Gå till innehåll

Kraftigt höjd återbäringsränta i januari

Den 7-10 januari höjde vi återbäringsräntan tillfälligt på traditionellt förvaltat försäkringskapital – den femte kraftiga höjningen på 12 månaders tid. Med höjningen görs en preliminär fördelning på närmare 15 miljarder till våra sparare under månaden, vilket motsvarar en genomsnittlig återbäringsränta på 43 procent under januari.

Kvinna med en bucket solrosor

– Framgångsrik kapitalförvaltning tillsammans med fortsatt stark utveckling på marknaderna bidrar till att vi har fått en stark avkastning i portföljen. Det gör att vi tillfälligt kan höja återbäringsräntan kraftigt en femte gång under 12 månaders tid. Det är ett styrkebesked och visar att vår traditionella försäkring är ett av de starkaste erbjudandena på marknaden, säger vår koncernchef Frans Lindelöw.

Värdet på kundernas försäkringskapital som finns vid januari månads start växer med cirka 3 procent (före avdrag för skatt och avgift) under månaden.   

 

Fakta: Frågor & svar

Varför görs en tillfällig höjning?

Vi har uppnått en hög kollektiv konsolideringsgrad* och har därför höjt återbäringsräntan tillfälligt under januari. Den höga konsolideringsgraden har uppstått som en effekt av en fortsatt stark utveckling på marknaderna i kombination med framgångsrik kapitalförvaltning. Anledningen till att vi kan välja att höja återbäringsräntan tillfälligt vid en hög KKG har att göra med rättvisa. Höjningen görs för att de sparare som varit med och byggt upp överskottet ska vara de som får del av det.

Vilka kunder omfattas av höjningen?

Sparare med traditionell försäkring och en försäkringstid på minst fem år omfattas. Det är inbetalningar som gjorts före den 8 januari som har fått del av den tillfälliga höjningen. För inbetalningar från och med den 8 januari är återbäringsräntan 5 procent.

Försäkringar i Skandias tjänstepensionsprogram där försäkringstiden uppgår till max 59 månader (kort försäkringstid) omfattas inte av höjningen.

Hur påverkar höjningen mig som kund?

Höjningen innebär att vi fördelar närmare 15 miljarder under januari, motsvarande en genomsnittlig återbäringsränta på 43 procent i januari. Det betyder att värdet på kundernas försäkringskapital som finns vid januari månads ingående växer (före avdrag för avkastningsskatt och avgifter) med 3,0 procent under månaden.

Gjorde ni inte liknande höjningar under 2021?

Jo, vi gjorde tillfälliga höjningar av återbäringsräntan vid fyra tillfällen under 2021. Under 2021 har Skandia haft en genomsnittlig återbäringsränta på 13,9 procent (före avdrag för skatt och avgift). Dvs. kundens försäkringskapital har vuxit med 13,9 % (före avdrag för skatt och avgift och utan hänsyn till premier och riskkostnader) under 2021.

När syns resultatet av den tillfälliga höjningen?

Eftersom vi har gjort en tillfällig höjning av återbäringsräntan under 4 dagar så syns effekten av de fyra dagarnas återbäringsränta i försäkringskapitalet beräknat per 11 januari. Om man vill se effekten av 3,0 % (dvs. hela månaden) så måste man se värdet per 1 februari.

I inloggat läge på skandia.se visas försäkringskapitalet på två ställen:

På ”Översikten” sker uppdatering en gång per månad. Månadens uppdatering är gjord innan den tillfälliga höjningen. Det innebär att det först är i februari månad som effekten av höjningen syns här.

På ”Visa försäkring” presenteras (i de flesta fall) försäkringskapitalet beräknat per den dag man går in och tittar. Undantag för försäkringar med pågående utbetalning med försäkringsnummer som börjar på ”L”, där värdet per den sista i föregående månad visas.

Hur fungerar återbäringsränta?

Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen som skapas av vår kapitalförvaltning över tid. Syftet med att använda återbäringsränta är att ge en jämnare utveckling på sparandet och i förlängningen även på pensionsutbetalningarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 7,6 procent årligen under de senaste fem åren (2017-2021).

Hur kan jag välja traditionell förvaltning för mitt långsiktiga sparande?

Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. I de flesta fall kan du välja Skandia Liv för din tjänstepensionsförsäkring. Du kan också spara privat i en kapitalförsäkring.   

Skandia Liv är en unik sparform med garanti, där vi utöver traditionella tillgångsslag som aktier och räntor även investerar långsiktigt i alternativa tillgångar som infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. Det är främst investeringar i aktier och de olika alternativa tillgångarna som bidragit till den höga avkastningen under de senaste åren.  

* Kollektiv konsolideringsgrad (KKG) är ett mått som visar relationen mellan de fördelningsbara tillgångarna och värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Är KKG 100 procent motsvarar värdet på tillgångarna exakt kundernas försäkringskapital.

 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter