Gå till innehåll

35 år för barnens bästa! Vår stiftelse Idéer för livet vill bygga en tryggare framtid

Sedan 1987 har vår stiftelse Idéer för livet investerat i framtiden. Vi har stöttat tusentals projekt samt forskning på området, för att främja ungas hälsa och trygghet. ”Varje krona som spenderas på att få barn och unga att må bättre, känna sig delaktiga och tro på sig själva är en stor vinst för framtiden”, säger Stina Liljekvist, ordförande Idéer för livet. Här är hennes ord om arbetet framåt.

Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar sedan 1987 med att bidra till ett tryggare och mer hållbart samhälle.

För att gemenskap nu förebygger utanförskap sen. Trygghet nu förebygger kriminalitet sen. Mod nu ger ännu större mod sen.

Så här skriver Stina Liljekvist, ordförande Idéer för livet:

"Vi får ofta frågan vad som driver oss på Idéer för livet och jag brukar svara att en stark framtidstro är en del av vårt DNA. Vårt syfte är att öka tryggheten och hälsan hos barn och unga och efter 35 år vet vi att det är möjligt.

1987, året vi grundades, speglades samhället av ett ökande våld med en stor otrygghet som följd. Där och då tog Skandia ett viktigt beslut, att vända trenden och bidra till att skapa ett tryggare samhälle. Idag har hela 4 400 projekt runt om i landet fått ekonomiskt stöd, metoder har utvecklats och forskning har visat vägen för fler förebyggande insatser som ger ökad trygghet och bättre hälsa för barn och unga.

Men vi är inte nöjda där. Nu 35 år senare är tyvärr behovet av trygghetsinsatser större än någonsin. Vi ser ett betydligt grövre våld och en nätverkskriminalitet som sprider sig i landet. Polisens kartläggning visar att det finns runt 1 200 nätverkskriminella i Sverige som är under 18 år. Av dessa är 170 under 15 år.

Gängvåld och skjutvapenvåld skapar stora rubriker i tidningarna och annan typ av otrygghet hamnar i skymundan. Men faktum är att för att lösa de underliggande samhällsproblemen behövs samordnade och långsiktiga satsningar på förebyggande insatser. Ökad trygghet nu förebygger kriminalitet sen.

Vi behöver fånga upp och identifiera de unga som är riskzonen att kriminaliseras tidigare än vad som sker idag och undanröja de hinder som finns för ett tryggare Sverige. Vi behöver även nyttja de positiva påverkansfaktorerna på ett bättre sätt. Verktyg och stöd till föräldrar och vuxna bör utökas. Forskning visar att tidiga föräldrastödjande insatser har en positiv effekt på barn med utåtagerande och inåtvända beteenden, det ökar chanserna att de väljer rätt riktning i ett av livets viktigaste vägskäl - nämligen skolan. De som fullföljer grundskola och gymnasium kommer rent statistiskt att leva bättre och tryggare liv än de som hoppar av och därmed riskerar att hamna i kriminalitet eller andra former av utanförskap.

Rapport om otrygghet som drabbar barn och unga

Idéer för livet har alltid haft som mål att lyfta frågor som berör många barn. I år tog vi fram en rapport över otrygghet som drabbar unga. Den visar att mobbning och utsatthet på nätet har gått ner i åldrarna och blivit allt vanligare. Dessutom är unga mer utsatta än äldre åldersgrupper för hot, personrån och misshandel. Varje år blir en tredjedel av alla tjejer (16–24 år) utsatta för sexualbrott. Utvecklingen är inte bara en tragedi för de drabbade och deras anhöriga, utan medför en ökad otrygghet för alla unga i Sverige. Det i sin tur försämrar även ungas psykiska hälsa och välmående. Vi föreslår i rapporten fem konkreta förslag på åtgärder och ställer också en öppen fråga om det behövs en nationell trygghetsstrategi för barn och unga för att kraftsamla kring att öka tryggheten och samverka för långsiktiga insatser.

Barnkonventionens artikel 19 – Barn ska skyddas från alla former av våld

Vi har mycket att vara stolta över. Sverige var det första landet i världen med att 1979 förbjuda våld mot barn i hemmet. Förbudet har visat sig vara effektivt för att förändra beteenden och normer rörande våld mot barn. Därför har ett sextiotal länder följt det svenska exemplet och lagstiftat mot barnaga. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling 1989. Artikel 19 i Barnkonventionen lyder: ”Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp”.

2020 blev Barnkonventionen en del av svensk lag genom Barnrättslagen. Sverige har dessutom barnrättsmyndigheten Barnombudsmannen som företräder barns och ungas intressen och uppmärksammar brister i tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Vad vill vi säga med det här? Jo, trots att det är mycket som har hänt under våra år som stiftelse är det en sak som inte har förändrats: vuxenvärldens skyldighet att skydda barnen.

När vi nu blickar framåt kan vi konstatera att engagemanget finns. Det finns många hängivna och kunniga personer som gjort det till sitt livskall att göra livet bättre för barn och unga. Vi har dessutom rätt redskap och metoder på plats. 35 års arbete med att stötta projekt och initiativ, mejsla ut modeller och processer i samråd med forskningen har gjort att vi idag kan mäta vilka satsningar som ger social impact och effekt. Varje krona som spenderas på att få barn och unga att må bättre, känna sig delaktiga och tro på sig själva är en stor vinst för framtiden.

Med detta i ryggsäcken är vi övertygade om att vi kan vända trenden. Men då måste vi tillsammans gå från tanke till handling! Sverige skulle må bättre av ett mer gränsöverskridande samarbete mellan offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället och akademin mot ett tydligt gemensamt mål: Att vända utvecklingen och åter göra Sverige till ett tryggt och välmående land. Och det arbetet börjar idag. Är du med oss?"

Stina Liljekvist, ordförande Idéer för livet.

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet