Gå till innehåll
Många röda äpplen

Våra egna fonder – Skandia Fonder

Ansvarfulla investeringar är en viktig del av vårt uppdrag och vi ställer höga krav på våra förvaltare. Har du redan ett konto hos oss? Då är det bara att välja fonder och börja spara.

Logga in och köp Skandias fonder

Skandias fonder efter namn

Om du vet namnet på fonden du söker kan du hitta den i listan nedanför.

Vill du jämföra fonder i hela vårt utbud?

Se kursfakta, rating, avgifter och jämför olika fonder med varandra.

Jämför våra egna fonder

Tänk på! Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Läs mer här

Så mäter vi hållbarhet

För att kunna mäta och redovisa en fonds hållbarhetsegenskaper använder vi Skandias Hållbarhetspyramid. Metoden innebär att varje underliggande innehav i fonden analyseras utifrån hur produkter och tjänster bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål samt hur väl hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter hanteras i verksamheten. Tack vare denna mätmetod kan vi utlova en viss andel hållbara investeringar i fonderna. Detta finns inskrivet i respektive fonds informationsbroschyr och följs sedan upp när året är slut och redovisas i fondernas årsberättelser. Tänk på att definitionen av vad som är hållbart kan ändras över tid i takt med att regelverk och branschpraxis utvecklas. 

Hållbarhetspyramiden 2.png

Skandia har fastställda definitioner och kriterier som klassificerar varje innehav enligt en av de tre nivåerna; Ansvarsfulla investeringar, Hållbara investeringar och Lösningsinvesteringar. Vi definierar en Hållbar investering som att den bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet. Hållbara investeringar innehåller även en delmängd som vi klassar som Lösningsinvesteringar, eftersom dessa investeringar har som syfte att vara lösningar till hållbarhetsmålen.

 

Fondnamn Minimi­andel Utfall 2022 Nivå
Skandia Cancerfonden 50% 72% Hållbart fokus
Skandia Sverige Hållbar 50% 72% Hållbart fokus
Skandia USA 50% 58% Hållbart fokus
Skandia Världen Sverige 50% 76% Hållbart fokus
Skandia Världsnatur­fonden 50% 72% Hållbart fokus
       
Skandia Europa Exponering 30% 57% Hållbart fokus
Skandia Global Exponering 30% 50% Hållbart fokus
Skandia Idéer för Livet 30% 70% Hållbart fokus
Skandia Japan Exponering 30% 34% Hållbart fokus
Skandia Nordamerika Exponering 30% 48% Hållbart fokus
Skandia Sverige Exponering 30% 70% Hållbart fokus
       
Skandia Asien 15% 17% Ansvars­full
Skandia Norden  15% 62% Ansvars­full
Skandia Småbolag Sverige 15% 59% Ansvars­full
Skandia Time Global 15% 53% Ansvars­full
Skandia Världen 15% 45% Ansvars­full
       
Skandia Mix 30 Exponering 50% 56% Hållbart fokus
Skandia Mix 60 Exponering 50% 57% Hållbart fokus
Skandia Mix 100 Exponering 50% 58% Hållbart fokus
       
Skandia Balanserad 15% 47% Ansvars­full
Skandia Försiktig 15% 48% Ansvars­full
       
Skandia Obligations­fond 30% 45% Hållbart fokus
Skandia Kortränte­fond 15% 45% Ansvars­full

 

Så fungerar skattereglerna

För sparande via Investeringssparkonto, Fondförsäkring, Pensionsmyndigheten (PPM) eller IPS, gäller inte nedan skatteregler, läs i stället under resp. sparform. Fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Om du är osäker på eventuella skattekonsekvenser kan du ta hjälp av en expert.

 • En andelsägare med hemvist i Sverige beskattas genom att en schablonintäkt motsvarande 0,4 % av fondandelarnas värde den 1 januari tas upp som inkomst av kapital. För fysisk person beskattas denna inkomst sedan med 30 % kapitalskatt.

  Nettoeffekten av kapitalskatten blir alltså 0,12 % av fondandelarnas värde per den 1 januari. Skandia lämnar kontrolluppgifterna om fondinnehavet till Skatteverket. 

 • Fysiska personers vinst på försäljning av fondandelar belastas med 30 % kapitalskatt. Kapitalförlust är avdragsgill. Kapitalvinst och kapitalförlust redovisas på de kontrolluppgifter som Skandia ger till Skatteverket, men skatteavdrag görs inte automatiskt. 

  Kapitalvinst

  Kapitalvinst och kapitalförlust uppstår vid försäljning och byte av fondandelar. Kapitalvinstbeskattningen är i dag 30 % för privatpersoner och 22 % för juridiska personer. Kapitalvinstskatt betalas av andelsägaren själv i samband med deklarationen.

   
  Kapitalförlust

  Om andelarna sjunkit i värde, får spararen göra en kapitalförlust. Kapitalförlusten är i allmänhet fullt avdragsgill.

  Kapitalförlust på andelar i en aktiefond får kvittas till fullo mot kapitalvinst i aktier, aktiefonder eller andra aktierelaterade tillgångar. Som aktierelaterad tillgång räknas även räntefonder och blandfonder som placerar i utländsk valuta.

  Om kapitalförlusten är större än kapitalvinsten, får spararen dra av 70 % av nettoförlusten mot andra kapitalinkomster, t.ex. ränteintäkter och utdelningar. Uppkommer ett totalunderskott, har spararen rätt till skattereduktion, dvs. 30 % av underskottet får dras av mot skatten på bl.a. inkomst av tjänst.

  Kapitalförlust på marknadsnoterade räntefondsandelar (här avses räntefonder som enbart placerar i svenska kronor) är fullt avdragsgilla. Kapitalvinst på räntefondsandelar beskattas fullt ut, men reaförluster på t.ex. aktier eller aktiefonder får inte till mer än 70 % dras av mot räntefondsvinster.

  Mer information hittar du på Skatteverkets webbplats.

Information

23-03-31

Svanenmärkningen upphör

Skandia Fonder ansöker inte om förnyelse av Svanenmärkning för fonderna Skandia Sverige Hållbar, Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden. I och med detta upphör Svanens investeringsriktlinjer att gälla för de tre fonderna. Arbetet med hållbart värdeskapande görs fortsättningsvis på en utökad nivå och fonderna har hållbarhetsfokus.

22-07-04

Skandia Kapitalmarknadsfond blir Skandia Obligationsfond

Förvaltningen av Skandia Kapitalmarknadsfond får hållbarhetsfokus och byter samtidigt namn till Skandia Obligationsfond.

Dessa förändringar kommer att ske den 8 juli.

Brev till andelsägarna i Skandia Kapitalmarknadsfond

Faktablad Skandia Obligationsfond


22-07-04

Skandia Ideér för Livet byter mottagarfond till Skandia Sverige Exponering
1 september.

Brev till andelsägarna i Skandia Ideér för Livet

Faktablad Skandia Sverige Exponering

Faktablad Skandia Ideér för Livet

 

Vi investerar ansvarsfullt

Att agera ansvarsfullt som företrädare för andelsägarna är en viktig del av vårt uppdrag. Vi anser att hållbarhetsfaktorer kan utgöra både finansiella risker och möjligheter. Våra förvaltare arbetar med hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker som en integrerad del av investeringsprocessen.

Fondernas arbete med hållbart värdeskapande kan se olika ut beroende på fondernas inriktning och hållbarhetsnivå. Vårt arbete intensifieras nu för att arbeta fram fler fonder med hållbarhetsfokus. I en fond med hållbarhetsfokus främjar fonden hållbarhet och hållbarhet är avgörande i fondens investeringsbeslut. Fonden har ett brett fokus på flera miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Du kan läsa mer om respektive fonds ansvarsfulla och hållbara investeringar i fondens informationsbroschyr, under rubriken Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Inom Skandia Fonder bedrivs arbetet med hållbart värdeskapande på två nivåer – på en grundläggande nivå i fonder som investerar ansvarsfullt samt på en utökad nivå i fonder med hållbarhetsfokus.

Väljer in
Våra ansvarsfulla fonderna tar hänsyn till hållbarhetsfrågor vid val av investeringar, genom att hållbarhetsrelaterade aspekter beaktas i ekonomiska analyser och i investeringsbeslut. Detta får effekt i fonderna, men det behöver inte vara avgörande för vilka investeringar som väljs in.

I fonder med hållbarhetsfokus är hållbarhetsrelaterade aspekter avgörande vid val av investeringar. Alla tilltänkta investeringar genomgår en hållbarhetsanalys och de med starkare hållbarhetsprofil har företräde och premieras.


Väljer bort
De ansvarsfulla fonderna investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak, är involverade i cannabis för rekreationsbruk eller utvinner kol för energiändamål.

I fonder med hållbarhetsfokus utesluts utöver ovanstående även konstaterade normbrott, bolag inom konventionella vapen eller militär utrustning. Fonderna är fossilfria, då de utesluter bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja, gas).


Påverkar
Om det visar sig att ett företag vi investerar i inte efterlever internationella normer och konventioner försöker vi i första hand att påverka. Vi vill även i dialog med företagen påverka dem till att förbättra sitt förebyggande arbete med miljö, sociala aspekter och affärsetik. Om det inte sker någon förbättring säljer vi investeringarna till dess att företaget utfört tillräckliga åtgärder.

Läs mer om hur Skandia Fonder arbetar med ansvarsfulla investeringar