Gå till innehåll

Nu höjer vi återbäringsräntan

Från och med den 1 mars 2023 höjer vi den ordinarie återbäringsräntan på våra kunders traditionellt förvaltade försäkringskapital i Skandia Liv från 2 till 3 procent. – Ett ytterligare bevis för att vår traditionella livportfölj är en trygg och stabil sparform som står emot kraftiga rörelser på finansmarknaden, säger vår VD och koncernchef Frans Lindelöw.

Frans Lindelöw
Frans Lindelöw är VD och koncernchef på Skandia.

Tack vare en långsiktig investeringsstrategi med god riskspridning kan återbäringsräntan nu alltså höjas.

– Oavsett om det är goda tider eller som nu, mer utmanande, fortsätter vi vårt arbete med att skapa god avkastning till våra ägare och kunder, säger Frans Lindelöw.

Vad är traditionell förvaltning?

Med traditionell förvaltning placeras spararnas pengar i samma portfölj, Skandia Liv, där vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. Skandia Liv är en allvädersportfölj som lämpar sig väl för långsiktigt pensionssparande då den har en lägre volatilitet än många andra sparformer.

Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter och infrastruktur. Du som sparare är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning och har möjlighet till mer. 

Hur fungerar återbäringsräntan?

Avkastningen i Skandia Liv (traditionell förvaltning) påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut överskottet över tid till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.

Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren (2008–2022) uppgår till 6,2 procent före avdrag för skatt och avgifter.

Kan det komma ytterligare justeringar av återbäringsräntan?

Som sparare måste du alltid vara förberedd på att återbäringsräntan kan både höjas och sänkas. I nuläget är vår bedömning att en återbäringsränta på 3 procent är en rimlig nivå mot bakgrund av läget på de finansiella marknaderna. Den traditionella livportföljen är på lång sikt en trygg och stabil sparform som står emot kraftiga rörelser på finansmarknaden.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter