Gå till innehåll
Pappa med barn på utflykt i stickade tröjor

Samhällsansvar

Vi är övertygade om att det mest effektiva och konstruktiva sättet att hantera problem är att arbeta förebyggande med risker. Ett förhållningssätt som även präglar våra insatser för att förebygga ohälsa och utanförskap.

Visionen är att ge fler människor chansen att få leva ett rikare liv i ett tryggt och välmående samhälle.

Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar sedan 1987 med att förebygga ohälsa och utanförskap. Människor som fastnar i ohälsa eller utanförskap riskerar problem med sin försörjning och ekonomi samt blir i behov av stöd från välfärdssystem, både offentliga och privata. Idéer för livet verkar som en kraft för innovation och utveckling av bättre och starkare välfärd samt tryggare samhälle. Det gör vi genom forskning, utveckling och stöd till lokala ideella projekt för barn och unga.

Vi har sedan starten bidragit till att över 3 700 projekt har förverkligats. Bara under 2015 beviljades över 200 ansökningar. På så sätt kan vi vara en katalysator för lösningar för social hållbarhet till de utmaningar som Sverige står inför, som psykisk ohälsa, ungdomsarbetslöshet och långtidssjukskrivningar.


 • Utgångspunkten för Skandias stiftelse Idéer för livets arbete är visionen om att ge fler människor chansen att få leva ett rikare liv i form av god hälsa och som del i ett tryggt och välmående samhälle.

  Inom Forskning beräknar och synliggör vi sociala insatsers värde, genom att visa vad det kan kosta både samhälle och individen om vi låter bli att investera.

  När det gäller Utveckling bedrivs ett antal projekt kring angelägna samhällsutmaningar där ambitionen är att utveckla nya metoder för att förebygga ohälsa och utanförskap som kan komma många till del.

  De ideella, lokala projekten syftar till att göra insatser för att förebygga ohälsa och utanförskap hos barn och unga.

  Ansök & läs mer på Idéer för livet

  Läs mer om våra forskningssamarbeten

  Utanförskapets pris – läs våra rapporter  

Förebyggande arbete

Skandia har en viktig roll i det svenska samhället som ett komplement till de offentliga trygghetssystemen. Att arbeta förebyggande och långsiktigt, som är en förutsättning för vår kärnverksamhet, färgar vårt engagemang i utmanande samhällsfrågor som i olika omfattning har en koppling till vår verksamhet.

Samhällsvinster

Våra beräkningar visar att det finns enorma samhällsvinster att göra genom att investera i tidiga insatser för barn och unga som annars ligger i riskzon till utanförskap. Samma förebyggande logik kan tillämpas på den växande ohälsan i samhället. Störst effekt tror vi nås genom samarbeten över gränserna mellan näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Det sker både genom vårt hälsoerbjudande och Skandias stiftelse Idéer för livet.

Vi vill minska ohälsa och motverka utanförskap

Skandia driver sedan länge ett förebyggande arbete för att motverka att ohälsa uppstår. Den hälsokedja, som vi erbjuder våra kunder och som vi själva utvecklat, sträcker sig likt ett skyddsnät från förebyggande åtgärder till rehabilitering och försäkring mot förlorad inkomst. Ett arbetssätt som har visat sig framgångsrikt när det gäller att sänka sjuktalen.

Forskning om ohälsans pris

Under 2015 presenterade Skandia rapporten "Ohälsans pris" i samarbete med ett forskarteam vid Uppsala universitet. Vi lanserade också Skandias Friskvårdskalkylator, ett webbaserat beräkningsverktyg som gör det enkelt att räkna ut hur riskfaktorer, som stillasittande, övervikt, alkohol och rökning, påverkar kostnaderna över tid för arbetsgivare och en rad samhällsaktörer.

Forskning om utanförskapets pris

Vi vill också lyfta värdena med förebyggande insatser inom ohälsa och utanförskap. Tillsammans med forskarteamet undersöker vi hur effektiva och ekonomiskt lönsamma tidiga insatser är för att förebygga ohälsa och utanförskap.Vår ambition är att bygga upp en kunskapsbank med evidensbaserade metoder och beräkningar som visar hur man kan maximera effekten av investeringar i sociala insatser och minimera risken för misslyckande. 

Hälsokedjan Ohälsans pris Friskvårdskalkylatorn Utanforskapets pris

Skandia Cancerfonden

Vi är stolta över att vara huvudpartner till Cancerfonden. Sedan 1988 har våra sparare i Skandia Cancerfonden bidragit med över 130 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Genom att spara i Skandia Cancerfonden bidrar du till forskningen då 2 % av fondens värde varje år går till Cancerfonden.

Fonden har en bred inriktning med exponering mot aktier främst i de större börsbolagen i de nordiska länderna. Fonden investerar inte i bolag som är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak, alkohol eller som bryter mot internationella normer (t.ex. FN:s barnkonvention).

Läs mer

Fonden Skandia Idéer för livet

Fonden Skandia Idéer för livet startades 1995 för att finansiera stipendier till Eldsjälar och forskning. Genom att spara i fonden kan Skandias kunder stödja Idéer för livet och Eldsjälar. 2 % av fondens värde delas årligen ut till Stiftelsen Idéer för livet som i sin tur delar ut stipendier till projekt som riktar sig mot barn och unga.

Fonden har en bred inriktning med exponering mot aktier främst i de större börsbolagen i de nordiska länderna. Fonden investerar inte i bolag som är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak, alkohol eller som bryter mot internationella normer (t.ex. FN:s barnkonvention).

Läs mer