Gå till innehåll
Grönt paraply

Kapitalförsäkring inom Skandia Liv – spara med garanti

Som gjord för ett sparande till pensionen eller de drömmar du har. Skandia Liv – Kapital­försäkring med traditionell förvaltning. 

 • Återbäringsränta: just nu 5 % (6 % i genomsnitt sett på de senaste 15 åren)
 • Avgift på 0,5 % per år när du tecknar själv på webben
 • Du behöver inte tänka på placeringarna – det sköter vi
Börja spara nu

Skandia Liv (traditionell förvaltning) på 1 minut

Ett tryggt sparande med god historisk avkastning

Med Skandia Liv (traditionell förvaltning) sköter våra placeringsexperter ditt sparande utan att du själv behöver ha koll på marknaderna. Det ger dig bland annat tillgång till unika placeringar som onoterade bolag, fastigheter och infrastruktur. En sparform som gjord för både ett pensionssparande och annat långsiktigt sparande.

Börja spara i Skandia Liv nu

Du kan teckna Skandia Liv – Kapitalförsäkring Allt i Ett själv på webben. Skandia Liv – Kapitalförsäkring Framtid tecknar du via rådgivare.

Alla fördelar med Skandia Liv

Bord med jordglob och växter på

Stabil återbäringsränta över tid​

Tillfälliga svängningar på marknaden blir mindre kännbara för dig eftersom återbäringsräntan jämnar ut upp och nedgångar över tid. Den genomsnittliga återbäringsräntan sett på de senaste 15 åren är 6,0 %.

Mamma och barn planterar växter

Långsiktigt  och hållbart

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer i sin förvaltning av produkter inom Skandia Liv. Skandia arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling. Läs mer här

Tre generationer av kvinnor

Sparande med garanti

För att du ska få en trygg grund för ditt sparande så garanterar vi ett visst utbetalningsbelopp när det är dags för utbetalning. Du kan aldrig få mindre än vad vi lovat, bara mer. Garantin är en egenskap som skiljer sparformen från andra alternativ på marknaden.

Konkurrenskraftigt pris

Tecknar du kapitalförsäkringen på webben kostar den 0,5 % av försäkringskapitalet per år. Du slipper dessutom deklarationskrångel – i stället för att betala skatt på varje vinstförsäljning betalar du en årlig schablonskatt.

Välj utbetalningstakt

Du kan välja utbetalningstakt – engångs­utbetalning eller löpande. (till skillnad från investerings­sparkonto där du aktivt måste sälja och ta ut pengarna). Det är guld värt oavsett om du sparar till pension eller något annat.

Du väljer förmånstagare

Med en kapitalförsäkring har du möjlighet att styra vem som får dina pengar när du dör, till skillnad från exempelvis ett investeringssparkonto.

 • Månads­sparande

  lägst 500 kr/ månad

  Första engångs­insättning

  lägst 6 000 kr

  Engångs­insätt­ningar därefter

  lägst 1 000 kr

  Totalt sparande (månads­sparande + engångs­insätt­ningar)

  högst 250 000 kr/ kalenderår
 • Priser & avgifter Kapitalförsäkring Allt i Ett*  
  Årlig kapital­avgift (Kapitalförsäkring Allt i Ett) 0,5 %
  Kostnad för kapitalförvaltning på försäkringskapitalet per år** 0,034 %
  Årlig avgift för avkastnings­skatt (2021)*** 0,38 %

  Återköpsavgift vid förtida uttag

  Om du tar ut pengar under försäkringstiden kommer vi att ta ut en fast avgift på 350 kr.

  Väljer du att ta ut pengarna innan försäkringstiden är slut kan vi, vid låg kollektiv konsolideringsgrad, göra en marknadsvärdesjustering enligt de regler som gäller vid tidpunkten för återköpet. Det innebär en minskning av försäkringskapitalet. Anledningen är för att få rättvisa både för de kunder som återköper och för de kunder som är kvar hela försäkringstiden.   

  För att ett återköp av en försäkring inte ska påverka det kvarvarande försäkringstagarkollektivet eller Skandias ekonomiska situation på ett oskäligt sätt, kan vi även komma att göra andra justeringar av försäkringskapitalet vid ett återköp. För närvarande tillämpar vi en så kallad riskkapitaljustering under de första tio försäkringsåren. Det innebär att vi minskar försäkringskapitalet som återköps. Minskningen beror på att försäkringen får samma återbäringsränta som övriga försäkringar, trots att försäkringens bidrag till Skandias riskkapital är lägre i början av försäkringstiden. Försäkringskapitalet som återköps minskas med för närvarande 1,5 procent om försäkringsavtalet helt eller delvis avbryts genom återköp.

  Du hittar prislista för Kapitalförsäkring med rådgivning i produktens faktablad, som du hittar under Villkor & förköpsinformation här nedan

  * Ovan skatter och avgifter gäller för närvarande, men kan komma att ändras.

  ** Kostnaden för kapital­förvaltningen dras inte från försäkrings­kapitalet. Den är redan avdragen när återbäringsräntan bestäms.

  *** Avgiften för avkastnings­skatten tas ut genom avdrag från återbärings­räntan med 0,38 procentenheter. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande.

 • Det är viktigt att du tar del av informationen nedan innan du ansöker om en kapitalförsäkring.

  När du tecknar själv på webben

  Faktablad Kapitalförsäkring Allt i Ett

  Faktablad PRIIP Kapitalförsäkring Allt i Ett

  Förköpsinformation Kapitalförsäkring Allt i Ett

  Villkor Kapitalförsäkring Allt i Ett

  Att handla på skandia.se

  När du tecknar via rådgivning

  Faktablad Kapitalförsäkring Skandia Framtid

  Förköpsinformation Kapitalförsäkring Skandia Framtid

  Faktablad PRIIP Kapitalförsäkring Skandia Framtid

  Faktablad Kapitallivränta Skandia Framtid

  Faktablad PRIIP Kapitallivränta Skandia Framtid med återbetalningsskydd

  Faktablad PRIIP Kapitallivränta Skandia Framtid utan återbetalningsskydd

  Faktablad Livstidsförsäkring – Skandia Framtid

  Faktablad PRIIP för samtliga rådgivna produkter

  • Informationen nedan gäller Kapitalförsäkring inom Skandia Liv som du tecknar direkt på webben (Kapitalförsäkring Allt i Ett). 

   Försäkringstid

   Du sätter in pengar som engångsbelopp eller varje månad i en försäkring, som du tecknar på minst 15 år. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget om du vill fortsätta spara. Efter försäkringstiden sker utbetalningarna skattefritt.

   Återköp

   Du kan göra uttag av kapitalet i din försäkring mot en avgift innan försäkringstiden är slut. Det kallas återköp. Det finns regler för återköp av en kapitalförsäkring, läs mer i Faktablad för Kapitalförsäkring Allt i Ett. 

   Återbetalningsskydd

   I försäkringen ingår också ett återbetalningsskydd på 101 % av försäkringskapitalet som betalas ut till dina förmånstagare vid dödsfall. Enligt försäkringsvillkoren är det din make/sambo som är förmånstagare. Om du inte har någon är det dina barn, och om du inte har några är det dina arvingar. Om en av dina förmånstagare helt eller delvis avstår från sin rätt, tar den eller de som står på tur därefter dennes plats. Du kan enkelt ändra förmånstagare när som helst under försäkringstiden.

   Skandia Liv – traditionell förvaltning

   Skandia Liv innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

   Återbäringsränta

   Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ambitionen är att de ska vara lika över en längre period. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av ditt sparande. Historiskt sett har vi lyckats bra med kapitalförvaltningen, men det är ingen garanti för framtida avkastning – försäkringskapitalet kan både öka och minska i värde. 

   • Utbetalningen är skattefri
   • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
   • Skandia betalar en avkastningsskatt varje år och din del fördelas med ett avdrag från återbäringsräntan
   • Du slipper deklarationskrångel
   Schablonskatt (avkastningsskatt)

   Skandia betalar varje år avkastningsskatt. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Skatten betalas oavsett om värdet på tillgångarna ökat eller minskat.  Kostnaden för skatten fördelas på försäkringskapitalet och görs med ett avdrag från återbäringsräntan. I det årliga värdebeskedet ser du hur mycket som tagits ut från ditt försäkringskapital.

  • Garantin byggs successivt upp av dina inbetalningar (premier). För varje premie du betalar beräknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut storleken på det garanterade beloppet använder vi antaganden om garantiränta och hur stor andel av inbetald premie som ligger till grund för garantin, avgifter, skatt samt dödlighet. För närvarande är andelen av premien som ligger till grund för garantin 80 procent. Antagandena kan ändras under försäkringstiden och gäller då kommande inbetalningar. Du kan inte få mindre än vad vi har garanterat dig, däremot kan du få mer.

  • Portföljen är uppbyggd så att du ska få ditt garanterade belopp och god avkastning på lång sikt. Miljömässiga och etiska hänsynstaganden är en självklar del i vår kapitalförvaltning. Läs mer om vilka tillgångar portföljen består av under rubriken "Portföljen – traditionell förvaltning".

   Solvensgrad

   Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garantibelopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.

  Alla frågor och svar

Så placerar vi pengarna

 • Våra förvaltare investerar i olika slags värdepapper och tillgångar och med en viss geografisk spridning. På så sätt uppnår vi en bra riskspridning och ökar möjligheterna till en hög avkastning. Det borgar också för att avkastningen håller sig stabil även i ekonomiskt sämre tider. 

  Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garanterade belopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.

  Senaste faktablad Skandia Liv i siffror (traditionell förvaltning)

Starta ett tryggt sparande i Skandia Liv

Kvinna tittar i sin mobil

Teckna på webben – årlig avgift 0,5 %

 • Återbäringsränta: just nu 5 % (6 % i genomsnitt sett på de senaste 15 åren)
 • Avgift på 0,5 % per år när du tecknar själv på webben
 • Du behöver inte tänka på placeringarna – det sköter vi
Börja spara nu
Kvinna och man sitter i möte

Teckna via rådgivare

Känner du dig osäker? Du kan förstås även teckna via rådgivare och tillsammans kan ni ta ett helhetsgrepp om din ekonomi. Då kan du även göra vissa speciella tillval som inte ingår i kapitalförsäkringen du tecknar själv på webben.

Har du frågor gällande Skandia Liv? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig – 0771-55 55 00.

Läs mer och boka här

Tänk på

En placering i Skandia Liv (traditionell förvaltning) är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I Skandia Liv finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Läs mer om hur garantin fungerar under Frågor & svar ovan.

Läs också gärna mer om hur Skandia undviker intressekonflikter, hanterar sk. tredjepartsersättningar och om de olika bolagen på ”Att handla på skandia.se”.

Tycker du informationen på sidan är enkel och vägledande?

Något gick fel när formuläret skulle skickas.

Så tar vi hand om dina personuppgifter när du är kund hos oss.