Gå till innehåll

Så blev återbäringsräntan för 2023

Under 2023 fördelade vi 17 miljarder kronor* till våra kunder i Skandia Liv (traditionell förvaltning) med hjälp av återbäringsräntan. Det innebär en genomsnittlig återbäringsränta för dig som sparare på 3,4 procent för helåret 2023 och 6,3 procent i genomsnitt de senaste 15 åren (2009-2023).

Två personer delar på en tårta

Vår livportfölj Skandia Liv är sammansatt för att sprida riskerna över många olika tillgångsslag, i syfte att kombinera en god avkastning med balanserad risktagning.

Vi har som ambition att våra sparare i livportföljen skall ha en lägre volatilitet och högre förutsägbarhet än vid till exempel en investering i en ren aktieportfölj – därför använder vi oss av en återbäringsränta i stället för direktavkastning för produkten.

*Försäkringskapitalet är inte garanterat och kan både öka och minska över tid.

Frågor & Svar:

När och var kan jag se min värdeförändring? Hur fungerar återbäringsränta? Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring fördelningen för 2023.

1. Är jag med och delar? 

Vi är ett kundägt bolag och har därför inga externa aktieägare som tar hand om vinsten. Allt överskott går tillbaka till våra 1,5 miljoner ägare. Alla som sparar i traditionellt förvaltad försäkring eller GarantiPension Plus tar del av överskotten, via återbäringsräntan. Fördelningen är preliminär och försäkringskapitalet kan både öka och minska över tid. 

2. Var kan jag se min värdeförändring? 

Årsbeskeden kommer vid olika tidpunkter under året. Lämna din mejladress så meddelar vi dig när ditt digitala årsbesked för försäkring kommit. Du kan se ditt årsbesked genom att logga in med ditt BankID på skandia.se/arsbesked 

3. Hur fungerar återbäringsränta?

Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen som skapas av vår kapitalförvaltning över tid. Syftet med att använda återbäringsränta är att ge en jämnare utveckling på sparandet och i förlängningen även på pensionsutbetalningarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund. 

4. Hur kan jag välja traditionell förvaltning för mitt långsiktiga sparande?

Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. I de flesta fall kan du välja Skandia Liv för din tjänstepensionsförsäkring. Du kan också spara privat i en kapitalförsäkring.   

Skandia Liv är en unik sparform med garanti, där vi utöver traditionella tillgångsslag som aktier och räntor även investerar långsiktigt i alternativa tillgångar som infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. Det är främst investeringar i aktier och de olika alternativa tillgångarna som bidragit till den höga avkastningen under de senaste åren.  

5. Hur placeras kapitalet? 

Att förvalta pensionskapital är ett långsiktigt uppdrag. Vi på Skandia har levererat livförsäkringar sedan andra halvan av 1800-talet och pensionsförsäkring sedan 1920. Våra 1,5 miljoner ägares kapital placeras i en robust portfölj, som ger bra riskspridning och ökar möjligheterna till avkastning.  

Inom traditionell förvaltning kan man förutom aktier och räntor också investera i alternativa tillgångar, som exempelvis infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. För vår del är investeringar i alternativa tillgångar ett fokusområde sedan många år och är en styrka i vår portfölj. 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter