Gå till innehåll

Är du med och delar på 30 miljarder?

Under 2022 fördelade* vi 30 miljarder kronor till våra kunder i Skandia Liv (traditionell förvaltning) med hjälp av återbäringsräntan. Det innebär en genomsnittlig återbäringsränta för dig som sparare på 6,3 procent för helåret 2022 och 6,2 procent i genomsnitt de senaste 15 åren (2008-2022).

– 2022 var ett turbulent år som präglats av det ryska anfallskriget, inflation, stigande energipriser och global nedgång på de finansiella marknaderna. Att Skandia i en orolig omvärld fortsätter att leverera trygghet och bidrar till att skapa förutsättningar för en mer hållbar framtid är positivt, säger vår VD och koncernchef Frans Lindelöw.

Sprida riskerna

Vår livportfölj Skandia Liv är sammansatt för att sprida riskerna över många olika tillgångsslag, i syfte att kombinera en god avkastning med balanserad risktagning.

– Skandia har som ambition att våra sparare i livportföljen skall ha en lägre volatilitet och högre förutsägbarhet än vid till exempel en investering i en ren aktieportfölj – därför använder vi oss av en återbäringsränta i stället för direktavkastning för produkten. Detta fick till följd att Skandia under 2022 kunnat ge en återbäringsränta till våra sparare på totalt 6,3 procent, trots den dystra utvecklingen på såväl aktie som obligationsmarknaderna. Vår genomsnittliga återbäringsränta för 2022 tangerar därför också vår höga genomsnittliga återbäringsränta för de senaste 15 åren, säger Frans Lindelöw.

*Fördelningen är preliminär och försäkringskapitalet kan både öka och minska över tid.

 

Frågor & Svar:

När och var kan jag se min värdeförändring? Hur fungerar återbäringsränta? Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring fördelningen för 2022.

1. Är jag med och delar? 

Vi är ett kundägt bolag och har därför inga externa aktieägare som tar hand om vinsten. Allt överskott går tillbaka till våra 1,4 miljoner ägare. Alla som sparar i traditionellt förvaltad försäkring eller GarantiPension Plus tar del av överskotten, via återbäringsräntan. Fördelningen är preliminär och försäkringskapitalet kan både öka och minska över tid. 

2. Var kan jag se min värdeförändring? 

Årsbeskeden kommer vid olika tidpunkter under året. Lämna din mejladress så meddelar vi dig när ditt digitala årsbesked för försäkring kommit. Du kan se ditt årsbesked genom att logga in med ditt BankID på skandia.se/arsbesked 

3. Hur fungerar återbäringsränta?

Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen som skapas av vår kapitalförvaltning över tid. Syftet med att använda återbäringsränta är att ge en jämnare utveckling på sparandet och i förlängningen även på pensionsutbetalningarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund. Återbäringsräntan har varit 6,2 procent i genomsnitt under de senaste 15 åren (2008-2022).

4. Hur kan jag välja traditionell förvaltning för mitt långsiktiga sparande?

Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. I de flesta fall kan du välja Skandia Liv för din tjänstepensionsförsäkring. Du kan också spara privat i en kapitalförsäkring.   

Skandia Liv är en unik sparform med garanti, där vi utöver traditionella tillgångsslag som aktier och räntor även investerar långsiktigt i alternativa tillgångar som infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. Det är främst investeringar i aktier och de olika alternativa tillgångarna som bidragit till den höga avkastningen under de senaste åren.  

5. Hur placeras kapitalet? 

Att förvalta pensionskapital är ett långsiktigt uppdrag. Vi på Skandia har levererat livförsäkringar sedan andra halvan av 1800-talet och pensionsförsäkring sedan 1920. Våra 1,4 miljoner ägares kapital placeras i en robust portfölj, som ger bra riskspridning och ökar möjligheterna till avkastning.  

Inom traditionell förvaltning kan man förutom aktier och räntor också investera i alternativa tillgångar, som exempelvis infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. För vår del är investeringar i alternativa tillgångar ett fokusområde sedan många år och är en styrka i vår portfölj. 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter