämna förslag
Läs mer om Skandias bolagsstyrning

Nominering till fullmäktige

Alla som är kunder i Skandias livbolag har rätt att nominera kandidater till fullmäktige. 

Kunderna kan lämna förslag på kandidater till fullmäktige. Det är sedan valberedningens uppgift att pröva och föreslå lämpliga kandidater utifrån de som är nominerade.

Vi vill gärna ha personer med olika bakgrunder som med kunskap, erfarenheter och personliga egenskaper kan bidra till att stärka Skandias fullmäktige. För att gruppen inte ska bli för homogen strävar vi efter en jämn könsfördelning och spridning i ålder. Dessutom strävar vi efter att alla våra kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Utöver att personen du nominerar ska vara myndig och kund i Skandias livbolag ser vi gärna att kandidaten:
 
 • har kompetens i frågor som rör Skandias specifika bransch som kapitalförvaltning, försäkringsmarknad och regelverk
 • och/eller har kompetens avseende allmän bolagsstyrning och näringslivsverksamhet inklusive riskhantering
 • har tidigare erfarenhet från styrelsearbete eller ledningsarbete
 • har god insikt i samhällsekonomi och andra interna och externa drivkrafter
 • står bakom värdet av långsiktighet, öppenhet och att ha fokus på kundupplevelse

Kandidaten kan inte vara anställd i Skandia, i en företagsgrupp som liknar Skandias och ska vara oberoende i förhållande till Skandia och konkurrerande bolag. 

Valberedningen säkerställer att kandidaterna uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Så röstar du

Kunderna i Skandias livbolag har rätt att rösta i fullmäktigevalet. De som får rösta är alla försäkringstagare, alla försäkrade i en kollektivavtalsgrundad försäkring och ersättningsberättigade genom tjänstepensions-, pensions- eller kapitalförsäkringar.

Vid valet får du rösta på upp till 5 av de föreslagna kandidaterna.

 • Om du har en traditionellt förvaltad sparförsäkring i Skandias livbolag får du 10 röster, oavsett hur mycket du sparar. 
 • Om du har en riskförsäkring, t.ex. en olycksfallsförsäkring, har du en röst. Detta gäller både privatpersoner och företag (juridiska personer).

På detta sätt uppnås en balans mellan spar- och riskförsäkringar. Kunder med en långsiktig ekonomisk risk i Skandia får ett större antal röster än kunder med en försäkringslösning där premien förnyas på årlig basis.

Fördelning av överskott

Hur fördelningen av överskott sker beror på hur överskotten har kommit till. Något förenklat kan man dela in Skandias livbolag i tre delar: en finans-, en risk- och en administrationsrörelse.

Överskott från den administrativa rörelsen regleras genom avgiftssänkningar. Riskförsäkringsrörelsens överskott regleras genom sänkta riskpremier eller förändrade villkor och överskott i finansrörelsen regleras i huvudsak med återbäringsränta. Du kan läsa mer om hur vi hanterar återbäringen för traditionellt förvaltade sparprodukter och riskförsäkringarna sjuk-, premiebefrielse- och livförsäkring här. Mer information om överskottshantering finns här.

Om det skulle uppkomma underskott/förlust i någon rörelse så regleras detta på motsvarande sätt.

Alla kan påverka

Vi arbetar för att alla Skandias kunder – röstberättigade eller ej – ska ha goda möjligheter att utöva inflytande över Skandias verksamhet, t.ex. genom att:

 • påverka utvecklingen av våra finansiella produkter och lösningar
 • föreslå projekt eller på annat sätt engagera sig i vår stiftelse Idéer för livet

Kundägarföreningen ProSkandia

ProSkandia är en, i förhållande till Skandia, oberoende ideell förening med syfte att tillvarata försäkringstagares och försäkrades intressen i Skandias livbolag. Med detta för ögonen arbetar föreningen utifrån två perspektiv, dels hur Skandia sköts och utvecklas, dels hur reglerna för försäkringssparande utformas. Läs mer om ProSkandia