Gå till innehåll
Stående kvinna i profil och motljus med händerna på knäna

Våra egna fonder – Skandia Fonder

 • Ansvarfulla investeringar är en viktig del av vårt uppdrag
 • Vi ställer höga krav på våra förvaltare 
 • Välj att spara i våra ideella fonder så bidrar du till välgörande ändamål

Skaffa ett konto för värdepappershandel hos oss med BankID så kan du köpa fonder direkt. Har du redan ett konto är det bara att välja fonder och börja spara.

Välj fonder

Vi investerar ansvarsfullt

Ansvarsfulla investeringar är en viktig del av förvaltningsuppdraget från andelsägarna. Vi anser att det bidrar till långsiktigt god avkastning. Våra förvaltare har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och beaktar företagens hållbarhetsarbete innan de tar beslut att investera. 

Arbetet kan se olika ut beroende på fondernas inriktning, t.ex. har fonderna Skandia Norden, Skandia Idéer för livet, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden mer omfattande placeringsbegränsningar.

Du kan läsa om vårt hållbarhetsarbete med konkreta händelser från det gångna året i vår Hållbarhetsöversikt.


 • Vi placerar i möjligaste mån i företag som följer vedertagna koder såsom FN:s konvention om barns rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och i företag som följer en standard för hållbarhetsredovisning. 

  Påverkar för förbättring

  Om det visar sig att ett företag vi investerar i inte efterlever internationella normer och konventioner försöker vi i första hand att påverka. Vi vill även i dialog med företagen påverka dem till att förbättra sitt förebyggande arbete med miljö, sociala aspekter och affärsetik. Om det inte sker någon förbättring säljer vi investeringarna till dess att företaget utfört tillräckliga åtgärder. Läs mer i Bolagspåverkan.

  Röstar på bolagsstämmor

  En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi för även dialog med bolagsstyrelser kring bolagsstämmorna för att påvisa förbättringsmöjligheter. Se vår dialog med bolagen i Översikten för bolagsstämmoarbetet 2016.

  Utesluter placeringar

  Alla fonder utesluter placeringar inom tobaksproduktion, företag som tillverkar, utvecklar eller distribuerar klusterbomber, antipersonella minor, kemiska vapen, biologiska vapen eller centrala komponenter specifikt utvecklade för kärnvapen. Även bolag vars omsättning till 30 procent eller mer kommer från utvinning av kol för energiändamål utesluts ur alla fonder. Läs mer i Listan på uteslutna företag.

  Mäter koldioxidavtryck

  Skandia har undertecknat FN:s Montréal Pledge, vilket innebär att vi mäter och publicerar våra fonders koldioxidavtryck. Läs mer i Aktiefondernas koldioxidavtryck.

  Läs mer: Ansvarsfullt ägande ger hållbara värden

Spara i fonder – bidra till en bättre värld

När du sparar i någon av Skandia Fonders ideella fonder bidrar du till Cancerfonden, stiftelsen Idéer för Livet eller Världsnaturfonden WWF.  Varje år går 2 procent av fondernas värde till välgörande ändamål. Sedan start har Skandias kunder bidragit med totalt:

 • ca 138 miljoner kr till Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer
 • ca 87 miljoner kr till stiftelsen Idéer för Livet
 • ca 162 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF
Våra ideella fonder
Tjej-graver-i-jorden

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) är ett smidigt konto för att spara i fonder, aktier och andra värdepapper. Läs mer om ISK.

 • Inget deklarationskrångel
 • 0,375 % i årlig schablonskatt (2017)
 • Kontot kostar 0 kr och du kan ta ut dina pengar när du vill
Öppna ISK

Nyheter – Skandia Fonder

2016-04-20

Beslut fattat om tillämplig skattesats på utländska utdelningar till svenska fonder

Högsta förvaltningsdomstolen har den 15 april 2016 meddelat dom i det s.k. hemvistmålet. Domen är mycket positiv eftersom osäkerheten i fråga om svenska fonder omfattas av Sveriges skatteavtal nu är undanröjd. Domen innebär att Skatteverket haft fel när de inte utfärdat hemvistintyg åt svenska fonder. Intygen är på många marknader helt nödvändiga för att erhålla lägre kupongskatt på utdelningar på utländska aktieinnehav.Så fungerar skattereglerna

För sparande via Investeringssparkonto, Fondförsäkring, Pensionsmyndigheten (PPM) eller IPS, gäller inte nedan skatteregler, läs i stället under resp. sparform. Fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Om du är osäker på eventuella skattekonsekvenser kan du ta hjälp av en expert.

Andelsägarens beskattning

En andelsägare med hemvist i Sverige beskattas genom att en schablonintäkt motsvarande 0,4 % av fondandelarnas värde den 1 januari tas upp som inkomst av kapital. För fysisk person beskattas denna inkomst sedan med 30 % kapitalskatt.

Nettoeffekten av kapitalskatten blir alltså 0,12 % av fondandelarnas värde per den 1 januari. Skandia lämnar kontrolluppgifterna om fondinnehavet till Skatteverket. 


 • Fysiska personers vinst på försäljning av fondandelar belastas med 30 % kapitalskatt. Kapitalförlust är avdragsgill. Kapitalvinst och kapitalförlust redovisas på de kontrolluppgifter som Skandia ger till Skatteverket, men skatteavdrag görs inte automatiskt. 

  Kapitalvinst

  Kapitalvinst och kapitalförlust uppstår vid försäljning och byte av fondandelar. Kapitalvinstbeskattningen är i dag 30 % för privatpersoner och 22 % för juridiska personer. Kapitalvinstskatt betalas av andelsägaren själv i samband med deklarationen.

   
  Kapitalförlust

  Om andelarna sjunkit i värde, får spararen göra en kapitalförlust. Kapitalförlusten är i allmänhet fullt avdragsgill.

  Kapitalförlust på andelar i en aktiefond får kvittas till fullo mot kapitalvinst i aktier, aktiefonder eller andra aktierelaterade tillgångar. Som aktierelaterad tillgång räknas även räntefonder och blandfonder som placerar i utländsk valuta.

  Om kapitalförlusten är större än kapitalvinsten, får spararen dra av 70 % av nettoförlusten mot andra kapitalinkomster, t.ex. ränteintäkter och utdelningar. Uppkommer ett totalunderskott, har spararen rätt till skattereduktion, dvs. 30 % av underskottet får dras av mot skatten på bl.a. inkomst av tjänst.

  Kapitalförlust på marknadsnoterade räntefondsandelar (här avses räntefonder som enbart placerar i svenska kronor) är fullt avdragsgilla. Kapitalvinst på räntefondsandelar beskattas fullt ut, men reaförluster på t.ex. aktier eller aktiefonder får inte till mer än 70 % dras av mot räntefondsvinster.

  Mer information hittar du på Skatteverkets webbplats.

Spara i fonder

 • Vi tar ansvar genom kloka investeringar
 • Vi tar avstånd från bl.a. tobaks- och kontroversiella vapenindustrin
 • Tre av våra fonder är ideella – genom att spara i dessa bidrar du till välgörande ändamål
Välj fonder Öppna ISK – börja spara