Gå till innehåll
Gröna paraplyer

Samhällsansvar

Vi är övertygade om att det mest effektiva och konstruktiva sättet att hantera problem är att arbeta med förebyggande insatser och agera i ett så tidigt skede som möjligt.

Skandia investerar långsiktigt i samhällsviktiga projekt och forskning med fokus på att förebygga ohälsa och skapa tryggare närsamhällen.

Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar sedan 1987 med att bidra till ett tryggare och mer hållbart samhälle. Stiftelsen verkar som en katalysator för utveckling och kunskapsspridning i social hållbarhet och stödjer arbete som fokuserar på prevention och tidiga insatser för barn och unga. Arbetet sker inom tre ben; forskning, metodutveckling och stöd till lokala samhällsprojekt. Idéer för livet samarbetar med flera universitet för att ta fram evidensbaserade modeller för förebyggande insatser och för ekonomisk beräkningar av insatsernas värde. Stiftelsen arbetar också nära ideella organisationer som med förebyggande verksamhet främjar barn och ungas utveckling, till exempel BRIS, Star for Life, Nattvandring.nu och Rädda Barnen.

Vi har sedan starten för 30 år sedan bidragit till att 4 000 projekt har förverkligats. Under 2018 beviljades 99 ansökningar, vilket har lett till att 44 000 barn och unga har nåtts av de projekt och organisationer som under året har fått stöd från Idéer för livet. 

Utgångspunkten för Skandias stiftelse Idéer för livets arbete är visionen om att ge fler människor chansen att få leva ett rikare liv i form av god hälsa och som del i ett tryggt och välmående samhälle.

Inom forskning beräknar och synliggör vi sociala insatsers värde och effekt i syfte att hjälpa kommuner, ideella organisationer och företag att göra beräkningar och beslutsunderlag för preventiva sociala insatser och sociala investeringar. 

När det gäller metodutveckling bedrivs ett antal projekt kring angelägna samhällsutmaningar där ambitionen är att utveckla nya metoder för att förebygga ohälsa och skapa tryggare samhällen som kan komma många till del.

Stöd till ideella, lokala samhällsprojekt syftar till att göra insatser för att stötta barn och unga och bidrar till stiftelsens kunskap om aktuella och framtida samhällsfrågor.

Förebyggande arbete

Skandia har en viktig roll i det svenska samhället som ett komplement till de offentliga trygghetssystemen. Att arbeta förebyggande och långsiktigt, som är en förutsättning för vår kärnverksamhet, färgar vårt engagemang i utmanande samhällsfrågor som i olika omfattning har en koppling till vår verksamhet.

Samhällsvinster

Våra beräkningar visar att det finns stora samhällsvinster att göra genom att investera i tidiga insatser för barn och unga som annars ligger i riskzon till otrygghet. Samma förebyggande logik kan tillämpas på den växande ohälsan i samhället. Störst effekt tror vi nås genom samarbeten över gränserna mellan näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Det sker både genom vårt hälsoerbjudande och Skandias stiftelse Idéer för livet.

Förebygga ohälsa

Skandias förebyggande hälsoarbete grundar sig i vårt koncept Skandias Hälsokedja som bygger på forskning inom socialmedicin och vår egen erfarenhet av preventiva hälsoinsatser. Konceptet utgår från ett helhetstänk med åtgärder på både individ- och organisationsnivå. Som en del av detta arbetar Skandia för att skapa rätt åtgärder för att få friskare kunder. Med minskad sjuklighet kan vi sänka premierna och öka värdet för våra kunder och ägare, samtidigt som individen mår bättre.

Räkna ut vad ohälsan kostar

Vi vill bidra till bättre hälsa och trygga närsamhällen

Vi driver sedan länge ett förebyggande arbete för att motverka att ohälsa uppstår. Den hälsokedja som vi erbjuder våra kunder och som vi själva utvecklat, sträcker sig likt ett skyddsnät från förebyggande åtgärder till rehabilitering och försäkring mot förlorad inkomst.Skandias kostnadsfria hälsoförsäkring kopplad till vår företagssjukförsäkring har lett till att 8 av 10 vänder sig till oss innan sjukskrivning är ett faktum.

Skandias Hälsokalkylator

År 2015 lanserade vi, i samarbete med ett forskarteam vid Uppsala universitet, Skandias Hälsokalkylator, som beräknar effekt och värdet av förebyggande hälsoinsatser. Det är ett webbaserat beräkningsverktyg som hjälper till att räkna ut hur livsstilsfaktorer såsom stillasittande, övervikt, alkohol och rökning påverkar individens hälsa samt samhällets och arbetsgivarens kostnader över tid. Syftet med arbetet är att sprida kunskap om värdet av tidiga och förebyggande insatser. Under 2016 kompletterades Friskvårdskalkylatorn med svensk statistik från fyra branscher för att arbetsgivare i dessa branscher lättare ska kunna se vilka vinster preventiva hälsoinsatser kan ge.

Idéer för livet-modellen

För att veta om sociala insatser som genomförs leder till positiva effekter, behövs verktyg för att utvärdera utfallen. Idér för livet-modellen är ett unikt verktyg som ger möjlighet till bättre beräkningar och beslutsunderlag för preventiva sociala insatser och investeringar. Den kan användas av kommuner, ideella organisationer och företag. Verktyget har utvecklats av Skandias stiftelse Idéer för livet, tillsammans med forskare vid Uppsala och Umeå universitet. 

Hälsokedjan Ohälsans pris Friskvårdskalkylatorn Idéer for livet-modellen

Skandia Cancerfonden

Vi är stolta över att vara huvudpartner till Cancerfonden. Sedan 1988 har våra sparare i fonden Skandia Cancerfonden bidragit med över 151 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Genom att spara i fonden bidrar du till forskningen då 2 % av fondens värde varje år går till Cancerfonden.

Fonden har en bred inriktning med exponering mot aktier främst i de större börsbolagen i de nordiska länderna. Fonden investerar inte i kol för energiändamål, bolag som är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak, alkohol eller som bryter mot internationella normer (t.ex. FN:s barnkonvention).

Läs mer

Fonden Skandia Idéer för livet

Fonden Skandia Idéer för livet startades 1995 för att finansiera stipendier från Skandias stiftelse Idéer för livet till lokala samhällsprojekt och forskning. Genom att spara i fonden kan Skandias kunder stödja Idéer för livet och eldsjälar. Två procent av fondens värde delas årligen ut till stiftelsen, som i sin tur delar ut stipendier till projekt som riktar sig mot barn och unga.

Fonden har en bred inriktning med exponering mot aktier främst i de större börsbolagen i de nordiska länderna. Fonden investerar inte i kol för energiändamål, bolag som är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak, alkohol eller som bryter mot internationella normer (t.ex. FN:s barnkonvention).

Läs mer